Quyết định 86/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
101
lượt xem
16
download

Quyết định 86/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 86/2002/Q§/BTC ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2002 VÒ viÖc ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo HiÖp ®Þnh hµng dÖt- may mÆc ký gi÷a ViÖt nam vµ Céng ®ång Ch©u ¢u (EU) cho giai ®o¹n 2002-2005 Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26/12/1991 vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05/07/1993; sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/ NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi X; C¨n cø HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may mÆc gi÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vµ Céng ®ång Ch©u ©u ký t¾t ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1992 vµ c¸c th trao ®æi ký bæ sung HiÖp ®Þnh nµy; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Thñ tíng ChÝnh phñ NguyÔn M¹nh CÇm t¹i c«ng v¨n sè 3048/VPCP-QHQT ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ lé tr×nh gi¶m thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo HiÖp ®Þnh dÖt may víi EU cho giai ®o¹n 2002-2005; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng ®Ó thùc hiÖn trong giai ®o¹n 2002 - 2005, ®èi víi HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt-may mÆc gi÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam vµ Céng ®ång Ch©u ©u (EU) ký t¾t ngµy 15 th¸ng12 n¨m 1992 vµ c¸c th trao ®æi ký bæ sung HiÖp ®Þnh nµy.
 2. 2 §iÒu 2. Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña tõng mÆt hµng nªu t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy chØ ¸p dông khi mÆt hµng ®ã cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cña c¸c níc Céng ®ång Ch©u ¢u (EU). §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002. §iÒu 4. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phèi hîp chØ ®¹o thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn lé tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo HiÖp ®Þnh hµng dÖt - may mÆc ký gi÷a ViÖt Nam vµ Céng ®ång ch©u ¢u (EU) cho giai ®o¹n 2002- 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 86/2002/Q§-BTC ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2002) MÉ sè M« t¶ nhãm mÆt hµng Lé tr×nh cÆt gi¶m thuÕ (%) Nhãm Ph©n 01-01- 01-01- 01-01- 01-01- nhãm 2002 2003 2004 2005 Ch¬ng 50 T¬ 5007 V¶i dÖt tõ sîi t¬ hoÆc sîi kÐo tõ phÕ liÖu t¬ 5007 20 00 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng t¬ hoÆc 26 24 22 20 phÕ liÖu t¬ tõ 85% trë lªn, trõ t¬ vôn 5007 90 00 - V¶i dÖt thoi kh¸c 26 24 22 20 Ch¬ng 51 L«ng cõu, l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn hoÆc lo¹i th«; sîi vµ v¶i dÖt tõ l«ng ®u«i vµ bêm ngùa vµ v¶i dÖt thoi tõ c¸c nguyªn liÖu trªn 5106 Sîi lµm tõ l«ng cõu ch¶i th«, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5106 10 00 - Cã tû träng l«ng cõu tõ 85% trë lªn 14 14 14 12 5106 20 00 - Cã tû träng l«ng cõu díi 85% 14 14 14 12 5107 Sîi lµm tõ l«ng cõu ch¶i kü, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5107 10 00 - Cã tû träng l«ng cõu tõ 85% trë lªn 14 14 14 12 5107 20 00 - Cã tû träng l«ng cõu díi 85% 14 14 14 12 5111 V¶i dÖt thoi tõ sîi xe l«ng cõu ®· ch¶i s¹ch hoÆc sîi xe l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn ®· ch¶i s¹ch - Cã tû träng l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn tõ 85% trë lªn: 5111 11 00 - - Träng lîng kh«ng qu¸ 300 g/m2 26 24 22 20 5111 19 00 - - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 5111 20 00 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc chØ 26 24 22 20 pha víi sîi phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o 5111 30 00 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc chØ 26 24 22 20 pha víi x¬ staple nh©n t¹o 5111 90 00 - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 5112 V¶i dÖt thoi tõ sîi xe l«ng cõu ®· ch¶i sãng hoÆc sîi l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn ®· ch¶i sãng - Cã tû träng l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn tõ 85% trë lªn:
 4. 4 5112 11 00 - - Träng lîng kh«ng qu¸ 200 g/m2 26 24 22 20 5112 19 00 - - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 5112 20 00 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc chØ 26 24 22 20 pha víi sîi phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o 5112 30 00 - Lo¹i kh¸c, pha chñ yÕu hoÆc chØ 26 24 22 20 pha víi x¬ staple nh©n t¹o hoÆc tæng hîp 5112 90 00 - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 Ch¬ng 52 B«ng 5204 ChØ kh©u lµm tõ b«ng, ®· hoÆc cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ: 5204 11 00 - - Cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn 17 15 13 12 5204 19 00 - - Lo¹i kh¸c 17 15 13 12 5204 20 00 - §· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 17 15 13 12 5208 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn, träng lîng kh«ng qu¸ 200g/m2 - §· tÈy tr¾ng: 5208 22 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/ 29 26 23 20 m2 - §· nhuém: 5208 33 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n - Tõ sîi xe ®¬n cã c¸c mÇu kh¸c nhau: 5208 42 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/ 29 26 23 20 m2 5208 43 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n - §· in: 5208 52 00 - - V¶i v©n ®iÓm, träng lîng trªn 100g/ 29 26 23 20 m2 5209 V¶i dÖt thoi tõ b«ng, cã tû träng b«ng tõ 85% trë lªn, träng lîng trªn 200g/m2 - §· nhuém.: 5209 39 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau: 5209 41 00 - - V¶i v©n ®iÓm 29 26 23 20 5209 42 00 - - V¶i denim 29 26 23 20 5209 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 5210 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng díi 85% pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi x¬ nh©n t¹o, cã träng l- îng kh«ng qu¸ 200g/m2 - Cha tÈy tr¾ng: 5210 11 00 - - V¶i v©n ®iÓm 29 26 23 20 5210 12 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 19 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20
 5. 5 - §· tÈy tr¾ng: 5210 21 00 - - V¶i v©n ®iÓm 29 26 23 20 5210 22 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 29 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 - §· nhuém: 5210 31 00 - - V¶i v©n ®iÓm 29 26 23 20 5210 32 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 39 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 - Tõ sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5210 41 00 - - V¶i v©n ®iÓm 29 26 23 20 5210 42 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 - §· in: 5210 51 00 - - V¶i v©n ®iÓm 29 26 23 20 5210 52 00 - - V¶i v©n chÐo 1/2 hoÆc v©n chÐo 29 26 23 20 1/3, kÓ c¶ v©n chÐo ch÷ nh©n 5210 59 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 5211 V¶i dÖt thoi tõ sîi b«ng, cã tû träng b«ng díi 85% pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi x¬ nh©n t¹o, cã träng l- îng trªn 200g/m2 - Tõ sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5211 42 00 - - V¶i denim 29 26 23 20 5211 49 00 - - V¶i dÖt kh¸c 29 26 23 20 Ch¬ng 53 X¬ dÖt gèc thùc vËt kh¸c; sîi giÊy vµ v¶i dÖt thoi b»ng sîi giÊy 5309 V¶i dÖt thoi b»ng sîi lanh - Cã tû träng lanh tõ 85% trë lªn: 5309 11 00 - - Cha tÈy tr¾ng hoÆc ®· tÈy tr¾ng 29 26 23 20 5309 19 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 - Cã tû träng lanh díi 85%: 5309 21 00 - - Cha tÈy tr¾ng hoÆc ®· tÈy tr¾ng 29 26 23 20 5309 29 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 Ch¬ng 54 Sîi phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o vµ c¸c s¶n phÈm tõ c¸c lo¹i sîi nµy 5401 ChØ kh©u lµm tõ sîi phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o, cã hoÆc kh«ng ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5401 10 00 - Tõ sîi phi-la-m¨ng (filament) tæng hîp 17 15 13 12 (synthetic)
 6. 6 5401 20 00 - Tõ sîi phi-la-m¨ng (filament) t¸i t¹o 17 15 13 12 (artificial) 5402 Sîi phi-la-m¨ng (filament) tæng hîp (trõ chØ kh©u), cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ, kÓ c¶ sîi monofilament tæng hîp, cã ®é m¶nh díi 67 decitex 5402 10 00 - Sîi cã ®é bÒn cao tõ nilon hoÆc 0 0 0 0 polyamit kh¸c 5402 20 00 - Sîi cã ®é bÒn cao tõ polyester 0 0 0 0 - Sîi dón (sîi textua): 5402 31 - - Tõ nilon hoÆc polyamit kh¸c, ®é nhá sîi ®¬n kh«ng qu¸ 50 tex: 5402 31 10 - - - Lµm tõ nilon 0 0 0 0 5402 31 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 0 5402 33 00 - - Tõ polyester 0 0 0 0 5402 39 00 - - Tõ lo¹i kh¸c 0 0 0 0 - Sîi kh¸c, ®¬n, kh«ng xo¾n hoÆc xo¾n kh«ng qu¸ 50 xo¾n/m: 5402 41 00 - - Tõ nilon hoÆc c¸c polyamit kh¸c 0 0 0 0 5402 42 00 - - Tõ polyester ®îc ®Þnh híng mét 0 0 0 0 phÇn 5402 43 00 - - Tõ polyester kh¸c 0 0 0 0 5402 49 00 - - Tõ lo¹i kh¸c 0 0 0 0 - Sîi kh¸c, ®¬n, xo¾n trªn 50 xo¾n/m: 5402 51 00 - - Tõ nilon hoÆc polyamit kh¸c 0 0 0 0 5402 52 00 - - Tõ c¸c polyester 0 0 0 0 5402 59 00 - - Tõ lo¹i kh¸c 0 0 0 0 - Sîi xe hoÆc sîi kh¸c bÖn tõ nhiÒu sîi ®¬n (sîi cabled): 5402 61 00 - - Tõ nilon hoÆc polyamit kh¸c 5 5 5 5 5402 62 00 - - Tõ c¸c polyester 3 3 3 3 5402 69 00 - - Tõ lo¹i kh¸c 5 5 5 5 5407 V¶i dÖt thoi b»ng sîi phi-la-m¨ng (filament) tæng hîp, kÓ c¶ c¸c lo¹i v¶i dÖt thoi tõ c¸c lo¹i nguyªn liÖu thuéc nhãm 5404 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng filamen nilon hay polyamit kh¸c tõ 85% trë lªn: 5407 42 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 5407 43 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 29 26 23 20 5407 44 00 - - §· in hoa 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng filament polyester tõ 85% trë lªn: 5407 52 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 5407 53 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 29 26 23 20 5407 54 00 - - §· in hoa 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c, cã tû träng filament polyester tõ 85% trë lªn: 5407 61 00 - - Cã tû träng filament polyester kh«ng 29 26 23 20 dón tõ 85% trë lªn 5407 69 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng filament tæng hîp tõ 85% trë lªn:
 7. 7 5407 72 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 5407 73 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 29 26 23 20 5407 74 00 - - §· in hoa 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng filament tæng hîp díi 85% trë lªn ®îc pha chñ yÕu hay chØ pha víi b«ng: 5407 82 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 5407 83 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 29 26 23 20 5407 84 00 - - §· in hoa 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5407 92 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 5407 93 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 29 26 23 20 5407 94 00 - - §· in hoa 29 26 23 20 5408 V¶i dÖt thoi b»ng sîi phi-la-m¨ng (filament) t¸i t¹o kÓ c¶ v¶i dÖt tõ c¸c lo¹i nguyªn liÖu thuéc nhãm 5405 - V¶i dÖt thoi kh¸c cã tû träng filament t¸i t¹o hoÆc sîi d¹ng d¶i hay d¹ng t¬ng tù tõ 85% trë lªn: 5408 22 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 5408 23 00 - - Tõ sîi cã c¸c mÇu kh¸c nhau 29 26 23 20 5408 24 00 - - §· in hoa 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5408 32 00 - - §· nhuém 29 26 23 20 Ch¬ng 55 X¬ Staple nh©n t¹o vµ c¸c s¶n phÈm tõ c¸c lo¹i x¬ nµy 5503 X¬ Staple tæng hîp cha ch¶i th«, cha ch¶i kü hoÆc cha gia c«ng c¸ch kh¸c ®Ó kÐo thµnh sîi 5503 10 00 - Tõ nilon hay tõ c¸c polyamit kh¸c 5 5 5 5 5503 20 00 - Tõ c¸c polyester 5 5 5 5 5503 30 00 - Tõ acrylic hoÆc modacrylic 5 5 5 5 5503 40 00 - Tõ polypropylene 5 5 5 5 5503 90 00 - Lo¹i kh¸c 5 5 5 5 5508 ChØ kh©u lµm b»ng x¬ Staple nh©n t¹o, ®· hoÆc cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 5508 10 00 - Tõ x¬ staple tæng hîp 17 15 13 12 5508 20 00 - Tõ sîi staple t¸i t¹o 17 15 13 12 5509 Sîi (trõ chØ kh©u) tõ x¬ staple tæng hîp, cha ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ - Cã tû träng x¬ staple acrylic hay modacrylic tõ 85% trë lªn: 5509 31 00 - - Sîi ®¬n 5 5 5 5 5509 32 00 - - Sîi xe hoÆc sîi bÖn tõ nhiÒu sîi 10 10 10 10 - Sîi kh¸c, tõ x¬ staple polyester: 5509 52 - - §îc pha chñ yÕu hay chØ pha víi l«ng cõu hay l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5509 52 10 - - - Sîi ®¬n 5 5 5 5 5509 52 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 10 10 10
 8. 8 - Sîi kh¸c, tõ x¬ staple acrylic hoÆc modacrylic: 5509 61 - - §îc pha chñ yÕu hay chØ pha víi l«ng cõu hay l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn: 5509 61 10 - - - Sîi ®¬n 5 5 5 5 5509 61 90 - - - Lo¹i kh¸c 10 10 10 10 - Sîi kh¸c: 5509 91 00 - - §îc pha chñ yÕu hay chØ pha víi 10 10 10 10 l«ng cõu hay l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5512 C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy tõ 85% trë lªn - Cã tû träng x¬ staple polyeste tõ 85% trë lªn: 5512 19 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 - Cã tû träng x¬ staple acrylic hay modacrylic tõ 85% trë lªn: 5512 29 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5512 99 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 5513 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy díi 85%, pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi b«ng, träng l- îng kh«ng qu¸ 170g/m2 - §· nhuém: 5513 22 00 - - V¶i chÐo 1/2 hoÆc chÐo 1/3, kÓ c¶ 29 26 23 20 chÐo ch÷ nh©n tõ x¬ staple polyester 5513 23 00 - - V¶i dÖt kh¸c tõ x¬ staple polyester 29 26 23 20 5513 29 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 29 26 23 20 - Tõ sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5513 31 00 - - Tõ x¬ staple polyester, dÖt v©n 29 26 23 20 ®iÓm 5513 32 00 - - V¶i chÐo 1/2 hoÆc chÐo 1/3, kÓ c¶ 29 26 23 20 chÐo ch÷ nh©n tõ x¬ staple polyester 5513 33 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple 29 26 23 20 polyester 5513 39 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 29 26 23 20 - §· in hoa: 5513 41 00 - - Tõ x¬ staple polyester, dÖt v©n 29 26 23 20 ®iÓm 5513 42 00 - - V¶i chÐo 1/2 hoÆc chÐo 1/3, kÓ c¶ 29 26 23 20 chÐo ch÷ nh©n tõ x¬ staple polyester 5513 43 00 - - V¶i dÖt kh¸c tõ x¬ staple polyester 29 26 23 20 5513 49 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 29 26 23 20 5514 V¶i dÖt thoi tõ x¬ staple tæng hîp, cã tû träng lo¹i x¬ nµy díi 85%, pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi b«ng, träng l- îng trªn 170 g/m2 - §· nhuém: 5514 21 00 - - Tõ x¬ staple polyester, dÖt v©n 29 26 23 20 ®iÓm 5514 22 00 - - V¶i chÐo 1/2 hoÆc chÐo 1/3, kÓ c¶ 29 26 23 20 chÐo ch÷ nh©n tõ x¬ staple polyester
 9. 9 5514 23 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple 29 26 23 20 polyester 5514 29 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 29 26 23 20 - Tõ sîi cã c¸c mµu kh¸c nhau: 5514 31 00 - - Tõ x¬ staple polyester, dÖt v©n 29 26 23 20 ®iÓm 5514 32 00 - - V¶i chÐo 1/2 hoÆc chÐo 1/3, kÓ c¶ 29 26 23 20 chÐo ch÷ nh©n tõ x¬ staple polyester 5514 33 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple 29 26 23 20 polyester 5514 39 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 29 26 23 20 - §· in hoa: 5514 41 00 - - Tõ x¬ staple polyester, dÖt 29 26 23 20 tr¬n+D23 5514 42 00 - - V¶i chÐo 1/2 hoÆc chÐo 1/3, kÓ c¶ 29 26 23 20 chÐo ch÷ nh©n tõ x¬ staple polyester 5514 43 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ staple 29 26 23 20 polyester 5514 49 00 - - V¶i dÖt thoi kh¸c 29 26 23 20 5515 C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi kh¸c tõ x¬ tæng hîp - Tõ x¬ staple polyester: 5515 11 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi x¬ 29 26 23 20 staple visco rayon 5515 12 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi sîi 29 26 23 20 phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o 5515 13 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi l«ng 29 26 23 20 cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5515 19 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 - Tõ x¬ staple acrylic hoÆc modacrylic: 5515 21 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi sîi 29 26 23 20 phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o 5515 22 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi l«ng 29 26 23 20 cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5515 29 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 - Tõ sîi dÖt kh¸c: 5515 91 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi sîi 29 26 23 20 phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o 5515 92 00 - - Pha chñ yÕu hoÆc chØ pha víi l«ng 29 26 23 20 cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 5515 99 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 Ch¬ng 56 MÒn x¬ (x¬ dÖt lµm thµnh tÊm, miÕng cã Ðp nhÑ), phít (nØ, d¹) vµ c¸c s¶n phÈm kh«ng dÖt; c¸c lo¹i sîi ®Æc biÖt; d©y xe, d©y coãc, d©y thõng, d©y c¸p vµ c¸c s¶n phÈm cña nã 5603 C¸c s¶n phÈm kh«ng dÖt, ®· hoÆc cha thÊm, tÈm, tr¸ng, phñ
 10. 10 hoÆc Ðp líp - B»ng sîi phi-la-m¨ng (filament) nh©n t¹o: 5603 11 - - Träng lîng kh«ng qu¸ 25g/m2: 5603 11 10 - - - Cha thÊm, tÈm, tr¸ng, phñ 26 24 22 20 hoÆc Ðp líp 5603 11 90 - - - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 5603 12 - - Träng lîng trªn 25 g/m2 nhng kh«ng qu¸ 70g/m2: 5603 12 10 - - - Cha thÊm, tÈm, tr¸ng, phñ 26 24 22 20 hoÆc Ðp líp 5603 12 90 - - - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 5603 13 - - Träng lîng trªn 70g/m2 nhng kh«ng qu¸ 150g/m2: 5603 13 10 - - - Cha thÊm, tÈm, tr¸ng, phñ 26 24 22 20 hoÆc Ðp líp 5603 13 90 - - - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 5603 14 - - Träng lîng trªn 150g/ m2: 5603 14 10 - - - Cha thÊm, tÈm, tr¸ng, phñ 26 24 22 20 hoÆc Ðp líp 5603 14 90 - - - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 - Lo¹i kh¸c: 5603 91 00 - - Träng lîng kh«ng qóa 25g/ m2 26 24 22 20 5603 92 00 - - Träng lîng trªn 25g/m2 nhng 26 24 22 20 kh«ng qóa 70g/m2 5603 93 00 - - Träng lîng trªn 70g/m2 nhng 26 24 22 20 kh«ng qóa 150g/m2 5603 94 00 - - Träng lîng trªn 150g/m2 26 24 22 20 Ch¬ng 57 Th¶m vµ c¸c lo¹i hµng dÖt tr¶i sµn kh¸c 5702 Th¶m vµ c¸c lo¹i hµng dÖt tr¶i sµn kh¸c, dÖt thoi kh«ng chÇn sîi vßng bÒ mÆt hoÆc kh«ng phñ x¬ vôn ®· hoÆc cha lµm s½n thµnh chiÕc, kÓ c¶ lo¹i "kelem", "schumacks", "karamanie" vµ c¸c lo¹i tÊm phñ dÖt tay t¬ng tù - Lo¹i kh¸c, cã cÊu tróc vßng bÒ mÆt, cha lµm s½n thµnh chiÕc: 5702 32 00 - - Tõ vËt liÖu dÖt nh©n t¹o 26 24 22 20 - Lo¹i kh¸c, cã cÊu tróc vßng bÒ mÆt, ®· lµm s½n thµnh chiÕc: 5702 42 00 - - Tõ vËt liÖu dÖt nh©n t¹o 26 24 22 20 - Lo¹i kh¸c, kh«ng cã cÊu tróc vßng bÒ mÆt, ®· lµm s½n thµnh chiÕc: 5702 52 00 - - Tõ vËt liÖu dÖt nh©n t¹o 26 24 22 20 - Lo¹i kh¸c, kh«ng cã cÊu tróc vßng bÒ 5702 92 00 mÆt, cha liÖu dÖt nh©n t¹o - - Tõ vËt lµm s½n thµnh chiÕc: 26 24 22 20
 11. 11 5703 Th¶m vµ c¸c lo¹i hµng dÖt tr¶i sµn kh¸c, ®· chÇn sîi vßng bÒ mÆt, ®· hoÆc cha lµm s½n thµnh chiÕc 5703 20 00 - Tõ nilon hoÆc polyamit kh¸c 26 24 22 20 5703 30 00 - Tõ vËt liÖu dÖt nh©n t¹o kh¸c 26 24 22 20 5704 Th¶m vµ c¸c lo¹i hµng dÖt tr¶i sµn kh¸c lµm b»ng phít, kh«ng chÇn sîi vßng bÒ mÆt hoÆc phñ x¬ vôn, ®· hoÆc cha lµm s½n thµnh chiÕc 5704 90 00 - Lo¹i kh¸c 26 24 22 20 Ch¬ng 58 C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi ®Æc biÖt; c¸c lo¹i v¶i chÇn sîi vßng; ren; th¶m trang trÝ; ®å trang trÝ; ®å thªu 5801 V¶i dÖt thoi t¹o vßng vµ v¶i cµi sîi s¬ nin (chenille), trõ c¸c lo¹i v¶i thuéc nhãm 5802 hoÆc 5806 - Tõ sîi nh©n t¹o: 5801 33 00 - - V¶i kh¸c cã sîi ngang t¹o vßng bÒ 29 26 23 20 mÆt 5801 34 00 - - V¶i cã sîi däc, t¹o vßng bÒ mÆt cha 29 26 23 20 c¾t 5801 35 00 - - V¶i cã sîi däc t¹o vßng bÒ mÆt ®· 29 26 23 20 c¾t 5801 36 00 - - V¶i dÖt tõ sîi s¬ nin (chenille) 29 26 23 20 5802 V¶i dÖt thoi t¹o vßng bÒ mÆt d¹ng kh¨n vµ c¸c lo¹i v¶i dÖt thoi t¬ng tù, trõ c¸c lo¹i v¶i khæ hÑp thuéc nhãm 5806; c¸c lo¹i v¶i dÖt ®· chÇn sîi t¹o vßng bÒ mÆt, trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 5703 - V¶i dÖt thoi t¹o vßng bÒ mÆt d¹ng kh¨n vµ c¸c lo¹i v¶i dÖt thoi t¬ng tù lµm tõ b«ng: 5802 11 00 - - Cha tÈy tr¾ng 29 26 23 20 5802 19 00 - - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 5804 C¸c lo¹i v¶i tuyn vµ v¶i líi kh¸c, kh«ng kÓ c¸c lo¹i v¶i dÖt thoi, dÖt kim hoÆc mãc; ren d¹ng d¶i, d¹ng m¶nh hoÆc d¹ng mÉu, trõ v¶i thuéc nhãm 6002 5804 10 00 - V¶i tuyn vµ v¶i líi kh¸c 29 26 23 20 - Ren m¸y: 5804 21 00 - - Tõ sîi nh©n t¹o 29 26 23 20 5804 29 00 - - Tõ vËt liÖu dÖt kh¸c 29 26 23 20 5806 V¶i dÖt thoi khæ hÑp, trõ c¸c lo¹i hµng thuéc nhãm 5807; v¶i khæ hÑp gåm toµn sîi däc, kh«ng cã sîi ngang, liªn kÕt víi nhau bëi mét chÊt keo dÝnh (bolducs)
 12. 12 5806 10 00 - V¶i dÖt thoi næi vßng bÒ mÆt (kÓ c¶ 29 26 23 20 v¶i næi vßng d¹ng kh¨n vµ c¸c v¶i t¬ng tù) vµ v¶i dÖt tõ sîi s¬ nin (chenille) 5806 20 00 - V¶i dÖt thoi kh¸c, cã tû träng sîi ®µn 29 26 23 20 håi (elastomeric) hoÆc sîi cao su tõ 5% trë lªn - V¶i dÖt thoi kh¸c: 5806 31 - - Tõ sîi b«ng: 5806 31 10 --- Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt b¨ng mùc 29 26 23 20 dïng cho m¸y ch÷ vµ c¸c lo¹i m¸y t- ¬ng tù 5806 31 90 --- Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 5806 32 - - Tõ sîi nh©n t¹o: 5806 32 10 --- Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt b¨ng mùc 29 26 23 20 dïng cho m¸y ch÷ vµ c¸c lo¹i m¸y t- ¬ng tù 5806 32 90 --- Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 5806 39 00 - - Tõ vËt liÖu dÖt kh¸c 29 26 23 20 5806 40 00 - V¶i dÖt gåm toµn sîi däc, kh«ng cã sîi 29 26 23 20 ngang, liªn kÕt víi nhau bëi mét chÊt keo dÝnh (bolducs) 5807 C¸c lo¹i nh·n, phï hiÖu vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù b»ng vËt liÖu dÖt, d¹ng m¶nh, d¶i hoÆc ®· c¾t theo kiÓu hoÆc cì, kh«ng thªu 5807 10 00 - Hµng dÖt thoi 29 26 23 20 5807 90 00 - Lo¹i kh¸c 29 26 23 20 Ch¬ng 59 C¸c lo¹i v¶i dÖt ®· ®îc thÊm tÈm, hå, phñ, Ðp líp; c¸c s¶n phÈm dÖt thÝch hîp trong c«ng nghiÖp 5903 V¶i ®· ®îc thÊm tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp b»ng plastic, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 5902 5903 10 - B»ng p«-ly-vi-nyn cê-lo-rua (polyvinyl chloride): 5903 10 10 -- V¶i dùng 20 20 20 20 5903 10 90 -- Lo¹i kh¸c 20 20 20 20 5903 20 - B»ng p«-ly-u-rª-than (polyurethane): 5903 20 10 -- V¶i dùng 20 20 20 20 5903 20 90 -- Lo¹i kh¸c 20 20 20 20 5903 90 - Lo¹i kh¸c: 5903 90 10 -- V¶i dùng 20 20 20 20 5903 90 90 -- Lo¹i kh¸c 20 20 20 20 5905 00 00 Hµng dÖt dïng phñ têng 20 20 20 20 5911 C¸c s¶n phÈm dÖt vµ c¸c mÆt hµng phôc vô cho môc ®Ých kü thuËt, ®·
 13. 13 nªu t¹i chó gi¶i 7 cña ch¬ng nµy 5911 10 00 - V¶i dÖt, phít vµ v¶i lãt phít dÖt thoi ®· 1 1 1 1 ®îc phñ, tr¸ng hoÆc Ðp líp b»ng cao su, da hoÆc vËt liÖu kh¸c, dïng lµm gim ch¶i, v¶i dÖt t¬ng tù phôc vô cho môc ®Ých kü thuËt kh¸c, kÓ c¶ v¶i nhung khæ hÑp ®îc thÊm tÈm b»ng cao su dïng ®Ó bäc lâi trôc dÖt (trôc cuèn chØ m¸y dÖt) 5911 20 00 - V¶i dïng ®Ó r©y, sµng, ®· hoÆc cha 1 1 1 1 lµm thµnh s¶n phÈm - V¶i dÖt vµ phít ®îc dÖt thµnh vßng hoÆc g¾n víi bé phËn liªn kÕt dïng cho m¸y chÕ biÕn giÊy hoÆc m¸y t¬ng tù (vÝ dô: dïng cho bét giÊy hay xi m¨ng a-mi-¨ng): 5911 31 00 - - Träng lîng díi 650g/m2 1 1 1 1 5911 32 00 - - Träng lîng tõ 650g/m2 trë lªn 1 1 1 1 5911 40 00 - V¶i läc dïng trong Ðp dÇu hoÆc t¬ng 1 1 1 1 tù, kÓ c¶ lo¹i lµm b»ng tãc 5911 90 00 - Lo¹i kh¸c 1 1 1 1 Ch¬ng 60 V¶i dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6001 V¶i t¹o vßng bÒ mÆt, bao gåm c¶ c¸c lo¹i v¶i cµi tuyÕt dµi vµ c¸c lo¹i v¶i dÖt d¹ng kh¨n, ®îc dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6001 10 00 - V¶i dÖt kim cµi tuyÕt dµi 26 24 22 20 6002 V¶i dÖt kim, ®an hoÆc mãc kh¸c 6002 10 00 - ChiÒu réng kh«ng qóa 30 cm, cã tû 26 24 22 20 träng sîi ®µn håi hay chØ cao su tõ 5% trë lªn 6002 30 00 - ChiÒu réng trªn 30cm, cã tû träng sîi 26 24 22 20 ®µn håi hay chØ cao su tõ 5% trë lªn Ch¬ng 61 MÆt hµng may mÆc s½n vµ ®å phô trî cña quÇn ¸o, dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6101 ¸o kho¸c ngoµi, ¸o choµng mÆc khi ®i xe, ¸o kho¸c kh«ng tay, ¸o choµng kh«ng tay, ¸o kho¸c cã mò trïm '(kÓ c¶ ¸o j¾c kÐt trît tuyÕt, ¸o kho¸c chèng giã, ¸o j¾c kÐt chèng giã vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dïng cho ®µn «ng hoÆc trÎ em trai, dÖt kim, ®an hoÆc mãc, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 6103
 14. 14 6101 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6101 30 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6102 ¸o kho¸c ngoµi, ¸o choµng mÆc khi ®i xe, ¸o kho¸c kh«ng tay, ¸o choµng kh«ng tay, ¸o kho¸c cã mò trïm (kÓ c¶ ¸o j¾c kÐt trît tuyÕt), ¸o kho¸c chèng giã, ¸o j¾c kÐt chèng giã vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i, dÖt kim, ®an hoÆc mãc, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 6104 6102 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6103 Bé com-lª, bé quÇn ¸o ®ång bé, ¸o vÐt t«ng, ¸o kho¸c thÓ thao, quÇn dµi, quÇn yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn, vµ quÇn soãc (trõ quÇn ¸o b¬i), dïng cho ®µn «ng hoÆc trÎ em trai, dÖt kim, ®an hoÆc mãc - Bé com lª: 6103 11 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn - ¸o j¾c kÐt vµ ¸o kho¸c thÓ thao: 6103 31 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6103 32 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6103 33 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 - QuÇn dµi, yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn vµ quÇn soãc: 6103 41 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6103 42 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6103 43 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6104 Bé com-lª, bé quÇn ¸o ®ång bé, ¸o j¾c kÐt, ¸o kho¸c thÓ thao, ¸o v¸y dµi, v¸y, quÇn v¸y, quÇn dµi, quÇn yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn vµ quÇn soãc (trõ quÇn ¸o b¬i), dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i, dÖt kim, ®an hoÆc mãc - Bé com-lª: 6104 11 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6104 19 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - Bé quÇn ¸o ®ång bé: 6104 21 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6104 22 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6104 23 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6104 29 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - ¸o j¾c kÐt vµ ¸o kho¸c thÓ thao: 6104 32 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6104 33 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 - ¸o v¸y dµi:
 15. 15 6104 41 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6104 42 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6104 43 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 - V¸y vµ quÇn v¸y: 6104 51 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6104 52 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6104 53 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 - QuÇn dµi, quÇn yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn vµ quÇn soãc: 6104 62 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6104 63 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6105 S¬ mi ®µn «ng hoÆc trÎ em trai, dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6105 10 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6105 20 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6105 90 00 - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6106 ¸o s¬ mi, ¸o s¬ mi choµng dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i, dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6106 10 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6106 20 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6106 90 00 - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6107 Bé quÇn ¸o lãt, quÇn ®ïi, ¸o ngñ, bé py-gia-ma, ¸o choµng t¾m, ¸o kho¸c ngoµi mÆc trong nhµ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dïng cho ®µn «ng hoÆc trÎ em trai, dÖt kim, ®an hoÆc mãc - QuÇn lãt dµi vµ quÇn ®ïi: 6107 11 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6107 12 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6107 19 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - ¸o ngñ vµ bé py-gia-ma: 6107 21 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6107 22 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6107 29 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - Lo¹i kh¸c: 6107 91 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6107 92 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6107 99 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6108 V¸y lãt cã d©y ®eo, v¸y lãt trong, quÇn xi lÝp, quÇn ®ïi bã, ¸o ngñ, bé py-gia-ma, ¸o choµng mÆc ë nhµ, ¸o choµng t¾m, ¸o kho¸c ngoµi mÆc trong nhµ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i, dÖt kim, ®an hoÆc mãc - Xi lÝp vµ quÇn ®ïi bã: 6108 21 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6108 22 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 - ¸o ngñ vµ bé pi-gia-ma: 6108 31 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30
 16. 16 - Lo¹i kh¸c: 6108 91 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6108 92 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6109 ¸o Ti-sít (T-Shirt), ¸o may « vµ c¸c lo¹i ¸o lãt kh¸c, dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6109 10 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6109 90 00 - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6110 ¸o bã, ¸o chui ®Çu, ¸o chÏn ng¾n cµi khuy (¸o s¨ng ®ai cæ cøng), gi-lª vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6110 10 00 - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6110 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6110 30 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6111 Bé quÇn ¸o vµ ®å may mÆc s½n cho trÎ s¬ sinh, dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6111 10 00 - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6111 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6111 30 00 - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6112 Bé quÇn ¸o thÓ thao, bé quÇn ¸o trît tuyÕt vµ quÇn ¸o b¬i, dÖt kim, ®an hoÆc mãc - Bé quÇn ¸o thÓ thao: 6112 11 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6112 12 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6112 19 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6114 QuÇn ¸o kh¸c, dÖt kim, ®an, hoÆc mãc 6114 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6114 30 - B»ng sîi nh©n t¹o: 6114 30 90 - - Lo¹i kh¸c 40 37 34 30 6115 QuÇn tÊt, quÇn ¸o nÞt, bÝt tÊt dµi (trªn ®Çu gèi), bÝt tÊt ng¾n cæ, c¸c lo¹i hµng tÊt dÖt kim kh¸c, kÓ c¶ nÞt ch©n dïng cho ngêi d·n tÜnh m¹ch, giµy dÐp kh«ng ®Õ, dÖt kim, ®an hoÆc mãc - QuÇn tÊt vµ bÝt tÊt dµi : 6115 11 00 - - B»ng sîi tæng hîp cã ®é m¶nh sîi 40 37 34 30 ®¬n díi 67 dexitex 6115 12 00 - - B»ng sîi tæng hîp cã ®é m¶nh sîi 40 37 34 30 ®¬n tõ 67 dexitex trë lªn 6115 19 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6115 20 00 - QuÇn nÞt liÒn tÊt hoÆc quÇn ¸o nÞt 40 37 34 30 dµi ®Õn ®Çu gèi b»ng dÖt kim cã ®é m¶nh sîi ®¬n díi 67 dexitex - Lo¹i kh¸c: 6115 91 00 - - B»ng len l«ng cõu hay l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6115 92 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6115 93 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30
 17. 17 Ch¬ng 62 MÆt hµng may mÆc s½n vµ ®å phô trî kh«ng thuéc lo¹i hµng dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6201 ¸o kho¸c ngoµi, ¸o choµng mÆc khi ®i xe, ¸o kho¸c kh«ng tay, ¸o choµng kh«ng tay, ¸o kho¸c cã mò trïm (kÓ c¶ ¸o j¾c kÐt trît tuyÕt), ¸o giã, ¸o j¾c kÐt chèng giã vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dïng cho ®µn «ng hoÆc trÎ em trai, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 6203 - ¸o kho¸c ngoµi, ¸o ma, ¸o choµng mÆc khi ®i xe, ¸o kho¸c kh«ng tay, ¸o choµng kh«ng tay, ¸o kho¸c cã mò trïm vµ c¸c lo¹i t¬ng tù: 6201 11 00 - - B»ng len l«ng cõu hay l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6201 12 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6201 13 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 - Lo¹i kh¸c: 6201 91 00 - - B»ng len l«ng cõu hay l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6201 92 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6201 93 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6202 ¸o kho¸c ngoµi, ¸o choµng mÆc khi ®i xe, ¸o kho¸c kh«ng tay, ¸o choµng kh«ng tay, ¸o kho¸c cã mò trïm (kÓ c¶ ¸o j¾c kÐt trît tuyÕt), ¸o giã, ¸o j¾c kÐt chèng giã vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i, trõ lo¹i thuéc nhãm 6204 - ¸o kho¸c ngoµi, ¸o ma, ¸o choµng mÆc khi ®i xe, ¸o kho¸c kh«ng tay, ¸o choµng kh«ng tay, ¸o kho¸c cã mò trïm vµ c¸c lo¹i t¬ng tù: 6202 11 00 - - B»ng len l«ng cõu hay l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6202 12 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6202 13 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 - Lo¹i kh¸c: 6202 92 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6202 93 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6203 Bé com-lª, bé quÇn ¸o ®ång bé, ¸o j¾c kÐt, ¸o kho¸c thÓ thao, quÇn dµi, quÇn yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn, vµ quÇn soãc (trõ quÇn ¸o b¬i), dïng cho ®µn «ng hoÆc trÎ em trai - Bé com-lª: 6203 11 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6203 12 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6203 19 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30
 18. 18 - Bé quÇn ¸o ®ång bé: 6203 21 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6203 22 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6203 23 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6203 29 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - ¸o j¾c kÐt vµ ¸o kho¸c thÓ thao: 6203 31 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6203 32 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6203 33 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6203 39 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - QuÇn dµi, yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn vµ quÇn soãc : 6203 41 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6203 42 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6203 43 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6203 49 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6204 Bé com-lª, bé quÇn ¸o ®ång bé, ¸o j¾c kÐt, ¸o kho¸c thÓ thao, ¸o v¸y dµi, v¸y, quÇn v¸y, quÇn dµi, quÇn yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn, vµ quÇn soãc (trõ quÇn ¸o b¬i), dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i - Bé com-lª: 6204 11 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6204 12 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6204 13 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6204 19 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - Bé quÇn ¸o ®ång bé: 6204 21 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6204 22 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6204 23 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6204 29 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - ¸o j¾c kÐt vµ ¸o kho¸c thÓ thao: 6204 31 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6204 32 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6204 33 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6204 39 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - ¸o v¸y dµi: 6204 41 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6204 42 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6204 43 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6204 44 00 - - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6204 49 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - V¸y vµ quÇn v¸y: 6204 51 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6204 52 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30
 19. 19 6204 53 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6204 59 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 - QuÇn dµi, quÇn yÕm cã d©y ®eo, quÇn èng chÏn vµ quÇn soãc: 6204 61 00 - - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6204 62 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6204 63 00 - - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6204 69 00 - - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6205 S¬ mi ®µn «ng hoÆc trÎ em trai 6205 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6205 30 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6206 S¬ mi vµ ¸o s¬ mi choµng dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i 6206 20 00 - B»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng 40 37 34 30 vËt lo¹i mÞn 6206 30 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6206 40 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6207 ¸o may « vµ c¸c lo¹i ¸o lãt kh¸c, bé quÇn ¸o lãt, quÇn ®ïi, ¸o ngñ, bé py- gia-ma, ¸o choµng t¾m, ¸o kho¸c ngoµi mÆc trong nhµ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, dïng cho ®µn «ng hoÆc trÎ em trai - ¸o ngñ vµ bé py-gia-ma: 6207 21 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 - Lo¹i kh¸c: 6207 91 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6208 ¸o may « vµ c¸c lo¹i ¸o lãt kh¸c, v¸y lãt, v¸y lãt trong, quÇn xi lÝp, quÇn ®ïi bã, ¸o ngñ, bé py-gia-ma, ¸o máng mÆc trong nhµ, ¸o choµng t¾m, ¸o kho¸c ngoµi mÆc trong nhµ vµ c¸c lo¹i t¬ng tù dïng cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i - ¸o ngñ vµ bé py-gia-ma: 6208 21 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 - Lo¹i kh¸c: 6208 91 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6209 Bé quÇn ¸o may s½n vµ ®å phô trî cho trÎ s¬ sinh, ®an hoÆc mãc 6209 20 00 - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6209 30 00 - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6210 QuÇn ¸o may s½n lµm b»ng v¶i thuéc nhãm 5602, 5603, 5903, 5906, 5907 6210 20 - QuÇn ¸o kh¸c thuéc lo¹i ®îc m« t¶ tõ ph©n nhãm 6201.11 ®Õn 6201.19:
 20. 20 6210 20 90 - - Lo¹i kh¸c 40 37 34 30 6210 30 - QuÇn ¸o kh¸c thuéc lo¹i ®îc m« t¶ tõ ph©n nhãm 6202.11 ®Õn 6202.19: 6210 30 90 - - Lo¹i kh¸c 40 37 34 30 6211 Bé quÇn ¸o thÓ thao, bé quÇn ¸o trît tuyÕt vµ quÇn ¸o b¬i; quÇn ¸o kh¸c - QuÇn ¸o ®µn «ng hoÆc trÎ em trai kh¸c: 6211 32 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 - QuÇn ¸o cho phô n÷ hoÆc trÎ em g¸i: 6211 42 00 - - B»ng sîi b«ng 40 37 34 30 6212 Su chiªng, gen, ¸o nÞt ngùc, d©y ®eo quÇn, d©y mãc bÝt tÊt, nÞt tÊt, c¸c s¶n phÈm t¬ng tù vµ c¸c chi tiÕt cña chóng, ®îc lµm hoÆc kh«ng lµm tõ dÖt kim, ®an hoÆc mãc 6212 10 00 - Xu chiªng 40 37 34 30 6214 Kh¨n san, kh¨n choµng vai, kh¨n choµng cæ, kh¨n choµng réng ®éi ®Çu vµ choµng vai, m¹ng che mÆt vµ c¸c lo¹i t¬ng tù 6214 10 00 - B»ng sîi t¬ hoÆc phÕ liÖu t¬ 40 37 34 30 6214 20 00 - B»ng len hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i 40 37 34 30 mÞn 6214 30 00 - B»ng sîi tæng hîp 40 37 34 30 6214 40 00 - B»ng sîi t¸i t¹o 40 37 34 30 6214 90 00 - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 6215 N¬ thêng, n¬ con bím vµ ca v¸t 6215 10 00 - B»ng sîi t¬ hoÆc phÕ liÖu t¬ 40 37 34 30 6215 20 00 - B»ng sîi nh©n t¹o 40 37 34 30 6215 90 00 - B»ng vËt liÖu dÖt kh¸c 40 37 34 30 Ch¬ng 63 C¸c s¶n phÈm dÖt may s½n kh¸c; bé v¶i kÌm chØ trang trÝ, quÇn ¸o vµ c¸c lo¹i hµng dÖt cò; v¶i vôn I. C¸c s¶n phÈm may mÆc kh¸c 6301 Ch¨n vµ ch¨n du lÞch 6301 20 00 - Ch¨n (trõ ch¨n ®iÖn) vµ ch¨n du lÞch, 40 37 34 30 b»ng len l«ng cõu hoÆc l«ng ®éng vËt lo¹i mÞn 6301 30 00 - Ch¨n (trõ ch¨n ®iÖn) vµ ch¨n du lÞch, 40 37 34 30 b»ng b«ng
Đồng bộ tài khoản