Quyết định 86/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định 86/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 9/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 86/2003/Q§-BTC ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc Ban hµnh B¶ng gi¸ söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§/BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 54 /CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Söa ®æi, bæ sung vµ ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng: Pho m¸t, B¬, Men kh« lµm b¸nh mú, ly thuû tinh cña b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 149/2002/Q§/BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh nh sau: Tªn hµng §¬n vÞ Gi¸ TT tÝnh (USD) Ch¬ng 04 * Pho m¸t (Fromage): + Lo¹i ®ãng gãi díi 1 kg -- HiÖu President, La vache Quirit kg 4,50 -- HiÖu kh¸c kg 2,50 + Lo¹i ®ãng gãi tõ 1kg trë lªn kg 1,50 * B¬ (beurre): + Lo¹i ®ãng gãi díi 1kg kg 2,50 + Lo¹i ®ãng gãi tõ 1kg trë lªn kg 1,50 Ch¬ng 21 * Men kh« lµm b¸nh mú kg 2,00 Ch¬ng 70 * Cèc (ly) thuû tinh: - Lo¹i thêng: + Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt: -- Lo¹i tõ 30ml trë xuèng chiÕc 0,04 -- Lo¹i tõ trªn 30ml ®Õn 60ml chiÕc 0,06 -- Lo¹i tõ trªn 60ml ®Õn 150ml chiÕc 0,12 -- Lo¹i tõ trªn 150ml ®Õn 200ml chiÕc 0,15 -- Lo¹i tõ trªn 200ml ®Õn 250ml chiÕc 0,18
  2. 2 -- Lo¹i trªn 250ml chiÕc 0,20 + Do Trung Quèc s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% khung gi¸ trªn. - Lo¹i thuû tinh pha lª tÝnh b»ng 200% lo¹i thuû tinh th- êng §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c tê khai hµng nhËp khÈu nép cho c¬ quan h¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy ®¨ng trªn c«ng b¸o. Nh÷ng qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
Đồng bộ tài khoản