intTypePromotion=1

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  86/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  07 th¸ng 5 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  ñ y  ba n   h © n  d © n  th µ nh p h è  H µ  N é i giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005 n   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  y  ®Ò ngh c ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi t¹ têtr×nh sè  nh d th ph H N       i   13/ TT­UB   µy  th¸ng  n¨m   (ng 20  02  2003), c«ng    v¨n  è  s 1224/UB­   µy    CN (ng 24 th¸ng4    n¨m  2003);ý  Õn    é: K Õ   ¹ch vµ  Çu     ki c¸cB   ho   § t(c«ng    è  v¨n s 2284/BKH/ DN   µy  th¸ng 4  ng 18    n¨m  2003),Néi vô      (c«ng    è  v¨n s 675/BNV­TCBC   µy    ng 07 th¸ng 4  n¨m  2003),  Lao  ®éng  ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi (c«ng v¨n sè  1228/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng 4  ng 18    n¨m  2003),Ban    Kinh  Õ  t Trung  ng  ¬ (c«ng  v¨n  è  s 170­ CV/KTTW   µy  th¸ng  n¨m  ng 09  4   2003); ý  Õn  ña  éi    ki c H ®ång  Èm  nh  µy  th¸ng4  th ®Þ (ng 10    n¨m 2003), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc cña  y  nh n   ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi    o¹n  nh d th ph H N giai® 2003    ­ 2005    ô  ôckÌm  nh ph l   theo. §i Ò u  2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n  thµnh phè  Hµ  Néi cã tr¸ch   nhiÖ m  chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùc nh n     thuéc  theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt;tr ng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®    ê h ® chØnh,   bæ  sung  ph¶i ® îc sù  Êp  Ën  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ. Chñ   ng  ùa     ch thu c Th t Ch ph   ®é l  chän    ®Ó chuyÓn  ét  è  m s doanh  nghiÖp  µ   íc n ¾ m   ÷ 100%   èn  Nh n   gi   v sang  C«ng    ty Tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn;chØ   o  ©y  ùng    thÝ    ®¹ x d ®Ò ¸n  ®iÓ m  chuyÓn  C«ng    Ön  ö  µ   éi  ty §i t H N (HANEL)  sang  ¹t ®éng  ho   theo    m« h×nh  c«ng    Ñ  ­c«ng    tym    tycon. §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víiñy    ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi  nh d th ph H N trong viÖc  ùc  Ön  ¬ng  nµy    th hi Ph ¸n  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h  
  2. 2 Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     kiÓm    «n  c, híng dÉn  µ  tra,® ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  d  th   Ph ¸n n   thêikiÕn  Þ  íi ñ íng ChÝnh  ñ        ngh v   Th t   ph c¸cgi¶i ph¸p th¸ogìkhã       kh¨n trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn.       §i Ò u 4.  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi vµ  ñ  ëng    ¬  nh d th ph H N   Th tr c¸cc quan  li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  ñ y  b a n  n h © n  d © n  th µ n h p h è  H µ  N é i th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 86    ®Þ s   2003/Q§­ TTg   ngµy    07 th¸ng5    n¨m  2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph A. T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c: I.Gi÷    nguyªn ph¸p  © n,  Õp  ôc  ñng  è: Tæng   nh ti t c c  c«ng    Çu    vµ  ty § t  Ph¸ttriÓn  µ  µ   éi.   nh H N II  ¾ p   Õp   ¹i .S x l   doanh  c¸c  nghiÖp  µnh  th viªn cña    Tæng  c«ng    Çu   ty § tvµ    Ph¸ttriÓn  µ  µ   éi:   nh H N 1.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   µ   íctiÕp tôcn ¾ m   ÷100%   èn: m Nh n      gi   v ­V¨n    phßng  Tæng  c«ng    Çu   µ  ty§ tv Ph¸ttr Ónnhµ  µ   éi      i   H N ,   ­C«ng      tyKinh  doanh  Þch  ô  µ  µ   éi, d v nh H N   ­C«ng    t¹ovµ    tyTu    Ph¸ttr Ónnhµ,  i   ­C«ng    Çu   ©y  ùng  µ   éi   ty§ tx d HN, ­C«ng    Çu   ©y  ùng  è    ty§ tx d s 2, ­C«ng    ©y  ùng  ång  µ,   tyX d H H ­C«ng    ©y  ùng  è  Hµ   éi.   tyX d s 3  N 2.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸: Thùc  Ön  hi n¨m  2003: Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n    ph ë møc   thÊp  hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ©y  ùng    tyX d kinh doanh  µ  ãc  ¬n.   nh S S Thùc  Ön  hi n¨m  2004: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n       tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng    Çu   µ    ty§ tv Ph¸ttr Ónnhµ  è   i   s 12, ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónnhµ    µ   ng,  i   Hai B Tr ­C«ng    ÕtkÕ   ©y  ùng  µ  µ   éi,   tyThi   x d nh H N ­C«ng    Çu   µ    ty§ tv Ph¸ttr Ónnhµ  è   i   s 6. b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l ­C«ng    ¬   íx©y  ùng    tyC gi   i d §«ng  Anh. ­C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  Çu   ©y  ùng  µ   éi,   tyXu nh kh v § tx d HN ­C«ng    Çu   ©y  ¾p  ¬ng  ¹i.   ty§ tx l th m
  4. 4 Thùc  Ön  hi n¨m  2005: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n       tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: ­C«ng      tyKinh  doanh  µ  ©y  ùng  µ, vX d nh ­C«ng    ©y  ùng  è  Hµ   éi,   tyX d s 9  N ­C«ng    Çu     iÓnnhµ  µ   éi,   ty§ tph¸ttr   HN ­C«ng      tyKinh  doanh    iÓnnhµ  µ   éi (Thµnh  ×  ò). ph¸ttr   HN  Tr c b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l ­C«ng    Çu     iÓnx©y  ¾p    ty§ tph¸ttr   l c«ng  nghiÖp  ©n  ông. d d B. D o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c: I.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   µ   íctiÕp  ôc  ¾ m   ÷ 100%   èn: m Nh n   tn gi   v  a) Doanh    nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  ÷nguyªn ph¸p nh©n: Ý gi       1.C«ng      tyC«ng    èng  Êt, viªnth nh 2.C«ng      tyM«i  êng  «  Þ  µ   éi, tr ® th H N 3.C«ng      tyTho¸tnícHµ   éi,   N 4.V ên  ó Hµ   éi,   th   N 5.C«ng    ông  ô    tyD c chØnh  ×nh  µ  ôc  åichøc  h v ph h   n¨ng, 6.XÝ     nghiÖp  Khaith¸cc«ng  ×nh thñy lng     tr      i Anh. b) Doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  nh n     kinh doanh  ÷ nguyªn    gi   ph¸p  ©n nh : 1.C«ng    Çy  îng §×nh,   tyGi Th   2.C«ng    Ön  ¬  èng  Êt,   ty§i c Th Nh 3.C«ng    ùa  µ   éi,   tyNh H N 4.C«ng      tyKho¸ ViÖtTiÖp,     5.C«ng      tyKim  Ý  kh Th¨ng  Long, 6.C«ng      tyMai  éng, § 7.C«ng    ©n  µ,   tyXu Ho 8.C«ng    m¸y  ®¹p  èng  Êt,   tyXe  xe  Th nh 9.C«ng    Ých  Ýp §«ng    tyX l  Anh, 10.C«ng    Öt    tyD 19/5, 11.C«ng    Öt    tyD Minh  Khai, 12.C«ng      tyMay  40, 13.C«ng      ÖtHµ   tyBia Vi  
  5. 5 14.C«ng    t«ng vµ  ©y  ùng  Þnh  Öt,   tyBª   X d Th Li 15.C«ng    Çu     iÓnh¹ tÇng  «  Þ,   ty§ tph¸ttr     ® th 16.C«ng    ©y  ùng sè  Hµ   éi,   tyX d   1  N 17.C«ng    Çu   ©y  ùng  µ    ty§ tx d v S¶n  ÊtvËtliÖu C Ç u   èng, xu       §u   18.C«ng    ¬   iÖn  Çn  ó,   tyC ® Tr Ph 19.C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  nghiÖp, 20.C«ng    ©y  ùng  ©n  ông  µ   éi,   tyX d d d HN 21.C«ng      tyKhaith¸c®iÓ m     Hµ   éi,    ®ç xe  N 22.C«ng    Õu    tyChi s¸ng vµ  ÕtbÞ  «  Þ,   Thi   ® th 23.C«ng      tyC«ng    ©y  viªnc xanh,   24.C«ng      tyKinh  doanh  ícs¹ch Hµ   éi, n   N 25.C«ng    Ën    µ  Þch  ô    tyV t¶i D v v c«ng  éng, c 26.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  I tr     II , 27.C«ng      tyS¶n  ÊtdÞch  ô  µ  Êt nhËp  Èu  xu   v v Xu   kh Nam   µ   éi, HN 28.C«ng      tyS¶n  Êt­XuÊt  Ëp  Èu  xu    nh kh n«ng  s¶n  µ   éi, HN 29.C«ng    ñy  ¹,   tyTh T 30.C«ng      tyB¸ch    µ   éi, ho¸ H N 31.C«ng    ¬ng  ¹idÞch  ô  µng    tyTh m  v Tr Thi, 32.C«ng    ùc  È m   µ   éi,   tyTh ph HN 33.C«ng    ¬ng  ¹idÞch  ô  êitrang,   tyTh m  v th   34.C«ng    lÞch dÞch  ô  µ   éi,   tyDu    vH N 35.C«ng    lÞch Hµ   éi,   tyDu   N 36.C«ng    lÞch vµ  ¬ng  ¹itæng  îp Th¨ng    tyDu    Th m  h  Long, 37.C«ng      ty§«ng  µnh, Th 38.C«ng    èng  ©y  ång,   tyGi c tr 39.C«ng    èng    óc  µ   éi,   tyGi gias H N 40.C«ng      tyThanh  µ, H 41.C«ng      tyS¶n  Êt­XuÊt  Ëp  Èu tæng  îp Hµ   éi, xu    nh kh   h  N 42.C«ng    ¬ng  ¹ivµ  Þch  ô    tyTh m  D v tæng  îp Hµ   éi, h  N 43.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  Çu   µ   éi,   tyXu nh kh v § tH N 44.C«ng      tyBao  ×  b 27/7, 45.C«ng      tyS¶n  Êtkinhdoanh  ña  êitµn tËt, xu     c ng     46.C«ng    Þch  ô    ng  îp t¸cquèc  Õ,   tyD v lao®é h     t 47.C«ng    Ön    ty§i ¶nh  b¨ng  ×nh, h 48.C«ng      tyPh¸thµnh    s¸ch Hµ   éi,  N 49.C«ng      è  Õn  ÕtThñ    tyXæ s ki thi   §«,
  6. 6 50.C«ng      tyNghe  ×n, nh 51.C«ng    ¬ng  ¹ivµ  Çu     iÓnHµ   éi,   tyTh m  § tph¸ttr   N 52.C«ng    ©y  ùng    tyX d thanh  niªn, 53.C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc, v Thi   tr h 54.Nhµ   Êtb¶n  µ   éi,   xu   HN 55.C«ng    ên    tyV qu¶  lichTõ  du    Liªm, 56.C«ng      tyKinh  doanh  µ  è  nh s 1, 57.C«ng    Ön  öHµ   éi (Hanel).   ty§i t   N    II  ÷ng   .Nh doanh  nghiÖp   µ   íc  ùc  Ön  nh n th hi s¸p  Ëp   µo  nh v doanh   nghiÖp kh¸c: Thùc  Ön  hi n¨m  2003: 1.H∙ng    phim  µ   éi HN NhËp  vµo C«ng  ty §iÖn ¶nh b¨ng  h×nh 2.C«ng    lÞch th ng  ¹iHµ   éi   tyDu   ¬ m   N Nh Ëp   µo  v C«ng      Þch  µ  ­ ty Du l v Th ¬ng  ¹itæng  îp Th¨ng  m  h  Long 3.C«ng    lÞch th ng  ¹iCæ     tyDu   ¬ m   Loa Nh Ëp  µo  v C«ng    lÞch Hµ   éi tyDu   N 4. X Ý   nghiÖp S¶n  xuÊt vµ  D Þch  vô  Ëp  µo  Nh v C«ng    èng  ©y  ång tyGi c tr n«ng  nghiÖp  Gia  © m L 5.Trung  ©m  ü  Ëtrau qu¶  µ   éi Nh Ëp  µo    t k thu     HN v C«ng    èng  ©y  ång tyGi c tr 6.Trung  ©m  ÷a  µ  èng bß  µ   éi   t s v gi   H N NhËp  µo  v C«ng    èng    óc  µ   ty Gi gia s H Néi 7.C«ng    ¬ng  ¹ikh¸ch s¹n §èng    tyTh m     §a Nh Ëp  µo  v C«ng    ty S¶n  Êt ­ XuÊt  xu     nhËp  Èu  kh n«ng  s¶n  µ   éi HN 8.C«ng    öu    tyC Long Nh Ëp  µo  v C«ng   ty S¶n  ©t    Êt  xu ­ Xu nhËp  Èu  kh n«ng  s¶n  µ   éi HN 9.C«ng      tyCao  3/2 su  Nh Ëp  vµo C«ng  ty S¶n xuÊt kinh   doanh  ña  êitµn tËt c ng     10.C«ng    Þch  ô  Ëttkü  ËtHµ   éi Nh Ëp  µo    tyD v v    thu   N   v C«ng    ty S¶n  Êt ­ XuÊt  xu     nhËp  Èu  kh tæng  îp Hµ   éi h  N  11. C«ng  ty S¶n  xuÊt vµ  XuÊt nhËp  Ëp  vµo C«ng  ty Th¬ng m¹i vµ  Nh khÈu  u    ®Ç tthanh  niªn §Çu     iÓnHµ   éi tph¸ttr   N 12.C«ng    ¬ng m¹ivµ  lÞch thanh  Ëp  vµo C«ng  ty Th¬ng m¹i vµ    tyTh     Du    Nh niªn §Çu     iÓnHµ   éi tph¸ttr   N 13.C«ng      tyS¶n  Êt kinh doanh  xu     bao  ×  Ëp  µo  b Nh v C«ng    tyThanh  µ   H vµ  µng  ÊtkhÈu h xu   14. C«ng      ty S¶n  Êt ­ XuÊt  Ëp  Èu  Ëp  µo  xu     nh kh Nh v C«ng    tyThanh  µ   H hµng  ñ c«ng  ü   Ö   th   m ngh 15. C«ng      ty Than  µ  Ët  Öu x©y  ùng  Ëp   µo  v V li   d Nh v C«ng    ©y  ùng   ty X d thanh  thanh  niªn niªn 16.C«ng    ©y  ùng    tyX d tuæitrÎ   NhËp   µo  v C«ng    ©y   ùng  ty X d thanh  niªn 17.C«ng    ¬ng  ¹ivµ    tyTh m   Bao  ×  µ   éi bHN Nh Ëp  µo  v C«ng    Êt  Ëp  Èu  tyXu nh kh vµ  Çu   µ   éi § tH N 18.C«ng    ô  ïng§«ng    tyPh t   Anh Nh Ëp  µo  v C«ng    ©n  µ tyXu Ho 19.C«ng      µ   éi   tyBi H N Nh Ëp   µo  v C«ng    Ých  Ýp  ty X l §«ng  Anh
  7. 7 20. C«ng      ty Khai th¸cc«ng  ×nh  ñy lîNh Ëp  vµo  X Ý  nghiÖp  Khai th¸c    tr th    i   Sãc  ¬n S c«ng  ×nh thñy lng  tr      i Anh Nh Ëp  vµo  X Ý  nghiÖp  Khai th¸c   21. C«ng      ty Khai th¸cc«ng  ×nh  ñy lîc«ng  ×nh thñy lng     tr th    i tr      i Anh Gia  © m L 22. C«ng      ty Khai th¸cc«ng  ×nh  ñy lîNh Ëp  vµo  X Ý  nghiÖp  Khai th¸c    tr th    i   Thanh  × Tr c«ng  ×nh thñy lng  tr      i Anh 23. C«ng      ty Khai th¸cc«ng  ×nh  ñy lîNh Ëp  vµo  X Ý  nghiÖp  Khai th¸c    tr th    i   Tõ  ªm li c«ng  ×nh thñy lng  tr      i Anh 24.C«ng    µng    tyHo Long Nh Ëp  µo  v C«ng    lÞch Hµ   éi tyDu   N Thùc  Ön  hi n¨m  2004: 1.C«ng    ü  Ët®iÖn    tyK thu   th«ng Nh Ëp  µo  v C«ng    Ön  ¬  èng  Êt ty§i c th nh 2.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng  Nh Ëp  vµo C«ng  ty  C«ng  tr×nh giao tr     2   th«ng  I II   3. C«ng    C«ng  ×nh    ty   tr giao th«ng  Ëp  µo  Nh v C«ng   tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     4 II  I 4.C«ng      tyC«ng  ×nh giao th«ng   Nh Ëp  µo  tr     I v C«ng   tyC«ng  ×nh giao th«ng  tr     II  I 5. C«ng      Þch  ¬ng  ¹i §èng  Ëp  vµo C«ng  ty Du  lÞch th ng m¹i   ty Du l th m  Nh ¬   §a tæng  îp Th¨ng  h  Long 6.C«ng    Öt    tyD kim  Th¨ng  Long Nh Ëp  µo  v C«ng    Öt  tyD Minh  Khai 7.C«ng      tyKinh  doanh  µ  è  nh s 2 Nh Ëp  µo  v C«ng   tyKinh  doanh  µ  è  nh s 1 8.C«ng      tyKinh  doanh  µ  è  nh s 3 Nh Ëp  µo  v C«ng   tyKinh  doanh  µ  è  nh s 1 9.C«ng    Þa  Ýnh  µ   éi   ty§ ch HN Nh Ëp  µo  v C«ng   tyKinh  doanh  µ  è  nh s 1 10.C«ng      tyKinh  doanh  ícs¹ch n    Nh Ëp   µo  v C«ng    ty Kinh doanh  íc s¹ch n      è  s2 Hµ   éi N 11.C«ng      tyQu¶n  ýb Õn  Hµ   éi Nh Ëp  µo  l  xe  N v C«ng    tyKhai th¸c®iÓ m          ®ç xe Hµ   éi N 12.C«ng        tyintæng  îp h NhËp  µo  v C«ng      µnh    µ   éi tyPh¸th s¸chH N 13.C«ng      tyVIHA Nh Ëp  µo  v C«ng    m¸y  ®¹p  èng  ty Xe  xe  Th Nh Êt 14. C«ng    ¬ng  ¹i xuÊt  Ëp  Ëp   µo    ty Th m  nh Nh v C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ty Xu nh kh v khÈu tæng  îp Hµ   éi   h  N §Çu   µ   éi tH N 15. C«ng    Êt  Ëp  Èu   µng  Ëp   µo    ty Xu nh kh h Nh v C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ty Xu nh kh v t ªudïng  µ  Thñ  i  v  c«ng  ü   Ö   µ   Çu   µ   éi m ngh H § tH N Néi Thùc  Ön  hi n¨m  2005: 1.C«ng    ¾c  µ   tyB H NhËp  µo  v C«ng    ty§«ng  µnh th 2.C«ng      tyTam   ThiªnM É u   NhËp  µo  v C«ng    ty§«ng  µnh th 3.C«ng    Çy  ôy    tyGi Th Khuª NhËp  µo  v C«ng    Çy  îng §×nh tyGi Th   II   IDoanh  . nghiÖp  ùc  Ön    Çn   th hi cæ ph ho¸: Thùc  Ön  hi n¨m  2003: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n       tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp:
  8. 8 1.C«ng    îcphÈ m   µ  ÕtbÞ  tÕ  µ   éi,   tyD   v Thi   y  H N 2.C«ng    ©y  ùng vµ    tyX d   Ph¸ttr Ónc«ng  ×nh h¹ tÇng,  i   tr     3.C«ng    Þch  ô    tyD v n«ng  nghiÖp  õ  ªm. T li b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l 1.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v S¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng, xu       d 2.C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  tæng  îp §«ng  h  Anh, 3.C«ng    ¬ng    tyTh nghiÖp  tæng  îp Gia  © m, h  L 4.C«ng    µ   ñy,   tyH Th 5.C«ng    ©y  ùng N«ng    tyX d   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, 6.C«ng      tyB¸nh  Ño  µng  k Tr An, 7.XÝ     nghiÖp  B¸nh  møt  Ño  µ   éi, k HN 8.C«ng    ¬   Ý    tyC kh Nam   ång, H 9.C«ng    Ët     tyV tc«ng  nghiÖp  µ   éi, HN 10.C«ng      tyCao  Hµ   éi, su  N 11.C«ng    Ch ©u,   tyT«  12.C«ng      tyS¶n  Êtc«ng  xu   nghiÖp  µ  ©y  ¾p  µ   éi. vX l HN c) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph 1.C«ng    ¬ng  ¹iThanh  ×,   tyTh m  Tr 2.C«ng      Ên  ©y  ùng  ñy lîvµ    tyT v x d th     Ph¸ttr Ónn«ng  i  i   th«n, 3.C«ng        tyThic«ng  ¬  íx©y  ùng, c gi  i d 4.C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Trang  ÝnéithÊttr ng  äc, tr       ê h 5.C«ng    lÞch th ng  ¹iThñ    tyDu   ¬ m   §«, 6.C«ng    ícgi¶i   êng  ©n,   tyN     kh¸tTr Xu 7.C«ng      èng  lÞch dÞch  ô  µn  Õ m,   ty¨n u du    v Ho Ki 8.C«ng    Çu   ©y  ùng  µ    ty§ tX d v Kinh  doanh  µ, nh 9.C«ng    Þch  ô    tyD v n«ng  nghiÖp  Thanh  ×, Tr 10.C«ng      èng    ty¨n u kh¸ch s¹n Gia  © m,    L 11.C«ng    Ët     tyV ttæng  îp Hµ   h   Anh. Thùc  Ön  hi n¨m  2004: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n       tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: 1.C«ng    t«ng vµ  ©y  ùng  Ünh    tyBª   X d V Tuy, 2.C«ng    Ët  Öu vµ  ©y  ùng  ¹iLa,   tyV li   X d §  3.Nhµ     m¸y  ¹ch  óc  Þnh, G Ph Th 4.C«ng      Ên  µ  ÕtkÕ   ©y  ùng  µ   éi,   tyT v v Thi   X d HN
  9. 9 5.C«ng    ©y  ùng  ¾p    tyX d l m¸y  iÖn  íc, ® n 6.C«ng      tyB¸ch    Nam   é, ho¸ 5  B 7.C«ng    ¬ng  ¹i­XuÊt  Ëp  Èu  µ   éi,   tyTh m    nh kh H N b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l 1.C«ng      Ên  Õn  óc®«  Þ,   tyT v ki tr   th 2.C«ng    ü   Ëtvµ  Ët  È m       tyM thu   V ph v¨n ho¸, 3.C«ng    ¬ng  ¹iHµ   éi,   tyTh m  N 4.C«ng      tyPh¸ttr ÓnxuÊtnhËp  Èu  µ  u  ,  i     kh v ®Ç t 5.C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  µ   éi,   tyV li   d HN 6.C«ng    Çu     ty§ tkhaith¸cHå   ©y,   T 7.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ  ©y  ùng    tyXu nh kh v X d n«ng  ©m  l nghiÖp,   8.C«ng    Ön  öGi¶ng  â,   ty§i t   V 9.C«ng      Ên  u    ©y  ùng    tyT v ®Ç tx d giao th«ng    c«ng  Ýnh  µ   éi, ch HN 10.C«ng    ©y  ùng    tyX d giao th«ng  «  Þ,   ® th 11.C«ng    ñy    µ   éi,   tyTh tinhH N 12.C«ng    ¬   Ý  ång    tyC kh § Th¸p, 13.C«ng      tyS¶n  Êt­XuÊt  Ëp  Èu xe  p  m¸y, xu    nh kh   ®¹ xe  14.C«ng    ®¹p  m¸y  èng    tyXe  xe  § §a, 15.C«ng    Çy  äc  µ,   tyGi Ng H 16.C«ng    Öt    tyD kim  µ   éi, HN 17.C«ng    ¬ng    tyPh Nam, 18.C«ng      tyTh¨ng  Long. c) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   íc gi÷ cæ   Çn    th   cæ ph ho¸,Nh n     ph ë møc   thÊp  hoÆc  kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph 1.C«ng      tyS¶n  ÊtdÞch  ô  µ  lÞch thÓ  ôc  Ó  xu   v v Du    d th thao, 2.C«ng      ty§«ng  ¸, 3.C«ng    Þch  ô   Êt nhËp  Èu  µ  ¬ng  ¹i,   tyD v ­Xu   kh v Th m 4.C«ng    Ët     tyV tn«ng  nghiÖp  µ   éi, HN 5.C«ng    ©y  ¾p    tyX l giao th«ng    c«ng  Ýnh, ch 6.C«ng      tyKh¶o    o  c. s¸t® ®¹   Thùc  Ön  hi n¨m  2005: a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   ícgi÷trªn50%   th   cæ ph ho¸,Nh n       tæng  è  s cæ   Çn  ña  ph c doanh  nghiÖp: 1.C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  µ  Êt nhËp  Èu  ång  µ,   tyV li   d v Xu   kh H H 2.C«ng    ¬   iÖn    tyC ® c«ng  ×nh. tr
  10. 10 b) Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,khi b¸n    Çn  Çn  u      cæ ph l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l 1.C«ng    ©y  ùng  è  Hµ   éi,   tyX d s 5  N 2.C«ng    ©y  ùng  µ  ôc  Õ     tyX d v Ph ch c«ng  ×nh v¨n ho¸, tr     3.C«ng      tyX¨ng  Çu  Êt®èt, d ch   4.C«ng    Çu   ©y  ùng    ty§ tX d n«ng  nghiÖp   ­Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, 5.C«ng      tyThanh  ©n, Xu 6.Nhµ     m¸y  ng  Çu  µ   éi, ®ã t H N 7.C«ng    Öt    ïa  «ng,   tyD lenm ® 8.C«ng    ÕtbÞ  ü  Ët®iÖn,   tyThi   k thu   9.C«ng    Êy  óc  ¹ch,   tyGi Tr b 10.C«ng      tyHo¸  Êts¬n  µ   éi. ch   HN IV.Doanh     nghiÖp chuy Ó n   Ò   é   v B Giao th«ng  Ën    v t¶iqu¶n  ý,thùc  l  hiÖn  n¨m 2003: 1.C«ng    ÖtHµ,   tyVi   2.C«ng    Ën    Ón  µ   éi,   tyV t¶ibi H N 3.C«ng    Ën    ñy Hµ   éi,   tyV t¶ith   N V.  Doanh  nghiÖp  ùc  Ön    Ó  th hi gi¶ith n¨m  2003: 1.Cöa  µng  ¬ng  ùc 60    h L th   Ng«  ×  Ë m, Th Nh 2.C«ng      tyS¶n  Êt   Êt  Ëp  Èu  µ   éi, xu  ­Xu nh kh H N 3.C«ng    Êt  Ëp  Èu  µ   © m,   tyXu nh kh H L 4.C«ng      tyPh¸ttr Ónc«ng   i   nghiÖp  (LICOSA), 5.C«ng    ¬ng  ¹ivµ  Çu   µ   éi,   tyTh m  § tH N 6.C«ng      tyMay  µnh  Th C«ng, 7.C«ng      èng    ty¡n u kh¸ch s¹n Sãc  ¬n,    S 8.C«ng    Þch  ô    tyD v n«ng  nghiÖp  ãc  ¬n, SS 9.C«ng      tyPh¸ttr Ónn«ng  ©m    µ  Þch  ô  ãc  ¬n.  i   l ng v D vS S   VI.Doanh    nghiÖp  chuy Ó n   µnh  n  Þ  ù  th ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu: Thùc  Ön  hi n¨m  2003: B¸o  µn  m ¶nh  ©n  Êu. s kh VII.L © m   êng  ãc  ¬n:  ¾p   Õp    tr S S s x theo  ñ  ¬ng  ch tr chung  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   ¾p  Õp  ¹c¸cn«ng,l©m  êng  èc  vs x l    i   tr qu doanh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2