Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA LNCH VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 86/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THĂM DÒ, KHAI QU T KH O C B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thăm dò, khai qu t kh o c . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Di s n văn hóa, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - PTT Nguy n Thi n Nhân; - y ban VHGDTNTNND Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Hoàng Tu n Anh - B trư ng, các Th trư ng B VHTTDL; - Các S VH, TT & DL; - Các T ng c c, C c, V , VP, Thanh tra B ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo VP Chính ph ; Website Chính ph ; - Lưu: VT, DSVH (3b), NTH.220. QUY CH THĂM DÒ, KHAI QU T KH O C
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2008/Q -BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a ho t ng thăm dò, khai qu t kh o c 1. Phát hi n, nghiên c u nh ng a i m kh o c , di tích và di v t trong lòng t và dư i nư c tìm hi u m i m t i s ng t nhiên và xã h i trong các giai o n khác nhau c a l ch s . 2. Làm phong phú thêm kho tàng di s n văn hóa c a t nư c; b sung tài li u, hi n v t cho các b o tàng c a trung ương và a phương nh m lưu gi , trưng bày và phát huy giá tr di s n văn hóa dân t c, ph c v nhu c u hư ng th văn hóa c a công chúng. 3. Ph c v vi c b o qu n, tu b và ph c h i di tích. i u 2. i tư ng i u ch nh, ph m vi áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý và th c hi n các ho t ng phát hi n, b o v , thăm dò, khai qu t các a i m kh o c , di tích và di v t kh o c trên ph m vi lãnh th Vi t Nam. 2. Quy ch này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam; cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia các ho t ng thăm dò, khai qu t kh o c t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. a i m kh o c là nơi lưu gi nh ng d u tích, di v t ph n ánh quá trình t n t i c a con ngư i và môi trư ng t nhiên trong quá kh có giá tr l ch s , văn hoá, khoa h c; 2. Di v t kh o c là nh ng hi n v t ư c phát hi n qua thăm dò, khai qu t kh o c ho c phát hi n ng u nhiên có giá tr l ch s , văn hoá và khoa h c; 3. T ng văn hoá kh o c là nh ng l p t ư c tích t qua th i gian, ph n ánh ho t ng c a con ngư i, th hi n c trưng văn hoá c a c ng ng ngư i trong quá kh ; 4. i u tra kh o c là ho t ng nghiên c u khoa h c ư c th c hi n ch y u b ng phương pháp i n dã nghiên c u a hình, a m o và l y m u v t b m t c a a i m kh o c nh m bư c u xác nh v trí, ph m vi, niên i, tính ch t c a a i m kh o c ;
 3. 5. Thăm dò kh o c là vi c ào có tính ch t th nghi m a i m kh o c v i di n tích nh nh m bư c u kh ng nh s t n t i c a a i m kh o c , ph m vi, niên i, tính ch t c a a i m kh o c ; 6. Khai qu t kh o c là ho t ng khoa h c nh m nghiên c u a t ng c a a i m kh o c và tìm ki m, thu th p di v t kh o c , các lo i d u tích c a quá kh xác nh rõ n i dung, giá tr l ch s , văn hóa và khoa h c c a a i m kh o c ; 7. Khai qu t kh n c p là ho t ng khai qu t kh o c nh m k p th i nghiên c u, x lý, thu th p di v t kh o c a i m kh o c ang b h y ho i ho c có nguy cơ b h y ho i mà n u không k p th i ti n hành khai qu t kh o c s b h y ho i vĩnh vi n; 8. H sơ khai qu t kh o c là toàn b tài li u vi t, b n v , b n d p, b n nh, tài li u nghe nhìn và các tài li u khác, ư c hình thành trong quá trình nghiên c u, thăm dò, khai qu t kh o c ; 9. Báo cáo sơ b là báo cáo khái quát v k t qu nghiên c u, thăm dò, khai qu t kh o c ư c ngư i ch trì và t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c th c hi n ngay sau khi k t thúc thăm dò, khai qu t kh o c ; 10. Báo cáo khoa h c là báo cáo chi ti t v k t qu nghiên c u, thăm dò, khai qu t kh o c ư c ngư i ch trì và t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c th c hi n sau khi k t thúc vi c x lý khoa h c các tài li u, hi n v t thu ư c trong quá trình thăm dò, khai qu t kh o c . i u 4. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong ho t ng qu n lý, b o v a i m kh o c , di v t kh o c Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân (sau ây g i chung là t ch c) và cá nhân có trách nhi m b o v và phát huy giá tr a i m kh o c và di v t kh o c theo quy nh c a Lu t Di s n văn hoá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 5. Nh ng hành vi b nghiêm c m Các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 13 Lu t Di s n văn hóa, i u 9 Ngh nh s 86/2005/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý và b o v di s n văn hóa dư i nư c (sau ây g i là Ngh nh s 86/2005/N -CP) và nh ng quy nh c th sau ây: 1. Thăm dò, khai qu t a i m kh o c không có gi y phép c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch (trư ng h p thăm dò, khai qu t kh o c ) và Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch (trư ng h p khai qu t kh o c khNn c p). 2. T ý tìm ki m, ào b i làm sai l ch ho c gây nguy cơ xâm h i, h y ho i a i m kh o c , di v t kh o c ; trao i, mua bán và v n chuy n trái phép di v t kh o c . 3. L i d ng ho t ng nghiên c u, thăm dò, khai qu t kh o c làm xâm ph m l i ích qu c gia và gây thi t h i n tài nguyên, môi trư ng, s c kho con ngư i.
 4. 4. C n tr ho t ng qu n lý, b o v , nghiên c u, thăm dò và khai qu t kh o c c a t ch c và cá nhân có thNm quy n. Chương II TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN KHI PHÁT HI N NA I M KH O C , DI V T KH O C i u 6. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khi phát hi n a i m kh o c , di v t kh o c T ch c, cá nhân khi phát hi n a i m kh o c , di v t kh o c có trách nhi m b o v , gi nguyên hi n tr ng a i m ó và k p th i thông báo, giao n p nh ng di v t kh o c cho chính quy n a phương ho c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ho c Phòng Văn hóa và Thông tin nơi g n nh t. i u 7. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c nhà nư c có th m quy n khi ti p nh n thông tin v vi c phát hi n a i m kh o c , di v t kh o c 1. Khi ư c t ch c, cá nhân thông báo v vi c phát hi n a i m kh o c , di v t kh o c ho c giao n p di v t kh o c thì cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 6 Quy ch này ph i k p th i c ngư i ti p và ghi nh n y thông tin và t ch c vi c b o v , b o qu n di v t kh o c . Trư ng h p U ban nhân dân c p xã ho c Phòng Văn hóa và Thông tin ti p nh n thì trong th i h n 24 gi k t khi nh n ư c thông tin v a i m kh o c và di v t kh o c ư c phát hi n, giao n p, U ban nhân dân c p xã ph i thông báo cho Phòng Văn hoá và Thông tin. Sau ó, Phòng Văn hoá và Thông tin ph i k p th i báo cáo S Văn hoá, Th thao và Du l ch t ch c vi c qu n lý và b o v . 2. Vi c ti p nh n thông tin v a i m kh o c , di v t kh o c và vi c giao nh n di v t kh o c ph i ư c l p thành văn b n (m u Ph l c s 1 ban hành kèm theo Quy ch này). 3. Tri n khai k p th i ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c các bi n pháp b o v a i m kh o c , di v t kh o c ư c phát hi n, ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m theo quy nh t i i u 5 Quy ch này. i u 8. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p sau khi ti p nh n thông tin v vi c phát hi n a i m kh o c và di v t kh o c Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p sau khi ti p nh n thông tin v vi c phát hi n a i m kh o c và di v t kh o c th c hi n theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 86/2005/N -CP. i u 9. Trách nhi m c a S Văn hoá, Th thao và Du l ch 1. Ti p nh n thông tin v a i m kh o c , di v t kh o c ; t ch c thNm tra tính chính xác c a thông tin v a i m kh o c , di v t kh o c và giám nh sơ b di v t kh o c ư c giao n p; t ch c b o v , b o qu n; báo cáo và xu t k ho ch thăm
 5. dò, khai qu t a i m kh o c t i U ban nhân dân c p t nh và B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. ngh ho c th a thu n vi c xin c p phép thăm dò, khai qu t kh o c . 3. C p gi y phép khai qu t khNn c p a i m kh o c t i a phương theo ngh c a t ch c có ch c năng thăm dò, khai qu t kh o c theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u 14 Quy ch này. 4. Qu n lý, t ch c b o v và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c . 5. ThNm nh và trình cơ quan có thNm quy n xem xét th a thu n ho c phê duy t các d án, k ho ch thăm dò, khai qu t kh o c . 6. Ph i h p v i t ch c có ch c năng thăm dò, khai qu t kh o c ti n hành thăm dò, khai qu t a i m kh o c theo gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . 7. T ch c tuyên truy n giáo d c pháp lu t v b o v và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c ; t p hu n ki n th c chuyên môn v công tác b o v a i m kh o c , di v t kh o c cho i ngũ cán b cơ s . 8. T ch c l p h sơ ngh x p h ng di tích c p t nh và di tích qu c gia các a i m kh o c t i a phương. i u 10. Trách nhi m c a C c Di s n văn hoá 1. Trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c . 2. Trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, quy t nh vi c c p phép thăm dò kh o c , khai qu t kh o c và cho phép t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia thăm dò, khai qu t kh o c . 3. ThNm nh các d án thăm dò, khai qu t kh o c trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, th a thu n. 4. ThNm nh h sơ ngh x p h ng di tích qu c gia các a i m kh o c trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh x p h ng. 5. Ch o và hư ng d n công tác qu n lý, b o v và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c . 6. T ch c t p hu n, b i dư ng i ngũ cán b làm công tác qu n lý, b o v và khai qu t a i m kh o c ; hư ng d n chuyên môn nghi p v cho các t ch c, cá nhân nh m nâng cao s hi u bi t v k thu t b o qu n a i m kh o c , di v t kh o c . 7. T ch c, qu n lý các ho t ng nghiên c u, ng d ng khoa h c và công ngh tiên ti n vào vi c b o v và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c .
 6. 8. Ki m tra ho t ng thăm dò, khai qu t kh o c . Chương III HO T NG THĂM DÒ, KHAI QU T KH O C i u 11. i u ki n các t ch c, cá nhân ti n hành ho t ng thăm dò, khai qu t kh o c 1. T ch c có ch c năng thăm dò, khai qu t kh o c ư c quy nh t i i u 19 Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá (sau ây g i là Ngh nh s 92/2002/N -CP) và i u 12 Ngh nh s 86/2005/N -CP. 2. Ngư i ch trì vi c thăm dò, khai qu t kh o c ph i có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 40 Lu t Di s n văn hoá. 3. Có gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . i u 12. Th t c và h sơ xin c p phép thăm dò, khai qu t kh o c 1. T ch c có ch c năng thăm dò, khai qu t kh o c g i h sơ ngh c p phép thăm dò, khai qu t kh o c t i B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch. H sơ ngh c p phép bao g m: a) Văn b n ngh c p phép thăm dò, khai qu t kh o c (m u Ph l c s 2 ban hành kèm theo Quy ch này) c a t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c . Trư ng h p t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c m i t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia thăm dò, khai qu t kh o c thì t ch c ch trì ph i có văn b n báo cáo nêu rõ tên c a t ch c, cá nhân ó và nh ng tài li u gi i thi u v chương trình h p tác c a các bên tham gia thăm dò, khai qu t kh o c ; b) Văn b n th a thu n ngh c p phép thăm dò, khai qu t kh o c c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch nơi có a i m thăm dò, khai qu t kh o c i v i trư ng h p t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c không ph i là S Văn hóa, Th thao và Du l ch, ho c không ph i là ơn v tr c thu c S Văn hóa, Th thao và Du l ch; c) Sơ v trí a i m thăm dò, khai qu t kh o c t l 1:500, trong ó th hi n rõ v trí, di n tích các khu v c thăm dò, khai qu t kh o c ; d) Văn b n ngh c p phép thăm dò, khai qu t kh o c c a t ch c ph i h p thăm dò, khai qu t kh o c (n u có). Trư ng h p t ch c ph i h p thăm dò, khai qu t kh o c m i t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia thăm dò, khai qu t kh o c thì t ch c ph i h p ph i có văn b n báo cáo t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c . Căn c ý ki n th a thu n c a t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c , cơ quan có thNm quy n c p phép thăm dò, khai qu t kh o c s xem xét, quy t nh;
 7. ) Trong trư ng h p c n thi t, n u vi c thăm dò, khai qu t t i các a i m có t m quan tr ng c bi t i v i vi c nghiên c u l ch s c a t nư c, B Văn hoá, Th thao và Du l ch s yêu c u t ch c xin c p gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c trình k ho ch thăm dò, khai qu t kh o c và các tài li u liên quan xem xét trư c khi c p gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch c p gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p không c p gi y phép s nêu rõ lý do b ng văn b n. i u 13. Thăm dò kh o c Thăm dò kh o c b ng ho t ng ào thám sát trong lòng t ư c quy nh như sau: 1. Di n tích ào thám sát không quá 5m2/1 h ; 2. Không ào quá 5 h thám sát trong m t l n ư c c p phép thăm dò kh o c ; 3. Di n tích ào thám sát trong khu v c di tích ki n trúc ư c xem xét gi i quy t theo yêu c u c th trong ơn ngh c p phép thăm dò kh o c ; 4. Vi c thăm dò kh o c i v i di s n văn hóa dư i nư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 86/2005/N -CP. i u 14. Khai qu t kh n c p 1. Khi phát hi n a i m kh o c có nguy cơ b xâm h i, hu ho i, S Văn hoá, Th thao và Du l ch nơi có a i m kh o c có trách nhi m: a) Báo cáo U ban nhân dân c p t nh b trí kinh phí t ch c khai qu t khNn c p; b) C p gi y phép khai qu t kh o c khNn c p cho t ch c có i u ki n khai qu t kh o c t i a phương ho c t ch c có ch c năng theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này (m u Ph l c s 4 ban hành kèm theo Quy ch này); c) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, báo cáo b ng văn b n t i B Văn hóa, Th thao và Du l ch v vi c c p phép khai qu t khNn c p, trong ó nêu rõ nh ng nguyên nhân e d a s t n t i c a a i m kh o c và g i kèm theo b n sao gi y phép khai qu t khNn c p c a S Văn hoá, Th thao và Du l ch. 2. Th t c c p phép khai qu t khNn c p: a) H sơ ngh c p phép khai qu t khNn c p ư c g i t i Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch a phương nơi có a i m kh o c c n khai qu t khNn c p; b) Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p gi y phép khai qu t khNn c p trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l ; trư ng h p không c p gi y phép ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. 3. H sơ ngh c p phép khai qu t khNn c p bao g m:
 8. a) Văn b n ngh c p phép khai qu t khNn c p (m u Ph l c s 3 ban hành kèm theo Quy ch này) c a t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c ; b) Sơ t l 1:500, th hi n rõ v trí, di n tích a i m kh o c c n khai qu t khNn c p; c) Văn b n ngh c p phép thăm dò, khai qu t kh o c c a t ch c ph i h p khai qu t khNn c p (n u có). 4. Trư c khi ti n hành khai qu t khNn c p, t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c ph i ghi chép mô t chi ti t, thu th p tài li u, l p sơ và ch p nh hi n trư ng. Các bư c khai qu t ti p theo th c hi n theo quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. i u 15. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân khi thăm dò, khai qu t kh o c 1. Th c hi n vi c thăm dò, khai qu t kh o c úng v i n i dung ghi trong gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . Trong trư ng h p thay i t ch c ho c ngư i ch trì khai qu t, th i gian khai qu t và i u ch nh di n tích khai qu t thì t ch c ư c c p gi y phép ph i có văn b n ngh và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a cơ quan c p gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . 2. Th c hi n úng quy trình khai qu t kh o c quy nh t i i u 17 c a Quy ch này. 3. T ch c ư c c p phép thăm dò, khai qu t kh o c và ngư i ch trì thăm dò, khai qu t kh o c có trách nhi m xây d ng báo cáo sơ b và h sơ khai qu t kh o c . 4. Thu gi , b o qu n và bàn giao y di v t kh o c thu th p ư c và h sơ khai qu t kh o c cho cơ quan ư c giao trách nhi m b o qu n, gìn gi di v t ghi trong gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . 5. Tuyên truy n nhân dân a phương nơi có a i m kh o c hi u v ý nghĩa, giá tr c a di s n văn hoá và ý th c trách nhi m tham gia b o v di s n văn hoá a phương. 6. B o m không gây nh hư ng x u t i môi trư ng t nhiên nơi khai qu t kh o c . 7. Ph i h p ch t ch v i U ban nhân dân c p xã, Phòng Văn hóa và Thông tin và S Văn hóa, Th thao và Du l ch trong quá trình thăm dò, khai qu t kh o c , x lý hi n v t ph c v vi c nghiên c u, phát huy giá tr lâu dài t i b o tàng ho c a i m kh o c . 8. Không công b và ph bi n nh ng k t lu n v a i m khai qu t khi chưa có s tho thu n b ng văn b n c a C c Di s n văn hoá. i u 16. L p d án khai qu t kh o c 1. Trư ng h p di n tích khai qu t kh o c t 1.000m2 tr lên, t ch c ch trì khai qu t kh o c ph i xây d ng d án khai qu t kh o c B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, tho thu n trư c khi trình cơ quan có thNm quy n phê duy t.
 9. 2. Trư ng h p di n tích khai qu t kh o c dư i 1.000m2, t ch c ch trì khai qu t kh o c ph i xây d ng k ho ch khai qu t và d toán kinh phí S Văn hóa, Th thao và Du l ch a phương xem xét, phê duy t ho c thNm nh trình cơ quan có thNm quy n phê duy t (trư ng h p kinh phí khai qu t c a a phương). 3. Trư ng h p khai qu t di s n văn hoá dư i nư c, th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 86/2005/N -CP. i u 17. Quy trình khai qu t kh o c 1. Công tác chuNn b khai qu t kh o c : a) Nghiên c u toàn di n nh ng thông tin liên quan t i a i m khai qu t và xây d ng phương án khai qu t kh o c , b o qu n x lý di tích, di v t; b) Xây d ng k ho ch và ti n thăm dò, khai qu t theo th i gian ghi trong gi y phép thăm dò, khai qu t; c) Liên h v i U ban nhân dân c p xã và U ban nhân dân c p huy n, S Văn hóa, Th thao và Du l ch và Phòng Văn hóa và Thông tin t i a phương thông báo k ho ch khai qu t và th ng nh t phương án b o v a i m kh o c , di v t kh o c trong quá trình thăm dò, khai qu t kh o c ; d) ChuNn b y phương ti n và thi t b chuyên d ng ph c v khai qu t kh o c và b o qu n di v t kh o c , a i m kh o c ; ) Tuy n nhân viên k thu t và nhân công có phNm ch t o c và năng l c lao ng phù h p v i yêu c u c a ho t ng khai qu t kh o c ; e) Làm mái che, hàng rào bao quanh công trư ng khai qu t kh o c trong trư ng h p c n thi t; g) Ban hành và ph bi n n nh ng ngư i có liên quan các quy nh c th v qu n lý, b o v a i m khai qu t, b o v di v t kh o c trong quá trình khai qu t kh o c và các quy nh v an toàn lao ng. 2. Công tác khai qu t kh o c : a) L p sơ chính xác khu v c khai qu t kh o c ; b) D n d p m t b ng khai qu t; c) Ti n hành khai qu t theo a t ng; L p b n v t a , ch p nh di v t, d u v t ki n trúc và m táng phát hi n ư c trong khi khai qu t và làm “Phi u hi n v t” (m u Ph l c s 5 ban hành kèm theo Quy ch này); d) Phân lo i sơ b di v t thu ư c trong quá trình thăm dò, khai qu t kh o c ;
 10. ) Ghi nh t ký quá trình thăm dò, khai qu t kh o c . Ngư i ph trách thăm dò, khai qu t hàng ngày ph i ghi chép vào S nh t ký khai qu t kh o c nh ng nh n xét v k t c u và di n bi n a t ng, s phân b các di v t tìm th y và nh ng quan sát, nh n xét khoa h c khác làm cơ s cho vi c vi t báo cáo khoa h c và nghiên c u lâu dài v a i m kh o c , di v t kh o c . Trong trư ng h p công trư ng khai qu t có quy mô r ng l n g m nhi u h khai qu t thì m i h khai qu t ph i có S nh t ký khai qu t kh o c riêng. 3. Khi k t thúc t thăm dò, khai qu t kh o c , t ch c và ngư i ch trì thăm dò, khai qu t kh o c ph i báo cáo k t qu thăm dò, khai qu t kh o c và ưa ra phương hư ng b o t n, phát huy giá tr phù h p v i tính ch t và tình tr ng b o qu n c a di tích, di v t kh o c . Ngư i ch trì thăm dò, khai qu t kh o c có trách nhi m n p S nh t ký thăm dò, khai qu t kh o c cho cơ quan ch qu n lưu tr ph c v nghiên c u lâu dài. i u 18. ình ch thăm dò, khai qu t kh o c 1. Vi c thăm dò, khai qu t kh o c s b ình ch trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Không th c hi n úng quy trình thăm dò, khai qu t và nh ng quy nh ã ghi trong gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c ; b) Xét th y t ch c, cá nhân ư c c p phép thăm dò, khai qu t không kh năng ti p t c th c hi n thăm dò, khai qu t kh o c theo úng yêu c u khoa h c; c) Do nh ng lý do khách quan và ch quan làm nh hư ng t i s an toàn c a các thành viên tham gia thăm dò, khai qu t kh o c cũng như s toàn v n c a các di v t và a i m kh o c ; d) Vi ph m các quy nh t i i u 5 c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Ngư i có thNm quy n c p phép thăm dò, khai qu t kh o c có quy n quy t nh ình ch thăm dò, khai qu t kh o c . i u 19. B o v , qu n lý, x lý a i m kh o c sau thăm dò, khai qu t 1. Sau khi k t thúc thăm dò, khai qu t kh o c , cơ quan qu n lý tr c ti p a i m kh o c ch u trách nhi m xây d ng phương án b o v , qu n lý, phát huy giá tr a i m kh o c ã ư c thăm dò, khai qu t. 2. N i dung vi c b o v , qu n lý, phát huy giá tr a i m kh o c sau thăm dò, khai qu t kh o c bao g m: a) Áp d ng các bi n pháp b o qu n các ph tích ki n trúc, di v t và các d u v t kh o c khác mà không th di d i;
 11. b) Ti n hành l p h khai qu t n cao m t b ng khu t trư c khi thăm dò, khai qu t, tr trư ng h p c n gi nguyên hi n tr ng h khai qu t ph c v cho vi c nghiên c u, trưng bày v a i m kh o c ; c) C m m c gi i ánh d u v trí h khai qu t và t bi n ch d n v a i m kh o c . Bi n ch d n ghi rõ tên a i m kh o c , năm khai qu t, kinh , vĩ c a h khai qu t. 3. Trư ng h p xét th y a i m kh o c có i u ki n l p h sơ ngh x p h ng di tích l ch s - văn hóa thì S Văn hóa, Th thao và Du l ch nơi có a i m kh o c có trách nhi m t ch c l p h sơ ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x p h ng di tích kh o c theo quy nh. i u 20. Ch nh lý, b o qu n di v t kh o c sau thăm dò, khai qu t Sau khi k t thúc thăm dò, khai qu t kh o c , t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c có trách nhi m xây d ng phương án x lý, b o qu n di v t kh o c ã ư c thăm dò, khai qu t. Di v t kh o c ư c x lý, b o qu n theo nguyên t c sau ây: 1. Ki m kê, ch nh lý và phân lo i theo các tiêu chí khoa h c; 2. Làm s ch và ti n hành các bi n pháp b o qu n thích h p i v i nh ng di v t kh o c , c bi t là các di v t kh o c ư c làm t ch t li u d hư h ng; 3. Phân tích, thNm nh m u di v t kh o c ; Trư ng h p g i các m u i nư c ngoài xác nh niên i, giá tr thì th c hi n theo quy nh t i các i u 43, i u 44 Lu t Di s n văn hóa và i u 24 Ngh nh s 92/2002/N -CP; 4. G n ch p, ph c d ng nh ng di v t kh o c b v khi căn c khoa h c; 5. L p h sơ khoa h c cho các di v t kh o c . i u 21. Vi c qu n lý và s d ng di v t kh o c 1. Vi c bàn giao, gi gìn và b o qu n t m th i ho c lâu dài di v t kh o c thu ư c t thăm dò, khai qu t kh o c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 41 Lu t Di s n văn hóa và n i dung ghi t i gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . 2. Trư ng h p khai qu t khNn c p thì Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch xu t vi c giao di v t kh o c cho b o tàng nhà nư c ho c cơ quan có ch c năng thích h p B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, quy t nh. 3. Khi th c hi n vi c bàn giao ph i có biên b n giao nh n, không di v t kh o c b hư h ng, th t l c ho c b m t (m u Ph l c s 6 ban hành kèm theo Quy ch này). i u 22. Báo cáo sơ b và H sơ khai qu t kh o c
 12. 1. Sau khi k t thúc thăm dò, khai qu t kh o c , các t ch c ư c c p phép thăm dò, khai qu t và ngư i ch trì thăm dò, khai qu t kh o c ph i xây d ng báo cáo sơ b và h sơ khai qu t kh o c . 2. Báo cáo sơ b bao g m nh ng n i dung sau ây: a) Sơ lư c v di n bi n quá trình thăm dò, khai qu t kh o c , k t c u a t ng h khai qu t và nh ng nh n nh bư c u v lo i hình di v t, tính ch t và niên i c a a i m kh o c ; b) Ki n ngh , xu t phương án gi i pháp b o qu n và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c kèm theo m t b ng t ng th di tích, v trí h (hay các h ) khai qu t và b n nh v các di v t kh o c tiêu bi u; Trong th i h n 30 ngày k t khi k t thúc thăm dò, khai qu t kh o c , Báo cáo sơ b ph i ư c g i v S Văn hoá, Th thao và Du l ch t i a phương nơi có a i m thăm dò, khai qu t kh o c , C c Di s n văn hoá và lưu t i t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c , t ch c ph i h p thăm dò, khai qu t kh o c . 3. H sơ khai qu t kh o c bao g m các thành ph n sau: a) Nh t ký khai qu t kh o c ; b) B n v (hi n trư ng, hi n v t), b n nh (hi n trư ng, hi n v t), b n d p; c) Phi u hi n v t, b ng th ng kê các di v t kh o c ; d) Các k t qu phân tích m u v t (n u có) và các tài li u vi t, nghe, nhìn khác có liên quan n cu c khai qu t; ) Báo cáo khoa h c. Báo cáo khoa h c bao g m nh ng n i dung: trình bày chi ti t quá trình khai qu t kh o c v i nh ng nh n nh v lo i hình di v t kh o c , tính ch t và niên i c a a i m kh o c qua nghiên c u so sánh v i các a i m kh o c khác có liên quan; ki n ngh , xu t, gi i pháp, b o qu n và phát huy giá tr a i m kh o c , di v t kh o c . Báo cáo khoa h c ph i có ch ký c a ngư i ch trì thăm dò, khai qu t kh o c và xác nh n c a ngư i ng u t ch c ư c c p phép thăm dò, khai qu t kh o c . 4. H sơ khai qu t kh o c ph i ư c hoàn thành trong th i h n 12 tháng k t ngày k t thúc khai qu t kh o c . Trư ng h p c bi t c n kéo dài th i gian hoàn thành H sơ khai qu t kh o c ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a cơ quan c p gi y phép thăm dò, khai qu t kh o c . H sơ khai qu t kh o c ph i m b o tính khoa h c, chính xác, chân th c và y . H sơ khai qu t kh o c ư c sao g i v C c Di s n văn hóa, S Văn hoá, Th thao và Du l ch t i a phương nơi có a i m thăm dò, khai qu t kh o c , và lưu t i t ch c ch trì thăm dò, khai qu t kh o c và t ch c ph i h p thăm dò, khai qu t kh o c ngay sau khi hoàn thành H sơ khai qu t kh o c .
 13. Chương IV KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 23. Khen thư ng 1. Các hình th c khen thư ng và m c thư ng T ch c, cá nhân phát hi n, t nguy n giao n p di v t kh o c cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì tuỳ theo giá tr c a di v t ư c xét t ng gi y khen, b ng khen, huy chương và b i hoàn chi phí phát hi n, b o qu n và ư c khen thư ng m t kho n ti n theo quy nh t i i u 53 Ngh nh s 92/2002/N -CP. 2. ThNm quy n và trình t , th t c quy t nh khen thư ng i v i t ch c, cá nhân phát hi n, giao n p di v t kh o c theo quy nh t i i u 54 Ngh nh s 92/2002/N -CP. i u 24. X lý vi ph m 1. M i hành vi vi ph m trong thăm dò, khai qu t kh o c u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan v thăm dò, khai qu t kh o c thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính, truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 25. Trách nhi m hư ng d n ki m tra th c hi n Quy ch Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u phát hi n v n chưa phù h p c n s a i, b sung, C c trư ng C c Di s n văn hoá trình B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch xem xét, quy t nh./. PH L C 1 M u văn b n ti p nh n thông tin v vi c phát hi n a i m kh o c , di v t kh o c và giao nh n di v t kh o c TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan, t ch c c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S ....................................... Tên t nh (thành ph ), ngày ...... tháng ...... năm 200.....
 14. BIÊN B N TI P NH N THÔNG TIN V VI C PHÁT HI N NA I M KH O C , DI V T KH O C VÀ GIAO NH N DI V T KH O C 1. Tên t ch c, cá nhân cung c p thông tin/ giao di v t kh o c : a ch : i n tho i: Fax: 2. Tên t ch c, cá nhân ti p nh n thông tin v a i m kh o c và di v t kh o c : a ch : i n tho i: Fax: 3. Tên a i m kh o c phát hi n: 4. Ngư i phát hi n: 5. Th i gian phát hi n: 6. Hoàn c nh phát hi n: 7. Thông tin v a i m kh o c và nh ng miêu t v di v t kh o c ư c phát hi n: 8. S lư ng biên b n ư c l p: T ch c, cá nhân cung c p Ngư i ghi biên b n Th trư ng ơn v thông tin/giao di v t kh o c (ký và ghi rõ h tên) (ghi rõ ch c danh) (ký và ghi rõ h tên) (Ký tên và óng d u) ( óng d u n u là t ch c) H và tên c a ngư i ký PH L C 2 M u văn b n ngh c p phép thăm dò, khai qu t kh o c TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan, t ch c c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S ....................................... Tên t nh (thành ph ), ngày ...... tháng ...... năm
 15. 200..... Kính g i: ................................................................................... 1. Gi i thi u v v trí a lý, t a , ý nghĩa, giá tr c a a i m kh o c . 2. Ư c oán niên i c a di ch , di v t (kèm theo nh c a di ch , di v t và các tài li u có liên quan). 3. M c ích thăm dò/khai qu t. 4. T ch c ch trì thăm dò/khai qu t. 5. Ngư i ch trì thăm dò/khai qu t. 6. T ch c ph i h p thăm dò/khai qu t (n u có). 7. T ch c/cá nhân nư c ngoài ph i h p thăm dò/khai qu t (n u có). 8. V trí a i m d ki n thăm dò/khai qu t. 9. Di n tích thăm dò/khai qu t. 10. Th i gian thăm dò/khai qu t. 11. xu t cơ quan, t ch c ư c giao lưu gi hi n v t thu th p ư c trong quá trình thăm dò/khai qu t. Nơi nh n: Th trư ng ơn v - Như trên (kèm sơ v trí thăm (ghi rõ ch c danh) dò/khai qu t); (Ký tên và óng d u) - ..................................................; H và tên c a ngư i ký - Lưu ........................................ PH L C 3 M u văn b n ngh c p phép khai qu t khNn c p TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan, t ch c c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S ....................................... Tên t nh (thành ph ), ngày ...... tháng ...... năm 200.....
 16. Kính g i: .................................................................................. 1. Gi i thi u v v trí a lý, t a , ý nghĩa, giá tr c a a i m kh o c . 2. Nguyên nhân e d a s t n t i c a a i m kh o c ang có nguy cơ b h y ho i. 3. Ư c oán niên i c a di ch , di v t (kèm theo nh c a di ch , di v t và các tài li u có liên quan). 4. M c ích khai qu t khNn c p. 5. T ch c ch trì khai qu t khNn c p. 6. Ngư i ch trì khai qu t khNn c p. 7. T ch c ph i h p khai qu t khNn c p (n u có). 8. V trí a i m d ki n khai qu t khNn c p. 8. Di n tích khai qu t khNn c p. 9. Th i gian khai qu t khNn c p. 10. xu t cơ quan, t ch c ư c giao lưu gi hi n v t thu th p ư c trong quá trình khai qu t khNn c p. Nơi nh n: Th trư ng ơn v - Như trên (kèm sơ v trí khai (ghi rõ ch c danh) qu t khNn c p); (Ký tên và óng d u) - ..................................................; H và tên c a ngư i ký - Lưu ........................................ PH L C 4 M u Quy t nh c p phép khai qu t khNn c p TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan, t ch c c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S ....................................... Tên t nh (thành ph ), ngày ...... tháng ...... năm 200.....
 17. QUY T NNH v khai qu t kh o c kh n c p GIÁM CS VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c ……………………….; Căn c Lu t Di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c Quy t nh ban hành Quy ch thăm dò, khai qu t kh o c s … ngày … c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Theo ngh c a …………….; Xét ngh c a ………………., QUY T NNH i u 1. Cho phép …………….. ph i h p v i ………………. Khai qu t khNn c p …………….. Th i gian khai qu t: t ngày ….. n ngày ….. Di n tích khai qu t: ….. m2. Ph trách khai qu t: ….. i u 2. Trong th i gian khai qu t khNn c p, các cơ quan ư c c p gi y phép có trách nhi m tuyên truy n cho nhân dân v vi c b o v di s n văn hoá a phương, không ư c ưa ra nh ng k t lu n v i vàng khi chưa ư c S Văn hóa, Th thao và Du l ch và C c Di s n văn hóa ng ý. i u 3. a/ Sau khi k t thúc t khai qu t khNn c p, ch m nh t 01 (m t) tháng ………….. ph i có báo cáo sơ b và sau 01 (m t) năm ph i có báo cáo khoa h c g i v S Văn hóa, Th thao và Du l ch và C c Di s n văn hóa. b/ Khi công b k t qu c a t khai qu t khNn c p, các cơ quan ư c c p gi y phép c n trao i v i C c Di s n văn hóa. i u 4. Chánh Văn phòng, Th trư ng cơ quan ư c c p gi y phép ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: Th trư ng ơn v - ............... (Ký tên và óng d u)
 18. - ............... H và tên c a ngư i ký - Lưu:........ PH L C 5 M u ‘Phi u hi n v t’ (ghi thông tin hi n v t thu ư c t thăm dò, khai qu t kh o c ) PHI U HI N V T S : ………………………… 1. Tên hi n v t: 2. Ký hi u: 3. Th i gian thăm dò, khai qu t và phát 4. a i m kh o c : hi n: 5. H thăm dò, khai qu t : 6. Ô thăm dò, khai qu t : 7. L p t: 8. T a : 9. Ch t li u: 10. Màu s c 11. S lư ng: 12. Kích thư c (cm): 13. Tr ng lư ng (gr): 14. Hi n tr ng: 15. D oán niên i/văn hóa : 16. Miêu t : 17. nh: 18. B n v /b n d p 19. Ngày l p phi u: 20. Ngư i l p phi u :
 19. PH L C 6 M u biên b n giao nh n di v t kh o c thu ư c t thăm dò, khai qu t kh o c TÊN CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên cơ quan, t ch c c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S ....................................... Tên t nh (thành ph ), ngày ...... tháng ...... năm 200..... BIÊN B N GIAO NH N DI V T KH O C THU Ư C T THĂM DÒ, KHAI QU T KH O C 1. Tên t ch c bàn giao di v t kh o c : a ch : i n tho i: Fax: 2. Tên t ch c ti p nh n di v t kh o c : a ch : i n tho i: Fax: 3. Tên di v t kh o c : 4. S lư ng: 5. Tình tr ng: 6. Thông tin khác: Ngư i giao Th trư ng ơn v bàn giao (ký và ghi rõ h tên) (ghi rõ ch c danh) (Ký tên và óng d u) H và tên c a ngư i ký Ngư i nh n Th trư ng ơn v ti p nh n (ký và ghi rõ h tên) (ghi rõ ch c danh) (Ký tên và óng d u)
 20. H và tên c a ngư i ký

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản