Quyết định 86/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 86/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 86/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG NHÀ XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c B Lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Thông tư s 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng (Công văn s 7962/SXD-QLN ngày 10 tháng 11 năm 2008 và s 5958/SXD-QLN ngày 01 tháng 9 năm 2008); S Tư pháp (Công văn s 3157/STP-VB ngày 10 tháng 10 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh v qu n lý và s d ng nhà xã h i trên a bàn thành ph H Chí Minh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; Th trư ng các S , ban, ngành thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n; Th trư ng các ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i và cá nhân thuê, thuê mua nhà xã h i trên a bàn thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - B Xây d ng ( b/c); - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i t i TP.HCM; - Thư ng tr c Thành y; Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPH -UB: Các PVP; - Phòng TMT, TCTMDV, VX, PCNC, THKH; TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-Chg) H. QUY NNH
 2. V QU N LÝ VÀ S D NG NHÀ XÃ H I TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86 /2008/Q -UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v vi c qu n lý và s d ng nhà xã h i trên a bàn thành ph H Chí Minh. N i dung qu n lý và s d ng bao g m: i tư ng, i u ki n ư c thuê, thuê mua nhà xã h i; thNm quy n qu n lý; trình t , th t c xét duy t; h p ng và giá cho thuê, thuê mua và các n i dung khác liên quan n qu n lý và s d ng nhà xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà xã h i cho công nhân thuê, thuê mua t i các khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Nhà ” là công trình xây d ng v i m c ích và ph c v các nhu c u sinh ho t c a h gia ình, cá nhân. 2. “Nhà xã h i” là nhà do Nhà nư c ho c t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t u tư xây d ng theo cơ ch , chính sách phát tri n nhà xã h i, cho các i tư ng quy nh t i i u 4 và i u 5 c a Quy nh này ư c thuê, thuê mua, nh m gi i quy t khó khăn v nhà , n nh cu c s ng, yên tâm công tác. 3. “Thuê nhà xã h i” là vi c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t cho i tư ng theo quy nh ư c thuê s d ng nhà xã h i trong m t th i h n nh t nh. 4. “Thuê mua nhà xã h i” là vi c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t cho i tư ng theo quy nh ư c thuê s d ng nhà xã h i, ư c thanh toán trư c cho cơ quan Nhà nư c m t ph n giá tr căn h , sau khi th c hi n y nghĩa v tài chính và các nghĩa v khác theo quy nh thì ư c công nh n s h u nhà ó. 5. “Các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a thành ph H Chí Minh” là các cơ quan, ơn v thu c t ch c ng, oàn th chính tr , chính quy n, l c lư ng vũ trang và các ơn v s nghi p c p thành ph , qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n c a thành ph H Chí Minh. 6. “Ngày làm vi c” là nh ng ngày làm vi c th c t , không tính ngày ngh theo quy nh như th b y, ch nh t, các ngày ngh L ; ng th i, trong trình t xét duy t c a Quy nh này, s không tính th i gian ch k t qu xác minh, b túc h sơ. i u 3. Nguyên t c qu n lý và s d ng nhà xã h i 1. Vi c cho thuê, thuê mua nhà xã h i ph i m b o úng i tư ng, i u ki n theo quy nh. 2. Trong cùng m t th i gian, m i i tư ng thu c di n quy nh ch ư c thuê, thuê mua m t di n tích nh t nh theo tiêu chuNn nhà xã h i.
 3. 3. Nhà xã h i ch ư c s d ng úng m c ích , không ư c s d ng vào m c ích khác, không ư c chuy n như ng nhà xã h i dư i b t kỳ hình th c nào, tr trư ng h p th a k ư c quy nh t i i u 16 Quy nh này. 4. Ngư i thuê nhà xã h i ch ư c s d ng nhà xã h i trong th i gian ang công tác t i các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a thành ph H Chí Minh. 5. Ngư i ư c thuê mua nhà xã h i ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà khi ã th c hi n y nghĩa v tài chính và các nghĩa v khác theo quy nh. Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , n u mu n chuy n như ng l i nhà xã h i thì ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i ư c quy n ưu tiên mua. Trư ng h p ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i có văn b n tr l i không mua thì ch s h u ư c quy n bán nhà xã h i cho ngư i khác. 6. Giá bán l i nhà xã h i trong m i trư ng h p không ư c vư t quá giá nhà xây d ng m i cùng lo i do y ban nhân dân thành ph quy nh t i th i i m thanh toán. Chương II I TƯ NG, I U KI N Ư C THUÊ, THUÊ MUA NHÀ XÃ H I i u 4. i tư ng ư c thuê, thuê mua nhà xã h i i tư ng ư c xem xét, gi i quy t cho thuê, thuê mua nhà xã h i theo Quy nh này là nh ng i tư ng làm vi c t i các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a thành ph H Chí Minh, bao g m: 1. Cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 2. S quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách nhà nư c. 3. Các i tư ng ã tr l i nhà công v . 4. Các i tư ng khác có thành tích lao ng xu t s c, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t như: nhân s , trí th c, các nhà khoa h c, văn ngh s , công nhân làm vi c t i các doanh nghi p không thu c các khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. i u 5. i u ki n ư c thuê, thuê mua nhà xã h i 1. Ngư i ư c thuê, thuê mua nhà xã h i ph i m b o các i u ki n sau ây: a) Thu c i tư ng quy nh t i i u 4 Quy nh này. i tư ng quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 4 Quy nh này ph i có th i gian công tác t i cơ quan, ơn v nhà nư c t i thi u t 03 (ba) năm tr lên, trong biên ch và hư ng lương t ngân sách nhà nư c. b) Chưa ư c Nhà nư c gi i quy t chính sách v nhà , t . c) Chưa có nhà thu c s h u c a mình, chưa có t thu c quy n s d ng c a mình (k c nhà , t ư c th a k , t ng cho), ang thuê ho c nh nhà c a ơn v , cá nhân khác ho c có nhà thu c s h u c a mình nhưng là nhà t m, hư h ng, d t nát, di n tích s d ng bình quân u ngư i trong h gia ình dư i 5m2. d) M c thu nh p bình quân hàng tháng c a h gia ình không vư t quá 5 l n t ng s ti n thuê nhà xã h i ph i tr hàng tháng i v i căn h có di n tích s d ng t i a là 60 m2 và không th p hơn 4 l n s ti n thuê ph i tr i v i căn h có di n tích s d ng t i thi u là 30m2. ) Ngư i ư c thuê mua nhà xã h i ph i thanh toán l n u 20% giá tr c a nhà ư c thuê mua.
 4. 2. Vi c l a ch n các i tư ng ư c thuê, thuê mua nhà xã h i ư c th c hi n theo th t ưu tiên sau ây: a) Có nhu c u b c thi t v nhà : chưa có nhà , m i l p gia ình, di n tích nhà bình quân quá th p. b) Có thành tích xu t s c trong lao ng, công tác: ư c Nhà nư c phong t ng Huân chương, Huy chương ho c các danh hi u Giáo sư, Phó Giáo sư; Nhà giáo ho c Ngh sĩ Nhân dân, Ưu tú. c) Là Chuyên viên cao c p ho c gi ch c v ch ch t t Phó Phòng và tương ương tr lên t i cơ quan, ơn v ang công tác. d) Cán b tr t t nghi p i h c tr lên, công nhân có tay ngh t b c 5 tr lên. Chương III TH M QUY N QU N LÝ NHÀ XÃ H I i u 6. y ban nhân dân thành ph 1. Th ng nh t qu n lý i v i toàn b qu nhà xã h i trên a bàn thành ph . 2. Quy t nh các n i dung v qu n lý s d ng nhà xã h i sau ây: a) Giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i. b) Giao t ng kh i nhà chung cư ho c t ng c m nhà xã h i th p t ng t i khu v c nông thôn cho Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph ho c y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý. 3. Giao nhi m v cho S Xây d ng và y ban nhân dân các qu n, huy n th c hi n các công vi c còn l i trong công tác qu n lý và s d ng nhà xã h i trên a bàn thành ph nh m phát huy hi u qu qu n lý, s d ng qu nhà xã h i, t o i u ki n thu n l i v th t c cho bên thuê, thuê mua. i u 7. S Xây d ng y ban nhân dân thành ph giao nhi m v cho S Xây d ng là cơ quan thư ng tr c, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n công tác qu n lý và s d ng toàn b qu nhà xã h i trên a bàn thành ph , c th như sau: 1. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n, ch trương, chính sách v phát tri n, qu n lý và s d ng; t ng h p các s li u, gi i quy t các khó khăn vư ng m c v qu n lý và s d ng nhà xã h i trên a bàn thành ph . 2. Hư ng d n các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n các văn b n, ch trương, chính sách v qu n lý và s d ng nhà xã h i do Chính ph , các B ngành Trung ương và y ban nhân dân thành ph ban hành. 3. Căn c vào Chương trình nhà do y ban nhân dân thành ph ban hành, tình hình th c t v nhà xã h i và nhu c u thuê, thuê mua nhà xã h i t ng c p, tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ban hành Quy t nh giao t ng kh i nhà chung cư ho c t ng c m nhà xã h i th p t ng t i khu v c nông thôn cho Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph ho c y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý. 4. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c qu n lý và s d ng nhà xã h i; báo cáo, xu t hình th c x lý trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i v i các vi ph m (n u có) c a các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan.
 5. 5. Th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, ư c quy n quy t nh toàn b các n i dung v công tác qu n lý và s d ng i v i qu nhà xã h i do y ban nhân dân thành ph giao cho Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph qu n lý, tr các n i dung do y ban nhân dân thành ph quy t nh ư c quy nh t i kho n 2 i u 6 Quy nh này. 6. Ti p nh n, ki m tra h sơ thuê, thuê mua do Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph chuy n n, trình H i ng xét duy t c p thành ph ; ban hành: quy t nh cho thuê, thuê mua, gia h n h p ng n u i u ki n ho c công văn tr l i không i u ki n, quy t nh thu h i i v i qu nhà xã h i do y ban nhân dân thành ph giao cho Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph qu n lý. i u 8. y ban nhân dân các qu n, huy n y ban nhân dân thành ph giao nhi m v cho y ban nhân dân các qu n, huy n: 1. Th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, ư c quy n quy t nh toàn b các n i dung v công tác qu n lý và s d ng qu nhà xã h i do y ban nhân dân thành ph giao cho y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý, tr các n i dung do y ban nhân dân thành ph quy t nh ư c quy nh t i kho n 2 i u 6 Quy nh này. 2. Ch nh ơn v qu n lý qu nhà xã h i tr c ti p qu n lý qu nhà xã h i ư c y ban nhân dân thành ph giao. 3. Ti p nh n, ki m tra h sơ do ơn v qu n lý nhà xã h i chuy n n, trình H i ng xét duy t c p qu n, huy n; ban hành: quy t nh cho thuê, thuê mua, gia h n h p ng n u i u ki n ho c công văn tr l i không i u ki n, quy t nh thu h i i v i qu nhà xã h i ư c y ban nhân dân thành ph giao. i u 9. H i ng xét duy t cho thuê, thuê mua nhà xã h i 1. H i ng xét duy t cho thuê, thuê mua nhà xã h i c p thành ph do y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p, g m các thành ph n như sau: STT Cơ quan, ơn v Ch c danh H i ng 01 Giám c S Xây d ng Ch t ch H i ng 02 Phó Giám c S Xây d ng Phó Ch t ch H i ng 03 S N iv Thành viên H i ng 04 S Lao ng - Thương binh và Xã h i Thành viên H i ng 05 S Tài chính Thành viên H i ng 06 Thanh tra thành ph Thành viên H i ng 07 Ban T ch c Thành y Thành viên H i ng 08 y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Thành viên H i ng 09 Liên oàn Lao ng thành ph Thành viên H i ng 2. H i ng xét duy t cho thuê, thuê mua nhà xã h i c p qu n, huy n do Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh thành l p, tùy theo tình hình th c t , có th g m các thành ph n như sau: STT Cơ quan, ơn v Ch c danh H i ng
 6. 01 Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n Ch t ch H i ng 02 Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n Phó Ch t ch H i ng 03 Phòng Qu n lý ô th Thành viên H i ng 04 Phòng N i v Thành viên H i ng 05 Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i Thành viên H i ng 06 Phòng Tài chính Thành viên H i ng 07 Thanh tra qu n, huy n Thành viên H i ng 08 Ban T ch c qu n, huy n y Thành viên H i ng 09 y ban M t tr n T qu c qu n, huy n Thành viên H i ng 10 Liên oàn Lao ng qu n, huy n Thành viên H i ng i u 10. ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph và các ơn v qu n lý nhà xã h i do y ban nhân dân các qu n, huy n ch nh là các ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i ư c giao, ch u trách nhi m v toàn b quá trình qu n lý, b trí, s d ng, thu h i nhà xã h i, c th như sau: 1. Ti p nh n, x lý h sơ ngh thuê, thuê mua, gia h n h p ng, xu t thu h i nhà xã h i, trình S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n theo phân c p thNm quy n. 2. Căn c Quy t nh c a S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n theo phân c p thNm quy n, th c hi n: ký h p ng thuê, thuê mua, bàn giao nhà; thanh lý h p ng thuê nhà khi h t th i h n thuê; thu h i nhà xã h i; thanh lý h p ng thuê mua và l p th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho ngư i thuê mua. 3. Thu ti n thuê nhà, phí v sinh, trông xe, thang máy và các chi phí khác (n u có) liên quan n vi c s d ng nhà xã h i. 4. Qu n lý nhà xã h i khi ngư i thuê mua nhà xã h i ch t mà không m b o các quy nh t i i u 16 Quy nh này. 5. Th c hi n trách nhi m c a ơn v qu n lý nhà chung cư t i Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BXD ngày 28/05/2008 c a B trư ng B Xây d ng. 6. Thông báo và ki m tra vi c ch p hành Quy nh qu n lý và s d ng, nhà xã h i; các quy nh c a pháp lu t hi n hành có liên quan n nhà xã h i và hư ng d n ngư i thuê, thuê mua ăng ký cư trú theo quy nh. 7. Gi i quy t th c m c, tranh ch p, khi u n i c a ngư i thuê, thuê mua v vi c qu n lý và s d ng nhà xã h i trong ph m vi thNm quy n. i u 11. Nghĩa v c a cơ quan, ơn v qu n lý ngư i có yêu c u thuê, thuê mua nhà xã h i.
 7. Căn c vào i tư ng, i u ki n ư c thuê, thuê mua nhà xã h i t i Quy nh này, các cơ quan, ơn v qu n lý ngư i có yêu c u thuê, thuê mua nhà xã h i xác minh hoàn c nh ch , nơi thư ng trú, xác nh m c lương, ghi rõ các n i dung có liên quan trên ơn c a ngư i xin thuê, thuê mua nhà xã h i và ph i ch u trách nhi m v n i dung xác nh n trư c pháp lu t. Chương IV TRÌNH T , TH T C XÉT DUY T CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ XÃ H I i u 12. Thành ph n h sơ ngh thuê, thuê mua nhà xã h i Thành ph n h sơ ngh thuê, thuê mua nhà xã h i g m: 1. Hai (02) b n chính ơn ngh thuê ho c thuê mua nhà xã h i (theo m u ính kèm), có xác nh n c a cơ quan, ơn v nơi ngư i ó ang làm vi c v i tư ng, i u ki n theo quy nh t i i u 4, i u 5 Quy nh này. 2. i v i h gia ình, ph i có xác nh n c a cơ quan, ơn v c a t ng thành viên ã có vi c làm trong h gia ình và xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi ang sinh s ng, m i lo i g m 02 (hai) b n chính. 3. Hai (02) b n sao y các ch ng t có liên quan n vi c s h u, s d ng các căn nhà ăng ký h khNu thư ng trú c a t ng thành viên ã có vi c làm trong h gia ình. 4. Hai (02) b n chính ơn xin xác nh n nhà ang s h u (n u có) là nhà t m, hư h ng, d t nát, di n tích s d ng bình quân u ngư i trong h gia ình dư i 5m2, có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi căn nhà t a l c. 5. Hai (02) b n sao y ch ng minh nhân dân và S h khNu thư ng trú. 6. Hai (02) b n sao gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân (gi y xác nh n c thân, gi y ăng ký k t hôn, quy t nh thu n tình ly hôn….). 7. Hai (02) b n chính Công văn xác nh n c a ơn v qu n lý nhà công v (n u có) v i n i dung ã tr l i nhà công v theo quy nh và xin thuê, thuê mua nhà xã h i. i u 13. Trình t gi i quy t h sơ thuê, thuê mua nhà xã h i. 1. H sơ thuê, thuê mua nhà xã h i ư c n p t i ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i, c th là: a) Trư ng h p công tác t i các cơ quan, ơn v c p thành ph , n p h sơ t i Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph . b) Trư ng h p công tác t i các cơ quan, ơn v c p qu n, huy n ho c thu c i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 4 c a Quy nh này, n p h sơ t i ơn v qu n lý nhà xã h i qu n, huy n. 2. Trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i i chi u v i tư ng, i u ki n quy nh t i i u 4, i u 5 Quy nh này, xu t, chuy n h sơ n S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n. 3. Trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c, S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n ki m tra h sơ, căn c vào s lư ng ơn và s lư ng qu nhà xã h i, trình H i ng xét duy t xem xét theo th t ưu tiên.
 8. 4. Trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c, căn c ý ki n k t lu n c a H i ng xét duy t, S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n ban hành Quy t nh cho thuê, thuê mua n u i u ki n ho c Công văn tr l i h sơ không i u ki n ho c Công văn tr l i chưa có nhà xã h i. 5. Trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n c a S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n, ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i ký H p ng thuê, thuê mua, bàn giao nhà xã h i ho c giao Công văn tr l i h sơ không i u ki n ho c công văn tr l i chưa có nhà xã h i. Chương V H P NG CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ XÃ H I i u 14. H p ng thuê nhà xã h i 1. H p ng thuê nhà xã h i (theo m u ính kèm), ư c ký gi a ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i v i ngư i thuê nhà xã h i, th i h n t i a là 60 (sáu mươi) tháng k t ngày ký h p ng thuê nhà xã h i. 2. Khi h t th i h n h p ng thuê nhà xã h i, ngư i thuê nhà xã h i n u có nhu c u ti p t c thuê nhà xã h i ph i l p th t c xác nh n v n thu c i tư ng ư c thuê nhà xã h i, cung c p cho ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i th c hi n l i trình t theo quy nh t i i u 13 Quy nh này ti p t c ư c gia h n H p ng thuê nhà xã h i. i u 15. H p ng thuê mua nhà xã h i. 1. H p ng thuê mua nhà xã h i (theo m u ính kèm), ư c ký gi a ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i v i ngư i thuê mua nhà xã h i, th i h n không th p hơn 15 (mư i lăm) năm và không vư t quá 20 (hai mươi) năm, k t ngày ký h p ng thuê mua nhà xã h i, tr trư ng h p S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n có quy nh khác v th i h n thuê mua c a t ng d án c th . 2. Khi h t th i h n thuê mua nhà xã h i và bên thuê mua nhà xã h i ã th c hi n y các nghĩa v theo quy nh, ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i thanh lý h p ng thuê mua nhà xã h i và l p th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho ngư i thuê mua nhà xã h i, ch m nh t là 03 (ba) tháng k t ngày thanh lý h p ng. Trư ng h p ngư i thuê mua có yêu c u ư c th c hi n các nghĩa v theo quy nh trư c th i h n ư c thanh lý H p ng thuê mua và l p th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n theo phân c p. i u 16. Giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i y ban nhân dân thành ph giao S Tài chính nghiên c u giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i, xu t H i ng xét duy t c a thành ph xem xét, trình y ban nhân dân thành ph ban hành ho c i u ch nh 05 (năm) năm m t l n, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a thành ph trong t ng th i kỳ, theo các nguyên t c sau ây: 1. Tính chi phí m b o thu h i v n u tư xây d ng, qu n lý v n hành qu nhà xã h i. 2. Không tính ti n s d ng t, ti n thuê t và các kho n ưu ãi v thu theo hư ng d n c a B Tài chính. 3. Giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i ư c ban hành ho c i u ch nh ph i phù h p v i quy nh c a Chính ph . Giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i ư c ban hành l n u ph i phù h p v i quy nh t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , c th là:
 9. a) Khung giá cho thuê nhà xã h i i v i nhà th p t ng t i khu v c nông thôn t i thi u 13.000 ng/m2/1 tháng, t i a 20.000 ng/m2/1 tháng. b) Khung giá cho thuê nhà xã h i i v i nhà chung cư t i thi u 15.000 /m2/1 tháng, t i a 28.000 /m2/1 tháng. c) Khung giá cho thuê mua nhà xã h i t i thi u 18.000 /m2/1 tháng, t i a 30.000 /m2/1 tháng và ph i tr l n u 20% giá tr c a nhà ư c thuê mua. i u 17. Ngư i thuê mua nhà xã h i ch t Trong trư ng h p ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i ch t: 1. N u có ngư i th a k h p pháp ã cùng sinh s ng t i nhà xã h i ó, thì ngư i th a k h p pháp ư c ti p t c thuê, thuê mua nhà xã h i. 2. N u có ngư i th a k h p pháp nhưng không cùng sinh s ng t i nhà xã h i ó, mà ngư i thuê mua nhà xã h i ã th c hi n y các nghĩa v c a hai ph n ba th i h n thuê mua, thì ngư i th a k h p pháp ư c thanh toán h t s ti n tương ng v i m t ph n ba th i h n thuê mua còn l i và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo quy nh. 3. N u có ngư i th a k h p pháp nhưng không thu c di n quy nh t i i m 2, i m 3 i u này, thì ngư i th a k h p pháp ư c ơn v tr c ti p qu n lý qu nhà xã h i hoàn tr 20% s ti n ngư i thuê mua nhà xã h i ã n p l n u, có tính lãi su t theo quy nh c a ngân hàng Nhà nư c. 4. N u không có ngư i th a k h p pháp thì ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i có trách nhi m qu n lý nhà xã h i ó. i u 18. Chuy n như ng l i nhà xã h i Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , n u mu n chuy n như ng l i nhà xã h i, ch s h u có l p th t c xin chuy n như ng l i nhà xã h i như sau: 1. N p ơn xin chuy n như ng l i nhà xã h i t i ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i. 2. Trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c, ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i xu t, chuy n h sơ n S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n. 3. Trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c, S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n có văn b n tr l i cho ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i v vi c có hay không mua l i nhà xã h i. 4. Trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c, ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i có văn b n tr l i cho ch s h u. 5. Th t c chuy n như ng l i nhà xã h i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v mua bán nhà . Chương VI KI M TRA, X LÝ VI PH M VÀ THU H I NHÀ XÃ H I i u 19. Công tác ki m tra, báo cáo 1. ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i ch u trách nhi m toàn di n i v i nhà xã h i thu c thNm quy n qu n lý, nh kỳ ki m tra v ch t lư ng công trình và th c t s d ng c a bên thuê, thuê mua k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý các s c và vi ph m có th x y ra trong quá trình qu n lý, s d ng nhà xã h i.
 10. 2. ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i th c hi n báo cáo nh kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, năm và báo cáo t xu t v công tác qu n lý nhà xã h i cho S Xây d ng và y ban nhân dân qu n, huy n. 3. y ban nhân dân và Công an phư ng, xã, th tr n có trách nhi m ph i h p v i ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i trong vi c xác minh, x lý vi c cư trú b t h p pháp, các trư ng h p chi m d ng, s d ng nhà xã h i trái quy nh và các v n khác có liên quan n nhà xã h i. i u 20. X lý vi ph m Các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan, trong quá trình qu n lý và s d ng nhà xã h i, vì ng cơ cá nhân ho c thi u trách nhi m gây thi t h i tài s n nhà nư c, chi m d ng nhà xã h i, s d ng nhà xã h i không úng quy nh, vi ph m Quy nh này ho c vi ph m các i u kho n trong h p ng thuê, thuê mua, tùy theo m c vi ph m s b x lý hành chính, x lý k lu t ( i v i cán b , công ch c), b i thư ng thi t h i v t ch t, h y b h p ng thuê, thuê mua nhà xã h i, b thu h i nhà ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Thu h i nhà xã h i 1. Các trư ng h p thu h i nhà xã h i: a) Ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i không còn nhu c u ho c không còn i u ki n ư c ti p t c s d ng nhà xã h i theo Quy nh này. b) Ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i ch t mà không m b o các quy nh t i i u 16 Quy nh này. c) Nhà xã h i b chi m d ng. d) Ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i không tr ti n thuê, thuê mua liên t c trong 03 (ba) tháng mà không có lý do chính áng ho c không th c hi n các nghĩa v khác ã cam k t sau khi ã ư c ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i nh c nh b ng văn b n. ) Ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i t ý s a ch a, c phá k t c u, c i t o ho c cơi n i nhà xã h i. e) Ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i t ý bán nhà xã h i ho c chuy n quy n thuê cho ngư i khác mà không ư c s ng ý b ng văn b n c a S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n theo phân c p. g) Ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i vi ph m nghiêm tr ng Quy nh này ho c các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Trình t thu h i nhà xã h i: a) ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i l p h sơ, d th o quy t nh, chuy n S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n. b) Trong th i h n 10 (mư i) ngày k t ngày nh n ư c h sơ c a ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i, S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n ki m tra h sơ, trình H i ng xét duy t. c) Trong th i h n 10 (mư i) ngày k t ngày h p H i ng xét duy t, S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n ban hành quy t nh thu h i nhà xã h i. d) Trong th i h n 30 (ba mươi) ngày k t ngày nh n ư c quy t nh thu h i nhà xã h i c a S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n, ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i thông báo cho ngư i ang s d ng nhà xã h i bi t và ti n hành các th t c thanh lý h p ng thuê nhà, thu h i nhà xã h i theo quy nh.
 11. ) Trư ng h p ngư i thuê, thuê mua nhà xã h i không ch p hành Quy t nh thu h i nhà xã h i và có ơn khi u n i thì vi c gi i quy t khi u n i ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. e) Sau khi Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n có hi u l c thi hành, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n nơi căn nhà t a l c ban hành quy t nh hành chính cư ng ch th c hi n vi c thu h i nhà. Chương VII GI I QUY T TRANH CH P, KHI U N I, T CÁO i u 22. Gi i quy t tranh ch p 1. ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i có trách nhi m gi i quy t tranh ch p gi a các h liên quan n vi c s d ng nhà xã h i theo nguyên t c t th a thu n, hòa gi i gi a các bên. 2. Trư ng h p các bên tranh ch p không th a thu n ư c, ơn v qu n lý nhà xã h i d th o quy t nh gi i quy t tranh ch p, trình S Xây d ng ho c y ban nhân dân qu n, huy n ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p theo phân c p thNm quy n. i u 23. Gi i quy t khi u n i, t cáo ThNm quy n và quy trình gi i quy t khi u n i, t cáo liên quan n nhà xã h i ư c th c hi n theo Lu t Khi u n i t cáo và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 24. Trách nhi m th c hi n 1. Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m ph i h p v i Giám c các S - ngành thành ph hư ng d n và tri n khai th c hi n n i dung c a Quy nh này; hư ng d n các lo i bi u m u, tr c ti p gi i quy t ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. 2. Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m th c hi n t t công tác qu n lý nhà xã h i trên a bàn theo phân c p. 3. Giám c Công ty Qu n lý Kinh doanh nhà thành ph , Th trư ng các ơn v tr c ti p qu n lý nhà xã h i c a qu n, huy n ch u trách nhi m t ch c th c hi n t t công tác qu n lý nhà xã h i theo phân c p. i u 25. i u ch nh b sung Trong quá trình th c hi n Quy nh này, n u có phát sinh khó khăn vư ng m c, y ban nhân dân các qu n, huy n và các ơn v có liên quan báo cáo, xu t S Xây d ng hư ng d n th c hi n ho c t ng h p trình y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t. Trư ng h p c n thi t, S Xây d ng trình y ban nhân dân thành ph xem xét, ban hành quy t nh i u ch nh, b sung n i dung Quy nh này, m b o phù h p v i tình hình th c t và các quy nh c a pháp lu t./. Ph l c s 1. M u ơn xin thuê (ho c thuê mua) nhà xã h i.
 12. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------- ƠN NGHN THUÊ (HO C THUÊ MUA) NHÀ XÃ H I Kính g i: S Xây d ng thành ph H Chí Minh Tôi tên:…………………………………….sinh năm: …………………………... Ch ng minh nhân dân s : ………………………………..do……………………. c p ngày:……………..tháng……………….năm………………………………... a ch thư ng trú t i:……………………… ư ng……………………………… Phư ng (xã)………………………………qQu n (huy n)………………………… Hi n cư ng căn nhà s :…… ư ng…………….phư ng (xã)……..qu n (huy n) ơn v công tác :…………………………………………………………….......... Ch c v : ………………………………..………………………………………… Hê s lương:……………..……………….……………………………………….. Th i gian công tác (tính t ngày tuy n d ng):……………………………………. Tôi ngh ư c gi i quy t cho thuê (ho c thuê mua) nhà xã h i và cam k t chưa ư c s h u nhà , chưa ư c th a k , t ng cho nhà , t và chưa ư c nhà nư c gi i quy t cho thuê, thuê mua, gi i quy t các chính sách khác v nhà , t . Tôi ngh ư c gi i quy t cho thuê (ho c thuê mua) nhà xã h i và cam k t ngoài căn nhà tôi ang ng tên s h u mang s ……… ư ng……….phư ng (xã)……..qu n (huy n) theo gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t s …….ngày…../…../…….c a………….., tôi chưa ư c th a k , t ng cho nhà , t và chưa ư c nhà nư c gi i quy t cho thuê, thuê mua, gi i quy t các chính sách khác v nhà , t ( i v i trư ng h p có s h u nhà). Tôi xin ch p hành m i quy nh c a Nhà nư c v th t c thuê (ho c thuê mua nhà) nhà xã h i./. XÁC NH N Ngày………tháng……..năm……… C A UBND PHƯ NG (XÃ) Ngư i làm ơn (Nơi thư ng trú) XÁC NH N C A CƠ QUAN ( ƠN VN) (Nơi công tác) Ph l c s 2. M u h p ng thuê nhà xã h i
 13. ......([1])........ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM .......([2])............ c l p - T do - H nh phúc ---------------- S :............/H - Tp, H Chí Minh, ngày ........ tháng ..... năm ...... H P NG THUÊ NHÀ XÃ H I (H p ng m u) Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s …./2006/N -CP ngày … tháng … năm …. c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy ch qu n lý cho thuê và thuê mua nhà xã h i kèm Quy t nh s ……../Q -UBND ngày…./…./…. c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s ........../Q -UBND ngày........tháng .......năm ......... c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t danh sách ư c thuê nhà xã h i, Chúng tôi g m: BÊN CHO THUÊ NHÀ XÃ H I (sau ây g i t t là Bên cho thuê): - Ông (bà): Ch c v : - i di n cho: - a ch cơ quan: - i n tho i: Fax: - Tài kho n: t i Ngân hàng: BÊN THUÊ NHÀ XÃ H I (sau ây g i t t là Bên thuê): - Ông (bà): - a ch : - S CMND: - i n tho i: Hai bên th ng nh t ký k t h p ng thuê nhà xã h i dùng cho m c ích và sinh ho t v i các n i dung sau: I. c i m chính c a nhà 1. a ch nhà : .............................................................................................. ............................................................................................................................
 14. 2. C p nhà : ....................................................................................................... 3. T ng di n tích sàn nhà là......m2, trong ó di n tích chính là.........m2, di n tích ph là.................m2. II. Giá cho thuê nhà và phương th c thanh toán 1. Giá cho thuê nhà là....................... ng/tháng (b ng ơn giá cho thuê là................... ng/m2sàn/tháng nhân v i t ng di n tích sàn là................ m2). (B ng ch :..................................................................................................) Giá cho thuê này ã bao g m các chi phí v b o trì, qu n lý v n hành nhà . Giá thuê nhà xã h i s ư c i u ch nh khi Nhà nư c có thay i v khung giá ho c giá cho thuê. Trong trư ng h p có s i u ch nh, Bên cho thuê có trách nhi m thông báo giá m i cho Bên thuê bi t trư c 03 tháng trư c khi i u ch nh giá. 2. Các chi phí s d ng i n, nư c, i n tho i và các d ch v khác do Bên thuê thanh toán cho Bên cung c p d ch v theo h p ng c th gi a Bên thuê v i các ơn v cung c p. 3. Phương th c thanh toán: b ng (ti n m t, chuy n kho n ho c hình th c khác) ......................., tr vào ngày ...... hàng tháng. III. Th i i m nh n giao nhà và th i h n cho thuê nhà 1. Th i i m giao nh n nhà là ngày...........tháng........... năm ....... 2. Th i h n cho thuê nhà là 05 năm (60 tháng), k t ngày....tháng.... năm.... Trư c khi h t th i h n h p ng, Bên thuê ph i làm th t c xác nh n v n thu c i tư ng ư c thuê nhà xã h i trong trư ng h p ti p t c ra h n H p ng. IV. Quy n và nghĩa v c a Bên cho thuê 1. Quy n c a Bên cho thuê: a) Yêu c u Bên thuê s d ng nhà úng m c ích và th c hi n úng các quy nh v qu n lý s d ng nhà ; ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c x lý vi ph m quy nh v qu n lý s d ng nhà ; b) Yêu c u Bên thuê tr và úng th i h n ti n nhà ghi trong H p ng; c) Yêu c u Bên thuê có trách nhi m trong vi c s a ch a ph n hư h ng, b i thư ng thi t h i do l i c a Bên thuê gây ra; d) ơn phương ch m d t th c hi n h p ng thuê khi Bên thuê không tr ti n thuê nhà liên ti p trong th i gian 03 tháng mà không có lý do chính áng ho c không th c hi n nghĩa v khác ã cam k t sau khi ã ư c Bên cho thuê nh c nh b ng văn b n; ) Nh n l i nhà trong các trư ng h p ch m d t h p ng thuê nhà quy nh t i M c VI c a H p ng này. 2. Nghĩa v c a Bên cho thuê: a) Giao nhà cho Bên thuê úng ngày quy nh t i kho n 1 M c III c a H p ng này; b) Ph bi n cho Bên thuê quy nh v qu n lý s d ng nhà ;
 15. c) B o m quy n s d ng tr n v n ph n s d ng riêng c a Bên thuê; d) B o trì, qu n lý v n hành nhà cho thuê theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý s d ng nhà ; ) Thông báo b ng văn b n cho Bên thuê làm th t c xác nh n ư c ti p t c thuê nhà xã h i 6 tháng trư c khi h t h n h p ng; e) Thông báo b ng văn b n cho Bên thuê nh ng thay i v giá cho thuê, trư c th i h n thay i, ít nh t là 03 tháng. V. Quy n và nghĩa v c a Bên thuê 1. Quy n c a Bên thuê: a) Nh n nhà theo úng ngày quy nh t i kho n 1 M c III c a H p ng này; b) Yêu c u Bên cho thuê s a ch a k p th i nh ng hư h ng b o m an toàn; c) ư c ti p t c thuê n u v n có i u ki n ư c thuê nhà xã h i; d) Ch m d t h p ng thuê nhà khi không có nhu c u thuê. 2. Nghĩa v c a Bên thuê: a) Tr ti n thuê nhà úng th i h n ghi trong H p ng; b) S d ng nhà úng m c ích; gi gìn nhà và có trách nhi m s a ch a nh ng hư h ng, b i thư ng thi t h i do mình gây ra; c) Ch p hành y nh ng quy nh v qu n lý s d ng nhà ; d) Không ư c chuy n như ng H p ng thuê nhà ho c cho ngư i khác (thuê l i ho c cho mư n); ) Ch p hành các quy nh v gi gìn v sinh môi trư ng và an ninh tr t t trong khu v c cư trú; e) Giao l i nhà cho Bên cho thuê trong các trư ng h p ch m d t h p ng quy nh t i M c VI c a H p ng này. VI. Ch m d t H p ng thuê nhà xã h i Vi c ch m d t h p ng thuê nhà xã h i ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: 1. H p ng h t th i h n mà Bên thuê không còn i u ki n ư c thuê nhà xã h i; 2. Bên thuê giao l i nhà cho Bên cho thuê khi không có nhu c u thuê; 3. Bên thuê không tr ti n thuê nhà theo tho thu n trong H p ng này liên ti p trong 03 tháng tr lên mà không có lý do chính áng ho c không th c hi n nghĩa v khác c a mình sau khi ã ư c Bên cho thuê nh c nh b ng văn b n; 4. Bên thuê nhà thu c trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 102 c a Lu t Nhà . VII. Các quy nh khác (n u có) .............................................................................................................................
 16. ..................................................................................................................................... VIII. i u kho n thi hành 1. Hai bên cùng cam k t th c hi n úng các n i dung ã ký. Trư ng h p có tranh ch p ho c vi ph m h p ng thì ph i trình cơ quan qu n lý nhà xem xét x lý. N u không th a mãn k t qu x lý c a cơ quan này thì có quy n ki n ngh Tòa án xét x . 2. H p ng ư c l p thành 03 b n và có giá tr như nhau. M i bên gi 01 b n và 01 b n lưu t i cơ quan qu n lý nhà. H p ng có giá tr k t ngày hai bên ký k t./. BÊN THUÊ NHÀ BÊN CHO THUÊ NHÀ (Ký và ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u và ghi rõ h tên, ch c v c a ngư i ký) Ph l c s 3. M u h p ng thuê mua nhà xã h i ......([3])........ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM .......([4])............ c l p - T do - H nh phúc ---------------- S :............/H - Tp, H Chí Minh, ngày ........ tháng ..... năm ...... H P NG THUÊ MUA NHÀ XÃ H I (H p ng m u) Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s ……./2006/N -CP ngày … tháng … năm …. c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy ch qu n lý cho thuê và thuê mua nhà xã h i kèm Quy t nh s ……../Q -UBND ngày…./…./…. c a y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s ........../Q -UB ngày........tháng .......năm ......c a y ban nhân dân thành ph ........................................... v vi c phê duy t danh sách ư c thuê mua nhà xã h i, Chúng tôi g m: BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ XÃ H I (sau ây g i t t là Bên cho thuê): - Ông (bà): Ch c v : - i di n cho: - a ch cơ quan: - i n tho i: Fax:
 17. - Tài kho n: t i Ngân hàng: BÊN THUÊ MUA NHÀ XÃ H I (sau ây g i t t là Bên thuê): - Ông (bà): - a ch : - S CMND: - i n tho i: Hai bên th ng nh t ký k t h p ng thuê mua nhà xã h i dùng cho m c ích và sinh ho t v i các n i dung sau: I. c i m chính c a nhà 1. a ch nhà :................................................................................................ ........................................................................................................................... 2.C p nhà : ................................................................................................... 3. T ng di n tích sàn nhà ...........m2, trong ó di n tích chính là........m2, di n tích ph là: ...................m2 II. Ti n thuê mua và phương th c thanh toán khi thuê mua nhà 1. Ti n thuê mua g m: a) Ti n tr l n u ngay sau khi ký k t h p ng (20% giá tr c a nhà ) là: ............................. ng. (B ng ch : ...............................................................................................) b) Ti n tr hàng tháng: .......................... ng/tháng. (B ng ch : .............................................................................), bao g m: Ti n thuê mua nhà quy nh t i kho n này ã bao g m chi phí cho công tác b o trì, qu n lý v n hành nhà . Chi phí v n hành nhà có th ư c i u ch nh khi Nhà nư c có quy nh thay i. Bên cho thuê có trách nhi m thông báo chi phí qu n lý v n hành m i cho Bên thuê bi t trư c khi áp d ng ít nh t là 03 tháng. 2. Các chi phí s d ng i n, nư c, i n tho i và các d ch v khác do bên thuê thanh toán cho Bên cung c p d ch v theo h p ng c th gi a Bên thuê v i các ơn v cung c p. 3. Phương th c thanh toán: - Tr b ng (ti n m t, chuy n kho n ho c hình th c khác)............................. - Ti n tr hàng tháng (quy nh t i i m b kho n 1 M c II H p ng này) vào ngày ............
 18. III. Th i i m giao nh n nhà , th i h n cho thuê mua nhà và chuy n quy n s h u nhà 1. Th i i m giao nh n nhà là ngày.........tháng...... năm ............ 2. Th i h n cho thuê mua nhà là ...............năm (................tháng), k t ngày.........tháng...... năm ......... n ngày .........tháng...... năm .............. 3. Sau th i h n quy nh t i kho n 2 M c này, n u Bên thuê nhà ã th c hi n y nghĩa v iv i Bên cho thuê thì Bên cho thuê ti n hành làm th t c thanh lý H p ng thuê mua và làm các th t c cơ quan nhà nư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho ngư i thuê mua ch m nh t là sau 03 tháng, k t ngày thanh lý H p ng. IV. Quy n và nghĩa v Bên cho thuê 1. Quy n c a Bên cho thuê: a) Yêu c u Bên thuê s d ng nhà úng m c ích và th c hi n úng các quy nh v qu n lý s d ng nhà ; ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c x lý vi ph m quy nh v qu n lý s d ng nhà ; b) Yêu c u Bên thuê tr ti n thuê nhà úng th i h n ghi trong H p ng; c) Yêu c u Bên thuê có trách nhi m trong vi c s a ch a ph n hư h ng, b i thư ng thi t h i do l i c a Bên thuê gây ra; d) ơn phương ch m d t th c hi n H p ng thuê khi Bên thuê không tr ti n thuê nhà liên ti p trong 03 tháng tr lên mà không có lý do chính áng ho c không th c hi n nghĩa v khác c a mình sau khi ã ư c Bên cho thuê nh c nh b ng văn b n. 2. Nghĩa v c a Bên cho thuê: a) Giao nhà cho Bên thuê úng ngày quy nh t i kho n 1 M c III c a H p ng này; b) Ph bi n cho Bên thuê quy nh v qu n lý s d ng nhà ; c) B o m quy n s d ng tr n v n ph n s d ng riêng c a Bên thuê trong th i h n h p ng; d) B o trì, qu n lý v n hành nhà cho thuê theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý s d ng nhà ; ) Hư ng d n, ôn c Bên thuê th c hi n úng các quy nh v ăng ký t m trú; e) Cung c p các gi y t có liên quan và làm th t c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho Bên thuê mua sau khi h t h n h p ng. V. Quy n và nghĩa v c a Bên thuê 1. Quy n c a Bên thuê: a) Nh n nhà theo úng ngày quy nh t i kho n 1 M c III c a H p ng này; b) ngh Bên cho thuê s a ch a k p th i nh ng hư h ng b o m an toàn; c) Yêu c u Bên cho thuê cung c p các gi y t có liên quan và làm th t c ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà sau khi h t h n h p ng. 2. Nghĩa v c a Bên thuê:
 19. a) Tr s ti n quy nh t i kho n 1 M c II c a H p ng này úng th i gian quy nh; tr ti n thuê mua nhà úng th i h n ghi trong h p ng; b) S d ng nhà úng m c ích; gi gìn nhà và có trách nhi m s a ch a nh ng hư h ng, b i thư ng thi t h i do mình gây ra; c) Ch p hành y nh ng quy nh v qu n lý s d ng nhà ; d) Không ư c chuy n như ng H p ng thuê nhà ho c cho ngư i khác thuê l i ho c cho mư n; ) Ch p hành các quy nh v gi gìn v sinh môi trư ng và an ninh tr t t trong khu v c cư trú; e) Giao l i nhà cho Bên cho thuê trong trư ng h p ch m d t h p ng thuê mua nhà xã h i quy nh t i kho n 3 M c VI c a H p ng này. VI. Ch m d t H p ng thuê mua nhà xã h i Vi c ch m d t H p ng thuê mua nhà xã h i ư c th c hi n trong các trư ng h p sau: 1. H p ng h t th i h n; 2. Bên thuê không có nhu c u ti p t c thuê; 3. Bên thuê không tr ti n thuê mua liên ti p trong 03 tháng tr lên mà không có lý do chính áng ho c không th c hi n nghĩa v khác c a mình sau khi ã ư c Bên cho thuê nh c nh b ng văn b n; 4. Bên thuê thu c trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 102 c a Lu t Nhà . VII. Gi i quy t trong trư ng h p ch m d t H p ng thuê mua nhà trư c th i h n 1. Trư ng h p Bên thuê không có nhu c u ti p t c thuê thì Bên cho thuê ph i hoàn tr cho Bên thuê s ti n mà Bên thuê ã tr l n u ngay sau khi ký k t h p ng quy nh t i i m a kho n 1 M c II c a H p ng này. 2. Trư ng h p Bên thuê không th c hi n nghĩa v c a mình theo quy nh t i kho n 3 M c VI c a H p ng này thì Bên cho thuê ph i hoàn tr cho Bên thuê s ti n mà Bên thuê ã tr quy nh t i kho n 1 M c II c a H p ng này, sau khi ã tr s ti n thuê mua nhà mà Bên thuê chưa thanh toán (n u có); 3. Trư ng h p quy nh t i kho n 4 M c VI H p ng này thì gi i quy t theo quy nh t i kho n 2 i u 106 c a Lu t Nhà . VIII. Các quy nh khác (n u có) ……....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ IX. i u kho n thi hành 1. Hai bên cùng cam k t th c hi n úng các n i dung ã ký. Trư ng h p có tranh ch p ho c vi ph m h p ng thì ph i trình cơ quan qu n lý nhà xem xét x lý. N u không th a mãn k t qu x lý c a cơ quan này thì có quy n ki n ngh Tòa án xét x .
 20. 2. H p ng ư c l p thành 03 b n và có giá tr như nhau. M i bên gi 01 b n và 01 b n lưu t i cơ quan qu n lý nhà. H p ng có giá tr k t ngày hai bên ký k t./. BÊN THUÊ MUA NHÀ BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ (Ký và ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u và ghi rõ h tên, ch c v c a ngư i ký) [1] Ghi tên cơ quan qu n lý nhà c p t nh (áp d ng i v i nhà thu c s h u nhà nư c). [2] Ghi tên cơ quan qu n lý v n hành nhà xã h i. [3] Ghi tên cơ quan qu n lý nhà c p t nh (áp d ng i v i nhà thu c s h u nhà nư c). [4] Ghi tên cơ quan qu n lý v n hành nhà xã h i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản