intTypePromotion=1

Quyết định 86/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định 86/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan về việc ban hành Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài khu vực cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   ë H sè 86/Q§­T C H Q n g µy  29 th¸ng 4 n¨ m  1997 v Ò   viÖc ba n   µ n h  Q u y  ch Õ h ® Þ a  ®i Ó m  kiÓ m  tra h µ n g  h o¸  u Êt n h Ë p  kh È u x n g o µi k h u  v ùc cöa k h È u T æ n g  côc tr ëng T æ n g  côc H ¶i quan ­C¨n  §iÒu  Ph¸p    cø  17  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990. ­ C¨n  §iÒu      cø  3, §iÒu  B¶n  4  quy ®Þnh  tôc h¶iquan  lÖ  thñ      vµ  phÝ    h¶i quan ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  171/H§BT ngµy 27/5/1991 cña Héi  ®ång  tr Bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ). ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸t,qu¶n    H¶iquan. lývÒ    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1.­  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy b¶n Quy chÕ  ®Þa   ®iÓm   kiÓm    trahµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  ngoµikhu    vùc  cöa  khÈu. §iÒu 2.­  QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy  vµ  ký  thay  thÕ  QuyÕt ®Þnh  109/TCHQ­Q§   sè  ngµy 9/3/1995 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i quan    vÒ viÖc  ban hµnh Quy chÕ  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra hµng ho¸ ngoµi  khu vùc  cöa khÈu. §iÒu 3.­Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc    H¶i quan;  Côc  ëng  tr Côc    h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè; tr   êng  Cao ®¼ng     H¶i quan vµ  c¸cdoanh    nghiÖp  li   cã  ªnquan,chÞu    tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy   Õ ch ® Þ a  ®i Ó m  kiÓ m  tra h µ n g  h o¸  u Êt n h Ë p  kh È u x n g o µi k h u  v ùc cöa k h È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  86/Q§­ sè  TCHQ ngµy  th¸ng4  29    n¨m 1997  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan) C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1.­ 1. §Þa ®iÓm   kiÓm     tra hµng  ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu ngoµi khu    vùc cöa  khÈu (sau ®©y       gäi lµ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng ho¸)lµ c¸c kho, b∙icña              c¸c doanh nghiÖp n»m  ngoµikhu    vùc cöa khÈu  ® îcH¶i quan  ®∙      cÊp giÊy phÐp  c«ng  nhËn. 2.Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  cha hoµn thµnh        thñ tôcH¶iquan  îc ®   phÐp  chuyÓn  l gi÷ t¹  vÒ u    i ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trahµng    ho¸ ph¶ichÞu  kiÓm    sù  tra,gi¸m      s¸t,qu¶n    ªntôc cña    lýli     H¶i quan;nép  phÝ      lÖ  h¶iquan  c¸c kho¶n  vµ    thu kh¸c(nÕu        cã)theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. §iÒu 2.­ 1. C¨n  c¸c ®iÒu    cø    kiÖn c«ng  nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     trahµng    ho¸ quy  ®Þnh  i t¹ Quy    chÕ  nµy  thùc tÕ  sù  vµ    vÒ  cÇn  thiÕtcña      c¸cdoanh  nghiÖp,l∙nh     ®¹o Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè  cÊp giÊy phÐp    c«ng nhËn  cho  mçi doanh  nghiÖp  mét ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trahµng  ho¸.Trêng  ® Æc     hîp  biÖt,mét    doanh  nghiÖp  thÓ  îccÊp  cã  ®   phÐp    ®Þa  tõ 2  ®iÓm   kiÓm    trahµng        ho¸ trëlªn,nhng  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè ph¶ib¸o      c¸o (kÌm  s¬) vµ  îcTæng   hå    ®   côc  ­ tr ëng Tæng  côc    H¶i quan  chÊp  nhËn. 2. Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè chØ   îc cÊp  ®   giÊy phÐp c«ng nhËn  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng  ho¸ cho doanh  nghiÖp  ®ãng    trªn®Þa  bµn tØnh,  thµnh phè m×nh   qu¶n    chÞu  lý vµ  tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  theo    dâi,kiÓm     tra viÖc  chÊp  hµnh Quy  chÕ  nµy  cña    c¸cdoanh  nghiÖp. 3. Doanh    nghiÖp    trªn®Þa  bµn tØnh, thµnh    phè kh«ng  tæ  cã  chøc   H¶i quan nhng  nhu  cã  cÇu cÇn thiÕtvÒ     ®Þa   ®iÓm  kiÓm     tra hµng ho¸ th× cã  ®¬n    göi ®Õn  Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè  îc Tæng   ®   côc  H¶i quan chØ  ®Þnh (phô    lôckÌm theo)®Ó   îccÊp    ®   giÊy phÐp.   4. Côc      H¶i quan tØnh,thµnh    phè chØ  îctæ  ®   chøc  kiÓm    trahµng      ho¸ t¹i ®Þa  ®iÓm   kiÓm     trathuéc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè m×nh  cÊp giÊy phÐp.   Trêng  hîp  Æc   ® biÖt,Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè nµy  chøc  tæ  kiÓm     tra hµng    i ho¸ t¹  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     trahµng      ho¸ trªn®Þa  bµn qu¶n    lýcña Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè kh¸c th×    ph¶i cã  phèi hîp  chØ     sù    vµ  ®¹o thèng nhÊt   b»ng    v¨n b¶n  cña    l∙nh®¹o Côc    H¶iquan    haitØnh,thµnh    phè  li   cã  ªnquan.
  3. 3 5. Mét  tr   sè  êng  ® Æc   hîp  biÖt sau    ®©y, nÕu chñ hµng  v¨n  cã  b¶n    ®Ò nghÞ  xÐt thÊy      vµ    hîp lý,Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    gi¶iquyÕt  theo ®óng    quy ®Þnh: 5.1. Nh÷ng      l« hµng nhËp  khÈu    lµ vËt  , thiÕt bÞ  t    cña  c¸c c«ng tr×nh  träng ®iÓm,    i   c¸c lo¹ hµng    êng, siªuträng,dÔ       háng  îc kiÓm  siªutr       ®æ vì,h  ®   trat¹ ch©n     i c«ng tr×nh (theo quy      ®Þnh    t¹ kho¶n  nªu  i 4  trªn) . 5.2.Nh÷ng      l«hµng  nhËp khÈu  sè îng lín, cã  l     ®ång nhÊt (vÝ  nh    dô  ph©n  bãn,xim¨ng) ph¶ichuyÓn            t¶isang ph¬ng tiÖn vËn      t¶ikh¸c ®Ó   a    ® hµng  vµo  néi®Þa  íckhicho      tr     tµu vµo c¶ng    îckiÓm    th× ®   trahµng ngay    t¹ tµu. i 6. Mét  tØnh,thµnh    sè    phè    quan    líncã  hÖ chÆt      chÏvíinhau trong viÖc    phèihîp ph¸ttr         iÓn vïng hoÆc     khu  vùc kinh tÕ      mµ ChÝnh  phñ  quy  cã  ®Þnh,  nÕu ChÝnh  quyÒn    c¸c ®Þa  ph¬ng  t¹ cã    së  i v¨n b¶n      ®Ò nghÞ  nh÷ng  vÒ  vÊn  ®Ò   ªnquan  li   ®Õn   ®Þa  ®iÓm  kiÓm   trahµng      ho¸ th× Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  ®ã   ë  ph¶i cã  kiÕn      ý  ®Ò xuÊt  b¸o  vµ  c¸o Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan xem    xÐt,chØ  ®¹o    gi¶iquyÕt. C h ¬ n g  II T h ñ  tôc c « n g  n h Ë n  ® Þ a  ®i Ó m  ki Ó m  tra h µ n g  h o¸ §iÒu 3.­ C¸c ®iÒu kiÖn    îc cÊp  ®Ó ®   giÊy phÐp c«ng nhËn ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng  ho¸: 1. Lµ    doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   ho¹t®éng    kinh doanh  xuÊt nhËp    khÈu  theo    c¸c quy ®Þnh  cña Ph¸p  luËthiÖn    hµnh  (doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   kinh  doanh xuÊtnhËp    khÈu    trùctiÕp;doanh    nghiÖp  îcphÐp  ®   lµm    c¸cdÞch  th vô  ­ ¬ng    giao nhËn  m¹ivµ    hµng    li   ho¸ cã  ªnquan  ®Õn     ho¹t®éng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, c¸c nhµ      m¸y,xÝ    nghiÖp  s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu, gia c«ng        hµng xuÊt  khÈu; doanh    nghiÖp ho¹t®éng    theo LuËt  ®Çu       t níc ngoµi vµ    quy  chÕ  Khu  c«ng nghiÖp,Khu    chÕ xuÊt,Khu    c«ng nghÖ  cao). 2. §Þa    ®iÓm   kiÓm     trahµng   ho¸ kh«ng n»m  trong c¸c khu      vùc  hµng  cã  ho¸ kh¸cthuéc lo¹ dÔ         i ch¸y,dÔ         næ hoÆc     c¸ckhu vùc    ho¹t®éng  cña     ­ c¸clùcl îng  trang    vò  (trõ®Þa  ®iÓm   cña    c¸c doanh nghiÖp  îc phÐp  ®   s¶n  xuÊt kinh     doanh  thuéc lùcl   trang vµ     îng vò    doanh  nghiÖp nµy ph¶icã    cam  kÕt  b»ng  v¨n  b¶n    t¹o®iÒu  kiÖn thuËn      quan    lî ®Ó c¬  i H¶i quan    ra,vµo kiÓm     tra,gi¸m    s¸t hµng    ho¸ trong bÊt kú        thêigian nµo).   3. §Þa    ®iÓm  kiÓm     trahµng    ho¸ ph¶icã  rµo    bê  ch¾c  ch¾n  hoÆc  êng  t x©y bao  bäc xung quanh, c¸ch lyvíi®Þa           ®iÓm  s¶n xuÊt.Cæng   vµo    ra  ph¶i  ®¶m  b¶o  cho  «t«  xe  chuyªn  chë    i c¸c lo¹ container®i  i     l¹ dÔ dµng. HÖ       thèng  kho    b∙itrong khu    vùc ®Þa  ®iÓm   kiÓm     trahµng    ho¸ ph¶i®¶m     b¶o    c¸c ®iÒu  kiÖn  phßng  vÒ  ch¸y,ch÷a    ch¸y vµ      c¸c ®iÒu  kiÖn kh¸c ®¶m     b¶o  toµn  an  cho  ngêi,hµng      ho¸,ph¬ng  tiÖn phôc  viÖc  vô  qu¶n    lý,kiÓm     tra,gi¸m    s¸tcña    H¶i quan  phïhîp víi   vµ        cÇu  yªu xÕp    dì,b¶o qu¶n      ®èi víitõng lo¹ hµng    i   ho¸.
  4. 4 §iÒu    4.­Thñ      tôcxinphÐp  c«ng  nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm    trahµng  ho¸: 1. Cã    ®¬n  (theo mÉu     cña Tæng  côc    H¶i quan ban hµnh kÌm  theo Quy  chÕ  nµy) xin phÐp      c«ng nhËn  ®Þa  ®iÓm  kiÓm     trahµng ho¸    göi Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè.KÌm    theo ®¬n    ph¶icã:   ­ QuyÕt ®Þnh  thµnh lËp doanh nghiÖp hoÆc  giÊy phÐp kinh doanh  xuÊtnhËp    khÈu. ­ GiÊy    quyÒn  dông    tê vÒ  sö  kho,b∙ihoÆc         hîp ®ång thuªkho.B¶n      sao  cã c«ng  chøng  giÊy chøng nhËn    vÒ phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y do    Phßng  c¶nh  s¸tphßng    ch¸y,ch÷a    ch¸ytØnh,thµnh      phè cÊp. ­S¬  m Æt     ®å  b»ng  kho  . b∙i §iÒu  5.­  Trong   thêih¹n  ngµy, kÓ   ngµy  10    tõ  nhËn  îc ®¬n,    ®   H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  ph¶itiÕn    hµnh    tôc xÐt  c¸c thñ    duyÖt  s¬, kiÓm     hå    tra thùc  kho, b∙i  tÕ    , nÕu     ®ñ ®iÒu  kiÖn  th× Côc  ëng  tr Côc  H¶i quan    c¸c tØnh,   thµnh  phè cÊp  giÊy phÐp  c«ng  nhËn  ®Þa   ®iÓm   kiÓm     tra hµng  ho¸.GiÊy    phÐp  c«ng nhËn  ®Þa   ®iÓm   kiÓm     trahµng   ho¸ chØ  gi¸trÞ 01  cã      n¨m, kÓ     tõ ngµy  (theo mÉu   ký    cña  Tæng   côc  ban  hµnh  kÌm  theo Quy  chÕ  nµy).Trêng    hîp  kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  cÊp  giÊy  phÐp  c«ng  nhËn  th× trong ph¹m   vi 10  ngµy  ph¶itr¶lêib»ng  b¶n        v¨n  cho  doanh  nghiÖp  biÕt.Tríc khihÕt        h¹n  giÊy   phÐp  ngµy,doanh  10    nghiÖp  c«ng      cã  v¨n ®Ò nghÞ        së  H¶i giah¹n,trªnc¬  ®ã    quan  t¹  së  i kiÓm      tral¹ ®Þa   i ®iÓm   nÕu  ®Çy  ®iÒu  ®ñ  kiÖn theo quy ®Þnh    sÏ ® îcgia h¹n      tiÕp (01   n¨m),nÕu    kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  H¶i quan      th×    sÏrótgiÊy  phÐp  c«ng nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm   tra®ã. C h ¬ n g  III H µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u  ® îc p h Ð p  ki Ó m  tra t¹i Þ a  ®i Ó m  ki Ó m  tra n g o µi  ® k h u  v ù c c ö a k h È u §iÒu 6.­ 1. §Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng ho¸  xuÊt nhËp khÈu  ngoµi khu    vùc cöa  khÈu  theo Quy  chÕ nµy  chØ dµnh    ®Ó kiÓm    tranh÷ng hµng    ® îcphÐp  ho¸ ®∙    nhËp khÈu  cha lµm xong  tôc h¶iquan  hµng    îc phÐp  thñ      vµ  ho¸ ®   xuÊt khÈu    ®ang trongqu¸ tr×nh kiÓm          tra,gi¸m    s¸t,qu¶n    lýcña    H¶i quan. 2. Nh÷ng  hµng ho¸ sau ®©y  kh«ng  îc phÐp  ®   kiÓm     i®Þa   tra t¹  ®iÓm   kiÓm    trahµng  ho¸: 2.1.Hµng    cha  îcphÐp  ®   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 2.2.Hµng      qu¸ c¶nh  hoÆc   xuÊtnhËp    khÈu  th¸ccho    uû    nícngoµi. 2.3.Hµng    cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu  hµng  vµ  ho¸  H¶i  do  quan  quy  ®Þnh  kh«ng  îc® a  ®Þa  ®   vÒ  ®iÓm   kiÓm    trahµng ho¸. 2.4. Hµng    ho¸ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp  a    ® vÒ ®Þa   ®iÓm   kiÓm    tratrong 01    n¨m  viph¹m  lËp    cã    bÞ  biªnb¶n   viph¹m  ph¸p      luËtH¶i quan  tõ2  trëlªn.   lÇn   
  5. 5 3. §Þa    ®iÓm  kiÓm     trahµng ho¸  ® îc cÊp  ®∙    giÊy phÐp c«ng nhËn cña  doanh  nµo    th× chØ chÊp  nhËn  îckiÓm    ®   trahµng    ho¸ cña doanh nghiÖp  ®ã. §iÒu 7.­ §iÒu kiÖn    ®Ó hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu  îc phÐp  ®   kiÓm     i®Þa  tra t¹  ®iÓm   kiÓm    trahµng  ho¸: 1. Doanh    nghiÖp  ® îccÊp  ®∙    giÊy phÐp    c«ng  nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm    tra hµng  ho¸. 2. Cã     ®¬n  xin phÐp  îc kiÓm     vÞ    ®   tra hµng ho¸  i t¹ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng  ho¸ (theo mÉu   cña Tæng   côc H¶i quan  ban  hµnh  kÌm  theo Quy  chÕ  nµy),kÌm    theo  ®¬n       lµ tê khai vµ  hå  l« hµng    bé  s¬    theo quy  ®Þnh.      §èi víi hµng  nhËp  khÈu  chuyÓn  tiÕp ph¶icã    c«ng  xin phÐp  v¨n    chuyÓn  tiÕp (thay  cho ®¬n) theo  quy ®Þnh  i   t¹  89/TCHQ­GSQL   Q§ ngµy  02/08/1994  cña Tæng   côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  ban hµnh  B¶n  quy  ®Þnh        thñ tôc h¶iquan      ®èi víihµng  ho¸ nhËp    khÈu  îcphÐp  ®   chuyÓn  tiÕp. C¨n  vµo  hå  trªn, cø  bé  s¬   nÕu  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  H¶i quan  th×    tØnh,thµnh    phè chÊp  thuËn vµo ®¬n  cho phÐp hµng ho¸  îc kiÓm     i®Þa   ®   tra t¹  ®iÓm   kiÓm tra. Trêng    hîp kh«ng  ®¬n    cã  xin phÐp  îckiÓm     ®   trahµng    i ho¸ t¹ ®Þa  ®iÓm   kiÓm     trahoÆc   ®¬n  cã  nhng cha  ý  cã  kiÕn  chÊp  thuËn cña    H¶i quan  tØnh,  thµnh phè    mµ doanh  nghiÖp  a  ® hµng    ho¸ nhËp  khÈu cha hoµn thµnh      thñ tôc h¶iquan  hµng      vµ  ho¸ xuÊtkhÈu    ®ang  chÞu  kiÓm    sù  tra,gi¸m    s¸t,qu¶n    lýcña  H¶i quan    vµo kho  ,   viph¹m  b∙i coinh      ph¸p luËtvµ      ph¶ibÞ  lýtheo ph¸p luËt.   xö        C h ¬ n g  IV T h ñ  tôc ki Ó m  tra,  gi¸m s¸t µ q u ¶ n  lý v Ò  H ¶i q u a n  ® èi víi µ n g   v  h h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u  t¹i Þ a  ®i Ó m  ® ki Ó m  tra n g o µi k h u  v ù c c ö a k h È u §iÒu 8.­  Hµng ho¸ nhËp khÈu  îc phÐp  ®   vËn chuyÓn    tõ cöa khÈu  vÒ ®Þa  ®iÓm  kiÓm    trahµng    ho¸ hoÆc   hµng    ho¸ xuÊt khÈu  lµm    ®∙  xong    thñ tôc H¶i quan  i     t¹ ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra chuyÓn ®Õn   cöa  khÈu    ®Ó xuÊt khÈu    (kÌm  hå  hîp  cña    bé  s¬  lÖ  l« hµng)  ph¶i thùc    hiÖn  theo ph¬ng thøc vËn  chuyÓn  b»ng container,  xe chuyªn dông, xe thïng,  kiÖn hµng...  cã niªm  phong    h¶iquan  hoÆc   nh©n      cã  viªnH¶i quan    . ¸p t¶i §iÒu 9.­ 1. Hµng    îcphÐp    ho¸ ®   vËn chuyÓn    tõ cöa khÈu  ®Þa  vÒ  ®iÓm   kiÓm    tra nµo th×  ph¶i ® îc chuyÓn        vÒ ®óng  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra ®ã. Qu¸ tr×nh vËn  chuyÓn  nghiªm  cÊm  kh«ng  îc dì hµng    ®     ho¸ xuèng  däc  êng. Trêng  bÊt ®   hîp    kh¶ kh¸ng    gia th«ng,sù  háng  (tain¹n      cè  xe.. .ph¶idìhµng    .  )     ho¸ xuèng  däc  ­ ® êng th×  ph¶i th«ng    b¸o ngay lËp tøc cho  quan  c¬  H¶i quan  hoÆc     Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    n¬i gÇn nhÊt biÕt vµ    lËp  biªn b¶n    chøng  nhËn  cïng ®Çy       ®ñ c¸c chøng   tõ chøng  nhËn hîp  theo  lÖ  quy  ®Þnh  cña  quan  c¬  chuyªn ngµnh      gi¶i quyÕt,xö      êng          lýc¸ctr hîp tain¹n giao th«ng.  
  6. 6 2. Niªm    phong    h¶iquan,t×nh    tr¹ngbao  hµng        îcchë    b×  ho¸ khid∙ ®   ®Õn   ®Þa  ®iÓm   kiÓm    traph¶ib¶o    ®¶m  nguyªn tr¹ngnh      ban  ®Çu     t¹ cöa  i khÈu  (®èi  víi  hµng  nhËp  khÈu);TríckhikiÓm            tra®èi chiÕu      chitiÕthµng  nÕu    ph¸thiÖn  niªm  phong   h¶iquan,t×nh    tr¹ngbao  kh¸c th   b×    êng,c¸n bé        H¶i quan  ph¶ilËp     biªnb¶n    chøng  nhËn  ngay sau      khiph¸thiÖn  yªu  vµ  cÇu  ngêi®iÒu    khiÓn ph­ ¬ng  tiÖn  vËn chuyÓn, chñ    hµng  ngêi¸p t¶i(nÕu    vµ        cã) cïng ký      biªnb¶n   ®Ó x¸c nhËn    t×nh tr¹ngthùc tÕ      cña   l« hµng, nÕu  viph¹m    cã    ph¶i® îcxö        lýtheo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh. 3.Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu sau    îcphÐp  a  khi®   ® vµo  ®Þa ®iÓm   kiÓm     trachê hoµn thµnh        thñ tôc h¶iquan, ph¶i® îc niªm        phong    h¶iquan vµ  ®Ó     t¸chbiÖtvíi   i     lo¹ hµng    c¸c   ho¸ kh¸c. §iÒu 10.­ 1.ViÖc    kiÓm    trahµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    t¹ ®Þa  i ®iÓm   kiÓm    tra hµng ho¸ ph¶i theo    ®óng  quy chÕ  kiÓm  ho¸  quy  vµ  tr×nh lµm thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  ban hµnh kÌm theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. 2. ¦u tiªnbè     îng        trÝ lùc l kiÓm     tra nh÷ng    l« hµng    rêi,hµng  ®ãng  kiÖn,   hµng    háng    dÔ h  ®Ó kÕt thóc thñ        tôc,gi¶iphãng  hµng trong ngµy.3. Trong        qu¸ tr×nh kiÓm        ho¸ nÕu  lýdo  Æc   cã    ® biÖtph¶it¹m      dõng  (hÕtgiê,thêitiÕt. .       . ) th× toµn  l«hµng  bé    ph¶i® îcniªm      phong    h¶iquan  hoÆc   c¸n bé    cã    H¶i quan  gi¸m    ªntôc. s¸tli   4.Nh÷ng      l«hµng  ® îcphÐp  ®∙    kiÓm      trat¹ ®Þa  i ®iÓm   kiÓm    trahµng    ho¸ th× thêi®iÓm       tÝnh thuÕ    ¸p dông    tõngµy ®¨ng  têkhaiH¶i quan. ký          C h ¬ n g  V X ö  lý vi p h¹ m §iÒu 11.­ Nh÷ng  hµnh      vi vi ph¹m    c¸c ®iÒu, kho¶n  trong Quy chÕ  nµy, tuú    theo  møc       ®é vi ph¹m,    thu    sÏ bÞ  håi giÊy phÐp c«ng  nhËn ®Þa  ®iÓm  kiÓm     tra hµng    êng    ho¸ (tr hîp trong1    n¨m, viph¹m     ph¸p luËth¶iquan  lËp biªnb¶n          bÞ      tõ 2 lÇn    , xö  trë lªn) bÞ  ph¹tviph¹m      hµnh chÝnh  theo    c¸c quy ®Þnh hoÆc   bÞ  truycøu    tr¸chnhiÖm    h×nh  theo ph¸p luËthiÖn  sù        hµnh. C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
  7. 7 §iÒu 12.­Trong    vßng  ngµy,kÓ    45    tõ ngµy ban  hµnh Quy  chÕ  nµy,  c¸c doanh  nghiÖp  íc ®©y   ® îc cÊp  tr   ®∙    giÊy  phÐp  c«ng  nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     trahµng  ho¸  theo QuyÕt  ®Þnh  109/TCHQ­Q§   sè  ngµy  9/3/1995,nÕu    kh«ng        phïhîp víiQuy  chÕ  nµy  ph¶ilµm          thñ tôc xinphÐp  iHÕt    quy  l¹   . thêih¹n  ®Þnh  trªn,     giÊy phÐp  c¸c   c«ng nhËn  ®Òu   ®ã  kh«ng  gi¸trÞthùc hiÖn.Sau  cã          mçi lÇn  cÊp giÊy  phÐp  hoÆc   mçi lÇn  quyÕt  ra  ®Þnh     rótgiÊy phÐp  c«ng  nhËn  ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra hµng  ho¸ cho  c¸c doanh  nghiÖp, Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè ph¶icã    Tæng    göivÒ  côc  b¶n    c¸o. 01  ®Ó b¸o  §iÒu 13.­ Côc  ëng  tr Côc Gi¸m    s¸tqu¶n    h¶iquan, Thñ  ëng    lývÒ      tr c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc  quan  c¬  Tæng  côc  Côc  ëng  vµ  tr Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chÞu tr¸chnhiÖm    híng dÉn  tæ    vµ  chøc thùc hiÖn    Quy chÕ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2