intTypePromotion=1

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 861/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tru ë ng  é  lao ® é n g  ­ th¬ n g   b binh v µ  x∙ h éi  Sè 861/2000/Q§­B L § T B X H   g µ y  29 th¸ng 8 n¨ m  2000  Ò  c«n g  b è  m ø c   n V ti Ò n l¬ n g   × n h   u © n  ch u n g   m  2000 c ñ a c¸c  b q n¨ d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc ® îc giao ® ¬ n  gi¸ ti Ò n l¬ n g   n   b é   ë ng b é   tr lao ® é n g  ­  ¬ ng  th binh  µ x∙ h éi v ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 96/CP  µy  th¸ng 12  ng 7    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é      v  h v tæ  b m¸y cña  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 28/CP  µy  th¸ng 3  ng 28    n¨m  1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   æi  íiqu¶n  ýtiÒn l ng  µ    Ëp  v® m  l   ¬ v thu nh trong c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n íc; ­ Sau    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh  ¹    khi c ý ki c B T   ti c«ng v¨n  è  s 3284 TC/TCDN   ngµy  th¸ng 8  11    n¨m  2000  µ  ña  v c Tæng   Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt Nam   ¹  ®é Vi   ti c«ng    è  v¨n s 934/TC§  µy  th¸ng7  ng 25    n¨m 2000; Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Òn ¬ng  µ  Òn  ®Ò ngh c V tr V Ti l v Ti c«ng, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1: Nay  c«ng  è  b møc  Òn l ng  ×nh  ©n  ti  ¬ b qu chung n¨m 2000  i ®è   víi     Tæng  c¸c c«ng    ty,doanh nghiÖp  µ  íc® îcc¬  nh n     quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao  ®¬n    Òn l ng  µ:1.000.000 ®ång/th¸ng(mét tr Öu ®ång/th¸ng).   Õt  gi¸ti  ¬ l        i     quy Khi to¸n quü  Òn ¬ng  ùc hiÖn ¬ng    ti l th   t øng  íikÕt  v  qu¶ s¶n  Êt,kinh doanh  ×  xu     th møc   Òn ¬ng  ùc  Ön  ×nh  ©n  ña  ti l th hi b qu c doanh  nghiÖp, cña    Tæng   c«ng    ty 91/TTg  µ  v 90/TTg  Ýnh  ×nh  ©n  (t b qu cho  µn  to Tæng  c«ng    ty)cao  Êt kh«ng  nh   vîtqu¸ 2  Çn      l møc  Òn l ng  ×nh  ©n  ti  ¬ b qu chung  îcc«ng  è. ®  b §èi víic¸c     doanh  nghiÖp, Tæng     C«ng    ã    iÒu  Ön  ty c ®ñ ® ki theo    quy ®Þnh  ¹  tiTh«ng   è  t s 22/1999/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  ng 18/9/1999  ña    c Liªn bé Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh  íng dÉn  × ® îcquyÕt      X∙        h  th     to¸n tiÒn l ng   ¬ theo thùc tÕ  ùc hiÖn  ×nh  ©n  õtrªn2  Çn  n   lÇn      th   b qu t     l ®Õ 3  møc  Òn ti   l ng  ×nh  ©n  ¬b qu chung  îcc«ng  è. ®  b §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc ®Ó   Õt  ®Þ n c hi l   quy to¸n quü  Òn ¬ng    ti l thùc hiÖn    n¨m  2000. §i Ò u 3: Bé   ëng, Thñ   ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty 91/TTg  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     thùc hiÖn    Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2