intTypePromotion=1

Quyết định 87/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 87/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoản thu, khoán chi tài chính đối với hoạt động của Đài truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  87/2001/Q§­T T g   th n g µ y 01 th¸ng 6 n¨ m  2001 V Ò  th ù c  Ö n  th Ý  ® i Ó m  k h o¸n thu, kh o¸n  hi c hi  µi h Ý n h  ® è i víi h o ¹t ® é n g   ñ a  t  c   c § µi Truy Ò n  h × n h  Vi Ö t N a m   thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý  µy  th¸ng02   cø  l th   ti   ch l∙ngph ng 26    n¨m 1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 09    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng  l th   ti   ch l∙ngphÝ;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/CP  µy  th¸ng8  ng 16    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  µi TruyÒn  ×nh  Öt  c §  h Vi Nam; Theo    Þ  ña  é  ëng  é   µichÝnh,Tæng  ®Ò ngh c B tr BT    gi¸m  c  µiTruyÒn   ®è §   h×nh  ÖtNam, Vi   quy Õt  Þ nh   ® : §i Ò u    µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   îcNg ©n    µ  íccÊp    1. §   h Vi   ®  s¸ch nh n   kinh phÝ    ùc hiÖn  ®Ó th   chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  îcgiao.Toµn  é      v®    b c¸ckho¶n      thu ph¸t sinh tõ ho¹t®éng       qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    h v c¸c kho¶n    Þch  ô  thu d v kh¸c   ph¶inép  ©n    Ng s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  Ön  µnh.   n    ®Þ hi h   §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   îc thùc  Ön  Ý  iÓ m     h Vi   ®  hi th ® kho¸n    thu,kho¸n  chitµichÝnh     trong hai n¨m     (2001    ­ 2002) theo    nguyªn  ¾c    ¹ c¸c kho¶n  t ®Ó l i     ph¶inép  ©n     Ng s¸ch nhµ  íctõ ho¹t®éng  ña  µitheo  ×nh    n      c §  h thøc        ghithu,ghi chi,  bao  å m   sè  Õ    Þgia t¨ng,thuÕ    Ëp  g c¶  thu gi¸tr       thu nh doanh  nghiÖp  õ ho¹t t    ®éng  qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  Þch  ô  h v c¸cho   d v kh¸c. §i Ò u    Öc  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   2. Vi th   th ® kho¸n thu,kho¸n chitµichÝnh  ña         c §µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam     h Vi   ph¶ib¶o  ¶m     ôc  ch, yªu cÇu    ® c¸cm ®Ý     sau  y  ®© : 1. Hoµn  µnh  Ö m   ô  Ýnh  Þ cña  µi theo    th nhi v ch tr   §  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. 2. Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu B¸o  Ý  µ  Ët  öa  æi, ch v Lu s ®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  m s® c Lu B¸o  Ý, c¸c v¨n  ch     b¶n  íng  Én  Ët  µ    h d Lu v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸cvÒ   ¹t®éng    Ý.   ho   b¸o ch 3. Thùc  Ön  theo  ng  Õ       hi thu  ®ó ch ®é quy  nh.  ö   ông  ÕtkiÖm     ®Þ Sd ti   c¸c kho¶n kinh phÝ  îcNhµ   íc®Ç u      ®  n  tcho  ¹t®éng  ho   truyÒn  ×nh, t¨ng cêng  ¬  h    c së  ËtchÊtvµ  ©ng  v   n cao    Ëp  ña  êilao®éng. thu nh c ng     4.Thùc  Ön    hi c«ng  khaitµichÝnh     theo quy  nh.   ®Þ
  2. 2 §i Ò u 3. Møc  kho¸n    thu,kho¸n    chi cho  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   §  h Vi   trong                   hain¨m  (2001   ­2002)nh    sau: 1. Møc    kho¸n thu lµ230  û ®ång/n¨m;trong ®ã        t      bao  å m   sè    Õ  g c¶  thu thu gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ  nhËp        thu  doanh nghiÖp quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® b  2 §iÒu  µy. n 2.Møc    kho¸n chilµ230  û®ång/n¨m.Trong         t    ®ã : a) Møc    kho¸n chibao  å m        g c¸c kho¶n    chicho    ¹t®éng  êng  c¸c ho   th xuyªn  cña  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam     ùc hiÖn  Ö m   ô  Ýnh  Þ ® îcgiao, §  h Vi   ®Ó th   nhi v ch tr       §µi TruyÒn  ×nh  Öt    h Vi Nam   ñ  ng  è   Ý  ch ®é b tr c¸c kho¶n    chi trong  ¹m    ph vi nguån    ùc tÕ  µng  thu th   h n¨m      ®Ó chicho    éidung  c¸cn   sau  : ­ Thanh    to¸n tiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng, phô  Êp ¬ng, nhuËn  ót c¸c kho¶n    c l   b    ®ãng  ãp  i víi êilao®éng. g ®è     ng     ­Thanh        to¸nc¸ckho¶n    chinghiÖp  ô  ôc  ô  v ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n.   ­ Mua   ¾ m     ¹  Ët t  µng  ãa, söa  ÷a  êng    s c¸c lo i  ,h v h  ch th xuyªn,söa  ÷a  ín   ch l   tµis¶n,trang thiÕtbÞ.         ­ Chi nép  Õ, phÝ, lÖ  Ý     thu     ph theo  quy  nh  Ön  µnh,trõsè    Õ  ®Þ hi h     thu thu gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ        thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  ph¸tsinh  õ ho¹t®éng    t    qu¶ng  c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  Þch  ô     h v c¸cho   d v kh¸c. ­ Chi    kh¸c cã  ªnquan  n   ¹t®éng    li   ®Õ ho   qu¶ng c¸o    trªntruyÒn  ×nh  µ  h v c¸cho¹t®éng  Þch  ô     d v kh¸c. b) Møc    kho¸n chinªu        trªnkh«ng  bao  å m     éidung  g c¸cn   sau  y  ®© : ­ Chi nép  Õ    Þgia t¨ng,thuÕ    Ëp     thu gi¸tr       thu nh doanh nghiÖp  i víi ¹t ®è       ho ®éng    thu qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  Þch  ô  h v c¸cho   d v kh¸c.  ­ Chi  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n, chi ch¬ng  ×nh  ôc     èc         tr m tiªuqu gia,chi nghiªncøu    khoa  äc    µich¬ng  ×nh cÊp  µ  íc,chi®µo  ¹ot¹ c¸ctr ng  h ®Ò t   tr   nh n     t   i  ê   thuéc  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   §  h Vi   qu¶n  ý.C¸c  l  kho¶n    µy  îc ng©n  chin ®   s¸ch  nhµ  íccÊp    n  ph¸ttheo dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt hµng    to¸n®   c th quy phª duy   n¨m. §i Ò u    µ   ícqu¶n  ýbiªnchÕ   i  íisè    é, c«ng  4. Nh n   l    ®è v   c¸n b   chøc  trong  bé  m¸y  qu¶n  ýkhung  ña  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam.  l  c §  h Vi   §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   îcchñ  ng  ¾p  Õp  ¹ bé    h Vi   ®  ®é s x l   m¸y  õviÖc  i (tr   lËp  thªm  chøc  íitrùcthuéc §µido  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh),tæ  tæ  m        c c th quy quy ®Þ   chøc lao  ng  µ  Ón  ông  ®é v tuy d lao  ng  ®é theo quy  nh   ña  é   Ët    ®Þ c B Lu Lao ®éng    ¸p  ®Ó ® øng  nhu  Çu  c c«ng  Öc. vi   §i Ò u 5. §µi TruyÒn  ×nh  Öt    h Vi Nam   îc vËn  ông  ®  d quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícvÒ   Õ     Òn l ng, thu nhËp  i víidoanh  c Nh n   ch ®é ti  ¬     ®è     nghiÖp  µ  nh níc®Ó     nh  Öc      Òn l ng,tiÒn c«ng    x¸c®Þ vi chitr¶ti  ¬     cho    é,c«ng  ©n    c¸n b   nh viªn (kÓ  sè    ng  c¶  lao®é theo hîp ®ång).   
  3. 3 §i Ò u  6. Tæng  gi¸m ®èc  §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  chÞu tr¸ch   nhiÖ m   qu¶n  ý, ö  ông  l  d s kinh phÝ  îcgiao kho¸n ®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô  îc   ®      th   nhi v®  nhµ  íc giao    ¬  ë  Õ         Ön  µnh  µ  Æc   iÓ m   ¹t®éng  n  trªnc s ch ®é chitiªuhi h v® ® ho   thùc tÕ  ña  µi.  c§  §i Ò u    µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   îcsö  ông    7. §   h Vi   ® d c¸c kho¶n  kinh phÝ    do      ÕtkiÖm        t¨ngthu,ti   chi®Ó chicho    éidung  c¸cn   sau : 1.§èivíi      kho¶n  kinhphÝ  tiÕtkiÖm    îcsö  ông      do    chi®   d nh sau: a) T¨ng  Òn l ng, tiÒn    ti  ¬   c«ng,phô  Êp ¬ng, nhuËn  ót,c¸c kho¶n  ng    cl   b   ®ã gãp  i víi êilao®éng; ®è     ng     b) Mua  ¾ m     s trangthiÕtbÞ, t¨ngcêng  ¬  ë  ËtchÊtcña  µi;       csv    § c) TrÝch  quü    2  khen  ëng, phóc  î tèi®a   th   l     b»ng  th¸ng tiÒn ¬ng, tiÒn i 3    l     c«ng  ùc tÕ  ×nh  ©n  ña    é,c«ng  ©n    ña  µi; th   b qu c c¸n b   nh viªnc § d)  © ng  N cao  Öu  hi qu¶, chÊt l ng     î c«ng    t¸ctruyÒn  ×nh  ®µo  ¹o,båid­ h ( t   ìng,n©ng    cao nghiÖp  ô  v cho    é,c«ng  ©n  c¸n b   nh viªn, ç  î   tr  h s¸ng    Þch    t¸ck b¶n truyÒn  ×nh, th ng  h   ë cho    ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  tgi¶it¹    éc  ªn c¸c ch tr   h ®¹     i cu li   c¸c hoan); ®)    ç  î Chi h tr  thªm  µichÕ     µ   ícquy  nh  Ò   Õ       Öc  ngo   ®é Nh n   ®Þ v ch ®é th«ivi ®èi víic¸n bé, c«ng         chøc      thùc hiÖn  ¾p  Õp  ¹ tæ  d«ira do    s x l   chøc,t¨ng n¨ng  i    suÊtlao®éng.    2.§èivíi      kinhphÝ  t¨ngthu ® îcsö  ông    do        d theo thø  ùnh    t   sau: a) §Çu   ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n  èi Óu 70%; t  thi   b)  è   S cßn  ¹ ® îc bæ   li     sung    chi cho    éi dung  c¸c n   quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n    1 §iÒu  µy. n Møc     ô  Ó  chi c th cho c¸c  éi dung  n  quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  vµ  iÓ m     1  ® b, Kho¶n  §iÒu  µy  Tæng   2  n do  gi¸m  c  µi TruyÒn  ×nh  Öt  ®è §   h Vi Nam   quyÕt  ®Þnh.  Sè   kinh phÝ  t¨ngthu,tiÕtkiÖm      do        chisau    khib¶o  ¶m   Ö m   ô    ­ ® nhi v chi® îcquy  nh  ¹ §iÒu  µy,n Õu    ®Þ t i n  kh«ng    Õt  chih trong n¨m  îcchuyÓn    ®  sang    n¨m sau  Õp tôcsö  ông. ti     d §i Ò u    8. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ã  ªnquan    c c¸cB   c li   : 1.Bé  ëng  é  µichÝnh  Þu    tr BT  ch tr¸chnhiÖm:    a) X ©y  ùng    d quy  Õ   ¹m  êivÒ   Öc  Ëp dù  ch t th   vi l   to¸n,cÊp    ph¸t,  qu¶n  ýchi l    tiªu,  thanh  Õt to¸ntµichÝnh,qu¶n  ýtµis¶n,kiÓm    µichÝnh; quy         l      trat     b) Phèihîp víi        Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé  b Ch ph   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  é   v X∙    B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Óm     ¸nh    ×nh  ×nh  ùc tinki tra,® gi¸t h th   hiÖn  Ö m   ô  Ýnh  Þ vµ  nhi v ch tr   kho¸n thu,kho¸n chicña  µiTruyÒn  ×nh  Öt       §  h Vi   Nam   µo  èi n¨m  v cu   2002; trªnc¬  ë    ótkinh nghiÖm   Ý  iÓ m,      s ®ã r     th ® b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph   c)Phèihîp víi é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  Öc  ö  ông  ù          tr B B K ho   § th   vi s d d to¸nng©n    s¸ch n¨m    2001  ∙  ® giao cho  µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ï hîp  íi §  h Vi   ph   v   c¬  Õ   ch kho¸n theo Quy Õt  nh  µy.     ®Þ n
  4. 4 2.Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Þu    tr B K ho   § tch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ¬  Õ   ö    h  c ch s dông  Çn      víimøc  ph t¨ng thu so    kho¸n ®Ó     u    ©y  ùng  ¬    chi®Ç tx d c b¶n,t¨ng c­    êng  ¬  ë  ËtchÊtcña  µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam. csv    §  h Vi   3. Ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  íng  Én  Ò   ­  b Ch ph h d v qu¶n  ý biªn chÕ   l    khung  µ  ¬ng      v ph ¸n tinhgi¶n biªnchÕ.     4. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichÞu    X∙    tr¸chnhiÖm   íng dÉn  ©y    h  x dùng  nh  ®Þ møc     ng, c¬  Õ   lao ®é   ch qu¶n  ýtiÒn ¬ng, tiÒn  l  l   c«ng  µ    Ëp  v thu nh ®èi víi µiTruyÒn  ×nh  ÖtNam.     § h Vi   §i Ò u 9. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    01  n¨m  2001. §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  10. B tr B T     tr B K ho   § t  tr ng,Trëng  ë  Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé   ëng  é   b Ch ph   tr B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh  µ  héi,Bé   ëng  é   v X∙    tr B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ  tinv Tæng  gi¸m  c  µi ®è §   TruyÒn  ×nh  Öt Nam   Þu  h Vi   ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én,    µnh    h d thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2