Quyết định 87/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định 87/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2003/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực pháp luật, bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 87/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T, BN BÃI B HO C CÓ VĂN B N THAY TH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 178 - CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính; Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B ; QUY T NNH: i u 1: Nay công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2002 ã h t hi u l c thi hành g m 105 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH N NGÀY 31-12-2002 H T HI U L C PHÁP LU T, BN BÃI B HO C CÓ VĂN B N THAY TH (Kèm theo Quy t nh s 87/2003/Q -BTC ngày 14 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) I. LĨNH V C THU
 2. Hình Ngày Ph m STT th c văn S văn b n tháng ban N i dung văn b n h t hi u l c vi h t b n hành hi u l c 1 2 3 4 5 6 1 Thông tư 02/TC/TCT 04-01- Hư ng d n thi hành Ngh nh Toàn b 1995 89/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v thu ti n s d ng t và l phí a chính 2 Thông tư 69/TC-TCT 05-11- Hư ng d n v vi c thu, n p thu Toàn b 1996 môn bài 3 Thông tư 33/TC-TCT 13-06- Hư ng d n v ch thu s d ng Toàn b 1997 v n ngân sách nhà nư c 4 Thông tư 82/1997/TT- 11-11- Hư ng d n th c hi n giá tính Toàn b BTC 1997 thu nh p khNu theo h p ng ngo i thương 5 Thông tư 120/1998/TT- 27-08- Hư ng d n ch thu l phí Toàn b BTC 1998 ki m nh phương ti n o 6 Thông tư 54/1999/TT- 10-05- Hư ng d n th c hi n Ngh nh Toàn b BTC 1999 s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c 7 Thông tư 92/1999/TT- 24-07- S a i, b sung Thông tư s Toàn b BTC 1999 82/1997/TT-BTC hư ng d n th c hi n giá tính thu nh p khNu theo h p ng ngo i thương 8 Thông tư 146/1999/TT- 17-12- Hư ng d n thi hành Ngh nh s BTC 1999 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) 9 Quy t 163/Q -BTC 27-12- Ban hành m c thu l phí h khNu Toàn b nh 1999 10 Quy t 166/2000/Q - 17-10- Quy nh thu su t thu nh p Toàn b nh BTC 2000 khNu i v i m t s máy móc, thi t b phòng n chuyên dùng cho khai thác than trong h m lò 11 Thông tư 21/2001/TT- 03-04- S a i, b sung m t s n i dung Toàn b BTC 2001 Thông tư s 54/1999/TT-BTC hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c 12 Thông tư 22/2001/TT- 03-04- S a i Thông tư s Toàn b
 3. BTC 2001 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 hư ng d n th c hi n ch mi n, gi m thu cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 13 Thông tư 52/2001/TT- 02-07- Hư ng d n thi hành Ngh nh s Toàn b BTC 2001 28/2001/N -CP ngày 06/6/2001 ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam th c hi n Hi p nh CEPT/AFTA II. LĨNH V C H I QUAN (Bao g m văn b n quy ph m pháp lu t do T ng c c H i quan ban hành trư c khi chuy n vào B Tài chính theo Quy t nh s 113/2002/Q -TTg ngày 4/9/2002 c a Th tư ng Chính ph ) 14 Thông 967/TCHQ-PC 13-10- Quy nh c th a bàn ki m soát Toàn tư 1991 c a H i quan b 15 Quy t 449/TCHQ-Q 30-06- Ban hành quy ch t ch c và ho t Toàn nh 1993 ng c a Thanh tra H i quan b 16 Quy t 125/TCHQ-TCCB 30-07- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a C c Ki m tra, thu thu xu t, nh p khNu 17 Quy t 158/TCHQ-TCCB 04-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a V K ho ch và Tài v 18 Quy t 160/TCHQ-TCCB 04-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a C c i u tra ch ng buôn l u 19 Quy t 162/TCHQ-TCCB 04-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a V T ch c cán b và ào t o 20 Quy t 163/TCHQ-TCCB 04-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a Văn phòng T ng c c 21 Quy t 164/TCHQ-TCCB 04-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn h n, t ch c b máy và m i quan
 4. nh 1994 h công tác c a C c Giám sát qu n b lý v h i quan 22 Quy t 165/TCHQ-TCCB 05-08- V vi c b sung quy ch t ch c Toàn nh 1994 và ho t ng c a Thanh tra h i b quan 23 Quy t 166/TCHQ-TCCB 05-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a T p chí H i quan 24 Quy t 170/TCHQ-TCCB 05-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a V quan h qu c t 25 Quy t 192/TCHQ-TCCB 18-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a Vi n nghiên c u H i quan 26 Quy t 197/TCHQ-TCCB 20-08- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a Trung tâm tin h c và th ng kê H i quan 27 Thông 992/TCHQ-KHTV 26-08- Hư ng d n chi khen thư ng cá Toàn tư 1994 nhân ơn v ngoài ngành ph i h p b công tác v i ngành H i quan 28 Thông 151/TCHQ-TCCB 06-09- Hư ng d n th c hi n ti n thư ng Toàn tư 1994 cho các danh hi u thi ua b 29 Quy t 273/TCHQ-TCCB 14-09- B sung ch c năng, nhi m v , Toàn nh 1994 quy n h n, t ch c b máy và m i b quan h công tác c a T p chí H i quan 30 Quy t 274/Q -TCCB 14-09- Ban hành 10 i u k lu t iv i Toàn nh 1994 công ch c H i quan. b 31 Quy t 277/TCHQ-TCCB 14-09- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a Trư ng H i quan Vi t Nam 32 Quy t 278/TCHQ-TCCB 14-09- V ch c năng, nhi m v , quy n Toàn nh 1994 h n, t ch c b máy và m i quan b h công tác c a C c H i quan t nh thành ph 33 Quy t 188/TCHQ/GSQL 07-10- Ban hành quy trình làm th t c h i Toàn nh 1994 quan chuy n như ng xe ôtô, xe b g n máy c a t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. 34 Thông 190/TCHQ-GQ 07-10- Quy nh vi c c p và qu n lý gi y Toàn
 5. tư 1994 phép hàng hoá xu t, nh p khNu b thu c thNm quy n c a T ng c c H i quan 35 Quy t 320/TCHQ-TCCB 11-10- Ch c năng nhi m v c a i ki m Toàn nh 1994 soát h i quan T nh, thành ph b 36 Quy t 321/TCHQ-TCCB 11-10- Quy nh ch c năng, nhi m v Toàn nh 1994 quy n h n c a H i quan c a khNu b 37 Thông 235/TCHQ-GQ 21-11- Hư ng d n th c hi n Ngh nh Toàn tư 1994 82/CP ngày 2/8/1994 c a Chính b ph v quy ch t và ho t ng c a văn phòng i di n t ch c kinh t nưóc ngoài t i Vi t nam 38 Quy t 19/TCHQ-NCKH 08-02- Quy nh v vi c l y m u và lưu Toàn nh 1995 m u hàng hoá xu t nh p khNu b 39 Ch th 275/TCHQ-GQ 18-05- V vi c làm th t c h i quan i Toàn 1995 v i hành lý, hàng hoá c a viên b ch c ngo i giao và cơ quan i di n nư c ngoài t i Vi t Nam 40 Quy t 723/Q -TCHQ 24-11- Quy nh v vi c s d ng trang Toàn nh 1995 ph c H i quan b 41 Quy t 318/THTK 15-12- Ban hành b mã các ơn v xu t, Toàn nh 1995 nh p khNu b 42 Quy t 20/TCHQ-Q 20-03- Ban hành quy trình th t c h i Toàn nh 1996 quan cho vi c chuy n như ng xe b ôtô xe g n máy c a cơ quan và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam 43 Ch th 14/TCHQ-GSQL 17-01- V vi c làm th t c h i quan i Toàn 1997 v i container r ng xu t khNu b 44 Thông 111/GSQL-TT 28-05- Hư ng d n thi hành Ngh nh s Toàn tư 1997 12/CP ngày 18/2/1997 c a Chính b ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 45 Thông 112/TCHQ-THTK 28-05- Hư ng d n thi hành Quy t nh Toàn tư 1997 280/Q -TTg v vi c xây d ng b m ng tin h c di n r ng truy n nh n tin trong cơ quan hành chính nhà nư c 46 Ch th 02/1998/CT- 15-01- Ch th v vi c th c hi n công tác Toàn THTK 1998 th ng kê b 47 Quy t 184/Q -TCCB 24-03- V ch c năng, nhi m v , t ch c Toàn nh 1998 b máy và m i quan h công tác b c a V Pháp ch
 6. 48 Quy t 114/1998/Q - 15-05- Ban hành Seal containers. Toàn nh TCHQ 1998 b 49 Quy t 244/1998/Q - 01-08- Ban hành Seal h i quan Toàn nh TCHQ 1998 b 50 Thông 05/1998/TT- 29-08- Hư ng d n thi hành Ngh nh Toàn tư TCHQ 1998 16/CP ngày 20/3/1996 và Ngh b nh 54/1998/N -CP ngày 21/7/1998 c a Chính ph v x ph t VPHC trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan 51 Thông 06/1998/TT- 03-09- Thông tư hư ng d n thi h vi c Toàn tư TCHQ 1998 b ăng ký, qu n lý v࠳ d ng mã s doanh nghi p ti n h ho t ng xu t khNu, nh p khNu. 52 Thông 07/1998/TT- 14-10- Hư ng d n th c hi n Ngh nh s Toàn tư TCHQ 1998 17/CP ngày 06/02/1995 và Ngh b nh s 79/1998/N -CP ngày 29/09/1998 c a Chính ph v tiêu chuNn hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh t i các c a khNu Vi t Nam 53 Thông 08/1998/TT- 16-11- Hư ng d n th t c h i quan i v i Toàn tư TCHQ 1998 hàng hoá, hành lý xu t, nh p khNu b c a chuyên gia nư c ngoài theo quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph 54 Thông 10/1998/TT- 19-11- Hư ng d n th t c h i quan v Toàn tư TCHQ 1998 ho t ng c a hàng kinh doanh b mi n thu theo quy ch ban hành t i Q s 205/1998/Q -TTg ngày 19/10/1998 c a Th tư ng Chính ph 55 Thông 11/1998/TT- 01-12- Hư ng d n th t c h i quan i v i Toàn tư TCHQ 1998 hàng hoá, v t phNm xu t khNu theo b ch quà bi u t ng 56 Thông 12/1998/TT- 10-12- Hư ng d n thi hành Quy ch Kho Toàn tư TCHQ 1998 ngo i quan ban hành kèm theo b Quy t nh s 212/1998/Q -TTg ngày 02/11/1998 c a Th tư ng Chính ph 57 Thông 13/1998/TT- 14-12- Hư ng d n qu n lý v thu nh p Toàn tư TCHQ 1998 khNu và thu giá tr gia tăng i b v i lo i hình nh p khNu nguyên v t
 7. li u s n xu t hàng xu t khNu 58 Quy t 12/Q -VP 07-01- Quy nh ch t ng h p thông Toàn nh 1999 tin báo cáo c a ngành H i quan. b 59 Quy t 15/1999/Q - 08-01- Ban hành Quy ch t m th i qu n lý Toàn nh TCHQ 1999 d ch v khai thuê h i quan b 60 Quy t 111/1999/Q - 08-04- Ban hành Quy ch t m th i d ch v Toàn nh TCHQ 1999 làm th t c h i quan b 61 Quy t 197/1999/Q - 03-06- Ban hành Quy ch qu n lý h i Toàn nh TCHQ 1999 quan i v i a i m làm th t c b h i quan ngoài c a khNu và hàng hoá xu t, nh p khNu chuy n ti p 62 Thông 05/1999/TT- 26-07- Hư ng d n thi hành Ngh nh Toàn tư TCHQ 1999 16/CP ngày 20/3/1996 và Ngh b nh 54/1998/N -CP ngày 21/7/1998 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan 63 Quy t 689/Q -TCCB 11-08- Ban hành Quy trình b t, b Toàn nh 1999 nhi m cán b lãnh o các c p b trong ngành H i quan. 64 Quy t 177/2001/Q - 14-03- Ban hành b ng giá tính thu i Toàn nh TCHQ 2001 v i hàng hoá nh p khNu không b thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 65 Quy t 387/2001/Q - 17-05- S a i, b sung Quy t nh Toàn nh TCHQ 2001 177/2001/Q -TCHQ ban hành b b ng giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 66 Quy t 594/2001/Q - 29-06- S a i, b sung Quy t nh Toàn nh TCHQ 2001 177/2001/Q -TCHQ ban hành b b ng giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 67 Quy t 674/2001/Q - 18-07- S a i, b sung Quy t nh Toàn nh TCHQ 2001 177/2001/Q -TCHQ ban hành b b ng giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá
 8. tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 68 Quy t 848/2001/Q - 11-09- S a i, b sung Quy t nh Toàn nh TCHQ 2001 177/2001/Q -TCHQ ban hành b b ng giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 69 Quy t 1075/Q -TCCB 25-10- Ban hành i u l t ch c và ho t Toàn nh 2001 ng c a Vi n Nghiên c u h i b quan thu c T ng c c H i quan 70 Quy t 1116/2001/Q - 01-11- S a i, b sung Quy t nh Toàn nh TCHQ 2001 177/2001/Q -TCHQ ban hành b b ng giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 71 Quy t 1202/2001/Q - 23-11- S a i, b sung Quy t nh Toàn nh TCHQ 2001 177/2001/Q -TCHQ ban hành b b ng giá tính thu i v i hàng hoá nh p khNu không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu , không i u ki n áp giá theo giá ghi trên h p ng. 72 Quy t 1315/2001/TCHQ- 16-12- Ban hành quy ch t ch c và ho t Toàn nh Q 2001 ng c a Thanh tra H i quan b 73 Quy t 769/Q -TCCB 21-08- V t ch c b máy c a Thanh tra Toàn nh 2002 H i quan b III. LĨNH V C D TR (Bao g m văn b n quy ph m pháp lu t do C c d tr Qu c gia ban hành trư c khi chuy n v tr c thu c B Tài chính theo Quy t nh s 102/2000/Q -TTg ngày24/8/2000 c a Th tư ng Chính ph ) 74 Quy t 65/1998/Q - 10-09- Ban hành Quy ch ban hành văn Toàn nh CDTQG 1998 b n quy ph m pháp lu t c a C c b D tr Qu c gia 75 Quy t 17/2000/Q - 21-06- Ban hành Quy nh khen thư ng Toàn nh CDTQG 2000 K ni m chương vì s nghi p d b tr qu c gia
 9. IV. LĨNH V C QU N LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 76 Thông tư 25/TC-TCDN 15-05- Hư ng d n trình t th t c, Toàn 1997 nguyên t c x lý tài chính khi gi i b th doanh nghi p nhà nư c 77 Thông tư 64/TC-TCDN 15-09- Hư ng d n ch trích l p và s Toàn 1997 d ng d phòng gi m giá hàng t n b kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p nhà nư c 78 Thông tư 104/1998/TT- 18-07- Hư ng d n nh ng v n v tài Toàn BTC 1998 chính khi chuy n doanh nghi p b nhà nư c thành công ty c ph n 79 Thông tư 61/2001/TT- 01-08- Hư ng d n chi h tr cho các ho t Toàn BTC 2001 ng phát tri n th trư ng, Ny b m nh xúc ti n thương m i V. LĨNH V C TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH VÀ S NGHI P 80 Thông 150/1998/TT- 19-11- Hư ng d n qu n lý, s d ng kinh Toàn tư BTC 1998 phí ào t o, b i dư ng cán b và b công ch c nhà nư c 81 Thông 71/1999/TT- 11-06- Hư ng d n h tr kinh phí t ngân Toàn tư BTC 1999 sách nhà nư c th c hi n cu c v n b ng "toàn dân oàn k t xây d ng i s ng m i khu dân cư" và các cu c v n ng quyên góp do U ban trung ương M t tr n t qu c Vi t nam phát ng 82 Thông 30/2000/TT- 27-04- Hư ng d n ti n lương, ti n Toàn tư BTC 2000 thư ng, phúc l i cho các ơn v b th c hi n thí i m khoán theo Quy t nh 230/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph 83 Thông 33/2000/TT- 27-04- Hư ng d n vi c l p d toán, c p Toàn tư BTC 2000 phát, thanh toán, quy t toán kinh b phí qu n lý hành chính i v i các ơn v th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính thu c Thành ph H Chí Minh
 10. VI. LĨNH V C KHO B C NHÀ NƯ C 84 Quy t 490/TC/Q /KBNN 09-07- Quy nh ch qu n lý kho Toàn nh 1997 qu trong h th ng Kho b c b nhà nư c 85 Thông tư 28/1999/TT-BTC 13-03- Hư ng d n vi c qu n lý c p Toàn 1999 phát v n ngân sách nhà nư c b cho d án tr ng m i 5 tri u ha r ng VII. LĨNH V C CH K TOÁN VÀ KI M TOÁN 86 Thông tư 46/TC-C KT 15-08- Hư ng d n ch h ch toán k Toàn 1991 toán ti n, hàng vi n tr qu c t b 87 Quy t 237/TC/Q /C KT 19-03- Ban hành quy ch thi tuy n và Toàn nh 1994 c p ch ng ch ki m toán viên b 88 Quy t 827/1998/Q -BTC 04-07- Ban hành Ch k toán ngân Toàn nh 1998 sách xã b 89 Thông tư 04/1999/TT-BTC 12-01- Hư ng d n ăng ký hành ngh Toàn 1999 ki m toán b 90 Quy t 39/2001/Q -BTC 02-05- S a i, b sung Ch k toán Toàn nh 2001 ngân sách xã ban hành kèm theo b Quy t nh 827/1998/Q -BTC ngày 04/7/1998 VIII. LĨNH V C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 91 Thông tư 41/2000/TT- 19-05-2000 Hư ng d n qu n lý tài chính i Toàn BTC v i các chương trình m c tiêu b qu c gia và các chương trình, m c tiêu ư c áp d ng cơ ch c a chương trình m c tiêu qu c gia 92 Quy t 209/2000/Q - 25-12-2000 Ban hành h th ng M c l c ngân Toàn nh BTC sách nhà nư c áp d ng cho ngân b sách c p xã 93 Thông tư 54/2001/TT- 05-07-2001 Hư ng d n xây d ng d toán Toàn BTC ngân sách nhà nư c năm 2002 b 94 Quy t 101/2001/Q - 27-12-2001 V giao d toán thu, chi ngân Toàn nh BTC sách nhà nư c năm 2002 b
 11. 95 Quy t 146/2001/Q - 27-12-2001 V giao d toán thu, chi ngân Toàn nh BTC sách nhà nư c năm 2002 b 96 Thông tư 06/2002/TT- 18-01-2002 Hư ng d n thi hành m t s i m Toàn BTC v ch trương, bi n pháp i u b hành d toán ngân sách nhà nư c năm 2002 IX. LĨNH V C THANH TRA NHÀ NƯ C 97 Quy t 1840/1998/Q - 15-12- Ban hành Quy ch phân nh Toàn b nh BTC 1998 nhi m v c a t ng cơ quan trong ngành tài chính khi thanh tra, ki m tra nh m tránh ch ng chéo và x lý có ch ng chéo X. LĨNH V C TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 98 Thông tư 96TC/C TC 18-11- Hư ng d n thu, qu n lý, s d ng Toàn 1994 l phí c p gi y ch ng nh n b tiêu chuNn và i u ki n ho t ng kinh doanh b o hi m 99 Thông tư 73/TC-TCNH 09-10- Hư ng d n quy ch qu n lý tài Toàn 1995 chính i v i Qu H tr nông b dân c a H i Nông dân Vi t Nam 100 Thông tư 10/1999/TT- 29-01- Hư ng d n t m th i ch qu n Toàn BTC 1999 lý tài chính i v i Trung tâm b giao d ch ch ng khoán 101 Quy t 127/1999/Q - 22-10- Ban hành bi u m c thu l phí Toàn nh BTC 1999 i v i ho t ng c a th trư ng b ch ng khoán 102 Thông tư 127/1999/TT- 26-10- Hư ng d n th c hi n ch Toàn BTC 1999 qu n lý tài chính i v i các b công ty x s ki n thi t XI. LĨNH V C TÀI V QU N TRN 103 Thông tư 149/1999/TT- 23-12- Hư ng d n s d ng ti n thư ng Toàn BTC 1999 trong ngành thu b
 12. XII. LĨNH V C TÀI CHÍNH I NGO I 104 Thông 64/2000/TT- 03-07- Hư ng d n ch thu, n p l phí Toàn tư BTC 2000 áp d ng t i cơ quan i di n ngo i b giao, cơ quan Lãnh s Vi t Nam nư c ngoài 105 Thông 90/2000/TT- 01-09- B sung, i u ch nh m t s i m Toàn tư BTC 2000 c a Thông tư s 64/2000/TT-BTC b ngày 3/7/2000
Đồng bộ tài khoản