Quyết định 87/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 87/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2004/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 87/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I KÍNH XÂY D NG VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/05/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph . QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam ã ư c i h i thành l p ngày 16 tháng 10 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung I UL HI P H I KÍNH XÂY D NG VI T NAM (ban hành theo Quy t nh s 87/2004/Q -BNV ngày 10/12/2004) Chương I TÊN G I - M C ÍCH - PH M VI HO T NG i u 1. Tên g i
 2. 1.1. Tên ti ng Vi t: Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam. 1.2. Tên ti ng Anh: VIET NAM ARCHITECTURAL GLASS ASSOCIATION 1.3. Tên vi t t c ti ng Anh: VIEGLASS i u 2. M c ích, tôn ch Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam (dư i ây g i là Hi p h i) là m t t ch c xã h i ngh nghi p c a các doanh nghi p (dư i ây g i là H i viên) ho t ng trong lĩnh v c kính xây d ng trên lãnh th Vi t Nam, t nguy n thành l p nh m m c ích h p tác, liên k t, h tr và giúp l n nhau trong vi c phát tri n ngh nghi p, nâng cao hi u qu kinh doanh và b o v quy n l i h p pháp c a các h i viên trong các ho t ng thu c lĩnh v c kính xây d ng trên cơ s ó h i nh p v i các t ch c ho t ng trong lĩnh v c kính xây d ng trên th gi i theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Lĩnh v c và ph m vi ho t ng c a Hi p h i: Hi p h i ho t ng trong ph m vi c nư c, theo pháp lu t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và theo i u l này. Hi p h i ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Xây d ng. Hi p h i ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, gia công, cung c p nguyên li u, thi t b , d ch v tư v n và các ho t ng kinh doanh i v i kính xây d ng và các s n phNm khác t th y tinh s d ng trong các công trình xây d ng dân d ng và công nghi p, bao g m: - Trao i các thông tin khoa h c – công ngh , s n xu t – kinh doanh trong và ngoài nư c v lĩnh v c kính xây d ng. - Tham gia tư v n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n ngành kính xây d ng Vi t Nam. - Tăng cư ng h i nh p v i các ho t ng c a các Hi p h i trong khu v c và qu c t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. a v pháp lý c a Hi p h i Hi p h i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Tr s chính c a Hi p h i t t i Hà N i và Hi p h i có Văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N C A HI P H I i u 5. Nhi m v c a Hi p h i. 5.1. T p h p các t ch c và cá nhân ho t ng trong lĩnh v c xây d ng nh m m c ích oàn k t, h tr l n nhau, trao i kinh nghi m, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a các h i viên trong Hi p h i nh m cùng nhau làm t t công tác xây d ng và phát tri n ngành kính xây d ng Vi t Nam. 5.2. i di n cho h i viên ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v các ch trương, chính sách, bi n pháp liên quan n lĩnh v c kính xây d ng, h tr h i viên v các v n liên quan n lĩnh v c này nh m t o i u ki n cho ngành phát tri n n nh và b n v ng. 5.3. Ch ng trong công tác tìm ki m và phát tri n th trư ng kính xây d ng và giúp h i viên tránh ư c các vi ph m trong quá trình s n xu t kinh doanh, xác l p quy n và nghĩa v c a mình.
 3. 5.4. Hư ng d n và giúp h i viên xây d ng và b o v thương hi u c a h i viên. 5.5. C p nh t và cung c p cho các h i viên các thông tin v chính sách, pháp lu t và các ch trương c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c xây d ng và phát tri n ngành kính xây dưng. 5.6. Hư ng d n, giám sát các h i viên tuân th pháp lu t, ch chính sách c a Nhà nư c và quy nh c a Hi p h i. 5.7. T ng h p ý ki n c a các h i viên ki n ngh v i Nhà nư c v chính sách, cơ ch i v i ngành kính xây d ng Vi t Nam, t o i u ki n cho ngành phát tri n n nh và b n v ng. 5.8. Ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c, cơ quan b o v pháp lu t b o v quy n l i chính áng, h p pháp c a các h i viên. Tham gia hòa gi i tranh ch p gi a các h i viên. 5.9. Gi i thi u thành t u và năng l c c a các H i viên trong nghiên c u, s n xu t và kinh doanh. 5.10. Thu th p, cung c p thông tin v th trư ng, công ngh , khoa h c, qu n lý, kinh t cho các h i viên. 5.11. Xu t b n t p chí, t p san và các n phNm khác thu c lĩnh v c chuyên ngành kính xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. 5.12. T ch c h i ngh , h i th o, báo cáo chuyên , t a àm trao i ý ki n, t p hu n và h tr ào t o, th c t p trong và ngoài nư c v lĩnh v c kính xây d ng và các lĩnh v c có liên quan. 5.13. Giúp , tư v n cho các H i viên trong vi c ch n th u tư v n, gi i thi u h p ng ho c tr c ti p ký k t h p ng. 5.14. Tri n khai các ho t ng h p tác, h tr ngh nghi p, trao i kinh nghi m gi a các Hi p h i và các t ch c trong nư c và nư c ngoài có liên quan n lĩnh v c mà Hi p h i ho t ng, ph c v cho m c ích và ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. Quan h v i các t ch c Qu c t , t o môi trư ng phát tri n ngành kính xây d ng Vi t Nam hòa nh p v i Khu v c và Th gi i. T ch c tham quan chuyên trong và ngoài nư c. Tham d H i ngh Qu c t v kính xây d ng. T ch c các chuy n kh o sát, h c t p kinh nghi m c a các nư c theo quy nh c a pháp lu t. 5.15. Th c hi n nh ng công vi c khác khi ư c Nhà nư c Vi t Nam yêu c u. i u 6. Quy n h n c a Hi p h i 6.1. i di n cho h i viên trong các quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a Hi p h i. 6.2. B o v quy n, l i ích h p pháp c a Hi p h i và h i viên. T ch c ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung c a Hi p h i, hòa gi i tranh ch p trong n i b Hi p h i. 6.3. Tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n n i dung ho t ng c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các v n liên quan t i s phát tri n Hi p h i và lĩnh v c Hi p h i ho t ng. 6.4. Ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n nhi m v c a Hi p h i.
 4. 6.5. ư c gây Qu c a Hi p h i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t t trang tr i v kinh phí ho t ng. 6.6. ư c nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6.7. ư c tham gia ký k t và th c hi n các th a thu n v i các t ch c qu c t , các ho t ng qu c t theo quy nh c a pháp lu t. 6.8. Ch trì ph i h p gi a các h i viên trong vi c ch ng tìm ki m, xây d ng và phát tri n th trư ng kính xây d ng. 6.9. Thành l p và gi i th các t ch c c a Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t. 6.10. Khen thư ng các h i viên có thành tích trong th c hi n i u l c a Hi p h i. Chương III H I VIÊN i u 7. i u ki n tr thành h i viên 7.1. H i viên chính th c c a Hi p h i: là các doanh nghi p Vi t Nam ư c c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c kính xây d ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, các cán b qu n lý thu c cơ quan Nhà nư c ư c gi i thi u, tán thành i u l c a Hi p h i, t nguy n vi t ơn xin gia nh p Hi p h i, óng ti n gia nh p Hi p h i, h i phí và ư c Ban Ch p Hi p h i công nh n u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i. 7.2. H i viên liên k t c a Hi p h i: là các t ch c, doanh nghi p liên doanh ho c có 100% v n nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c liên quan n kính xây d ng có nguy n v ng, tán thành i u l Hi p h i, t nguy n xin gia nh p và n p l phí gia nh p u ư c xét gia nh p Hi p h i. H i viên liên k t không có quy n bi u quy t các v n c a Hi p h i, không ư c tham gia ng c , c vào các ch c v lãnh o c a Hi p h i. 7.3. H i viên danh d c a Hi p h i: là nh ng công dân, các nhà qu m lý khoa h c – k thu t và t ch c pháp nhân có công lao i v i s nghi p phát tri n ngành kính xây d ng nói chung và Hi p h i nói riêng, có uy tín, có kinh nghi m, có óng góp tích c c cho Hi p h i ho c thu c m t s ngành, lĩnh v c có liên quan tán thành i u l và có nguy n v ng tham gia Hi p h i, ư c Ban Ch p hành Hi p h i nh t trí m i làm h i viên danh d c a Hi p h i. H i viên danh d không có quy n bi u quy t các v n c a Hi p h i, không ư c tham gia ng c , c vào các ch c v lãnh o c a Hi p h i. 7.4. Các thành viên Ban v n ng thành l p Hi p h i ư c i h i thành l p Hi p h i công nh n là h i viên sáng l p c a Hi p h i. 7.5. Các doanh nghi p, t ch c có i u ki n ghi kho n 1 i u 7 mu n gia nh p Hi p h i c n làm ơn (theo m u quy nh). Vi c k t n p h i viên m i do Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh. Các t ch c và cá nhân ó chính th c tr thành h i viên sau khi óng l phí gia nh p và nh n ư c th h i viên c a Hi p h i. 7.6. Các h i viên là pháp nhân (doanh nghi p ho c t ch c) c ngư i i di n c a mình t i Hi p h i. Ngư i i di n ph i có thNm quy n quy t nh, ư c ghi rõ h tên, ch c v trong ơn xin gia nh p Hi p h i. Trư ng h p y nhi m, ngư i ư c y nhi m làm i di n ph i thNm quy n quy t nh và ngư i y nhi m ph i ch u trách nhi m v s y nhi m ó. Khi thay i ngư i i di n h i viên ph i thông báo b ng văn b n cho Ban Ch p hành Hi p h i. i u 8. Quy n h n c a H i viên
 5. 8.1. ư c b t nguy n v ng thông qua Hi p h i và ư c Hi p h i b o v quy n, l i ích h p pháp trong ho t ng c a mình phù h p v i nhi m v , quy n h n c a Hi p h i; 8.2. ư c cung c p nh ng thông tin ph c v cho vi c nghiên c u s n xu t và kinh doanh. Tham gia các h i ngh , h i th o, t p hu n, ào t o d y ngh do Hi p h i t ch c, ho c Hi p h i ư c m i tham gia. 8.3. ư c yêu c u Hi p h i can thi p v i các cơ quan có thNm quy n v ch chính sách phù h p v i l i ích chính áng c a H i viên, m b o úng pháp lu t. Yêu c u can thi p gi i quy t nh ng vi ph m do t ch c, cá nhân ngoài Hi p h i làm t n h i n s n xu t và kinh doanh c a mình. 8.4. Tham gia các h p ng kinh t do Hi p h i ký v i các i tác trong và ngoài nư c. ư c yêu c u Hi p h i làm trung gian ho c tư v n trong các giao d ch. 8.5. ư c Hi p h i cung c p thông tin, giúp hòa gi i khi có tranh ch p, ư c tham gia các hình th c liên k t do Hi p h i t ch c; 8.6. ư c d i h i, ư c ng c , c , b u c các cơ quan lãnh o c a Hi p h i cũng như c a chi h i cơ s ; th o lu n, bi u quy t các ngh quy t c a Hi p h i, ư c phê bình ch t v n Ban Ch p hành v m i ch trương và ho t ng c a Hi p h i; 8.7. ư c ra kh i Hi p h i khi xét th y không th ti p t c là h i viên. Trong trư ng h p này h i viên c n thông báo chính th c b ng văn b n cho Ban Ch p hành và s nh n ư c s ng ý c a Ban Ch p hành trong vòng 30 (ba mươi) ngày k t ngày nh n ư c văn b n c a h i viên. 8.8. H i viên liên k t và h i viên danh d ư c hư ng các quy n như h i viên chính th c, tr quy n ng c , b u c các ch c danh lãnh o c a Hi p h i và quy n bi u quy t các v n c a Hi p h i. 8.9. ư c c p th h i viên. i u 9. Nghĩa v c a H i viên. 9.1. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i u l này. 9.2. Tuân th i u l c a Hi p h i và ngh quy t c a i h i, c a Ban Ch p hành Hi p h i. Trong trư ng h p các H i viên liên k t và H i viên danh d có ý ki n khác v i Ngh quy t ph i ư c trình bày b ng văn b n Ban Ch p hành xem xét. 9.3. Cung c p cho Ban Ch p hành Hi p h i (khi có yêu c u) nh ng thông tin có liên quan n lĩnh v c kính xây d ng Hi p h i có thông tin ph c v nh ng v n H i viên có yêu c u. 9.4. Tham gia các ho t ng và sinh ho t c a Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các h i viên khác cùng nhau góp ph n xây d ng Hi p h i ngày càng v ng m nh; 9.5. D các bu i h p thư ng kỳ và b t thư ng c a Hi p h i 9.6. óng l phí gia nh p và h i phí y và úng kỳ h n theo quy nh trên cơ s các nguyên t c do i h i ra. 9.7. B o v uy tính c a Hi p h i, không ư c nhân danh Hi p h i trong các quan h giao d ch, tr khi ư c Ch t ch Ban Ch p hành Hi p h i phân công. i u 10. Ch m d t tư cách h i viên
 6. Tư cách h i viên Hi p h i s không còn giá tr n u x y ra m t trong nh ng trư ng h p sau: 10.1. Doanh nghi p t ng ng ho t ng, b ình ch ho t ng, b gi i th ho c b tuyên b phá s n; 10.2. Theo quy t nh c a Ban Ch p hành v i s nh t trí c a 2/3 thành viên khi h i viên vi ph m m t trong các i u sau: a) Ho t ng trái v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. b) Ho t ng trái v i m c ích c a Hi p h i, gây t n h i n uy tính c a Hi p h i. c) Không th c hi n y các nghĩa v c a h i viên, không th c hi n úng ho c vi ph m nghiêm tr ng nh ng quy nh ho c ngh quy t c a Hi p h i. 10.3. T t c các h i viên (chính th c, liên k t, danh d ) khi b tư ng quy n công dân thì ương nhiên b xóa tên trong danh sách h i viên. Chương IV T CH C VÀ QU N LÝ i u 11. Nguyên t c t ch c c a Hi p h i 11.1. Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng gi a các h i viên. 11.2. Cơ quan Ch p hành c a Hi p h i ho t ng trên cơ s bàn b c dân ch , lãnh o t p th , cá nhân ph trách, thi u s ph c tùng a s . i u 12. Cơ c u, t ch c c a Hi p h i Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam ư c t ch c theo mô hình: a) i h i toàn th h i viên; b) Ban Ch p hành Hi p h i; c) Ban Ki m tra Hi p h i; d) Văn phòng Hi p h i; e) Các Ti u ban chuyên môn; f) Các Chi h i cơ s ; g) Các t ch c d ch v , kinh doanh tr c thu c Hi p h i. i u 13. i h i nhi m kỳ ( i h i toàn th h i viên), H i ngh thư ng niên và ih ib t thư ng. 13.1. i h i toàn th h i viên là cơ quan lãnh o cao nh t c a Hi p h i, do Ban Ch p hành tri u t p ba (03) năm /l n, có nhi m v : a) Thông qua báo cáo ho t ng c a Hi p h i trong nhi m kỳ qua và chương trình ho t ng c a Hi p h i trong nhi m kỳ t i;
 7. b) Thông qua báo cáo tài chính c a Hi p h i; c) Quy t nh l phí gia nh p và h i phí hàng năm c a h i viên; d) Quy t nh s a i ho c b sung i u l c a Hi p h i; e) Th o lu n và quy t nh nh ng v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá thNm quy n gi i quyêt c a Ban ch p hành; f) B u Ban Ch p hành và Ban Ki m tra Hi p h i. 13.2. H i ngh thư ng niên ư c t ch c m t (01) năm m t l n t ng k t ánh giá ho t ng c a Hi p h i trong năm. 13.3. i h i b t thư ng ư c tri u t p theo Quy t nh c a Ban Ch p hành. i u 14. Nguyên t c bi u quy t t i ih i 14.1. Khi tri u t p i h i, Ban Ch p hành ph i công b chương trình ngh s c a i h i và ph i g i thư m i h i viên ít nh t 20 ngày trư c ngày d nh h p. 14.2. Nh ng ngh quy t c a i h i ư c l y bi u quy t theo a s có m t t i i h i. 14.3. Riêng i v i nh ng v n c bi t quan tr ng sau ây thì ph i ư c 2/3 s h i viên có m t tán thành, và s ó ph i quá ½ s h i viên c a Hi p h i: a) S a i ho c b sung i u l ; b) Bãi mi n m t s thành viên trong Ban Ch p hành; c) Gi i th và thanh lý tài s n. i u 15. Hi p h i t gi i th Ngoài trư ng h p b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh bu c gi i th , Hi p h i ch t gi i th trong trư ng h p có t ½ tr lên s i bi u d i h i bi u quy t thông qua. Ngh quy t này còn ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t sau khi ã thanh toán công n và thanh lý tài s n c a Hi p h i. i u 16. Ban Ch p hành Hi p h i 16.1. Ban Ch p hành là cơ quan lãnh o i u hành m i ho t ng c a Hi p h i trong th i gian gi a hai kỳ i h i. Ban Ch p hành bao g m Ch t ch, các Phó Ch t ch và các y viên. 16.2. S lư ng thành viên c a Ban Ch p hành do i h i quy nh. Ban Ch p hành do i h i toàn th h i viên b u tr c ti p b ng phi u kín ho c giơ tay. Ban Ch p hành g m b y (07) thành viên. Ngư i c c ph i t trên 50% s phi u h p l . 16.3. Ngoài các thành viên ư c i h i b u, Ban Ch p hành còn có y viên là i di n cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v ngành kính xây d ng ư c i h i nh t trí m i tham gia và có nhi m v , quy n h n như các y viên khác. 16.4. Trong quá trình ho t ng, n u vì nhi u lý do khác nhau, s y viên Ban Ch p hành không còn như quy nh c a i h i, Ban Ch p hành b u b sung s y viên thi u (trong s các h i viên chính th c c a Hi p h i) nhưng không vư t quá s lư ng y viên mà i h i quy nh.
 8. 16.5. y viên Ban Ch p hành Hi p h i có th ư c b u l i t i i h i toàn th h i viên ho c b mi n nh m trư c th i h n theo Quy t nh c a i h i ho c theo ơn ngh c a hơn ½ s h i viên. 16.6. y viên Ban Ch p hành là i di n t ch c pháp nhân do v hưu ho c chuy n công tác khác s ư c thay th b ng m t ngư i khác cũng c a t ch c pháp nhân ó và v n là y viên c a Ban Ch p hành. 16.7. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành là ba (03) năm 16.8. Ch có i h i toàn th m i có quy n s a i i u l c a Hi p h i. 16.9. Tùy theo yêu c u Ban Ch p hành có th c ra các Ti u ban chuyên môn giúp vi c. i u 17. Nhi m v c a Ban Ch p hành 17.1. C th hóa các ngh quy t c a i h i và ra nh ng bi n pháp th c hi n ngh quy t c a i h i; 17.2. Ngh quy t v chương trình công tác và d toán, quy t toán các kho n thu chi hàng năm c a Hi p h i; 17.3. Quy t nh cơ c u t ch c và b máy c a Hi p h i; B u c và bãi mi n ch c danh lãnh oc a Hi p h i: Ch t ch, phó Ch t ch, T ng thư ký. 17.4. ChuNn b n i dung và tri u t p i h i thư ng kỳ cũng như b t thư ng c a Hi p h i; 17.5. Xét k t n p, khai tr , khen thư ng, k lu t h i viên. i u 18. Nguyên t c ho t ng c a Ban Ch p hành 18.1. Ban Ch p hành Hi p h i h p thư ng kỳ sáu (06) tháng m t l n vào nh ng năm không có i h i ho c Ban Ch p hành có th h p b t thư ng khi có yêu c u c a Ch t ch hít nh t 2/3 t ng s y viên Ban Ch p hành, ho t ng theo quy ch ư c i h i thông qua. 18.2. Các quy t nh c a Ban Ch p hành ư c l y bi u quy t theo a s thành viên có m t. Trong trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh thu c v Bên có ý ki n c a Ch t ch Hi p h i. i u 19. Ch t ch danh d , Ch t ch và Phó Ch t ch 19.1. Ch t ch danh d là ngư i ư c i h i suy tôn, có quy n tham gia i h i, H i ngh Ban Ch p hành Trung ương Hi p h i nhưng không bi u quy t. 19.2. Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: a) i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t. b) T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i. c) Ch trì các cu c h p c a Ban Ch p hành Hi p h i. d) Tr c ti p ch o T ng thư ký Hi p h i. e) Phê duy t nhân s văn phòng Hi p h i và các t ch c khác do Hi p h i thành l p.
 9. f) Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành Hi p h i và toàn th h i viên v các ho t ng c a Hi p h i. 19.3. Các Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, ư c Ch t ch phân công gi i quy t t ng v n c th và có th ư c y quy n i u hành công v c c a Ban Ch p hành Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. S lư ng Phó Ch t ch Hi p h i do Ban Ch p hành quy t nh theo ngh c a Ch t ch Hi p h i. i u 20. T ng thư ký và Phó T ng thư ký Hi p h i 20.1. T ng thư ký: - Là ngư i ư c Ban Ch p hành c a Hi p h i l a ch n - T ng Thư ký là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng Hi p h i và có nh ng nhi m v sau: a) Xây d ng Quy ch ho t ng c a Văn phòng, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban Ch p hành Hi p h i phê duy t. b) nh kỳ báo cáo cho Ban Ch p hành Hi p h i v các ho t ng c a Hi p h i. c) L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i. d) Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các h i viên và các t ch c tr c thu c. e) Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành Hi p h i và trư c pháp lu t v ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. 20.2. Phó T ng thư ký: - Là ngư i giúp T ng Thư ký i u hành công vi c văn phòng và làm nhi m v c a T ng Thư ký khi T ng thư ký v ng m t. i u 21. Văn phòng Hi p h i 21.1. Văn phòng Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch do T ng Thư ký trình Ban Ch p hành Hi p h i phê duy t. 21.2. Hi p h i có th ư c t Văn phòng i di n t i các t nh, thành ph thu n l i cho vi c tri n khai công tác c a Hi p h i. 21.3. Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ư c tuy n d ng và làm vi c theo ch H i ng có th i h n. 21.4. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng do T ng thư ký d trù trình Ban Ch p hành Hi p h i phê duy t. i u 22. Ban Ki m tra 22.1. Ban Ki m tra g m ba (03) thành viên do i h i b u trong s các h i viên c a Hi p h i. Ban ki m tra b u ra Trư ng Ban i u hành công vi c c a Ban. 22.2. Nhi m kỳ c a Ban Ki m tra c a Hi p h i là ba (03) năm. 22.3. Ban Ki m tra có nhi m v ki m tra vi c th c hi n ngh quy t c a i h i và vi c thi hành i u l c a Hi p h i. Trư ng Ban ki m tra ư c d h i ngh Ban Ch p hành và là y viên Ban Ch p hành.
 10. 22.4. Ban Ki m tra có nhi m v báo cáo trư c Ban Ch p hành và trư c i h i v ho t ng c a Ban ki m tra và tình hình tài chính c a Hi p h i trong nhi m kỳ qua. 22.5. Khi th y c n thi t Ban ki m tra có th thông báo tình hình và yêu c u Ban Ch p hành gi i quy t các v n mà Ban ã phát hi n theo nhi m v ư c giao. i u 23. Th th c thành l p các Ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c Căn c nhu c u công vi c, Ban Ch p hành Hi p h i yêu c u Ch t ch Hi p h i ký Quy t nh thành l p các Ti u ban Chuyên môn ho c các T ch c tr c thu c Hi p h i theo quy nh. i u 24. Chi h i và nhi m v c a Chi h i 24.1. Chi h i: 24.1.1. Vi c thành l p Chi h i Kính xây d ng ph i ư c s ng ý c a Ban Ch p hành Hi p h i và cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chi Hi p h i ho t ng theo Quy ch ư c Ban Ch p hành Hi p h i thông qua. 24.1.2. M i t ch c có t năm (05) H i viên tr lên có th thành l p Chi h i. Ban Lãnh o cao nh t c a Chi h i là i h i toàn th Chi h i b u ra. Vi c thành l p Chi h i ư c t ch c theo vùng, mi n. 24.2. Nhi m v c a Chi h i: 24.2.1. Ch o các ho t ng s n xu t kinh doanh, s n xu t, d ch v … Th c hi n i u l c a Hi p h i, Quy nh c a Hi p h i và Chi h i. 24.2.2. Tuyên truy n phát tri n h i viên m i và m r ng uy tính c a Hi p h i. 24.2.3. T ch c sinh ho t h c t p, tham quan, t p hu n. 24.2.4. T ch c ti p th nh m thúc Ny s n xu t kinh doanh c a Chi h i. Chương V TÀI S N, TÀI CHÍNH C A HI P H I i u 26. Ngân sách c a Hi p h i có nh ng ngu n thu sau ây: a) L phí gia nh p và h i phí hàng năm c a h i viên; b) Các kho n thu do ho t ng d ch v c a Hi p h i và các t ch c tr c thu c c a Hi p h i; c) Các kho n tài tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; d) Các kho n tr c p c a Nhà nư c (n u có). i u 27. S d ng kinh phí c a Hi p h i 27.1. Hi p h i s d ng kinh phí c a mình cho nh ng vi c sau ây: a) Trang tr i các chi phí cho ho t ng c a Hi p h i; b) Tr lương cho cán b công nhân viên chuyên trách c a Hi p h i;
 11. c) Các chi phí c n thi t khác. 27.2. Tài chính c a Hi p h i ư c s d ng theo Quy ch do Văn phòng Hi p h i trình Ban Ch p hành thông qua. i u 28. Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n 28.1. Ban Ch p hành Hi p h i quy nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 28.2. Ban Ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm trư c H i ngh thư ng niên c a Hi p h i. Chương VI KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 29. Khen thư ng và k lu t 29.1. Các t ch c và cá nhân có thành tích xu t s c ư c Ban Ch p hành quy t nh khen thư ng hàng năm ho c ngh các cơ quan Nhà nư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 29.2. Các t ch c và cá nhân h i viên vi ph m i u l Hi p h i s do Ban Ch p hành quy t nh thi hành k lu t. M c x lý k lu t g m: khi n trách, c nh cáo và khai tr kh i Hi p h i. Trư ng h p t ch c và cá nhân vi ph m pháp lu t xâm ph m n quy n l i c a Hi p h i, Ban Ch p hành s yêu c u các cơ quan pháp lu t can thi p. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành 30.1. B n i u l này có b y (07) chương, ba mươi (30) i u là i u l c a Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam. 30.2. i u l c a Hi p h i Kính xây d ng Vi t Nam có giá tr thi hành theo Quy t nh phê duy t c a B N i v và ch có i h i toàn th c a Hi p h i m i có quy n ư c s a i, b sung i u l ./.
Đồng bộ tài khoản