Quyết định 88/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định 88/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 88/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 88/2001/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2001 VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 89/1999/N§-CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®èi víi c¸n bé, viªn chøc B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam nh sau: 1. Tæng gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr ëng, xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt. 2. Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh, xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp theo h¹ng thùc tÕ ®¹t ®îc cña tõng chi nh¸nh. Trong 03 n¨m ®Çu, do cha cã chØ tiªu x©y dùng tiªu chuÈn xÕp h¹ng, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sau khi trao ®æi, thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, t¹m thêi vËn dông xÕp h¹ng cho c¸c chi nh¸nh. 3. C¸n bé, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô thõa hµnh phôc vô trong doanh nghiÖp. §iÒu 2. C¸c thµnh viªn chuyªn tr¸ch, thµnh viªn kiªm nhiÖm cña Héi ®ång qu¶n trÞ ¸p dông chÕ ®é tiÒn l ¬ng vµ phô cÊp quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Thñ t íng ChÝnh phñ.
  2. 2 § iÒu 3. 1. B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam ®îc ¸p dông hÖ sè t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc víi c¸c ®iÒu kiÖn: a) B¶o ®¶m an toµn vÒ vèn do Nhµ níc cÊp; b) Tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ph¶i thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. C¨n cø vµo c¬ chÕ, ph¬ng thøc vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam trªn c¬ së b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh nãi trªn. 2. Trong 03 n¨m ®Çu, do cha cã ®ñ chØ tiªu ®Ó giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu ¸p dông ®èi víi B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam ®Ó b¶o ®¶m tiÒn l¬ng vµ thu nhËp hîp lý. §iÒu 4. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm h íng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5 . QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2001. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản