Quyết định 88/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 88/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 88/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V PHÊ DUY T QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S CÔNG NGHI P THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư liên B Công nghi p và Ban T ch c-cán b Chính ph s 18/LB-TT ngày 29/6/1996 v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy S Công nghi p các T nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; Căn c Quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20/12/1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Công nghi p (công văn s 261/TTr-SCN ngày 19/4/2002) và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (t trình s 73/TCCQ ngày 28/6/2002) ; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Công nghi p thành ph . i u 2.- Giám c S Công nghi p thành ph có trách nhi m t ch c tri n khai và th c hi n các n i dung, i u kho n ư c phê duy t t i Quy ch này. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Bãi b quy t nh s 327/Q -UB ngày 13/7/1989 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Công nghi p thành ph . i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Chi nhánh Kho b c Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Th trư ng cơ quan có liên quan và Giám c S Công nghi p có trách nhi m thi hành quy t nh này.- KT. CH TNCH UBND THÀNH PH
  2. Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 4 - Ban TCCB.CP } - B Công nghi p } báo cáo - TT/TU, TT.H ND, TT/UB - Ban TC/TU, Vi n Kinh t - CATP, Ban TCCQ/TP - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH Mai Qu c Bình - Lưu (CNN/Hg) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 88 /2002/Q -UB ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- 1.1. S Công nghi p thành ph H Chí Minh là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; có ch c năng tham mưu cho Thành y ; y ban nhân dân thành ph v qu n lý Nhà nư c ngành công nghi p, khai thác tài nguyên khoáng s n, công nghi p i n năng trên a bàn thành ph H Chí Minh (không phân bi t thành ph n kinh t ). 1.2. S Công nghi p ch u s lãnh o c a Thành y và ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o v chuyên môn c a B Công nghi p và các B qu n lý ngành có liên quan khác c a Chính ph . i u 2.- 2.1. S Công nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. 2.2. Tên giao d ch i ngo i c a S Công nghi p là : INDUSTRIAL DEPARMENT OF HOCHIMINH CITY. Tr s chính t t i : 163 Hai Bà Trưng, phư ng 6, qu n 3 thành ph H Chí Minh. i n tho i : (84.8) 8296 322 - 8298018 - Fax : (84.8) 8221778. Website : http://www.scnhcm.com; ;
  3. E-mail : scnhcm@scnhcm.com; scnhcm@ scnhcm.gov.vn. i u 3.-Giám c S Công nghi p là ngư i ch u trách nhi m trư c Thành y và y ban nhân dân thành ph v toàn b ho t ng c a S Công nghi p theo Quy ch này. i u 4.- 4.1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam t i S Công nghi p ho t ng theo i u l ng và các quy nh c a ng phù h p v i Hi n Pháp, Pháp lu t c a Nhà nư c C ng Hòa Xã Ch nghĩa Vi t Nam. 4.2. T ch c Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t i S Công nghi p và các t ch c xã h i - ngh nghi p khác ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t c a Nhà nư c, theo i u l , ch c năng, nhi m v và Quy ch c a các t ch c này. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 5.- Nhi m v và quy n h n : S Công nghi p có nh ng nhi m v và quy n h n sau : 5.1- Qu n lý quy ho ch, k ho ch ngành công nghi p, khai thác tài nguyên khoáng s n và công nghi p i n năng trên a bàn thành ph (sau ây g i là ngành) : 5.1.1. Xây d ng nh hư ng quy ho ch ho c xu t i u ch nh c c b quy ho ch ngành, trình y ban nhân dân thành ph thông qua và trình c p có thNm quy n phê duy t ; ng th i làm cơ s thành ph xây d ng quy ho ch k ho ch phát tri n t ng th , nh m m b o tính ng b hài hòa và phù h p v i t ng giai o n phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . 5.1.2. Làm u m i trong vi c ph i h p v i các B , cơ quan ngang B và các ơn v c a Trung ương óng trên a bàn thành ph xây d ng án quy ho ch ngành c a thành ph . 5.1.3. T ch c ch o và tri n khai th c hi n quy ho ch ngành theo án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5.1.4. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các v n thu c ph m vi qu n lý c a S Công nghi p trong vi c thNm nh các án quy ho ch ngành khác. 5.2- Qu n lý u tư và xây d ng : 5.2.1. i v i nh ng d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph : a. y quy n Giám c S Công nghi p t ch c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, T ng d toán d án chuyên ngành nhóm B, C.
  4. b. Tham gia thNm nh thi t k k thu t, T ng d toán d án nhóm A có liên quan n ngành. c. y quy n Giám c S Công nghi p t ch c thNm nh và phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình u th u (k ho ch u th u ; Danh sách các nhà th u tham gia u th u h n ch ; H sơ m i sơ tuy n, tiêu chuNn ánh giá sơ tuy n và k t qu sơ tuy n nhà th u ; H sơ m i th u ; Tiêu chuNn ánh giá H sơ d th u ; danh sách x p h ng các nhà th u v xu t k thu t và danh sách x p h ng t ng h p k thu t và tài chính ( i v i tuy n ch n tư v n) ; K t qu u th u ; N i dung h p ng (h p ng v i nhà th u nư c ngoài)) i v i gói th u thu c d án chuyên ngành nhóm B, C. d. Tham gia thNm nh các n i dung cơ b n c a quá trình u th u như trình bày m c 5.2.1.c i v i gói th u thu c d án chuyên ngành nhóm A e. y quy n cho Giám c S Công nghi p theo dõi ôn c ch u tư tri n khai th c hi n u tư d án chuyên ngành. 5.2.2. i v i các d án u tư có liên quan n ngành nhưng không thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Giám c S Công nghi p ư c t ch c vi c thNm nh các n i dung như ã nêu m c 5.2.1 c a i u này theo yêu c u c a các ch u tư. 5.3- Qu n lý ch t lư ng công trình và s n phNm công nghi p : 5.3.1 S Công nghi p có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng i v i các công trình chuyên ngành trên a bàn thành ph (không phân bi t ngu n v n) theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5.3.2. L p và trình y ban nhân dân thành ph thông qua và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra công trình chuyên ngành hàng quý, hàng năm. 5.3.3. Làm u m i trong vi c ph i h p qu n lý ch t lư ng s n phNm công nghi p trên a bàn thành ph theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5.3.4. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c t ch c ki m tra, giám nh và x lý các ơn v và cá nhân s n xu t s n phNm công nghi p gi trên th trư ng. 5.4- S p x p - t ch c l i và di d i doanh nghi p : 5.4.1. Xây d ng án s p x p, t ch c l i (dư i các hình th c c ph n hóa, giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nh p ho c gi i th ,... ) các doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c S Công nghi p, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và t ch c th c hi n. 5.4.2. Tham gia Ban ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m trên a bàn thành ph . 5.5- Công tác qu n lý khác :
  5. 5.5.1. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph các văn b n hư ng d n th c hi n các quy nh c a Chính ph và B ngành ch c năng i v i các ho t ng c a ngành. 5.5.2. Nghiên c u và tham mưu cho y ban nhân dân thành ph nh ng gi i pháp chi n lư c i u ti t các ho t ng s n xu t c a ngành trên a bàn thành ph , t o môi trư ng thu n l i cho vi c u tư-phát tri n ngành. 5.5.3. ôn c, ki m tra, theo dõi vi c th c hi n, t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph v k t qu s n xu t và tình hình th c hi n k ho ch c a ngành trên a bàn thành ph theo nh kỳ. 5.5.4. Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph c p gi y phép s d ng v t li u n công nghi p ; khai thác khoáng s n; khai thác t n thu khoáng s n theo quy nh hi n hành là cơ quan giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n công tác qu n lý v t li u n công nghi p và tài nguyên khoáng s n trên a bàn thành ph theo Lu t khoáng s n và theo văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , B Công nghi p. 5.5.5. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c, t ch c hư ng d n ki m tra các doanh nghi p thu c ngành th c hi n úng các văn b n quy ph m pháp lu t v các tiêu chuNn kinh t -k thu t, quy trình, quy ph m k thu t, an toàn công nghi p. 5.5.6. T ch c ph bi n các ch trương, chính sách kinh t c a ng và Nhà nư c có liên quan n lĩnh v c qu n lý c a S Công nghi p cho các doanh nghi p trên a bàn thành ph . Th c hi n tuyên truy n, giáo d c pháp lu t theo chuyên ngành. 5.5.7. Qu n lý toàn di n các ơn v s nghi p thu c S Công nghi p theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 5.5.8. Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph c p gi y phép ho t ng i n l c theo quy nh hi n hành. Là cơ quan giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng i n l c và s d ng i n t i a phương. 5.5.9. Ph i h p v i S Tài chính-V t giá thành ph trong vi c ban hành B ng giá thi t b , v t tư chuyên ngành trên a bàn thành ph . 5.5.10. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các Ban Qu n lý d án chuyên ngành thu c S Công nghi p th c hi n các d án c a ngành, áp ng yêu c u phát tri n công nghi p thành ph có nh hư ng chi n lư c c a Nhà nư c. 5.5.11. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh t ch c l i ho c m r ng quy mô các ơn v s nghi p tr c thu c S Công nghi p nh m áp ng nhu c u ho t ng và phát tri n ngành trên a bàn thành ph . 5.6- Công tác nghiên c u khoa h c và ào t o chuyên môn, nghi p v : 5.6.1. T ch c công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c k thu t và tham gia xét duy t các tài nghiên c u, các sáng ki n c a ngành.
  6. 5.6.2. Nghiên c u, thu th p, x lý và cung c p thông tin v ho t ng ngành trên a bàn thành ph , trong nư c và qu c t h tr các doanh nghi p trong vi c s n xu t, u tư, phát tri n và liên k t-h p tác qu c t . 5.6.3. Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph thông qua k ho ch ng n và dài h n v ào t o, b i dư ng công ch c thu c S Công nghi p, ch trì ho c ph i h p t ch c các chương trình ào t o, b i dư ng nâng cao nghi p v , chuyên môn cho i ngũ qu n lý doanh nghi p và công nhân k thu t c a ngành. 5.6.4. H p tác v i các cơ quan, t ch c, trư ng h c trong và ngoài nư c trong vi c nghiên c u, trao i cán b khoa h c, ào t o và t ch c báo cáo chuyên gi i thi u thông tin công nghi p - công ngh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5.7- Công tác thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo, x lý vi ph m và tranh ch p chuyên ngành : 5.7.1. Thanh tra, ki m tra theo ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c c a S Công nghi p i v i các cá nhân, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a S trong vi c ch p hành chính sách, ch quy nh có liên quan c a Nhà nư c và y ban nhân dân thành ph . 5.7.2. Gi i quy t khi u n i-t cáo, x lý vi ph m hành chính và tranh ch p chuyên ngành theo quy nh c a Nhà nư c và y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 5.8- Qu n lý ho t ng c a cơ quan S Công nghi p : Qu n lý cán b - công ch c và tài s n, kinh phí ho t ng c a S Công nghi p theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 5.9- Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph và B Công nghi p phân công. Chương 3: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6.- M i quan h công tác. 6.1- i v i Thành y và các cơ quan ng thu c Thành y : 6.1.1. S Công nghi p ch u s lãnh o c a Thành y v phương hư ng ho t ng qu n lý Nhà nư c và th c hi n nh ng nhi m v khác theo Ngh quy t và ch o c a Thành y. Báo cáo k t qu các ho t ng thu c ph m vi qu n lý c a S Công nghi p cho Thư ng tr c Thành y. 6.1.2. S Công nghi p có trách nhi m gi m i quan h thư ng xuyên v i Văn phòng Thành y, các ban ng c a Thành y, các c p y qu n-huy n và các cơ quan tr c thu c Thành y th c hi n ho c tham gia th c hi n nhi m v do Thành y phân công thông qua ng y S Công nghi p và th c hi n ch c năng, nhi m v c a S Công nghi p theo Quy ch này.
  7. 6.2- iv iH i ng nhân dân thành ph và y ban nhân dân thành ph : 6.2.1. S Công nghi p có nhi m v tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph và các công tác khác thông qua y ban nhân dân thành ph . 6.2.2. S Công nghi p ch u s ch o và qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph v các m t công tác, t ch c, biên ch , kinh phí th c hi n các k ho ch do thành ph giao và nh ng công tác khác theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 6.2.3. S Công nghi p có trách nhi m báo cáo theo nh kỳ và t xu t các m t ho t ng c a S v i y ban nhân dân thành ph theo quy nh. 6.3- i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph : 6.3.1. S Công nghi p có quan h ph i h p v i t t c các cơ quan chuyên môn, các cơ quan qu n lý Nhà nư c và qu n lý t ng h p thu c y ban nhân dân thành ph nh m th c hi n các ch c năng, nhi m v c a S theo phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 6.3.2. ư c yêu c u các S -ngành, các cơ quan, ơn v tr c thu c y ban nhân dân thành ph và các y ban nhân dân qu n-huy n cung c p thông tin, tài li u v các doanh nghi p thu c ngành và các ho t ng liên quan n ngành nh m ph c v cho vi c theo dõi, qu n lý c a S Công nghi p. 6.3.3. S Công nghi p có trách nhi m hư ng d n qu n-huy n tri n khai th c hi n quy ho ch ngành trên a bàn c a t ng qu n-huy n. Hư ng d n và ch o ho t ng nghi p v i v i Phòng ch c năng có liên quan c a qu n-huy n. 6.4- i v i các B ngành, cơ quan c a Trung ương và các T nh, thành ph khác : 6.4.1 S Công nghi p ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và s ki m tra c a B Công nghi p và các B có liên quan thông qua y ban nhân dân thành ph . 6.4.2. S Công nghi p có nhi m v ph i h p, h p tác v i các cơ quan c a Trung ương và các T nh, thành ph khác xây d ng và th c hi n hi u qu các quy ho ch ngành, quy ho ch vùng, ... thu c lĩnh v c S Công nghi p qu n lý. 6.4.3. S Công nghi p ư c quan h v i các cơ quan c a Trung ương và các T nh, thành ph khác trên a bàn thành ph thu th p các thông tin c n thi t ph c v cho vi c qu n lý Nhà nư c ư c y ban nhân dân thành ph phân công, phân c p ho c th c hi n nhi m v theo yêu c u c a Trung ương B Công nghi p hay Thành y. 6.5- i v i các doanh nghi p óng trên a bàn thành ph : 6.5.1. Ti p t c ph i h p cùng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph th c hi n án s p x p, t ch c l i các doanh nghi p Nhà nư c còn t m th i tr c thu c S theo chương trình, k ho ch ư c duy t. 6.5.2. Các doanh nghi p trên a bàn thành ph có các ho t ng liên quan n ngành u ch u s qu n lý Nhà nư c c a S Công nghi p theo Quy ch này.
  8. 6.5.3. S Công nghi p ư c quy n yêu c u các doanh nghi p thu c ngành trên a bàn thành ph báo cáo tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh ; ư c Thanh tra, ki m tra chuyên ngành theo úng ch c năng quy n h n qu n lý Nhà nư c ư c y ban nhân dân thành ph và B Công nghi p phân c p. 6.6- i v i Thành oàn và Liên oàn Lao ng thành ph H Chí Minh : 6.6.1. S Công nghi p có m i quan h ph i h p v i Thành oàn và Liên oàn lao ng thành ph H Chí Minh nh m m c tiêu t o i u ki n cán b công nhân viên ch c lao ng và oàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng t o ; xây d ng giai c p công nhân l n m nh v m i m t ; i di n chăm lo và b o v l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. Chương 4: T CH C B MÁY VÀ QU N LÝ HO T NG i u 7.- Lãnh o S Công nghi p 7.1. S Công nghi p do Giám c ph trách qu n lý và i u hành chung theo ch th trư ng có các Phó Giám c giúp vi c và các Trư ng, Phó phòng ban tr c thu c ph trách chuyên môn, nghi p v . 7.2. Giám c S Công nghi p do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m và i u ng. Phó Giám c S Công nghi p do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét b nhi m, mi n nhi m và i u ng theo ngh c a Giám c. Các ch c danh khác c a S Công nghi p do Giám c b nhi m và mi n nhi m theo s phân c p qu n lý cán b c a Thành y và y ban nhân dân thành ph . 7.3. Các Phó Giám c là ngư i giúp vi c Giám c, ư c Giám c y quy n ph trách m t s nhi m v và ơn v tr c thu c S Công nghi p. Các Phó Giám c ch u trách nhi m cá nhân trư c Giám c và y ban nhân dân thành ph v nhi m v ư c y quy n. 7.4. Các Trư ng phòng Ban căn c ch c năng, nhi m v ư c Giám c giao c th hóa trách nhi m, quy n h n cho phù h p. i u 8.-Trách nhi m và quy n h n c a Giám c S Công nghi p : 8.1. T ch c ho t ng c a S Công nghi p theo quy ch này và các ho t ng khác theo s phân công, giao nhi m v c a Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và B Công nghi p. 8.2. Tham gia ho c c i di n tham gia v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c và c a ng th c hi n nhi m v theo s phân công c a Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và B Công nghi p. 8.3. ư c cung c p thông tin n i b và ư c tham kh o, s d ng tài li u, s li u v kinh t - xã h i các cơ quan Nhà nư c, cơ quan c a Thành y, theo nguyên t c và ch lưu tr , b o m t hi n hành.
  9. 8.4. ư c xu t vi c c cán b i nghiên c u, h c t p, trao i chuyên môn, nghi p v trong và ngoài nư c theo các quy nh hi n hành. 8.5. ư c ký k t các h p ng nh m th c hi n nhi m v do Thành y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và B Công nghi p giao. 8.6. Quy t nh m i kho n chi tiêu theo quy nh v ch tài chính và k toán th ng kê c a Nhà nư c nh m m b o ho t ng qu n lý Nhà nư c theo ngành c a S Công nghi p. 8.7. Quy t nh thành l p ho c t ch c l i h th ng cơ c u các Phòng ban chuyên môn, nghi p v thu c S Công nghi p ; i u ng, b t ho c b nhi m, mi n nhi m nhân s theo phân c p qu n lý cán b c a Thành y và y ban nhân dân thành ph . i u 9.- Cơ c u t ch c b máy c a S Công nghi p : 9.1. Biên ch c a S Công nghi p ư c y ban nhân dân thành ph giao, phù h p v i ch c năng, nhi m v c a S Công nghi p. 9.2. Căn c vào ch c năng, nhi m v và biên ch c a S Công nghi p ; k t h p v i các văn b n hư ng d n, quy nh c a B Công nghi p, y ban nhân dân thành ph , Giám c S Công nghi p quy t nh thành l p, phân công và quy nh ch c năng, nhi m v các Phòng ban ch c năng thu c S và báo cáo Ban T ch c Chính quy n thành ph theo dõi. 9.3. Cơ c u t ch c b máy S Công nghi p t i th i i m l p Quy ch này ư c trình bày t i Ph l c 1 và 2 ính kèm. Chương 5: TÀI CHÍNH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 10.- Kinh phí ho t ng c a S Công nghi p : 10.1.- Các kho n thu : 10.1.1. Ngu n kinh phí ngân sách c p : Căn c theo d toán hàng năm c a S Công nghi p, ngân sách Nhà nư c c p kinh phí cho ho t ng c a S Công nghi p, có tính n yêu c u xây d ng và phát tri n v lâu dài. 10.1.2. Các kho n thu s nghi p : thu t ho t ng thNm nh các d án, thu phí, l phí theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. 10.1.3. Các kho n thu s nghi p khác : các kho n tài tr c a các cơ quan, t ch c trong và ngoài nư c theo úng quy nh c a Nhà nư c nh m ph c v cho công tác nghiên c u và ng d ng ti n b khoa h c k thu t cho ho t ng s n xu t công nghi p.
  10. 10.1.4. Các kho n thu khác theo quy nh c a ngành và c a y ban nhân dân thành ph . 10.2.- Các kho n chi : 10.2.1. Chi cho qu n lý hành chính theo ch quy nh i v i cơ quan hành chính s nghi p. 10.2.2. Chi lương c a cán b công ch c và lao ng theo h p ng. 10.2.3. Chi cho các ho t ng nghiên c u và ng d ng công ngh m i vào ho t ng s n xu t công nghi p. 10.2.4. Chi h tr cho các ho t ng oàn th theo quy nh c a Nhà nư c. 10.2.5. Các kho n chi khác theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 11.- Căn c vào n i dung Quy ch này, Giám c S Công nghi p có trách nhi m ban hành quy ch t ch c và ho t ng c th c a các Phòng ban chuyên môn, nghi p v ; quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v cho t ng cán b công ch c thu c ph m vi cơ c u t ch c c a S Công nghi p. i u 12.- Các ơn v s n xu t kinh doanh thu c ph m vi qu n lý c a S Công nghi p u ph i quán tri t ch c năng, nhi m v , quy n h n c a S Công nghi p ã ư c xác nh trong Quy ch này xây d ng các m i quan h , ch u s qu n lý Nhà nư c theo ngành c a S Công nghi p. i u 13.- Vi c b sung, s a i Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh, trên cơ s ngh c a Giám c S Công nghi p và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph . i u 14.- Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n theo ch c năng, nhi m v c a ngành và a phương mình, ph i h p v i S Công nghi p th c hi n t t Quy ch này.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản