Quyết định 88/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
74
lượt xem
1
download

Quyết định 88/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 88/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo quyết định số 149/2002/QĐ/BTC ngày 09/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 88/2003/Q§-BTC ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc Ban hµnh B¶ng gi¸ söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 54 /CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶ng gi¸ söa ®æi, bæ sung b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 149/2002/Q§-BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Gi¸ tÝnh thuÕ c¸c mÆt hµng ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy thay thÕ gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng cïng lo¹i ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè: 149/2002/Q§-BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002 vµ c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ do c¸c Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng x©y dùng bæ sung. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Nh÷ng qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
 2. 2 B¶NG GI¸ SöA §æI, Bæ SUNG B¶NG GI¸ BAN HµNH KÌM THEO QUYÕT §ÞNH Sè 149/2002/Q§- BTC NGµY 09 TH¸NG 12 N¡M 2002 CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 88 ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Tªn hµng §¬n vÞ Gi¸ tÝnh tÝnh thuÕ USD) CH¦¥NG 01 * Chã BÐc- giª gièng Con 150,00 CH¦¥NG 04 * Bét trøng Kg 4,60 * DÇu b¬ TÊn 1.300,00 * S÷a bét nguyªn liÖu c¸c lo¹i kg 1,70 * Pho m¸t (Fromage): + Lo¹i ®ãng gãi díi 1 kg -- HiÖu President, La vache Quirit kg 4,50 -- HiÖu kh¸c kg 2,50 + Lo¹i ®ãng gãi tõ 1kg trë lªn kg 1,50 * B¬ (beurre): + Lo¹i ®ãng gãi díi 1kg kg 2,50 + Lo¹i ®ãng gãi tõ 1kg trë lªn kg 1,50 * Bét kem kg 2,00 CH¦¥NG 05 * Vá xß, vá èc cha chÕ biÕn, cha s¬ chÕ dïng lµm nót ¸o TÊn 420,00 CH¦¥NG 06 * C©y lan C¸t Lava cã hoa, trång trong chËu C©y 1,80 CH¦¥NG 07 * NÊm t¬i (®· ®ãng gãi b¸n lÎ) Kg 1,00 CH¦¥NG 08 * Cau t¬i Kg 1,40 CH¦¥NG 11 * Gluten lóa mú (®· sÊy kh«) TÊn 700,00 * Bét Gluten ng« (b¾p) TÊn 330,00 * Bét Gluten ng« (b¾p) phÕ liÖu trong qu¸ tr×nh t¸ch tinh TÊn 110,00 bét CH¦¥NG 12 * §ç xanh h¹t kg 0,20 * §«ng dîc do Hongkong s¶n xuÊt: Th«ng huyÕt hoµn (Tung Shueh Pills) 60 viªn/hép Hép 1,50 Ngù dông tø ®µng tè (Vine Essence Pill) 60 viªn/hép Hép 2,70 Lôc b¶o v©n chi/550 mg (100 viªn/hép) Hép 16,00 Lôc b¶o linh chi /550 mg (100 viªn/hép) Hép 16,00 Li Chung Yuen (10 viªn/hép) Hép 2,30 Sap Heung Yuen (10 viªn/hép) Hép 2,30 Woo Garm Yuen (10 viªn/hép) Hép 2,70 Bak Fung Yuen (10 viªn/hép) Hép 2,50 Bo San Yuen (10 viªn/hép) Hép 2,50 Hui Chung Tan (12 èng/hép) Hép 1,40
 3. 3 Jingzhi Zhigen Duan (50 viªn/hép) Hép 1,50 Sendimex (20 viªn/hép) Hép 3,50 King To Nin Jiom Pei Pa Koa (75 ml/chai) Chai 0,78 King To Nin Jiom Pei Pa Koa (150 ml/chai) Chai 1,10 * §«ng dîc do Ên §é s¶n xuÊt: Xecuf (100 ml/chai) Chai 0,75 * §«ng dîc do §µi Loan, Trung Quèc s¶n xuÊt: Tai Po Pill (10 viªn/hép) Hép 3,30 Ma Pak Leung Foi Chan Dan (10 èng/hép) Hép 3,00 Ma Pak Leung Chut Lee Powder (10 èng/hép) Hép 3,00 Ma Pak Leung Bat Po Keng Foong powder (10 èng/hép) Hép 4,00 Ma Pak Leung Po Ying Dan (6 lä/hép) Hép 3,00 Ma Pak Leung Yim Cher Powder (6 lä/hép) Hép 3,00 Ma Pak Leung So Hop Pill (10 viªn/hép) Hép 3,00 Happy Laxative (60 viªn/hép) Hép 2,00 Xin Ke Ning (20 viªn/hép) Hép 1,50 Jilin China Wild Linzhi (40 viªn/hép) Hép 4,20 Qu Feng Shu Jin Wan (72 viªn/hép) Hép 1,60 Pruritus Pill (36 viªn/hép) Hép 2,00 Pe Min Kan Wan (50 viªn/hép) Hép 1,30 * Bét ®Ëu t¬ng do Mü s¶n xuÊt TÊn 1.500,00 * H¹t bå ®µo ®· chÕ biÕn, ¨n liÒn ®îc ®· ®ãng gãi b¸n lÎ Kg 2,60 CH¦¥NG 13 * Nguyªn liÖu dîc: cao s©m Gingseng Extract Kg 142,00 * Gum base (Chevy gum powder) TÊn 4.000,00 CH¦¥NG 15 * Mì l«ng cõu ®· tinh chÕ (Lanolin): - Lanolin Cosmetic grade TÊn 2.700,00 - Lanolin Industrial grade TÊn 2.000,00 CH¦¥NG 16 * ThÞt hép c¸c lo¹i: - HiÖu Tulip kg 1,20 CH¦¥NG 17 * Mµu caramel (®êng th¾ng) d¹ng láng TÊn 600,00 * §êng Man - to - za TÊn 600,00 * Nguyªn liÖu dîc: Dextrose Anhydrous BP TÊn 510,00 * Nguyªn liÖu s¶n xuÊt dîc: Alveo Sucre Kg 3,20 * KÑo cã vÞ s©m (Ginseng candy-License No.29) d¹ng x¸ kg 1,20 lo¹i 5kg/tói CH¦¥NG 18 * Chocolate pha s÷a (d¹ng thanh, d¹ng viªn, ®· ®ãng gãi b¸n lÎ) nh©n h¹t ®iÒu, nh©n ®Ëu, nh©n nho kh«: - Lo¹i hép thiÕc, hép mica, hép kim lo¹i Kg 8,00 - Lo¹i hép giÊy vµ bao b× kh¸c Kg 6,00 CH¦¥NG 20 * ChÌ thËp cÈm ®ãng lon (350 gr/lon) do Trung Quèc s¶n Lon 0,20 xuÊt CH¦¥NG 21 * Huû bá khung gi¸: Bét në quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ sè: 149/2002/Q§/BTC.
 4. 4 * Hçn hîp cµ phª ®êng s÷a “3 in 1” kg 2,00 * Huû bá khung gi¸ men kh« lµm b¸nh mú quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ 149/2002/Q§/BTC. * Men kh« lµm b¸nh c¸c lo¹i kg 2,00 * ChÕ phÈm dïng trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm Kg 1,10 - Domolat C 30 -19 (dÇu thùc vËt, carbohydrate vµ phô gia) * ChÊt æn ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt s÷a: - Palsgaard 5821 Kg 3,30 - Palsgaard 5820 Kg 3,60 - Palsgaard 5805 Kg 5,80 * ChÊt Protein ®Ëu nµnh TÊn 1.200,00 * ChÊt Protein lóa mú TÊn 1.220,00 * Tæ yÕn do Th¸i Lan s¶n xuÊt Kg 29,00 * Bét d¹ng cèm cña dÔ s©m lo¹i x¸ TÊn 400,00 CH¦¥NG 23 * Thøc ¨n chã, mÌo c¸c hiÖu: - Lo¹i ®ãng bao b× díi 5 kg Kg 1,60 - Lo¹i ®ãng bao b× tõ 5 kg ®Õn díi 10 kg Kg 1,20 - Lo¹i ®ãng bao b× tõ 10 kg trë lªn Kg 0,80 * Thøc ¨n nu«i t«m, c¸ - d¹ng viªn TÊn 800,00 * Vá h¹t ®Ëu nµnh ®· xay (d¹ng viªn) dïng lµm thøc ¨n gia TÊn 92,00 sóc CH¦¥NG 25 * Phô gia gèm sø d¹ng h¹t: Bentonit (Aluminium silicate) TÊn 330,00 * ChÊt ®én dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt s¬n: Kg 2,50 Bentone * §¸ bät TÊn 50,00 * QuÆng Zirconi cã nhiÒu c«ng dông TÊn 620,00 * Bét ho¸ th¹ch dïng lµm chÊt trî läc TÊn 360,00 * §¸ sa th¹ch khèi, d¹ng th« M3 480,00 * §¸ phiÕn th«, cha mµi bãng M2 7,20 * ChÊt xö lý m«i trêng níc: Dolomite TÊn 46,00 * ChÊt xö lý m«i trêng níc nu«i trång thñy s¶n: Dolomite TÊn 50,00 Brand Sitto * Trµng th¹ch dïng s¶n xuÊt men bãng cho g¹ch TÊn 95,00 (Feldspar Potassium). CH¦¥NG 27 * DÇu lµm mÒm cao su R.P.O - 1000 TÊn 240,00 * DÇu lµm mÒm cao su (kh«ng ph¶i dÇu nhên ®éng c¬) TÊn 280,00 * DÇu paraphin (Liquid Paraphin Broom) TÊn 650,00 * DÇu löa ®«ng Kg 8,00 * X¨ng dung m«i TÊn 650,00 * Nhùa ®êng d¹ng x¸ TÊn 180,00 CH¦¥NG 28 * Ho¸ chÊt dïng trong c«ng nghÖ gèm sø: Manganese TÊn 250,00 Sulphate * Phô gia thùc phÈm: Sodium Tripoly phosphate TÊn 800,00 * M× chÝnh (bét ngät)
 5. 5 - Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt: + §ãng trong bao b× díi 25 Kg -- HiÖu SUPER STARUTAMA TÊn 1.000,00 -- HiÖu QUEEN TÊn 1.000,00 -- HiÖu kh¸c TÊn 1.300,00 + §ãng trong bao b× tõ 25 Kg trë lªn tÝnh b»ng 80% lo¹i trªn. - Do Trung Quèc s¶n xuÊt tÝnh b»ng 90% lo¹i do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt. * Nguyªn liÖu dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm: I+G kg 16,00 * Ho¸ chÊt dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm: - Muèi cña AxÝt Nucleic lo¹i IMP kg 13,00 - Muèi cña AxÝt Nucleic lo¹i GMP kg 13,00 * Zinc sulphate heptahydrate 21% TÊn 200,00 * Sulphat Nickel TÊn 2.000,00 * Nitric Acid 68% TÊn 240,00 * Sunphat ®ång TÊn 500,00 * Ho¸ chÊt dïng trong xi m¹: Nickel Sulphate TÊn 2.000,00 * Sodium Sulphate 99% Min TÊn 70,00 * Sodium Persulfate TÊn 2.900,00 * Sodium Citrate TÊn 590,00 * Huû bá khung gi¸ c¸c mÆt hµng A xÝt quy ®Þnh t¹i ch- ¬ng 38, ch¬ng 28, 29 b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 149/2002/Q§/BTC. * A xÝt Photphoric 98% trë lªn TÊn 300,00 * A xÝt Sunphuric 98% trë lªn TÊn 50,00 * A xÝt Citric TÊn 600,00 * A xÝt Oleic TÊn 600,00 * A xÝt Stearic TÊn 600,00 * A xÝt Formic TÊn 470,00 * A xÝt bÐo TÊn 250,00 CH¦¥NG 29 * Ho¸ chÊt NaOH TÊn 225,00 * Gaz l¹nh: - Lo¹i R 12 (Dichlorodifluoromethane) Kg 1,60 - Lo¹i R 22 (Clorodifluoromethane) Kg 1,20 * Nguyªn liÖu s¶n xuÊt t©n dîc: - Paracetamol Kg 2,00 - Sodium Starch Glycolatet Kg 4,00 - Isoleucine Kg 100,00 - Leucine Kg 35,00 - Phenilalanine Kg 70,00 CH¦¥NG 30 * T©n dîc do Hµn quèc s¶n xuÊt: - Elbas Softcap Viªn 0,08 - SilyBean Comp (60 viªn/hép) Hép 3,50 - Levotin 25 mg (30 viªn/hép) Hép 2,40 - Deawon Trigel Suspension 10 ml/gãi (20 gãi/hép) Hép 1,60 - Augmex 625 mg (20 viªn/hép) Hép 5,50 - Dacle Eye drop (10 ml/chai) Chai 0,80
 6. 6 - Ratidin (100 viªn/hép) Hép 2,00 - Hepagan Soft cap (60 viªn/hép) Hép 2,60 - Daewon Dexamethasone 5 mg/1 èng (50 èng/hép). Hép 3,70 - Rintin 300 mg (Ranitidine) 100 viªn/hép Hép 2,70 - Hamoxil Inj (10 lä/hép) Hép 12,00 - Painac Inj (50 èng/hép) Hép 2,80 - Gentriderm cream 10 gr/tuýp/hép Hép 0,35 - Ibuprofen 400 mg (500 viªn hép) Hép 7,80 - Zent soft cap (60 viªn/hép) Hép 3,50 - Diens soft cap (60 viªn/hép) Hép 6,00 - Daehwa Piroxicam 20 mg (100 viªn/hép ) Hép 1,80 - Ausmin capsule (100 viªn/hép ) Hép 4,00 - Cermin 0,25 mg (500 viªn/hép) Hép 7,80 - DÞch truyÒn DEXTROSE 5% ( chai 500 ml ) Chai 0,60 - Dexacom 5 mg (50 èng/hép) Hép 3,50 Azicin Daehan cap (Clindamicine 150 mg) 100 viªn/hép Hép 6,00 Betacloge Cream 15 gr/tuýp Tuýp 0,40 Fulseed Solf (100 viªn/hép) Hép 4,00 - Varogel Sus 10 ml/gãi (20 gãi/hép) Hép 1,20 - Nazol - G Cream (10 gr/tuýp) Tuýp 0,35 - Kosena Solf cap. (30 viªn/hép) Hép 2,00 - Kozhi solf cap. (30 viªn/hép) Hép 2,00 - Tepitin (L- Custine, Vitamin B.6) 100 viªn/hép Hép 2,80 Vitagin Soft cap (30 viªn/hép) Hép 1,70 Marin Plus (60 viªn/hép) Hép 3,20 Clofen Inj 75 mg (10 lä/hép) Hép 0,90 Gentrisone Cream (10 gr/tuýp) Tuýp 0,50 Rosiden Tab 20 mg (100 viªn/hép) Hép 2,00 Lincotacin (100 viªn/hép) Hép 4,50 Silkroi cream (10 gr/tuýp) Tuýp 0,45 Magnesium B.6 (50 viªn/hép) Hép 1,00 Balamin 500 (100 viªn/hép) Hép 2,90 Top Roll Gold (60 viªn/hép) Hép 3,50 Cimetrone Inj 300 mg/2 ml (10 èng/hép) Hép 1,00 Ginseng Vita (60 viªn/hép) Hép 2,90 Sulpirin 50 mg (100 viªn/hép) Hép 1,90 Oradox Cap/Cefadroxil 500 mg (100 viªn/hép) Hép 8,50 Berason 2 mg (100 viªn/hép) Hép 6,60 * T©n dîc do Ên §é s¶n xuÊt: - Umetac 150 (Ranitidine 150 mg) 100 viªn/hép Hép 2,40 - Histac 300 mg (Ranitidine) 10 viªn/vÜ/10 vÜ/hép Hép 3,80 - Azithromycine 250 mg (10 viªn/hép) Hép 2,20 - H.P Kit (6 viªn/vÜ/7 vÜ/hép) Hép 6,00 - Azithral 250 mg (6 viªn/vÜ/10 vÜ/hép) Hép 4,50 - Dinalgesic Plus (20 viªn/hép) Hép 0,48 - Azee 250 mg (6 viªn/vÜ) VÜ 4,50 - Liv 52 (100 viªn/hép) Hép 0,80 - Neoflu (15 gr/tuýp) Tuýp 0,20 - Provita Plus (30 viªn/hép) Hép 1,00 - Cimetidine 400 mg (100 viªn/hép) Hép 2,00
 7. 7 - Renitab 300 mg (100 viªn/hép) Hép 2,00 - Flucort - N (15 gr/tuýp) Tuýp 0,20 - Volini Gel 30 gr/tuýp Hép 0,70 - Roxithromycin 150 mg (100 viªn/hép) Hép 4,80 - Clarisol 500 mg (Clarithromycin) 10 viªn/hép Hép 2,60 - Effer Paramax (Paracetamol 500 mg) 50 viªn/hép Hép 1,90 - Zecuf (20 viªn/hép) Hép 0,60 - Clarisol 250 mg (10 viªn/hép) Hép 1,30 - Limicin 500 (100 viªn/hép) Hép 3,40 - Sorecools Lozenges (80 viªn/hép) Hép 2,20 Pyrazinamide 500 mg (1.000 viªn/hép) Hép 13,0 Isoniazide 300 mg (500 viªn/hép) Hép 1,80 Lincomycine 500 mg (100 viªn/hép) Hép 5,00 Calcinol Syrup (60 ml/chai) Chai 1,00 Roxicure 150 mg (100 viªn/hép) Hép 4,00 Gestid (100 viªn/hép) Hép 2,00 Chericof (10 viªn/hép) Hép 0,50 Dexovon (Ibuprofen 200 mg) 100 viªn/hép Hép 2,00 Calcrem (Clotrimazole) 15 gr/tuýp Tuýp 0,45 Wormin 500 mg (20 viªn/hép) Hép 1,00 Cytas 250 mg (30 viªn/hép) Hép 13,00 Parvon Forte (100 viªn/hép) Hép 1,80 Dinal Plus (20 viªn/hép) Hép 0,50 Ibutran DS (Ibuprofen 400 mg) 20 viªn/hép Hép 0,40 Divic 400 mg (Ibuprofen 400 mg) 20 viªn/hép Hép 0,40 Alvic (Ibuprofen 400 mg) 20 viªn/hép Hép 0,40 Coldaur (100 viªn/hép) Hép 1,60 Combiderm Plus cream (10 gr/tuýp) Tuýp 0,25 * T©n dîc do Ph¸p s¶n xuÊt: Gastropulgite (30 gãi/hép) Hép 5,40 - Berroca (10 viªn/hép) lo¹i sñi Hép 2,60 - Plenyl (15 viªn/hép) lo¹i sñi Hép 1,80 - Klacid Forte 500 mg Clarithromicine (14 viªn/hép) Hép 21,00 - Acticarbine (84 viªn/hép) Hép 2,20 - Locacid Cream 30 gr/tuýp Tuýp 2,30 - Efferalgan: + Lo¹i 150 mg/gãi (12 gãi/hép) Hép 1,00 + Lo¹i 250 mg/gãi (12 gãi/hép) Hép 1,20 - DÞch truyÒn: GLUCOSE 5% (chai 500 ml) Chai 0,60 - DÞch truyÒn Eurosal (500 ml/chai) Chai 0,70 - DÞch truyÒn Ringer (500 ml/chai) Chai 0,70 - Laroscorbine 500 mg/5 ml/ 6 èng/hép Hép 2,30 - Eclaran 5 Gel (45 gr/tuýp) Tuýp 2,40 - Locacid Cream (30 gr/tuýp) Tuýp 2,00 - Vitamin B.12 (6 viªn/hép) Hép 1,00 - Hexapneumine Nourrissons (100 ml/lä) Lä 1,30 - Oropivalone Bacitracine (40 viªn/hép) Hép 1,40 - Feldene IM 20 mg (2 lä/hép) Hép 1,50 Aspagic 500 mg Sachet (20 viªn/hép) Hép 1,50 Aspagic 500 mg Inj (6 èng/hép) Hép 5,00
 8. 8 Aspagic 1000 mg Inj (6 èng/hép) Hép 6,00 Mitosyl 650 mg (1 chai/hép) Hép 1,60 Polysilane (32 viªn/hép) Hép 1,60 Cetaphil Moisturazing cream (50 gr/tuýp) Tuýp 4,20 Eryance Gel 4% (30 gr/tuýp) Tuýp 4,50 Defferin 0,1% (15 gr/tuýp) Tuýp 3,20 Retacnyl 0,025% cream (30 gr/tuýp ) Tuýp 4,50 Retacnyl 0,05% cream (30 gr/tuýp) Tuýp 4,50 Prodafalgan 1g (5 lä/hép) Hép 5,00 Cebedex Eye Drop (5 ml/chai) Chai 0,90 Poligron Solf cap (60 viªn/hép) Hép 3,50 Hexapneumine Enfants (200 ml/chai) Chai 1,90 Hexapneumine Adultes (200 ml/chai) Chai 1,90 Sedacollyre (Berberine) 10 ml/lä Lä 1,40 CÐlestÌne 0,5 mg (Betamethasone) 30 viªn/hép Hép 1,70 Cefuroxim 500 mg Viªn 0,05 Cefuroxim 250 mg Viªn 0,03 Sorbitol Delalande (20 gãi/hép) Hép 1,30 Efferalgan 150 mg Sup (10 viªn ®Æt/hép) Hép 0,70 Efferalgan 80 mg Sup (10 viªn ®Æt/hép) Hép 0,60 Vitamin A (10 ml/hép) Hép 1,00 Adalate 5 mg Viªn 0,05 Adalate 10 mg Viªn 0,08 Alfatil 500 mg Viªn 0,30 Atarax 25 mg Viªn 0,05 Bristopen 500 mg Viªn 0,20 Chronadalate 30 mg Viªn 0,07 Coltramyl 4 mg Viªn 0,10 Daflon 500 mg Viªn 0,07 Daonil 5 mg Viªn 0,04 Debridat 100 mg Viªn 0,08 Dogmatil 50 mg Viªn 0,09 Duphaston 10 mg Viªn 0,07 Duspatalin 200 mg Viªn 0,07 Fractal 40 mg Viªn 0,06 Ginkor fort Viªn 0,10 Laroxyl 500 mg Viªn 0,06 Mediator 150 mg Viªn 0,06 Mopral 10 mg Viªn 0,08 Oflocet 200 mg Viªn 0,50 Orelox 100 mg Viªn 0,10 Oroken 100 mg Viªn 0,50 Praxilene 200 mg Viªn 0,07 Pyostacine 500 mg Viªn 0,30 Rulid 150 mg Viªn 0,25 Serc 8 mg Viªn 0,04 Tanganil 500 mg Viªn 0,10 Telfan 60 mg Viªn 0,15 Telfer 120 mg Viªn 0,25
 9. 9 Vastarel 20 mg Viªn 0,05 Zeclar 250 mg Viªn 0,25 Zeclar 500 mg Viªn 0,35 Zinat 125 mg Viªn 0,30 Zinat 250 mg Viªn 0,50 Zinat 500 mg Viªn 0,80 Zocor 20 mg Viªn 0,30 Zoloft 50 mg Viªn 0,09 Zyloric 200 mg Viªn 0,07 * T©n dîc do Thôy Sü s¶n xuÊt: Pharmaton (60 viªn/hép) Hép 10,00 Kiddi Syrup (50 ml/chai) Chai 1,90 Kiddi Syrup (100 ml/chai) Chai 3,60 Ginsana (30 viªn/hép) Hép 5,00 Spersadex Comp Eye drop (5 ml/lä) Lä 1,00 Spersadexoline Eye drop (5 ml/lä) Lä 1,20 Spersanicol Oint (4 gr/tuýp) Tuýp 0,90 Naclop Eye drop/Diclofernac (5 ml/lä) Lä 2,60 * T©n dîc do Singapore s¶n xuÊt: Isotrex cream 0,05% (10 gr/tuýp) Tuýp 1,37 Isotrex cream 0,1% (10 gr/tuýp) Tuýp 1,37 Polytar 1% (150 ml/chai) Chai 3,24 Xµ phßng y khoa Polytar Bar (100 gr/hép) Hép 1,81 Xµ phßng y khoa Sastid Bar (100 gr/hép) Hép 1,81 * T©n dîc do Indonesia s¶n xuÊt: Neurobion 5000 Inj (20 èng/hép) Hép 13,00 Neurobion 5000 Inj (5 èng/hép) Hép 3,50 Angigas Extra Strenght (40 viªn/hép) Hép 0,80 Komix syrup (gãi/7 ml/hép 30 gãi) Hép 1,40 * T©n dîc do Hy L¹p s¶n xuÊt: - Medomicine/Docycycline 100 mg (100 viªn/hép) Hép 3,00 * T©n dîc do Th¸i Lan s¶n xuÊt: - Virkon 5 gr Hép 25,00 - Strepsils Regular (24 viªn/hép) Hép 0,80 - Tussils (24 viªn/hép) Hép 0,80 - Revona 0,05% Hép 10,00 - Lobacin Lozenges (100 viªn/hép) Hép 2,00 - Ventolin siro (Sabutamol) 60 ml/chai Chai 1,00 - Geriton Cap. (Multi vitamin) 30 viªn/hép Hép 5,50 - Calcivita (30 viªn/hép) Hép 1,20 * T©n dîc do Anh s¶n xuÊt: - Augmentine Tab 1 g/14 viªn/hép (Amoxiline) Hép 11,00 - Klacid Tab 250 mg (Clarithromicine) 10 viªn/hép Hép 8,50 - Volmax 4 mg (56 viªn/hép) Hép 8,00 - Augmentin 625 mg (14 viªn/hép) Hép 7,50 Klacid Tab 500 mg (5 viªn/hép) Hép 7,80 Zantac Inj 50 mg/2 ml (5 èng/hép) Hép 8,00 * T©n dîc do Bå §µo Nha s¶n xuÊt: - Triderm Cream 5 gr/tuýp (Betamethasone) Tuýp 1,00 * T©n dîc do Mü s¶n xuÊt:
 10. 10 - Erythromycine 200 mg/5 ml (100 ml/lä/hép) Hép 2,80 - Pharma Sofgel 250 mg (Vitamin tæng hîp) 15 viªn/vØ VØ 0,50 Pharmax G2 - 300 mg (30 viªn/hép ) Hép 1,00 Magner B.6 (100 viªn/hép) Hép 2,90 Aloe Vera (100 viªn/hép) Hép 4,80 * T©n dîc do Canada s¶n xuÊt: - Apo - Cimetidine 300 mg (1.000 viªn/hép) Hép 36,00 - Apo - Ibuprofen 200 mg (1.000 viªn/hép) Hép 16,00 - Apo - Ibuprofen 200 mg (100 viªn/hép) Hép 2,00 - Diprosalic Ointment (15 gr/tuýp) Tuýp 2,40 - Apo - Cimetidine 400 mg (100 viªn/hép) Hép 5,00 Apo Piroxicam 20 mg (100 viªn/hép) Hép 2,90 Apo Piroxicam 20 mg (500 viªn/hép) Hép 1,90 * T©n dîc do §an m¹ch s¶n xuÊt: - Fucicort Cream 5 mg/tuýp Tuýp 1,30 - Fucicort Cream 15 gr/tuýp Tuýp 3,30 - Geldene Gel 50 gr/tuýp Tuýp 1,70 * T©n dîc do Bangladest s¶n xuÊt: Binozit 250 mg (6 viªn/ Hép 7,00 hép) * T©n dîc do Ba Lan s¶n xuÊt: Flucinar Oint (15 gr/tuýp) Tuýp 0,65 * T©n dîc do §øc s¶n xuÊt: Genrtamicine 80 mg/2 ml (100 èng/hép) Hép 5,50 Diclac 75 ID ( Diclofenac Natrium) 100 viªn/hép Hép 5,00 Cèm h¹t ACC Granule (200 gãi/hép) Hép 7,80 * T©n dîc do Hungary s¶n xuÊt: Reasec 2,5 mg (20 viªn/hép) Hép 0,80 Maxidex (5 ml/chai) Chai 1,40 Sumetrolim 480 mg (1.000 viªn/hép) Hép 15,00 Seduxen 10 mg (5 èng/hép) Hép 1,00 * T©n dîc do Thæ NhÜ Kú s¶n xuÊt: - Ope Azitro 500 mg (3 viªn/hép) Hép 1,50 - Ope Azitro 200 mg/5 ml Hép 1,20 * T©n dîc do §µi Loan s¶n xuÊt: - Vitaplex B.C (èng/2 ml/10 èng/hép) Hép 1,00 - Cyanocobalamine 2000 mcg/2 ml/èng (10 èng/hép) Hép 1,00 * T©n dîc do NhËt s¶n xuÊt: - Methycobal Inj (10 èng/hép) Hép 15,00 - Methycobal Inj (500 viªn/hép) Hép 76,00 * T©n dîc do ý s¶n xuÊt: - Unasyn 375 mg (Ampiciline) 10 viªn/hép Hép 5,20 - Unasyn Pos 250 mg (Ampiciline) 1 lä/hép Hép 2,80 - Zithromax 500 mg (3 viªn/hép) Hép 11,00 - Zithromax 200 mg (1 lä/hép) Hép 4,50 - Klacid Supos 125 mg/5 ml/60 ml ( 1lä/hép) Hép 4,00 Record B Fort Inj 5 ml/èng (10 èng/hép) Hép 2,60 * T©n dîc do T©y Ban Nha s¶n xuÊt: Tonwas (10 ml/chai) Chai 3,00 Augmentin 500 mg (12 viªn/hép) Hép 4,60 * T©n dîc do Pakistan s¶n xuÊt:
 11. 11 Claritex Tab 125 mg/5 ml (25 ml/chai) Chai 0,80 Claritex Tab 125 mg/5 ml (50 ml/chai) Chai 1,60 Claritex Tab 250 mg/5 ml (10 viªn/hép) Hép 2,30 * T©n dîc do Mexico s¶n xuÊt: Alka Seltzer (20 viªn/hép ) Hép 1,00 * DÞch truyÒn do Asean s¶n xuÊt: Glucose 5% (500 Chai 0,40 ml/chai) * B¨ng dÝnh cã thuèc s¸t khuÈn (Aid Bandeges) do Hµn MiÕng 0,01 Quèc s¶n xuÊt * B¨ng keo y tÕ dÝnh 1 mÆt, kh«ng tÈm thuèc: - Lo¹i 15 x 9 cm MiÕng 0,20 - Lo¹i 10 x 7cm MiÕng 0,10 * B¨ng gi÷ trong chØnh h×nh: - Lo¹i 1,25 cm x 1 mÐt /cuén Cuén 0,10 - Lo¹i 1,25 cm x 5 mÐt/cuén Cuén 0,30 - Lo¹i 2,5 cm x 5 mÐt/cuén Cuén 0,50 - Lo¹i 2,5 cm x 9,1 mÐt/cuén Cuén 0,80 * B¨ng bã bét - size 7,5 cm x 2,7 mÐt Cuén 0,80 * B¨ng bã bét - size 15 cm x 2,7 mÐt Cuén 1,20 * Thuèc thó y: - Permasol (1 kg/gãi) Kg 4,50 - Permasol (100 gr/gãi) Kg 5,00 - Eru Sulfa (100 gr/gãi) Kg 14,00 - Ampi Coli (10 gr/gãi) Kg 12,00 * Thuèc thó y do Ph¸p s¶n xuÊt: Cofavit 500 (100 ml/chai) Chai 4,50 * Thuèc thó y do Hµn Quèc s¶n xuÊt: Terra Egg Pormula Gãi 0,60 (100 gr/gãi) * Thuèc thó y do T©y Ban Nha s¶n xuÊt: - Roboranter Calier (100 ml/chai) Chai 3,00 - Promotor L (1 lÝt/chai) Chai 6,00 - Promotor 43 (100 gr/goÝ) Gãi 1,20 - Cloxambiotic (10 ml/tuýp ) Tuýp 0,40 - Vitamin AD 3 E (100 ml/chai) Chai 1,60 * Thuèc thó ý: huyÒn dÞch kh¸ng sinh do Ph¸p s¶n xuÊt: - Shotapen LA (100 ml/chai) Chai 5,00 - Streptapen (100 ml/chai) Chai 2,50 * Thuèc thó y do Hµ lan s¶n xuÊt: Intrafer B.12 (100 Lä 1,80 ml/lä) * Thuèc thó y do Th¸i lan s¶n xuÊt: - Sultrim (100 gr/gãi) Gãi 1,60 - Vitamin B Complex (100 nl/chai) Chai 1,60 Adek 126 Solution (100 ml/chai) Chai 0,90 Adek 126 Solution (500 ml/chai) Chai 3,70 Adek 126 Powder (1 kg/hép) Hép 4,00 Adek 126 Powder (15 kg/thïng) Thïng 53,00 Betafac Egg (1 LBS/gãi) Gãi 0,60 Betafac 5 A (1 LBS/gãi) Gãi 0,30 Beta 50 (50 LBS/bao) Bao 45,00 Betamicin (20 gr/gãi) Gãi 0,15 Betamicin (1 LBS/gãi) Gãi 3,00 Bio + B 12 (20 gr/gãi) Gãi 0,25
 12. 12 Bio + B 12 (1 LBS/gãi) Gãi 5,00 Bioclean (100 ml/chai) Chai 0,25 Bioclean (500 ml/chai) Chai 1,00 Biolyte (1 kg/hép) Hép 3,50 Iodox (500 ml/chai) Chai 2,50 Iodox (20 lÝt/can) Can 80,00 Losin - S (25 gr/gãi) Gãi 0,20 Losin - S (100 mg/gãi) Gãi 0,60 Losin - S (500 mg/gãi) Gãi 2,40 Sulfamet 12,5% (4 oz/chai) Chai 0,40 Sulfamet 12,5% (500 ml/chai) Chai 1,30 Vermisole 50 (100 gr/gãi) Gãi 0,60 Actmix pig starter (1 kg/gãi) Gãi 2,50 Actmix pig starter (10 kg/bao) Bao 42,00 Actmix pig grower (1 kg/gãi) Gãi 1,90 Actmix pig grower (10 kg/bao) Bao 31,00 Actmix pig finisher (20 kg/bao) Bao 24,00 Actmix Layer (20 kg/bao) Bao 22,00 Betamix 1 Kg 0,80 Betamix 2 Kg 0,75 Betamix 3 Kg 0,60 Pendistrep L.A (100 ml/chai) Chai 5,00 * Thuèc thó y do Hµn quèc s¶n xuÊt: Ampicoli W.S (100 Gãi 1,00 gr/gãi) * Thuèc thó y do T©y Ban Nha s¶n xuÊt: - Hudro Rex Vital (1 lÝt/chai) Chai 6,00 - Super Egg Formula (10 gr/gãi) Gãi 0,50 * Thuèc thó y do Ph¸p s¶n xuÊt: Cofavit 500 (100 ml/chai) Chai 4,50 CH¦¥NG 31 * Ph©n bãn NPK d¹ng x¸ TÊn 120,00 CH¦¥NG 32 * Mùc in m¸y vi tÝnh, m¸y FAX kg 5,00 * ChÊt mµu dïng trong c«ng nghiÖp (kh«ng dïng ®Ó chÕ biÕn thùc phÈm): - Mµu vµng Kg 12,00 - Mµu ®á Kg 22,00 - Mµu ®en Kg 22,00 - Mµu kh¸c Kg 12,00 * Phô gia cña mùc in: Emulsion TÊn 2.200,00 * Vec ni ngµnh in Kg 3,60 * Mùc bót l«ng Kg 10,00 * MatÝt g¾n kÝnh, trÐt kÝnh - Do Trung Quèc s¶n xuÊt lÝt 0,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt lÝt 1,00 * MatÝt dïng cho xe « t« kg 2,00 * MatÝt chÌn khe bª t«ng kg 6,50 * MatÝt chèng thÊm dïng trong x©y dùng, d¹ng èng kg 4,00 * ChÊt lµm kh« s¬n (Manganese Octrate 10%) kg 1,50 * ChÊt mµu h÷u c¬ (PIGMENT) lµm nguyªn liÖu s¬n lÝt 22,00 * ChÊt phñ kÝn b»ng Silicon kg 1,60
 13. 13 CH¦¥NG 33 1. Bæ sung mét sè lo¹i mü phÈm cô thÓ sau: * Kem tÈy l«ng Veet (1 tuýp = 100g) tuýp 3,00 * Kem duçi tãc hiÖu Touvari kg 2,20 * Kem röa mÆt tr¾ng da hiÖu Civic lÝt 6,00 * Kem röa mÆt hiÖu Emeron lÝt 7,00 * S÷a lµm tr¾ng da toµn th©n hiÖu Civic lÝt 5,20 * S÷a dìng thÓ hiÖu Emeron lÝt 2,00 * S÷a t¾m hiÖu Livy, Little Angels, NA - §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 - Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 0,70 * Kem t¾m hiÖu Livy, Little Angels, NA - §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 - Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 0,70 * Kem röa mÆt hiÖu IQ, Livy, NA - §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ kg 6,00 - Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ kg 4,00 * Kem thoa mÆt, thoa da hiÖu Livy, AlguÐna kg 2,00 * Kem dìng da hiÖu Livy kg 2,00 * Kem dìng tãc hiÖu Livy kg 2,00 * PhÊn th¬m thoa th©n thÓ hiÖu Livy, Little Angels, NA kg 1,20 * DÇu géi ®Çu hiÖu Livy, Little Angels, NA - §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,30 - Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 * DÇu t¾m hiÖu Livy, Little Angels, NA - §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 - Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 0,70 * Níc röa tay hiÖu L’AFFAIR,NA lÝt 1,00 * Dung dÞch thoa da, dìng da hiÖu Intimate, AlÐeda lÝt 2,00 * Níc hoa: - HiÖu Livy 100ml 1,00 - HiÖu TK yes Notre version de our version 100ml 1,00 - HiÖu Jean philippe Paris 100ml 1,00 - HiÖu Felice & Albano-Dolce & Gabbana 100ml 1,20 - HiÖu Premiere Editions 100ml 1,50 - HiÖu Designer Collection 100ml 1,50 - HiÖu Jean Rene- impression of Jean paul Gaultier 100ml 1,50 - HiÖu Bros Newyork version -Hugo Boss 100ml 1,50 - HiÖu LR International 100ml 2,50 * Níc hoa hiÖu kh¸c: + Do G7 s¶n xuÊt - Eau de Cologne 100ml 5,00 - Eau de Toilette 100ml 7,00 - Eau de Parfum 100ml 10,00 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 50% khung gi¸ trªn. * Mü phÈm hiÖu Johnson & Johnson’s: - Dung dÞch vÖ sinh phô n÷ (Carefree) LÝt 6,50 - Dung dÞch chèng nhên da( Clean & Clera Toner) LÝt 10,00 - Dung dÞch gi÷ Èm da (Clean & Clear Moisturizer) LÝt 10,00
 14. 14 - Dung dÞch níc röa mÆt (Clean & Clear Foaming Facial LÝt 10,00 wash) * Mü phÈm trÎ em hiÖu Johnson & Johnson’s: - Kem dìng da (Baby Cream) Kg 16,00 - DÇu chèng kh« da (Baby oil) LÝt 5,00 - S÷a dìng da (Baby Lotion) LÝt 10,00 * Kem trÞ nøt gãt ch©n Ellgy Plus (25 gr/tuýp) Tuýp 2,10 * Kem trÞ môn trøng c¸ do Singapore s¶n xuÊt: - Pan Oxyl Acnegel 10% (10 gr/tuýp) Tuýp 1,30 - Pan Oxyl Acnegel 10% (40 gr/tuýp) Tuýp 2,50 - Pan Oxyl Acnegel 2,5% (10 gr/tuýp) Tuýp 1,00 - Pan Oxyl Acnegel 5% (10 gr/tuýp) Tuýp 1,20 - Pan Oxyl Acnegel 5% (40 gr/tuýp) Tuýp 2,50 - Stiemycin (25 ml /chai) Chai 3,50 * Mü phÈm trÎ em hiÖu Pureen do Aseans¶n xuÊt: - S÷a dìng da LÝt 6,00 * Tinh dÇu b¹c hµ,d¹ng láng (Rectified peppemint oil kg 6,20 60%) * Mü phÈm hiÖu De Bon: - Ch× kÎ ch©n mµy EZ Up (5 gr/c©y) C©y 1,60 - S÷a tÈy trang mÆt, tÈy trang m«i Isa Knox LÝt 27,00 - Kem dìng da Isa Knox LÝt 140,00 - Kem dìng da ban ®ªm Isa Knox LÝt 247,00 - Kem Massage Isa Knox LÝt 17,00 - S÷a tÈy trang Isa Knox LÝt 20,00 - Níc lµm m¸t da Isa Knox LÝt 21,00 - Kem dìng da LacVert LÝt 48,00 - Níc lµm m¸t da LacVert LÝt 22,00 - PhÊn m¸ hång LacVert 100 gr 28,00 - S÷a dìng da toµn th©n Osyunia LÝt 10,00 - S÷a t¾m Osyunia Body wash LÝt 12,00 - Bé s¶n phÈm dìng da Isa Knox gåm: níc c©n b»ng ®é Bé 12,00 Èm da (1 chai 170 ml vµ 1 chai 15 ml); s÷a dìng da (1 chai 120 ml vµ 1 chai 15 ml) - Bé phÊn trang ®iÓm Isa Knox gåm: phÊn trang ®iÓm Bé 8,00 (55gr), kem tÈy trang (14 ml), s÷a röa mÆt (14 ml) vµ s÷a tÈy trang (14 ml) * Mü phÈm hiÖu Wella do Th¸i Lan s¶n xuÊt: - Thuèc uèn tãc (100 ml/chai x 2 chai/hép) Hép 0,35 - Thuèc uèn tãc (90 ml/chai x 2 chai/hép) Hép 0,25 - Thuèc duçi tãc (100 gr/chai x 2 chai/hép) Hép 0,40 - Thuèc trî nhuém (1.000 ml/chai) Chai 0,70 Níc pha thuèc nhuém 6%,12% (1.000 ml/chai) Chai 1,35 * Mü phÈm hiÖu Berina do Th¸i Lan s¶n xuÊt: - DÇu vuèt tãc LÝt 6,00 - Thuèc uèn tãc LÝt 5,50 - Mouse vuèt tãc LÝt 5,20 - Kem vuèt tãc LÝt 0,80 - Keo xÞt tãc LÝt 3,00 - Thuèc duçi tãc Kg 2,70
 15. 15 - Níc Hydro lµm chÕ phÈm tãc LÝt 1,00 * Mü phÈm hiÖu Galenic do Ph¸p s¶n xuÊt - ChÊt lµm tan mì (Cellus Stop Elancyl) Kg 50,00 - Kem chèng r¹n da (Stretch Mark cream Elancyl) Kg 34,00 - Gel lµm c¨ng da (Firming Bust Elancyl) Kg 70,00 * Mü phÈm hiÖu L’Oreal do Indonesia s¶n xuÊt: - ChÊt se lç ch©n l«ng (30 ml/chai) Chai 3,30 - Kem dìng vïng m¾t (15 ml/chai) Chai 2,80 - Kem dìng tr¾ng da (50 ml/chai) Chai 4,00 * Mü phÈm hiÖu Nobless do Hµn quèc s¶n xuÊt: - Tinh chÊt dìng da Essence LÝt 30,00 - S÷a dìng da, s÷a dìng da chèng n¾ng LÝt 30,00 - HuyÕt thanh trÞ n¸m tµn nhang Essence Sumum LÝt 110,00 - Kem dìng da, kem dìng da chèng n¾ng Kg 80,00 - Kem chèng nh¨n vïng m¾t Kg 80,00 - S÷a röa mÆt, s÷a röa mÆt tr¾ng da LÝt 20,00 - §¾p mÆt n¹ lµm tr¾ng da LÝt 25,00 - Kem lét da LÝt 80,00 - HuyÕt thanh chèng nh¨n, th©m quÇng m¾t LÝt 247,00 - Tinh chÊt dìng da tr¾ng, chèng n¾ng LÝt 32,00 - Kem t¹o Èm LÝt 70,00 - Kem dìng da ®ªm Kg 145,00 - HuyÕt thanh lµm s¨n da LÝt 145,00 - PhÊn trang ®iÓm (14 gr/hép) Hép 5,00 - C©y ch¶i l«ng mi C©y 2,80 - KÎ m¾t níc (7 ml/chai) Chai 2,50 - Kem phÊn che khuyÕt ®iÓm (13 gr/lä) Lä 5,30 * Mét sè mü ph¶m kh¸c: - PhÊn r«m dïng cho ngêi lín 100gr 2,50 - Bïn t¾m kg 1,50 - Muèi t¾m kg 1,50 - Muèi ng©m ch©n kg 1,50 - B«ng tÈy mÆt mÒm, d¹ng miÕng miÕng 0,10 2. Söa l¹i ®iÓm (e) môc (2) ch¬ng 33 b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 09/12/2002 nh sau: “Mü phÈm c¸c lo¹i kh¸c, hiÖu kh¸c cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ ë trªn (trõ mü phÈm do c¸c níc G7 s¶n xuÊt)” 3. Huû bá khung gi¸ mü phÈm c¸c hiÖu: GERVAS, JC, IVY, REDWIN quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 149/2002/Q§/BTC. CH¦¥NG 34 * S¸p nh©n t¹o dïng trong ngµnh dÖt Kg 2,00 * S¸p nh©n t¹o dïng trong ngµnh nhùa Kg 1,40 * S¸p dïng trong s¶n xuÊt cao su (Ozon wax yellow) TÊn 1.100,00 * ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt h÷u c¬: - Dehyton TÊn 630,00 - Texapon TÊn 800,00 - Comperlan KDT TÊn 1.500,00 * ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt dïng trong s¶n xuÊt s¬n:
 16. 16 - Do G.7 s¶n xuÊt Kg 2,70 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 1,50 * ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt dïng trong s¶n xuÊt chÊt tÈy röa, thuèc trõ s©u: - Do óc, G.7 s¶n xuÊt Kg 2,00 - C¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 1,40 * Ho¸ chÊt thuéc da kg 1,50 * Ho¸ chÊt lau b¶n in lÝt 1,30 * Bét chèng dÝnh t¸ch khu«n tÊn 1.600,00 CH¦¥NG 35 * Enzyme s¶n xuÊt bét ngät: - Optimax Kg 4,00 - Spezyme Fred Kg 3,50 * Enzyme dïng trong ngµnh thùc phÈm kg 6,50 * Enzyme dïng trong ngµnh dÖt: - Enzyme Cellullase AXL vµ Bio XL Kg 7,00 - Enzyme Desize ALN Kg 1,20 - PH 116 Kg 2,50 * Tinh bét biÕn tÝnh (National SI) TÊn 610,00 * Bét phun chèng dÝnh dïng trong ngµnh in: - Do G.7 s¶n xuÊt Kg 6,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 2,50 - Do Trung Quèc s¶n xuÊt Kg 1,50 * Keo d¸n + Lo¹i cha ®ãng vØ, tuýp kg 1,50 CH¦¥NG 36 * Cån ®Æc dïng lµm chÊt ®èt Kg 0,60 CH¦¥NG 37 * Ho¸ chÊt nhiÕp ¶nh t¹o mµn in lôa Ulano Kg 7,00 * Phim Kodak Gold 36 kiÓu cuén 1,40 * Phim Kodak ProImage, Kodak ProFoto cuén 1,00 * Thuèc tr¸ng ¶nh, röa ¶nh, hiÖn h×nh, ®Þnh h×nh. LÝt 3,00 CH¦¥NG 38 * Thuèc trõ nÊm, bÖnh c©y trång: - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Benomyl 50% Kg 6,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Carbendazim 50% Kg 2,40 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Hexaconazole 92% Kg 40,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Hexaconazole 5% Kg 5,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Isoprothiolane 96% do NhËt s¶n Kg 9,00 xuÊt - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Isoprothiolane 92 - 96% do c¸c níc Kg 4,80 kh¸c s¶n xuÊt Kg 2,20 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Isoprothiolane 40% Kg 3,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Mancozeb 80% Kg 16,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Metalaxil 98% Kg 13,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Propiconazole 25% Kg 1,20 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Sulfur 80% Kg 2,20 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Thiophanate 43% Kg 3,90 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Thiophanate 70% Kg 2,20 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Tricyclazole 20% Kg 13,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Tricyclazole 75% Kg 0,50
 17. 17 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Validamycin 5% (SL) Kg 1,20 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Validamycin 5% ( WP) Kg 1,80 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Zineb 80% - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Carbendazzim Tech 90 - 98% Kg 3,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Iprobenphos 90 - 98% Kg 1,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Iprobenphos 50% Kg 1,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Tebucoonazole 25% Kg 8,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Poliram Complex Kg 5,00 * Thuèc b¶o vÖ c©y trång: - Iprodion 50% Kg 10,00 * Thuèc trõ s©u: - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Bacillus 16.000 UI Kg 6,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Buproferin 10% Kg 1,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Chlorpyrifos Ethyl 40% Kg 3,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Cypermethrin 10% Kg 2,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Cypermethrin 35% Kg 6,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Dimethoate 40% Kg 1,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Nereitoxin 95% Kg 2,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Nereitoxin 18% Kg 0,40 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Abamectin 1,8% EC Kg 6,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Acephate 40% LÝt 2,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Bacillus 32 triÖu ®¬n vÞ Kg 11,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt BPMC 90 - 98% Kg 2,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt BPMC 50% Kg 1,20 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Cartap 95% Kg 6,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Cypermethrin 5% Kg 1,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Cypermethrin 20% + Quinalphos 3% Kg 4,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Alpha Cypermethrin 5% EC Kg 2,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Dichloryos DDVP 50% EC Kg 1,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Chlorpyripos Ethyl 20% EC Kg 3,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Fenvalerate 20% EC Kg 2,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Methoxyfenozide 23 F Kg 40,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Permethrin 50% EC Kg 13,00 * Thuèc trõ cá: - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: 2.4 D (72% - 98%) Kg 1,50 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Butachlor 60% Kg 3,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Glyphosate (48% - 62%) Kg 2,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt: Quinchlorac 25% Kg 10,00 - Bensulfuron Methyl 10% Kg 5,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Glyphosate 40 - 47% LÝt 2,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Pyrazosulfuron Ethyl 10% WP Kg 34,00 - Lo¹i chøa ho¹t chÊt Pyribenzoxim 3% EC Kg 10,00 * ChÊt trî nhuém dïng trong ngµnh dÖt: - Bioacid AL 2500 Kg 1,50 - Bioneutral NS 300 Kg 4,00 - Dispesant Kg 12,00 - Dyamul Kg 1,40 - Dyapol Kg 12,00 - Serilube Kg 1,00 - Seriquest Kg 1,00
 18. 18 - Lo¹i kh¸c Kg 2,40 * Bét chÞu löa dïng cho lß thÐp TÊn 820,00 * Cån bÐo c«ng nghiÖp do §an m¹ch s¶n xuÊt Kg 2,50 * Phô gia chèng thÊm cho bª t«ng kg 2,00 * Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt phô gia bª t«ng kg 0,50 * ChÊt phô gia cho s¶n xuÊt giÊy (chÊt t¹o mµng chèng kg 5,00 Èm, ®é bãng vµ ®é bÒn kh«). CH¦¥NG 39 * Co nèi èng, m¨ng x«ng, r¾c co, co nèi b»ng nhùa kÕt Kg 2,00 hîp víi ®ång * H¹t nhùa EPS (Expandable polystyrene) TÊn 830,00 * H¹t nhùa ABS TÊn 900,00 * H¹t nhùa SAN TÊn 970,00 * H¹t nhùa kh¸c TÊn 850,00 * Bét nhùa PVC TÊn 700,00 * Bét nhùa Urea (Urea Moulding compound) TÊn 900,00 * Ph«i nhùa PET Kg 1,20 * èng luån d©y ®iÖn: - Lo¹i phi 16 mm MÐt 0,10 - Lo¹i phi 20 mm MÐt 0,15 - Lo¹i phi 25 mm MÐt 0,20 * B¨ng keo c¸c lo¹i, khæ réng tõ 20 cm trë lªn (bao gåm c¶ lâi giÊy vµ giÊy ®Õ): + Lo¹i cha in h×nh, in ch÷ -- Lo¹i dÝnh 1 mÆt Kg 0,80 -- Lo¹i dÝnh 2 mÆt Kg 1,30 + Lo¹i ®· in h×nh, in ch÷ tÝnh t¨ng 20% so víi khung gi¸ trªn * Polymer Vinyl acetate (nguyªn sinh, kh«ng ph©n t¸n Kg 2,00 trong níc) * èng nhùa PE c¸c lo¹i: ¸p gi¸ t¬ng ®¬ng èng nhùa PVC (th«ng thêng) quy ®æi theo kÝch cì (®êng kÝnh trong) quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ kÌm theo Q§ sè 149/2002/Q§.BTC ngµy 09/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh * èng dÉn mÒm b»ng sîi dÖt kÕt hîp cao su: ¸p gi¸ b»ng 80% èng nhùa PVC (th«ng thêng) quy ®æi theo kÝch cì (®êng kÝnh trong) quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ kÌm theo Q§ sè 149/2002/Q§.BTC ngµy 09/12/2002 cu¶ Bé Tµi chÝnh * Thïng nhùa kh«ng gi÷ l¹nh, kh«ng c¸ch nhiÖt, cã n¾p ®Ëy, cã 4 b¸nh xe ®Èy: - Lo¹i 25 lÝt C¸i 2,50 - Lo¹i 45 lÝt C¸i 3,00 - Lo¹i 60 lÝt C¸i 3,20 - Lo¹i 90 lÝt C¸i 3,50 - Lo¹i 110 lÝt C¸i 4,00 - Lo¹i 135 lÝt C¸i 4,50 * NÕu nhËp kh¸c dung tÝch, quy ®æi theo dung tÝch gÇn nhÊt.
 19. 19 * Thïng nhùa gi÷ l¹nh, c¸ch nhiÖt tÝnh b»ng 500% khung gi¸ lo¹i kh«ng gi÷ l¹nh. * Dao, nØa, muçng b»ng nhùa (kh«ng ph¶i nhùa Kg 2,00 melamine) * Giá ®ùng t¹p chÝ b»ng nhùa, lo¹i ®Ó bµn (8,5 x 25 x C¸i 0,32 29,5 ) cm * B×a ®ãng s¸ch cã g¸y phñ keo nhùa nhiÖt: - Lo¹i dµy 1,5 mm ®Õn 3 mm (120 b×a/hép) Hép 1,80 - Lo¹i dµy 6 mm ®Õn 9 mm (100 b×a/hép) Hép 1,50 - Lo¹i dµy 12 mm ®Õn 15 mm (80 b×a/hép) Hép 1,30 - Phô kiÖn bµn,tñ, ghÕ v¨n phßng: * B¸nh xe ®Èy (4 c¸i/ bé) kÝch cì 4 cm ®Õn 6 cm - Lo¹i cã kho¸ vµ nót nhÊn Bé 0,38 - Lo¹i kh«ng kho¸ vµ nót nhÊn Bé 0,32 * GhÕ nhùa (18 x 20 x 30) cm C¸i 0,30 * Lång bµn nhùa (50 cm) C¸i 0,40 * Hép ®ùng bót b»ng nhùa (22,5 x 8 x 3,5) cm - Do Trung Quèc s¶n xuÊt C¸i 0,08 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt C¸i 0,20 * M« h×nh ®iÖn tho¹i di ®éng c¸c lo¹i C¸i 4,80 * Hép ®ùng card b»ng nhùa C¸i 0,50 * Tói ®ùng hå s¬ b»ng nhùa c¸c cì: - Do Trung Quèc s¶n xuÊt chiÕc 0,01 - Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt chiÕc 0,02 * D©y kÐo nhùa nhiÒu mµu s¾c, dïng lµm b×a s¬-mi plastic trong v¨n phßng phÈm - Do Trung Quèc s¶n xuÊt -- D©y kÐo (100mÐt/cuén) cuén 2,50 -- §Çu kho¸ kÐo (1000 ®Çu/bÞch) bÞch 1,50 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 200% khung gi¸ trªn * Simili - tÊm plastic lo¹i xèp ®îc gia cè b»ng v¶i khæ 1,6 mÐt - Do Trung Quèc s¶n xuÊt kg 1,00 - Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt kg 1,50 - Lo¹i khæ kh¸c 1,6 mÐt th× quy ®æi theo lo¹i khæ 1,6 mÐt ®Ó tÝnh. * ChËu röa b¸t b»ng nhùa do EU s¶n xuÊt: lo¹i ®«i C¸i 11,00 * Cöa ra vµo khung nhùa cã kÝnh - Lo¹i 1 líp kÝnh m2 15,00 - Lo¹i 2 líp kÝnh m2 18,00 * Cöa sæ khung nhùa cã kÝnh m2 15,00 * §å ch¬i Rubic b»ng nhùa c¸i 0,20 CH¦¥NG 40 * Mµng nhùa OPS, lo¹i cøng Kg 1,60 * èng dÉn c¸c lo¹i b»ng cao su lu ho¸: - Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt: + Lo¹i tõ 6 mm ®Õn 8 mm MÐt 0,12 + Lo¹i tõ trªn 8 mm ®Õn díi 19 mm MÐt 0,26 + Lo¹i tõ 19 mm ®Õn díi 26 mm MÐt 0,35 + Lo¹i tõ 26 mm ®Õn díi 32 mm MÐt 0,36
 20. 20 + Lo¹i tõ 32 mm trë lªn MÐt 0,37 - Do Trung Quèc s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% khung gi¸ trªn. * èng dÉn c¸c lo¹i b»ng cao su lu ho¸ gia cè b»ng líp lãt kim lo¹i do Trung Quèc s¶n xuÊt: + Lo¹i tõ 6 mm ®Õn 8 mm MÐt 0,16 + Lo¹i tõ trªn 8 mm ®Õn díi 19 mm MÐt 0,34 + Lo¹i tõ 19 mm ®Õn díi 26 mm MÐt 0,46 + Lo¹i tõ 26 mm ®Õn díi 32 mm MÐt 0,48 + Lo¹i tõ 32 mm trë lªn MÐt 0,50 * èng dÉn c¸c lo¹i b»ng cao su lu ho¸ gia cè b»ng líp lãt kim lo¹i do c¸c níc ngoµi Trung quèc s¶n xuÊt: + Lo¹i tõ 6 mm ®Õn 8 mm MÐt 0,24 + Lo¹i tõ trªn 8 mm ®Õn díi 19 mm MÐt 0,52 + Lo¹i tõ 19 mm ®Õn díi 26 mm MÐt 0,70 + Lo¹i tõ 26 mm ®Õn díi 32 mm MÐt 0,72 + Lo¹i tõ 32 mm trë lªn MÐt 0,75 * B¨ng t¶i b»ng cao su c«ng nghiÖp: + Lo¹i 50 cm ®Õn díi 65 cm MÐt 4,00 + Lo¹i 65 cm ®Õn díi 80 cm MÐt 5,00 + Lo¹i 80cm MÐt 7,00 * Bé phít b»ng cao su lu ho¸ bé 4,00 * Bé gio¨ng b»ng cao su lu ho¸ bé 2,00 * Vßng ®Öm cao su lu ho¸ phi 300mm c¸i 0,20 CH¦¥NG 42 * Tói ®ùng gËy ch¬i Golf hiÖu Wilson C¸i 70,00 * CÆp ®ùng m¸y vi tÝnh x¸ch tay C¸i 8,00 * Tói x¸ch tay gi¶ da - Lo¹i ®êng chÐo ®Õn 10 cm C¸i 0,25 - Lo¹i ®êng chÐo tõ 11cm ®Õn díi 20cm C¸i 0,50 - Lo¹i ®êng chÐo tõ 20cm ®Õn 30cm C¸i 1,00 - Lo¹i ®êng chÐo trªn 30cm C¸i 1,50 * Tói x¸ch tay b»ng v¶i thæ cÈm - Lo¹i cã ®êng chÐo ®Õn 20 cm C¸i 0,60 - Lo¹i cã ®êng chÐo trªn 20 cm C¸i 1,00 * VÝ gi¶ da - Lo¹i cã ®êng chÐo ®Õn 10 cm C¸i 0,50 - Lo¹i cã ®êng chÐo trªn 10 cm C¸i 1,00 * Bao ®iÖn tho¹i b»ng v¶i thæ cÈm C¸i 0,70 CH¦¥NG 44 * Bét gç dïng ®Ó lµm nhang Kg 0,15 * Tîng gç: - Cao díi 50 cm C¸i 1,00 - Cao tõ 50 cm ®Õn 70 cm C¸i 2,00 - Cao trªn 70 cm C¸i 3,00 * Thanh gç lµm khung tranh mÐt 0,65 CH¦¥NG 45 * Nót chai b»ng Lie, ®Çu bäc PVC ChiÕc 0,05 * Nót chai b»ng Lie ChiÕc 0,03 * VËt t s¶n xuÊt ¾c - quy do Anh s¶n xuÊt: + Bét Lie th« Kg 16,00
Đồng bộ tài khoản