Quyết định 88/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 88/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 88/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 88/2004/Q§­BTC  ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh  møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Bé LuËt Hµng h¶i ViÖt Nam; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL­UBTVQH10   ngµy 28/8/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; Theo ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng VËn t¶i t¹i c«ng v¨n   sè 5411/GTVT­VT ngµy 6/10/2004, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i. §iÒu   2:  C¬ quan ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ,  lÖ phÝ hµng h¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ  hµng h¶i vµ ®îc trÝch theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng  sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch  nhµ níc theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu   3:   C¸c   møc   thu   phÝ   hµng   h¶i   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt   ®Þnh   nµy   do   c¸c   doanh   nghiÖp   c¶ng   biÓn   vµ   doanh  nghiÖp qu¶n lý luång hµng h¶i chuyªn dïng thu ®∙ bao gåm  thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. 
 2. 2 §iÒu   4:   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   tõ  ngµy 01/01/2005; c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i t¹i  QuyÕt ®Þnh sè 61/2003/Q§­ BTC ngµy 25/4/2003; QuyÕt ®Þnh  sè   62/2003/Q§­   BTC   ngµy   25/4/2003   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c  tr¸i víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá.  §iÒu   5:   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i; C¬ quan, tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ  hµng h¶i vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ HµNG H¶I (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 88/2004/Q§­ BTC  ngµy 19/11/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) PHÇN I ­ NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG I ­ X¸c ®Þnh møc phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ph¶i nép:  Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ph¶i nép lµ møc thu quy  ®Þnh theo BiÓu møc thu nµy vµ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c  nguyªn t¾c sau: 1. Dung tÝch toµn phÇn ­ GROSS TONNAGE (GT): 1.1.   §èi   víi   tµu   thuû   chë   hµng   kh«   kÓ   c¶   container  (DRY CARRIERS): lµ dung tÝch toµn phÇn (GT) lín nhÊt cña  tµu thuû ghi trong giÊy chøng nhËn cña §¨ng kiÓm. 1.2.   §èi   víi   tµu   thuû   chë   hµng   láng   (LIQUID   CARGO  TANKERS): TÝnh b»ng 85% GT lín nhÊt ghi trong giÊy chøng  nhËn cña §¨ng  kiÓm  kh«ng ph©n  biÖt  tµu cã hay  kh«ng  cã  c¸c kÐt níc d»n ph©n ly. 1.3. §èi víi tµu thuû ra, vµo ®Ó chë kh¸ch, söa ch÷a,  ph¸ dì: TÝnh b»ng  50%  GT lín nhÊt  ghi  trong  giÊy chøng  nhËn cña §¨ng kiÓm. 1.4. Tµu thuû kh«ng ghi GT, ®îc quy ®æi nh sau: ­ Tµu thuû chë hµng:  1,5   tÊn   träng   t¶i   ®¨ng   ký  tÝnh b»ng 01 GT. ­ Tµu kÐo, tµu ®Èy: 01 HP (KW) tÝnh b»ng 0,5 GT. ­ Sµ lan: 01 tÊn träng t¶i ®¨ng ký tÝnh b»ng 01 GT.
 3. 3 1.5. §èi víi tµu thuû lµ ®oµn sµ lan, tµu kÐo (hoÆc  tµu ®Èy): TÝnh b»ng tæng GT cña c¶ ®oµn sµ lan vµ tµu kÐo  (hoÆc tµu ®Èy). 2. §¬n vÞ tÝnh c«ng suÊt m¸y: C«ng suÊt m¸y chÝnh ®îc  tÝnh b»ng m∙ lùc (HORSE POWER ­ HP) hoÆc Ki l« o¸t (KW)  cña tµu thuû; PhÇn lΠdíi 01 HP hoÆc KW tÝnh trßn 01 HP  hoÆc 1KW. 3. §¬n vÞ thêi gian: ­ §èi víi ®¬n vÞ thêi gian lµ ngµy: 1 ngµy tÝnh lµ 24  giê; PhÇn lΠcña ngµy tõ 12 giê trë xuèng tÝnh b»ng 1/2  ngµy, trªn 12 giê tÝnh b»ng 1 ngµy. ­ §èi víi ®¬n vÞ thêi gian lµ giê: 1 giê tÝnh b»ng 60  phót;   PhÇn   lÎ   tõ   30   phót   trë   xuèng   tÝnh   b»ng   1/2   giê,  trªn 30 phót tÝnh b»ng 1 giê. 4. §¬n vÞ khèi lîng hµng ho¸ (kÓ c¶ bao b×): Lµ tÊn  hoÆc mÐt khèi (m3); PhÇn lΠdíi 0,5 tÊn hoÆc 0,5m3  kh«ng  tÝnh, tõ 0,5 tÊn hoÆc 0,5m3  trë lªn tÝnh 1 tÊn hoÆc 1m3.  Trong mét vËn ®¬n lÎ, khèi lîng tèi thiÓu ®Ó tÝnh phÝ lµ  1 tÊn hoÆc 1m3. Víi lo¹i hµng ho¸ mçi tÊn chiÕm tõ 2m3 trë  lªn th× cø 2m3 tÝnh b»ng 1 tÊn. 5.  Kho¶ng  c¸ch  tÝnh phÝ:  Lµ h¶i  lý; PhÇn  lΠcha ®ñ  mét h¶i lý tÝnh lµ 1 h¶i lý. §¬n vÞ tÝnh phÝ cÇu bÕn tµu  thuû   lµ   mÐt   (m)   cÇu   bÕn,   phÇn   lÎ   cha   ®ñ   01m   tÝnh   b»ng  01m. 6. §ång tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i:  ­ §èi  víi ho¹t  ®éng  hµng  h¶i tuyÕn  quèc  tÕ: §¬n  vÞ  thanh   to¸n   phÝ   hµng   h¶i   lµ   ®ång   §«   la   Mü   (USD).   ViÖc  thanh to¸n phÝ thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n   lý   ngo¹i   tÖ   cña   Nhµ   níc   ViÖt   Nam.   Trêng   hîp   ph¶i  chuyÓn ®æi tõ ®ång §« la Mü sang ®ång tiÒn ViÖt Nam th×  quy ®æi theo tû gi¸ giao dÞch  b×nh  qu©n trªn thÞ trêng  ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n   hµng   do   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam  c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. ­ §èi víi ho¹t ®éng hµng h¶i gi÷a c¸c c¶ng biÓn ViÖt  Nam: §¬n vÞ thanh to¸n phÝ hµng h¶i lµ ®ång ViÖt Nam. 7. Trêng hîp trong mét chuyÕn tµu thuû nhËn, tr¶ hµng  xuÊt nhËp khÈu t¹i nhiÒu c¶ng biÓn ViÖt Nam ®ång thêi cã  kÕt hîp nhËn, tr¶ hµng néi ®Þa th× ®îc coi lµ ho¹t ®éng  vËn t¶i quèc tÕ vµ ®îc ¸p dông theo BiÓu møc thu phÝ, lÖ  phÝ hµng h¶i ®èi víi ho¹t ®éng hµng h¶i quèc tÕ.  Riªng   khèi   lîng   hµng   ho¸   vËn   chuyÓn   néi   ®Þa,   kh«ng  ph¶i chÞu phÝ neo ®Ëu.
 4. 4 II­ Mét sè thuËt ng÷ t¹i QuyÕt ®Þnh nµy  ®îc hiÓu nh sau: 1. Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) xuÊt khÈu: Lµ hµng ho¸  cã   n¬i   göi   hµng   (gèc)   ë   ViÖt   Nam   vµ   cã   n¬i   nhËn   hµng  (®Ých) ë níc ngoµi. 2. Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) nhËp khÈu: Lµ hµng ho¸  cã n¬i göi hµng (gèc) ë níc ngoµi vµ n¬i nhËn hµng (®Ých)  ë ViÖt Nam. 3. Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) qu¸ c¶nh: Lµ hµng ho¸  cã   n¬i   göi   hµng   (gèc)   vµ   n¬i   nhËn   hµng   (®Ých)   ë   ngoµi  l∙nh thæ ViÖt Nam ®i th¼ng hoÆc ®îc bèc dì qua c¶ng biÓn  ViÖt Nam hoÆc nhËp kho, b∙i ®Ó ®i tiÕp. 4. Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) trung chuyÓn: Lµ hµng  ho¸ ®îc dì tõ tµu thuû ®a vµo khu vùc c¶ng trung chuyÓn  trong   mét   thêi   gian   nhÊt   ®Þnh,   sau   ®ã   ®îc   bèc   lªn   tµu  thuû kh¸c ®Ó vËn chuyÓn ®Õn mét c¶ng kh¸c. 5. Tµu thuû: Bao gåm tµu biÓn, tµu s«ng vµ c¸c lo¹i  tµu, thuyÒn, ph¬ng tiÖn kh¸c (kh«ng ph©n biÖt cã ®éng c¬  hoÆc kh«ng cã ®éng c¬) ho¹t ®éng trªn biÓn vµ c¸c vïng n­ íc nèi liÒn víi biÓn ViÖt Nam. 6.   Tµu   thuû   chuyªn   dïng,   bao   gåm:   tµu   thuû   dïng   ®Ó  phôc vô ho¹t ®éng  th¨m  dß, khai th¸c dÇu khÝ (tµu  thuû  ho¹t ®éng dÞch vô dÇu khÝ) vµ tµu thuû dïng ®Ó thi c«ng  x©y dùng c«ng tr×nh biÓn. 7.   Ngêi   vËn   chuyÓn:   Lµ   ngêi   dïng   tµu   thuû   thuéc   së  h÷u   cña   m×nh   hoÆc   dïng   tµu   thuû   thuéc   së   h÷u   cña   ngêi  kh¸c ®Ó thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch. 8.   Ngêi   uû   th¸c:   Lµ   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®îc   ngêi   vËn  chuyÓn  uû quyÒn  ®Ó thùc hiÖn viÖc  bèc  dì,  giao  nhËn vµ  b¶o qu¶n hµng ho¸ t¹i c¶ng biÓn. 9. ChuyÕn: Tµu thñy vµo c¶ng 01 lît vµ rêi c¶ng 01 l­ ît ®îc tÝnh lµ 01 chuyÕn. 10. Khu vùc hµng h¶i: lµ giíi h¹n vïng níc thuéc khu  vùc tr¸ch nhiÖm cña mét ®¬n vÞ C¶ng vô Hµng h¶i, trõ mét  sè C¶ng vô Hµng h¶i sau ®©y cã nhiÒu h¬n mét khu vùc hµng  h¶i: ­ Khu vùc tr¸ch nhiÖm cña C¶ng vô Qu¶ng Ninh ®îc chia  thµnh 04 khu vùc hµng h¶i: Khu vùc Hßn Gai, khu vùc CÈm  Ph¶, khu vùc Mòi Chïa vµ khu vùc V¹n Gia. ­ Khu vùc tr¸ch nhiÖm cña C¶ng vô Thõa Thiªn HuÕ ®îc  chia thµnh 02 khu vùc hµng h¶i: Khu vùc ThuËn An vµ khu  vùc Ch©n M©y.
 5. 5 ­ Khu  vùc tr¸ch  nhiÖm  cña  C¶ng  vô §µ N½ng  ®îc chia  thµnh   02   khu   vùc   hµng   h¶i:   Khu   vùc   §µ   N½ng   vµ   khu   vùc  c¶ng Sa Kú. ­ Khu vùc tr¸ch nhiÖm cña C¶ng vô Nha Trang ®îc chia  thµnh 03 khu vùc hµng h¶i: Khu vùc Nha Trang, khu vùc Ba  Ngßi vµ khu vùc vÞnh V©n Phong ­ Khu vùc tr¸ch nhiÖm cña C¶ng vô Vòng Tµu ®îc chia  thµnh 03 khu vùc hµng h¶i: Khu vùc Phó Mü, khu vùc C«n  §¶o vµ khu vùc cßn l¹i.         III­ Ph©n chia khu vùc c¶ng biÓn: ­ Khu vùc 1: C¸c c¶ng n»m trong khu vùc tõ vÜ tuyÕn  20 trë lªn phÝa B¾c. ­ Khu vùc 2: C¸c c¶ng n»m trong khu vùc tõ vÜ tuyÕn  11,5 ®Õn díi vÜ tuyÕn 20. ­   Khu   vùc   3:   C¸c   c¶ng   n»m   trong   khu   vùc   tõ   díi  vÜ  tuyÕn 11,5 trë vµo phÝa Nam. PHÇN II ­ BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ HµNG H¶I §èI VíI HO¹T §éNG HµNG H¶I QUèC TÕ A­ §èI T¦îNG ¸P DôNG: BiÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i nµy ®îc ¸p dông cho c¸c ®èi  tîng sau: 1.   Tµu   thuû   ho¹t   ®éng   vËn   t¶i   hµng   ho¸   (kÓ   c¶  container) xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh, trung chuyÓn  quèc tÕ, ra hoÆc vµo khu chÕ xuÊt; Ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh  kh¸ch tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi vµ tõ níc ngoµi ®Õn ViÖt  Nam vµ tµu thuû chuyªn dïng ho¹t ®éng trªn tuyÕn quèc tÕ  thùc tÕ vµo, rêi, ®i qua hoÆc neo ®Ëu t¹i khu vùc hµng  h¶i hoÆc vïng níc thuéc c¶ng biÓn ViÖt Nam; 2. Hµng ho¸ (kÓ c¶ container): xuÊt khÈu, nhËp khÈu,  qu¸ c¶nh,  trung  chuyÓn,  kÓ c¶ hµng  ho¸ ra hoÆc  vµo khu  chÕ xuÊt do ngêi vËn chuyÓn hoÆc ngêi uû th¸c chÞu tr¸ch  nhiÖm thanh to¸n phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i; 3. Hµnh kh¸ch kÓ c¶ thuyÒn viªn cña tµu kh¸ch tõ níc  ngoµi ®Õn ViÖt Nam b»ng ®êng biÓn hoÆc ngîc l¹i.
 6. 6 B ­ NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ: I ­ PhÝ träng t¶i: 1. Møc thu phÝ träng t¶i:  Tµu thuû vµo, rêi c¶ng biÓn, ph©n c¶ng xuÊt dÇu th«  (tr¹m  rãt  dÇu  kh«ng   bÕn),  c¶ng   chuyªn  dïng   phôc   vô   dÇu  khÝ ph¶i nép phÝ träng t¶i theo møc nh sau: Lo¹i tµu Møc thu A. Tµu thñy (trõ tµu Lash) ­ Lît vµo: 0,032  ­ Lît rêi: USD/GT 0,032  USD/GT B. Tµu Lash ­ Tµu mÑ Lît vµo 0,017  USD/GT Lît rêi 0,017  USD/GT ­ Sµ lan  con (khi  rêi tµu  mÑ tíi  c¶ng kh«ng    thuéc c¶ng tµu mÑ tËp kÕt) Lît vµo 0,017  USD/GT Lît rêi 0,017  USD/GT 2. Nguyªn t¾c thu phÝ: 2.1. Tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn trong cïng mét  khu vùc hµng h¶i chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ träng t¶i theo  møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.2.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   lÊy   nhiªn   liÖu,   thùc  phÈm, níc ngät, thay ®æi thuyÒn viªn mµ kh«ng bèc dì hµng  ho¸, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch ¸p dông møc thu b»ng 70% so víi  møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.3.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   trong   cïng   mét   khu   vùc  hµng h¶i nhiÒu h¬n 3 chuyÕn/th¸ng th× tõ chuyÕn thø 4 trë  ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 60% møc thu quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.4. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng trong  cïng mét khu vùc hµng h¶i nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/th¸ng th× tõ  chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 60%  so víi møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy.
 7. 7 2.5. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  theo ®Þnh tuyÕn æn ®Þnh cËp c¶ng ViÖt Nam ¸p dông møc thu  phÝ träng t¶i nh sau: ­ TÇu cã dung tÝch toµn phÇn díi 300GT, cËp c¶ng æn  ®Þnh víi tÇn suÊt tèi thiÓu 10 chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng  70% møc thu qui ®Þnh. ­ TÇu cã dung tÝch toµn phÇn tõ 300 GT ®Õn díi 1500  GT,   cËp   c¶ng   æn   ®Þnh   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   7  chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng 60% møc thu qui ®Þnh. ­   TÇu   cã   dung   tÝch   toµn   phÇn   tõ   1500   GT   ®Õn   díi  50.000   GT,   cËp   c¶ng   æn   ®Þnh   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng 50% møc thu qui ®Þnh. ­ Tµu cã dung tÝch toµn phÇn tõ 50.000 GT trë lªn thu  b»ng 40% møc thu quy ®Þnh. 2.6.   Tµu   thuû   chuyÓn   t¶i   dÇu   t¹i   VÞnh   V©n   Phong­  Kh¸nh Hoµ ¸p dông møc thu b»ng 20% møc thu quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 môc nµy. 2.7.   Tµu   thuû   mçi   lît   vµo,   rêi   c¶ng   ®ång   thêi   cã  nhiÒu møc thu kh¸c nhau th× ®îc ¸p dông mét møc thu thÊp  nhÊt. 3. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y kh«ng thu phÝ träng t¶i: ­ Tµu thuû vµo, rêi tr¸nh b∙o khÈn cÊp, cÊp cøu bÖnh  nh©n,  ­ Xuång hoÆc can« cña tµu mÑ chë kh¸ch neo t¹i vòng,  vÞnh chë hµnh kh¸ch vµo, rêi c¶ng. ­   Sµ   lan   con   cña   tµu   LASH   ho¹t   ®éng   t¹i   c¶ng   cïng  c¶ng tµu mÑ tËp kÕt. ­ Tµu thuû qu¸ c¶nh ®i Campuchia. II ­ PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i: 1. Møc thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i: Tµu thñy vµo, rêi c¶ng biÓn, c¶ng chuyªn dïng phôc vô  dÇu khÝ, qu¸ c¶nh ®i Campuchia ph¶i nép phÝ b¶o ®¶m hµng  h¶i nh sau: Lo¹i tµu Khu vùc I vµ  Khu vùc II III A. Tµu thñy (trõ tµu Lash) ­ Lît vµo: 0,135 USD/GT 0,092 USD/GT ­ Lît rêi: 0,135 USD/GT 0,092 USD/GT B. Tµu Lash
 8. 8 ­ Tµu mÑ Lît vµo 0,050 USD/GT 0,040 USD/GT Lît rêi 0,050 USD/GT 0,040 USD/GT ­ Sµ lan con (chØ thu khi rêi tµu mÑ ®Ó  ®i trªn luång) Lît vµo 0,073 USD/GT 0,040 USD/GT Lît rêi 0,073 USD/GT 0,040 USD/GT KÓ tõ ngµy 01/01/2006, møc thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i  thu b»ng 75% møc thu quy ®Þnh t¹i BiÓu nµy. 2. Nguyªn t¾c thu phÝ: 2.1. Tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn trong cïng mét  khu vùc hµng h¶i chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ b¶o ®¶m hµng  h¶i theo møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.2.Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   trong   cïng   mét   khu   vùc  hµng h¶i nhiÒu h¬n 3 chuyÕn/th¸ng th× tõ chuyÕn thø 4 trë  ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 80% møc thu quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng trong  cïng mét khu vùc hµng h¶i nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/th¸ng th× tõ  chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 80%  møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.4.  Tµu  thñy ®Õn  vÞ trÝ  hµng h¶i  ®îc phÐp  ®Ó nhËn  dÇu, níc ngät, thùc phÈm, thay ®æi thuyÒn viªn, cÊp cøu  bÖnh nh©n ¸p dông møc thu b»ng 50%  møc thu quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 môc nµy. 2.5. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  theo ®Þnh tuyÕn æn ®Þnh cËp c¶ng ViÖt Nam ¸p dông møc thu  phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i nh sau: ­ TÇu cã dung tÝch toµn phÇn díi 300GT, cËp c¶ng æn  ®Þnh víi tÇn suÊt tèi thiÓu 10 chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng  70% møc thu qui ®Þnh. ­ TÇu cã dung tÝch toµn phÇn tõ 300 GT ®Õn díi 1500  GT,   cËp   c¶ng   æn   ®Þnh   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   7  chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng 60% møc thu qui ®Þnh. ­   TÇu   cã   dung   tÝch   toµn   phÇn   tõ   1500   GT   ®Õn   díi  50.000   GT,   cËp   c¶ng   æn   ®Þnh   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng thu b»ng 50% møc thu qui ®Þnh. ­ Tµu cã dung tÝch toµn phÇn tõ 50.000GT trë lªn ¸p  dông møc thu b»ng 30% møc thu quy ®Þnh. 2.6.   Tµu   thuû   chuyÓn   t¶i   dÇu   t¹i   VÞnh   V©n   Phong­  Kh¸nh Hoµ ¸p dông møc thu b»ng 20% møc thu quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 môc nµy.
 9. 9 2.7.   Tµu   thñy   mçi   lît   vµo,   rêi   c¶ng   ®ång   thêi   cã  nhiÒu   møc   thu   kh¸c   nhau   th×   ¸p   dông   mét   møc   thu   thÊp  nhÊt. 3. Kh«ng thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i ®èi víi trêng hîp  sau ®©y: Xuång hoÆc can« cña tµu mÑ chë kh¸ch neo t¹i khu vùc  hµng h¶i ®îc phÐp thùc hiÖn t¨ng bo kh¸ch vµo, rêi c¶ng. III ­ PhÝ hoa tiªu: 1. Møc thu phÝ hoa tiªu: 1.1. Tµu thñy vµo, rêi c¶ng biÓn cã sö dông hoa tiªu  ph¶i nép phÝ hoa tiªu nh sau: Møc thu t¬ng øng  TT §èi víi cù ly dÉn tµu (USD/GT­HL) 1 §Õn 10 HL 0,0034 2 §Õn 30 HL 0,0022 3 Trªn 30 HL 0,0015 Møc thu tèi thiÓu cho mét lît dÉn tµu lµ 200 USD. 1.2.   Mét   sè   tuyÕn   ¸p   dông   møc   thu   phÝ   hoa   tiªu   nh  sau: TT TuyÕn dÉn tµu Møc thu Møc thu tèi  USD/GT/H thiÓu L (USD/tµu/l­ ît) Khu   vùc   B×nh   TrÞ   Hßn   Ch«ng­  Kiªn Giang, §Çm M«n­ Kh¸nh Hßa,  1 Xu©n H¶i­ Cöa Lß, Phao O­ C¶ng  0,0045 180 Nghi S¬n, Ch©n M©y, Dung QuÊt,  Vòng ¸ng TuyÕn   §Þnh   An   qua   luång   S«ng  2 0,0032 270 HËu 3 Khu vùc Phó Quèc­Kiªn Giang 0,0070 200 1.3. Tµu thñy vµo, rêi, di chuyÓn trong khu vùc ph©n  c¶ng xuÊt dÇu th« hoÆc di chuyÓn gi÷a c¸c ph©n c¶ng cã sö  dông hoa tiªu ph¶i nép phÝ hoa tiªu nh sau: ­ DÉn cËp tµu: 0,024 USD/GT ­ DÉn rêi tµu: 0,024 USD/GT
 10. 10 1.4. Tµu thuû cã dung tÝch toµn phÇn díi 200 GT (kÓ  c¶ tµu ®¸nh b¾t c¸) ¸p dông møc thu: 25USD/tµu/lît. 1.5.   Tµu   thuû   di   chuyÓn   trong   c¶ng   cã   sö   dông   hoa  tiªu   ¸p   dông   møc   thu:   0,015   USD/GT,   møc   thu   tèi   thiÓu  50USD/tµu/lÇn di chuyÓn. 2. Nguyªn t¾c thu phÝ: 2.1. Khi xin hoa tiªu, chñ tµu ph¶i b¸o cho hoa tiªu  tríc 6 giê; ®èi víi ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« lµ 24 giê. Tr­ êng hîp thay ®æi giê hoÆc hñy bá viÖc xin hoa tiªu ph¶i  b¸o cho hoa tiªu biÕt tríc 3 giê; ®èi víi ph©n c¶ng xuÊt  dÇu th« lµ 8 giê; qu¸ thêi h¹n trªn chñ tµu ph¶i tr¶ tiÒn  chê ®îi víi møc thu 10USD/ngêi­ giê, c¸ch tÝnh thêi gian  chê ®îi nh sau: a/  Hoa tiªu cha rêi vÞ trÝ xuÊt ph¸t: TÝnh lµ 1 giê b/   Hoa tiªu ®∙ rêi vÞ trÝ xuÊt ph¸t: Thêi gian chê  ®îi tÝnh tõ lóc xuÊt ph¸t ®Õn khi hoa tiªu trë vÒ vÞ trÝ  ban ®Çu. c/  Hoa tiªu  chØ chê  ®îi t¹i  ®Þa ®iÓm  ®ãn  tµu kh«ng  qu¸ 4 giê, qu¸ thêi gian trªn viÖc xin hoa tiªu coi nh ®∙  huû bá; nÕu hoa tiªu ®∙ lªn tµu nhng chñ tµu huû bá yªu  cÇu th× ph¶i tr¶ tiÒn hoa tiªu theo luång ®∙ xin dÉn ®êng  vµ møc thu quy ®Þnh. d/ Hoa tiªu ®∙ lµm xong viÖc dÉn ®êng, nÕu thuyÒn tr­ ëng vÉn gi÷ hoa tiªu l¹i sÏ tÝnh thªm tiÒn chê ®îi theo  sè giê gi÷ l¹i. 2.2. Trêng hîp tµu thuû cã hµnh tr×nh ®Ó thö m¸y mãc  thiÕt bÞ, hiÖu chØnh la bµn ¸p dông møc thu b»ng 110% møc  thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.3. TÇu thuû kh«ng tù vËn hµnh ®îc v× lý do sù cè kü  thuËt ¸p dông møc thu b»ng 150% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm  1 môc nµy theo qu∙ng ®êng thùc tÕ. 2.4. Tµu thuû xin hoa tiªu ®ét xuÊt (ngoµi c¸c trêng  hîp nªu trªn) ¸p dông møc thu b»ng 110% so víi møc thu  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy.  2.5. Trêng hîp hoa tiªu ®∙ ®Õn vÞ trÝ nhng tµu thuû  kh«ng vËn hµnh ®îc v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng (cã x¸c nhËn  cña C¶ng vô Hµng h¶i) th× kh«ng thu phÝ hoa tiªu. 2.6. Tµu thuû kh«ng tíi th¼ng c¶ng ®Õn mµ xin neo l¹i  däc ®êng (trõ c¸c tuyÕn kh«ng ®îc ch¹y ®ªm) chñ tµu ph¶i  tr¶ chi phÝ ph¬ng tiÖn ph¸t sinh thªm trong viÖc ®a ®ãn  hoa tiªu. 2.7.  Trêng hîp  tµu thuû  ®∙ ®Õn  vÞ trÝ  chê hoa  tiªu  theo ®óng giê ®¹i diÖn chñ tµu thuû ®∙ yªu cÇu vµ ®∙ ®îc  C¶ng vô Hµng h¶i vµ hoa tiªu chÊp thuËn mµ hoa tiªu cha 
 11. 11 tíi, khiÕn  tµu ph¶i chê ®îi th× hoa tiªu ph¶i  tr¶  tiÒn  cho tµu thuû, tiÒn chê ®îi lµ 100USD/giê theo sè giê thùc  tÕ ph¶i chê ®îi. 2.8.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   trong   cïng   mét   khu   vùc  hµng h¶i nhiÒu h¬n 3 chuyÕn/th¸ng th× tõ chuyÕn thø 4 trë  ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 80% møc thu quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.9. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng trong  cïng mét khu vùc hµng h¶i nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/th¸ng th× tõ  chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 80%  møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.10. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  theo   ®Þnh   tuyÕn   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng   ¸p   dông   møc   thu   b»ng   50%   møc   thu   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.11.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   tµu   thuû   chë   kh¸ch   ho¹t  ®éng   ®Þnh  tuyÕn   cã   dung   tÝch   toµn  phÇn   tõ  50.000GT   trë  lªn ®îc ¸p dông møc thu phÝ hoa tiªu b»ng 40% møc thu quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.12.   Tµu   thuû   chuyÓn   t¶i   dÇu   t¹i   VÞnh   V©n   Phong­  Kh¸nh Hoµ ¸p dông møc thu phÝ hoa tiªu b»ng 20% møc thu  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.13.   Trêng   hîp   tµu   thuû   ph¶i   dÞch   chuyÓn   gi÷a   c¸c  cÇu c¶ng trong  ph¹m vi C¶ng biÓn theo  yªu  cÇu  cña  Gi¸m  ®èc c¶ng biÓn vµ do C¶ng biÓn thanh to¸n phÝ hoa tiªu th×  ¸p dông møc thu phÝ hoa tiªu dÞch chuyÓn trong c¶ng ®èi  víi tµu thuû ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam. IV ­  PhÝ neo, ®Ëu t¹i vòng, vÞnh: 1. §èi víi ph¬ng tiÖn: 1.1.   Tµu   thñy   neo,   ®Ëu   t¹i   vòng,   vÞnh   ph¶i   nép   phÝ  neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh nh sau:  ­   Trong   thêi   gian   30   ngµy   ®Çu   ¸p   dông   møc   thu:  0,0005 USD/GT­ giê ­ Tõ ngµy 31 trë ®i ¸p dông møc thu:   0,0003 USD/GT­ giê Tµu   thuû   neo,   ®Ëu   t¹i   ph©n   c¶ng   xuÊt   dÇu   th«   (tr¹m  rãt dÇu kh«ng bÕn) thu phÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh nh sau: ­   Trong   thêi   gian   30   ngµy   ®Çu   ¸p   dông   møc   thu:  0,0003 USD/GT­ giê ­ Tõ ngµy 31 trë ®i ¸p dông møc thu:   0,0002 USD/GT­ giê
 12. 12 Tµu thñy neo, ®Ëu nhiÒu n¬i trong ph¹m vi vòng, vÞnh  thuéc  khu  vùc  tr¸ch  nhiÖm  cña  mét  c¬ quan  C¶ng  vô Hµng  h¶i   th×   tÝnh   theo   thêi   gian   thùc   tÕ   neo,   ®Ëu   tõng   khu  vùc, sau ®ã céng l¹i. 1.2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  theo   ®Þnh   tuyÕn   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng   ¸p   dông   møc   thu   b»ng   50%   møc   thu   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 môc nµy. 1.3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  ho¹t ®éng ®Þnh tuyÕn cã dung tÝch toµn phÇn tõ 50.000 GT  trë   lªn   ¸p   dông   møc   thu   b»ng   40%   møc   thu   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm 1.1 môc nµy. 1.4.   Tµu   thuû   chuyÓn   t¶i   dÇu   t¹i   VÞnh   V©n   Phong­  Kh¸nh Hoµ ¸p dông møc thu b»ng 20% møc thu quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1 môc nµy. 1.5.   Kh«ng   thu   phÝ   neo,   ®Ëu   t¹i   vòng,   vÞnh   ®èi   víi  tµu thuû trong thêi gian chê thuû triÒu ë vïng níc c¶ng  tríc khi cËp c¶ng ViÖt Nam. 2. §èi víi hµng ho¸: Hµng   ho¸   sang   m¹n   t¹i   vòng,   vÞnh   ®Ó   vËn   chuyÓn   tíi  c¸c c¶ng kh¸c khu vùc hµng h¶i ph¶i nép phÝ neo ®Ëu t¹i  vòng, vÞnh (hµng ho¸ sang m¹n t¹i vòng, vÞnh ®Ó vµo lµm  hµng t¹i cÇu c¶ng trong cïng khu vùc hµng h¶i kh«ng ph¶i  nép phÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh) nh sau: ­ Hµng ho¸ th«ng thêng: 0,07 USD/tÊn ­ Xe b¶o «n, xe xÝch, gÇu ngo¹m, xe l¨n ®êng, xe n©ng  hµng, cÇn cÈu: 2 USD/chiÕc. ­ ¤ t« tõ 15 chç ngåi trë xuèng, xe cã träng t¶i tõ  2,5 tÊn trë xuèng: 0,7USD/chiÕc. ­   C¸c   «   t«   kh¸c   ngoµi   c¸c   lo¹i   ®∙   quy   ®Þnh   trªn: 1,3 USD/chiÕc. V­ PhÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo: 1. §èi víi ph¬ng tiÖn:  1.1. Tµu thuû ®ç t¹i cÇu, phao ph¶i tr¶ phÝ nh sau: ­ §ç t¹i cÇu:  0,0031 USD/GT­ giê ­ §ç t¹i phao: 0,0013 USD/GT­ giê Tµu thuû ®ç nhiÒu n¬i trong ph¹m vi mét c¶ng th× tÝnh  theo thêi gian thùc tÕ tµu ®ç tõng khu vùc sau ®ã céng  l¹i.
 13. 13 1.2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  theo   ®Þnh   tuyÕn   víi   tÇn   suÊt   tèi   thiÓu   4  chuyÕn/th¸ng/c¶ng   ¸p   dông   møc   thu   b»ng   50%   møc   thu   qui  ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1 môc nµy. 1.3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë kh¸ch du lÞch  ho¹t ®éng ®Þnh tuyÕn cã dung tÝch toµn phÇn tõ 50.000 GT  trë lªn ¸p dông møc thu b»ng 40% møc thu cña quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.1 môc nµy. 1.4. Trêng hîp tµu thuû nhËn ®îc lÖnh rêi c¶ng mµ vÉn  chiÕm cÇu, phao ph¶i tr¶ phÝ theo møc:  ­ ChiÕm cÇu: 0,006 USD/GT­ giê ­ ChiÕm phao: 0,002 USD/GT­ giê 1.5. Trêng hîp tµu thuû ®ç ¸p m¹n víi tµu kh¸c ë cÇu  th× tr¶ phÝ theo møc: 0,0015 USD/GT­ giê. 1.6.   Trêng   hîp   kh«ng   lµm   hµng   ®îc   do   thêi   tiÕt   víi  thêi gian trªn 01 ngµy (24 giê liªn tôc) hoÆc ph¶i nhêng  cÇu cho tµu thuû kh¸c theo lÖnh cña C¶ng vô Hµng h¶i th×  kh«ng thu phÝ cña thêi gian kh«ng lµm hµng. 1.7. Tµu thñy cËp cÇu, bÕn t¹i c¸c c¶ng chuyªn dïng  phôc vô dÇu khÝ mµ cã lµm hµng hoÆc nhËn dÇu, níc, tr¶  phÝ theo møc 0,3USD/m­ giê, møc tèi thiÓu cho mét lÇn cËp  cÇu lµ 90USD/tµu. 1.8.   Tµu   thñy   trùc   tiÕp   cËp   cÇu   bÕn   t¹i   c¸c   c¶ng  chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ   nhng   kh«ng   lµm   hµng   hoÆc  kh«ng  nhËn   dÇu,   níc,  tr¶  phÝ  theo   møc   0,35   USD/m­   giê,  møc thu tèi thiÓu cho mét lÇn cËp cÇu lµ: 100 USD/tµu. 1.9.  Tµu  thuû ®ç  ¸p m¹n song  song  víi c¸c  tµu thuû  kh¸c cËp t¹i cÇu c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ tr¶ phÝ  theo møc 0,08 USD/m­ giê, møc thu tèi thiÓu cho mét lÇn  ®ç ¸p m¹n lµ: 25USD/tµu. 2. §èi víi hµng ho¸: Hµng ho¸ (kÓ c¶ container) qua cÇu bÕn, phao neo ph¶i  chÞu phÝ cÇu, bÕn, phao neo theo møc sau: a/ Lµm hµng t¹i cÇu c¶ng:  ­ Hµng ho¸: 0,18  USD/tÊn. ­ Container 20 feet:  1,6    USD/cont. ­ Container 40 feet:  3,2    USD/cont. ­ Container trªn 40 feet:  4,0    USD/cont. b/ Lµm hµng t¹i phao:  0,09 USD/tÊn. c/ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i:
 14. 14 ­ Xe b¶o «n, xe xÝch, gÇu ngo¹m, xe l¨n ®êng, xe n©ng  hµng, cÇn cÈu tr¶ phÝ theo møc: 2,7 USD/chiÕc. ­ Xe « t« 15 chç ngåi trë xuèng, xe cã träng t¶i 2,5  tÊn trë xuèng tr¶ phÝ theo møc: 0,9 USD/chiÕc ­ C¸c lo¹i « t« kh¸c ngoµi c¸c lo¹i ®∙ quy ®Þnh trªn  ®©y tr¶ phÝ theo møc: 1,8 USD/chiÕc d/ Hµng ho¸ lµ hµng láng (gas láng, x¨ng dÇu, nhùa ®­ êng láng...) lµm hµng b»ng ph¬ng ph¸p b¬m rãt tõ tµu thuû  lªn xe bån tr¶ phÝ theo møc 0,9 USD/tÊn. ®/ Hµng ho¸ qua c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ tr¶  phÝ theo møc 0,9 USD/tÊn. 3. §èi víi hµnh kh¸ch: 3.1. Hµnh kh¸ch qua cÇu, bÕn (®i hoÆc ®Õn) ph¶i tr¶  phÝ theo møc:  ­ Lît vµo: 1 USD/ngêi ­ Lît rêi:  1 USD/ngêi (TrΠem díi 12 tuæi kh«ng thu). 3.2. Trêng hîp tµu biÓn ®Ëu t¹i khu vùc neo ®Ëu ®îc  phÐp,   sö   dông   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   thuû   kh¸c   ®Ó   ®a   ®ãn  kh¸ch  vµo  tham  quan du lÞch t¹i ®Êt liÒn hoÆc  c¸c  ®¶o,  phÝ cÇu bÕn ®èi víi hµnh kh¸ch lµ 1 USD/ngêi (bao gåm c¶  lît vµo vµ lît rêi). VI ­ LÖ phÝ ra, vµo c¶ng biÓn:  1.   Tµu   thñy   vµo,   rêi   c¶ng   biÓn   ViÖt   Nam   ph¶i   thùc  hiÖn c¸c thñ tôc qu¶n lý nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt ViÖt Nam vµ nép lÖ phÝ ra, vµo c¶ng biÓn nh sau: TT Lo¹i ph¬ng tiÖn Møc thu (USD/chuyÕ n) 1 Tµu thuû cã dung tÝch toµn phÇn nhá h¬n  10 100GT 2 Tµu thñy cã dung tÝch toµn phÇn tõ 100GT  20 ®Õn díi 500 GT 3 Tµu thñy cã dung tÝch toµn phÇn tõ 500GT  50 ®Õn 1000GT 4 Tµu   thñy   cã   dung   tÝch   toµn   phÇn   trªn  100 1000 GT
 15. 15 2.   LÖ   phÝ   chøng   thùc   (kh¸ng   nghÞ   hµng   h¶i):  20USD/lÇn.
 16. 16 P H Ç N   I I I   ­   B I Ó U   M ø C   T H U   P H Ý ,   L Ö   P H Ý   H µ N G   H ¶ I   § è I  VíI  TµU THUû HO¹T §éNG VËN T¶I NéI §ÞA GI÷A C¸C  C¶NG BIÓN VIÖT NAM  A ­ §èI T¦îNG ¸P DôNG: BiÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i nµy ®îc ¸p dông cho c¸c ®èi  tîng sau: 1.   Tµu   thuû   vËn   t¶i   hµng   ho¸,   hµnh   kh¸ch,   tµu   thuû  chuyªn dïng ho¹t ®éng vËn t¶i néi ®Þa gi÷a c¸c c¶ng biÓn  ViÖt Nam, thùc tÕ vµo, rêi, ®i qua hoÆc neo ®Ëu t¹i khu  vùc hµng h¶i, vïng níc thuéc c¶ng biÓn ViÖt Nam;   2.   Tµu   thuû   chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ   ho¹t   ®éng  gi÷a c¸c ph©n c¶ng dÇu khÝ, c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu  khÝ trong khu vùc tr¸ch nhiÖm cña C¶ng vô Vòng Tµu. 3. Tµu thuû cña lùc lîng vò trang, c«ng an, h¶i quan,  C¶ng vô Hµng h¶i vµ tµu chuyªn dïng t×m kiÕm cøu n¹n khi  thùc   hiÖn   c«ng   vô   kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   ®iÒu   chØnh   cña  QuyÕt ®Þnh nµy; trêng hîp lµm kinh tÕ th× ph¶i nép phÝ,  lÖ phÝ hµng h¶i theo quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu nµy. B ­ C¸C QUY §ÞNH Cô THÓ: I ­ PhÝ träng t¶i: 1. Møc thu phÝ träng t¶i:  1.1.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   biÓn   ViÖt   Nam   ph¶i   nép  phÝ träng t¶i nh sau: ­ Lît vµo:                     250 ®ång/GT ­ Lît rêi:                      250 ®ång/GT 1.2.   Tµu   thuû   chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ,   mçi   chu  tr×nh  di chuyÓn  khÐp kÝn tõ Vòng Tµu tíi c¸c ph©n  c¶ng  dÇu   khÝ,   c¶ng   chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ   vµ   ngîc   l¹i  tÝnh lµ 01 chuyÕn tµu vµ nép phÝ träng t¶i nh sau: ­ Lît vµo: 350 ®ång/GT ­ Lît rêi: 350 ®ång/GT 2. Nguyªn t¾c thu phÝ: 2.1. Tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn trong cïng mét  khu vùc hµng h¶i chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ träng t¶i theo  møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy.
 17. 17 2.2.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   lÊy   nhiªn   liÖu,   thùc  phÈm, níc ngät, thay ®æi thuyÒn viªn mµ kh«ng bèc dì hµng  ho¸, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch ¸p dông møc thu b»ng 70% so víi  møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.3.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   trong   cïng   mét   khu   vùc  hµng h¶i nhiÒu h¬n 3 chuyÕn/th¸ng th× tõ chuyÕn thø 4 trë  ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 60% so víi møc thu  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.4. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë hµng ho¸ vµo,  rêi   c¶ng   trong   cïng   mét   khu   vùc   hµng   h¶i   nhiÒu   h¬n   8  chuyÕn/th¸ng   th×   tõ   chuyÕn   thø   9  trë   ®i   trong  th¸ng   ¸p  dông møc thu b»ng 60% so víi møc thu quy ®Þnh ®iÓm t¹i 1  môc nµy. 2.5.   Tµu   thuû   chØ   ®ç   ë   phao,   vòng,   vÞnh   suèt   thêi  gian lµm hµng ¸p dông møc thu b»ng 50% so víi møc thu nªu  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.6.   Tµu   thuû   mçi   lît   vµo,   rêi   c¶ng   ®ång   thêi   cã  nhiÒu   møc   thu   kh¸c   nhau   th×   ¸p   dông   mét   møc   thu   thÊp  nhÊt. 3. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y kh«ng thu phÝ träng t¶i: ­   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   tr¸nh   b∙o,   cÊp   cøu   bÖnh  nh©n, mµ kh«ng xÕp dì hµng ho¸, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch.  ­ Xuång hoÆc can« cña tµu mÑ chë kh¸ch neo t¹i vòng,  vÞnh chë hµnh kh¸ch vµo, rêi c¶ng. ­   Sµ   lan   con   cña   tµu   LASH   ho¹t   ®éng   t¹i   c¶ng   cïng  c¶ng tµu mÑ tËp kÕt. ­ Tµu thñy chuyªn dïng ®¸nh b¾t c¸ vµ thuyÒn buåm thÓ  thao cña ViÖt Nam.  II ­ PhÝ b¶o ®¶m hµng h¶i: 1. Møc thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i: Tµu thuû vµo, rêi c¶ng biÓn ViÖt Nam ph¶i nép phÝ b¶o  ®¶m hµng h¶i nh sau: 1.1. Tµu thñy cã dung tÝch toµn phÇn tõ 2000 GT trë  xuèng: ­ Lît vµo                 280 ®ång/GT ­ Lît rêi:                 280 ®ång/GT 1.2. Tµu thuû cã dung tÝch toµn phÇn tõ 2001 GT trë  lªn:
 18. 18 ­ Lît vµo:               550 ®ång/GT ­ Lît rêi:                550 ®ång/GT 1.3.   Tµu   thuû   chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ,   mçi   chu  tr×nh  di chuyÓn  khÐp kÝn tõ Vòng Tµu tíi c¸c ph©n  c¶ng  dÇu   khÝ,   c¶ng   chuyªn   dïng   phôc   vô   dÇu   khÝ   vµ   ngîc   l¹i  tÝnh lµ 01 chuyÕn tµu vµ nép phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i nh sau: ­ Lît vµo: 750 ®ång/GT ­ Lît rêi: 750 ®ång/GT 2. Nguyªn t¾c thu phÝ: 2.1. Tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn trong cïng mét  khu vùc hµng h¶i chØ ph¶i nép mét lÇn phÝ b¶o ®¶m hµng  h¶i theo møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.2.   Tµu   thuû   vµo,   rêi   c¶ng   trong   cïng   mét   khu   vùc  hµng h¶i nhiÒu h¬n 3 chuyÕn/th¸ng th× tõ chuyÕn thø 4 trë  ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 80% møc thu quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.3. Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng trong  cïng mét khu vùc hµng h¶i nhiÒu h¬n 8 chuyÕn/th¸ng th× tõ  chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ¸p dông møc thu b»ng 80%  møc thu cña cïng trêng hîp. 2.4.  Tµu  thñy ®Õn  vÞ trÝ  hµng h¶i  ®îc phÐp  ®Ó nhËn  dÇu, níc ngät, thùc phÈm, thay ®æi thuyÒn viªn, cÊp cøu  bÖnh nh©n ¸p dông møc thu b»ng 70% møc thu quy ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 môc nµy. 2.5.   Tµu   thñy   mçi   lît   vµo,   rêi   c¶ng   ®ång   thêi   cã  nhiÒu   møc   thu   kh¸c   nhau   th×   ¸p   dông   mét   møc   thu   thÊp  nhÊt. 3. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y kh«ng thu phÝ b¶o ®¶m hµng  h¶i: ­ Xuång  hoÆc  can«  cña tµu  mÑ chë  kh¸ch  neo t¹i  khu  vùc hµng h¶i ®îc phÐp  thùc  hiÖn t¨ng bo kh¸ch  vµo,  rêi  c¶ng. ­ Tµu  s«ng,  bao gåm:  Tµu  kÐo, ®Èy,  sµ lan  biÓn,  sµ  lan Lash thuéc ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng s«ng. III ­ PhÝ hoa tiªu: 1. Møc thu phÝ hoa tiªu:
 19. 19 1.1. Tµu thuû vµo, rêi c¶ng biÓn ViÖt Nam cã sö dông  hoa tiªu ph¶i tr¶ phÝ hoa tiªu theo møc nh sau:         Vµo hoÆc rêi c¶ng:                      25 ®ång/GT­  HL Møc thu tèi thiÓu mét lît:       300.000 ®ång/lît   1.2.   Mét   sè   tuyÕn   ¸p   dông   møc   thu   phÝ   hoa   tiªu   nh  sau: TT TuyÕn dÉn tµu Møc thu  Møc tèi  (®ång/GT­ thiÓu  HL) (®ång/tµu/ lît) Khu  vùc  VÞnh   Gµnh  R¸i  ®Õn  C¸i  1 MÐp trªn s«ng ThÞ V¶i; Khu vùc  40 500.000 Phó Quèc­ Kiªn Giang TuyÕn   Cöa   Lß,   Xu©n   H¶i,   BÕn  Thuû;   TuyÕn   Phao   O   ®Õn   C¶ng  2 60 500.000 Nghi S¬n, Ch©n M©y, Dung QuÊt,  Vòng ¸ng TuyÕn tõ §Þnh An qua luång S«ng  3 30 1.500.000 HËu 1.3. Tµu thñy vµo, rêi, di chuyÓn trong khu vùc dµn  khoan dÇu khÝ cã sö dông hoa tiªu ph¶i nép phÝ hoa tiªu  nh sau: ­ DÉn cËp tµu:           120 ®ång/GT ­ DÉn rêi tµu:           120 ®ång/GT 1.4.   Tµu   thuû   di   chuyÓn   trong   c¶ng   cã   sö   dông   hoa  tiªu   ¸p   dông   møc   thu   60   ®ång/GT,   møc   thu   tèi   thiÓu   lµ  200.000 ®ång/tµu/lÇn di chuyÓn. 2. Nguyªn t¾c thu phÝ: 2.1. Khi xin hoa tiªu chñ tµu ph¶i b¸o cho hoa tiªu  tríc 6 giê. Trêng hîp thay ®æi giê hoÆc huû bá viÖc xin  hoa tiªu ph¶i b¸o cho hoa tiªu biÕt tríc 3 giê; qu¸ thêi  h¹n trªn chñ tµu ph¶i tr¶ tiÒn chê ®îi víi møc nh sau: ­   Hoa   tiªu:  20.000 ®ång/ngêi­ giê ­ Hoa tiªu vµ ph¬ng tiÖn:                               200.000  ®ång/ngêi­ giê C¸ch tÝnh thêi gian chê ®îi nh sau: a/ Hoa tiªu cha xuÊt ph¸t: tÝnh 1 giê. b/  Hoa tiªu  ®∙ rêi  vÞ trÝ xuÊt  ph¸t:  thêi  gian  chê  ®îi tÝnh tõ lóc xuÊt ph¸t ®Õn khi hoa tiªu trë vÒ vÞ trÝ  ban ®Çu.
 20. 20 c/  Hoa tiªu  chØ chê  ®îi t¹i  ®Þa ®iÓm  ®ãn  tµu kh«ng  qu¸ 4 giê, qu¸ thêi gian trªn viÖc xin hoa tiªu coi nh  huû bá. NÕu hoa tiªu ®∙ lªn tµu nhng chñ tµu huû bá yªu  cÇu th× ph¶i tr¶ tiÒn hoa tiªu theo luång ®∙ xin dÉn ®êng  theo møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. d/ Hoa tiªu ®∙ lµm xong viÖc dÉn ®êng, nÕu thuyÒn tr­ ëng vÉn gi÷ hoa tiªu l¹i sÏ tÝnh thªm tiÒn chê ®îi theo  thêi gian gi÷ l¹i. 2.2. Trêng hîp tµu thuû cã hµnh tr×nh ®Ó thö m¸y mãc,  thiÕt bÞ, hiÖu chØnh la bµn ¸p dông møc thu b»ng 110% møc  thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. 2.3. Tµu thuû kh«ng vËn hµnh ®îc v× lý do sù cè kü  thuËt ¸p dông møc thu b»ng 150% møc thu t¹i ®iÓm 1 môc  nµy. 2.4. Tµu thuû kh«ng tíi th¼ng c¶ng ®Õn mµ xin neo l¹i  däc ®êng (trõ c¸c tuyÕn kh«ng ®îc ch¹y ®ªm) chñ tµu ph¶i  tr¶   chi   phÝ   ph¬ng   tiÖn   ph¸t   sinh   cho   viÖc   ®a   ®ãn   hoa  tiªu. 2.5.  Trêng hîp  tµu thuû  ®∙ ®Õn  vÞ trÝ  chê hoa  tiªu  theo ®óng giê ®¹i diÖn chñ tµu ®∙ yªu cÇu vµ ®îc C¶ng vô  Hµng h¶i vµ hoa tiªu chÊp thuËn mµ hoa tiªu cha tíi khiÕn  tµu ph¶i chê ®îi th× hoa tiªu ph¶i tr¶ tiÒn chê ®îi cho  chñ tµu lµ 250.000 ®ång/giê. 2.6. Trêng hîp hoa tiªu ®∙ ®Õn vÞ trÝ nhng tµu thuû  kh«ng vËn hµnh ®îc v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng (theo x¸c nhËn  cña C¶ng vô Hµng h¶i) th× kh«ng thu phÝ hoa tiªu.                IV ­ PhÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh: Tµu thuû neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh ph¶i nép phÝ neo ®Ëu  t¹i vòng, vÞnh theo møc 5 ®ång/GT­ giê: V   ­   P h Ý   s ö   d ô n g   c Ç u ,   b Õ n ,   p h a o   n e o   t h u é c   k h u   v ù c   c ¶ n g  biÓn: ­ Tµu thuû ®ç t¹i cÇu ph¶i tr¶ phÝ theo møc: 15  ®ång/GT­ giê ­ Tµu thuû ®ç t¹i phao ph¶i tr¶ phÝ theo møc: 10  ®ång/GT­ giê VI ­ LÖ phÝ ra, vµo c¶ng biÓn:
Đồng bộ tài khoản