intTypePromotion=1

Quyết định 88/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
90
lượt xem
2
download

Quyết định 88/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 88/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp đổi mới với một công ty thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam đến năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ sè 88/2005/Q§­TTg  ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh Ph¬ng ¸n  s¾p xÕp ®èi víi mét sè c«ng ty thuéc Tæng c«ng ty  ho¸ chÊt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2006 thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty Ho¸   chÊt ViÖt Nam, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  §iÒu chØnh Ph¬ng ¸n s¾p xÕp ®èi víi mét sè  c«ng ty thuéc Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam ®Õn n¨m 2006  nh phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Bé trëng Bé C«ng nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm; 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ  níc trùc  thuéc  Tæng c«ng  ty Ho¸ chÊt  ViÖt  Nam theo  ®óng néi dung vµ  tiÕn  ®é   ®∙  ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh  sè   183/Q§­TTg   ngµy   19   th¸ng   02   n¨m   2003   vµ   QuyÕt   ®Þnh  nµy. 2.   ChØ   ®¹o   Tæng   c«ng   ty   Ho¸   chÊt   ViÖt   Nam   c¨n   cø  QuyÕt   ®Þnh   sè   155/2004/Q§­TTg   ngµy   24   th¸ng   8   n¨m   2004  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, rµ  so¸t  ®Ó  b¸n tiÕp cæ phÇn Nhµ  níc ë nh÷ng c«ng ty cæ phÇn cã vèn cña Tæng c«ng ty. 3. ChØ  ®¹o Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam x©y dùng §Ò  ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam sang ho¹t  ®éng  theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ vµo quý III n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé   trëng   Bé   C«ng   nghiÖp;   Héi     ®ång   qu¶n   trÞ,   Tæng  gi¸m  ®èc Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt ViÖt Nam vµ  Thñ  trëng c¸c  c¬   quan   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
  3. 3 Phô lôc Danh môc C«ng ty nhµ níc thuéc tæng c«ng ty  hãa chÊt viÖt nam ®îc ®iÒu chØnh h×nh thøc  vµ thêi gian s¾p xÕp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 88/2005/Q§­TTg  ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 08 c«ng ty, trong ®ã Nhµ níc  n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: TT Tªn c«ng ty H×nh thøc s¾p xÕp  Nay ®iÒu  Thêi  theo QuyÕt ®Þnh sè  chØnh cæ  gian  183/Q§­TTg ngµy  phÇn ho¸  thùc  19/02/2003 (CPH) hiÖn 1   C«ng   ty   Ph©n   bãn  µ níc n¾m gi÷ 100%  Nh CPH 2005 vµ   ho¸   chÊt   CÇn  èn ®iÒu lÖ v Th¬  2   C«ng   ty   VËt   t H¹ch   to¸n   phô   thuéc  CPH 2005 xuÊt nhËp khÈu ho¸  Tæng c«ng ty chÊt 3 C«ng   ty   thuèc   s¸t  µ níc n¾m gi÷ 100%  Nh CPH 2005 trïng ViÖt Nam  vèn ®iÒu lÖ 4 C«ng   ty   ph©n   bãn  µ níc n¾m gi÷ 100%  Nh CPH 2006 miÒn Nam vèn ®iÒu lÖ 5 C«ng   ty   Ph©n   bãn  ChuyÓn   tõ   ®¬n   vÞ  CPH 2006 B×nh §iÒn  h¹ch   to¸n   phô   thuéc  thµnh   ®¬n   vÞ   h¹ch  to¸n ®éc lËp 6 C«ng ty Cao su Sao  µ níc n¾m gi÷ 100%  Nh CPH 2006 vµng Hµ Néi  vèn ®iÒu lÖ 7 C«ng   ty   Cao   su   §µ  µ níc n¾m gi÷ 100%  Nh CPH 2006 N½ng vèn ®iÒu lÖ 8 C«ng   ty   C«ng  µ níc n¾m gi÷ 100%  Nh CPH 2006 nghiÖp cao su miÒn  èn ®iÒu lÖ v Nam II. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 05 C«ng ty, trong ®ã Nhµ n íc  n¾m gi÷ díi 50% 1 C«ng   ty   Ho¸   chÊt  µ níc n¾m gi÷ trªn  Nh CPH 2005 ViÖt Tr× 50% vèn ®iÒu lÖ 2 C«ng   ty   S¬n   tæng  µ níc n¾m gi÷ trªn  Nh CPH 2005 hîp Hµ Néi  50% vèn ®iÒu lÖ 3 C«ng   ty   S¬n   chÊt  µ níc n¾m gi÷ trªn  Nh CPH 2005 dÎo 50% vèn ®iÒu lÖ 4 C«ng   ty   C«ng  µ níc n¾m gi÷ trªn  Nh CPH 2005 nghiÖp ho¸ chÊt §µ  50% vèn ®iÒu lÖ N½ng 5 C«ng ty ¾c quy pin  µ níc n¾m gi÷ trªn  Nh CPH 2005
  4. 4 VÜnh  Phó 50% vèn ®iÒu lÖ III. S¸t nhËp: (thùc hiÖn n¨m 2005) C«ng  ty §Êt   ®Ìn vµ   Ho¸ chÊt  Trµng  Kªnh  vµo C«ng  ty  h¬i kü nghÖ que hµn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2