Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho UBND các phường, xã, thị trấn và Ban quản lý các chợ trực tiếp thu một số loại thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 88/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2007 QUY T NNH V VI C TH C HI N Y NHI M THU CHO UBND CÁC PHƯ NG, XÃ, THN TR N VÀ BAN QU N LÝ CÁC CH TR C TI P THU M T S LO I THU TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t qu n lý thu ngày 29/11/2006; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh 60/2003/N -CP cùa Chính ph v vi c phân c p, l p, ch p hành, quy t toán Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 08/2007/Q -UBND ngày 05/01/2007 c a UBND Thành ph v vi c ban hành qui nh chi ti t t l (%) phân chia các kho n thu ngân sách gi a các c p ngân sách giai o n 2007-2010; Căn c Công văn 3661TCT/TCCB ngày 10/11/2004 c a T ng c c thu v vi c tri n khai án m r ng y nhi m thu cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n tr c ti p t ch c, ôn c thu n p các kho n thu và thu khác vào Ngân sách Nhà nư c, Công văn s 1089/TCT-DNK ngày 20/3/2007 c a T ng c c thu v vi c y nhi m thu i v i h kinh doanh có môn bài b c 3 nhưng không i u ki n thu theo phương pháp kê khai; Xét ngh c a C c Thu Thành ph Hà N i t i Công văn s 9360/CT-THDT ngày 12/07/2007, QUY T NNH: i u 1. Giao cho C c Thu Thành ph Hà N i th c hi n án m r ng y nhi m thu cho 232 y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n và 29 Ban qu n lý ch (theo bi u ph l c ính kèm) ư c tr c ti p t ch c, ôn c thu n p các kho n thu vào Ngân sách Nhà nư c. i u 2. Các kho n thu C c thu ư c y nhi m cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n và Ban qu n lý ch t ch c, ôn c thu n p g m: + Thu s d ng t nông nghi p + Thu nhà t
  2. + Thu i v i h kinh doanh n p thu theo phương pháp khoán n nh t 6 tháng n 1 năm t i 100% các phư ng, xã, th tr n, các ch , v i m c môn bài t B c 4 n B c 6, các h kinh doanh có môn bài b c 3 nhưng không i u ki n thu theo kê khai và các h kinh doanh th i v , vãng lai. i u 3. Các kho n thu và thu khác theo quy nh t i i u 2 n p 100% vào ngân sách nhà nư c, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n (có tên theo bi u ph l c) ư c l i Ngân sách phư ng, xã, th tr n theo quy t nh s 08/2007/Q -UBND ngày 05/01/2007 c a UBND thành ph Hà N i; Chi phí cho công tác qu n lý, ngh ip v ư c tính b ng 5% ( i v i phư ng), 8% ( i v i xã, th tr n) trên s thu th c n p vào Ngân sách, ư c l y t ngu n kinh phí khoán chi c a ngành thu và ngu n kinh phí h tr c a Thành ph , trong ó: 70% chi tr c ti p cho các y nhi m thu và 30% chi cho nghi p v phí, công tác qu n lý… i u 4. C c trư ng C c Thu thành ph Hà N i có trách nhi m xây d ng quy trình, quy ch th c hi n y nhi m thu; ch o Chi c c trư ng Chi c c thu các qu n, huy n, ký H p ng y nhi m thu tr c ti p v i y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n và Ban qu n lý các ch ph i h p t ch c ch o thu, n p ti n thu trên a bàn m b o úng quy nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/09/2007, thay th Quy t nh s 37/2005/Q -UB ngày 21/03/2005 c a UBND thành ph Hà N i. i u 6. Chánh Văn phòng UBND thành ph , C c trư ng C c thu thành ph Hà N i, giám c S Tài chính Hà N i, Giám c Kho b c nhà nư c TP Hà N i, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Phư ng, Xã, Th Tr n, Chi c c trư ng Chi c c thu các qu n, huy n, Giám c (ho c Trư ng ban) Ban qu n lý các ch (theo bi u ph l c ính kèm) ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính; - Thư ng tr c H ND TP; báo - ng chí Ch t ch UBND TP; cáo - Các /c Phó ch t ch UBND TP; - T ng c c Thu ; - Như i u 8 ( thi hành); - V2, TH, KT; - Lưu VT, KT Hoàng M nh Hi n PH L C NA BÀN M R NG Y NHI M THU NĂM 2007 (Kèm theo Quy t nh s 88/2007/Q -UBND ngày 07/8/2007 c a UBND thành ph Hà N i)
  3. STT NA BÀN STT NA BÀN I HOÀN KI M 18 Phư ng & 6 Ch 1 Phư ng Tràng Ti n 13 Phư ng Hàng Bài 2 Phư ng Tr n Hưng o 14 Phư ng Hàng B c 3 Phư ng Phúc Tân 15 Phư ng ng Xuân 4 Phư ng Phan Chu Trinh 16 Phư ng C a Nam 5 Phư ng Lý Thái T 17 Phư ng C a ông 6 Phư ng Hàng Tr ng 18 Phư ng Chương Dương 7 Phư ng Hàng Mã 19 Ch Hàng Da 8 Phư ng Hàng Gai 20 Ch Hàng Bè 9 Phư ng Hàng ào 21 Ch ng Xuân 10 Phư ng Hàng Bu m 22 Ch C a Nam 11 Phư ng Hàng Bông 23 Ch C u ông 12 Phư ng Hàng B 24 Ch 19-12 II HAI BÀ TRƯNG 20 Phư ng & 4 Ch 25 Phư ng Vĩnh Tuy 37 Phư ng ng Tâm 26 Phư ng Trương nh 38 Phư ng ng Nhân 27 Phư ng Thanh Nhàn 39 Phư ng ông Mác 28 Phư ng Thanh Lương 40 Phư ng C u D n 29 Phư ng Quỳnh Mai 41 Phư ng Bùi Th Xuân 30 Phư ng Quỳnh Lôi 42 Phư ng B ch Mai 31 Phư ng Ph Hu 43 Phư ng Bách Khoa 32 Phư ng Ph m ình H 44 Phư ng B ch ng 33 Phư ng Nguy n Du 45 Ch Mơ 34 Phư ng Ngô Thì Nh m 46 Ch Hôm 35 Phư ng Minh Khai 47 Ch Hòa Bình 36 Phư ng Lê i Hành 48 Ch ng Tâm III BA ÌNH 14 Phư ng & 3 Ch 49 Phư ng Vĩnh Phúc 58 Phư ng Kim Mã 50 Phư ng Trung Tr c 59 Phư ng Gi ng Võ 51 Phư ng Trúc B ch 60 Phư ng iC n 52 Phư ng Thành Công 61 Phư ng i n Biên 53 Phư ng Quan Thánh 62 Phư ng C ng V
  4. 54 Phư ng Phúc Xá 63 Ch Thành Công 55 Phư ng Ng c Khánh 64 Ch Ng c Hà 56 Phư ng Ng c Hà 65 Ch Châu Long 57 Phư ng Li u Giai IV NG A 21 Phư ng 66 Văn Mi u 77 Ô Ch D a 67 Văn Chương 78 Ngã Tư S 68 Trung T 79 Nam ng 69 Trung Ph ng 80 Láng Thư ng 70 Trung Li t 81 Láng H 71 Th Quan 82 Kim Liên 72 Th nh Quang 83 Khương Thư ng 73 Qu c T Giám 84 Khâm Thiên 74 Quang Trung 85 Hàng B t 75 Phương Mai 86 Cát Linh 76 Phương Liên V TÂY H 8 Phư ng và 3 Ch 87 Xuân La 93 Phú Thư ng 88 Phư ng Yên Ph 94 Nh t Tân 89 Phư ng T Liên 95 Ch Yên Ph 90 Phư ng Th y Khuê 96 Ch Nh t Tân 91 Phư ng Qu ng An 97 Ch Bư i 92 Phư ng Bư i VI THANH XUÂN 11 Phư ng & 5 Ch 98 Thư ng ình 106 Khương Mai 99 Thanh Xuân Trung 107 Khương ình 100 Thanh Xuân Nam 108 H ình 101 Thanh Xuân B c 109 Ch TXB 102 Phương Li t 110 Ch Thư ng ình 103 Nhân Chính 111 Ch Nhân Chính 104 Kim Giang 112 Ch Kim Giang 105 Khương Trung 113 Ch Khương ình VII C U GI Y 8 Phư ng & 3 Ch
  5. 114 Phư ng Quan Hoa 120 Phư ng Trung Hòa 115 Phư ng Nghĩa Tân 121 Phư ng D ch V ng 116 Phư ng Nghĩa ô 122 Ch ng Sa 117 Phư ng Mai D ch 123 Ch Nghĩa Tân 118 Phư ng D ch V ng H u 124 Ch C u Gi y 119 Phư ng Yên Hòa VIII HOÀNG MAI 14 Phư ng & 2 Ch 125 Tương Mai 133 Phư ng Lĩnh Nam 126 Tr n Phú 134 Phư ng Hoàng Văn Th 127 Th nh Li t 135 Phư ng Hoàng Li t 128 Thanh trì 136 Phư ng Giáp Bát 129 Tân mai 137 Phư ng nh Công 130 Phư ng Yên S 138 i Kim 131 Phư ng Vĩnh hưng 139 Ch Trương nh 132 Phư ng Mai ng 140 Ch Mai ng IX LONG BIÊN 14 Phư ng 141 Vi t hưng 148 Ng c Lâm 142 Thư ng thanh 149 Long biên 143 Th ch bàn 150 Giang biên 144 Sài ng 151 Gia Th y 145 Phúc L i 152 c Giang 146 Phúc ng 153 C Kh i 147 Ng c Th y 154 B X GIA LÂM 22 Th tr n, xã 155 Xã Yên Viên 166 Xã Dương Xá 156 Xã Yên Thư ng 167 Xã Dương Quang 157 Xã Văn c 168 Xã Dương Hà 158 Xã Trung M u 169 Xã ông Dư 159 Xã Phú Th 170 Xã ình Xuyên 160 Xã Phù ng 171 Xã ng Xá 161 Xã Ninh Hi p 172 Xã a T n 162 Xã L Chi 173 Xã C Bi 163 Xã Kim Sơn 174 Xã Bát Tràng
  6. 164 Xã Kim Lan 175 TT Yên Viên 165 Xã Kiêu K 176 TT Trâu Quỳ XI T LIÊM 14 Th tr n, xã & 2 ch 177 Xuân phương 186 Minh khai 178 Xuân nh 187 M trì 179 Trung văn 188 ông ng c 180 Th y Phương 198 im 181 Thư ng Cát 190 C nhu 182 Tây T u 191 Xã Liên M c 183 Tây m 192 C u Di n 184 Phú di n 193 Ch di n 185 M ình XII THANH TRÌ 16 Th tr n, xã 194 Yên M 202 T Thanh Oai 195 Vĩnh Quỳnh 203 Ngũ Hi p 196 V n Phúc 204 Ng c H i 197 T Hi p 205 Liên Ninh 198 Th tr n Văn i n 206 H u Hòa 199 Thanh Li t 207 Duyên Hà 200 Tân Tri u 208 ông M 201 Tam Hi p 209 i Áng XIII ÔNG ANH 24 Th tr n, xã 210 Xã Xuân N n 222 Xã Mai Lâm 211 Xã Xuân Canh 223 Xã Liên Hà 212 Xã Võng La 224 Xã H i B i 213 Xã V nh Ng c 225 Xã D c Tú 214 Xã Vi t Hùng 226 Xã ông H i 215 Xã Vân N i 227 Xã C Loa 216 Xã Vân Hà 228 Xã Kim N 217 Xã Uy N 229 Xã Kim Chung 218 Xã Tiên Dương 230 Xã i M ch 219 Xã Th y Lâm 231 Xã B c H ng 220 Xã Nguyên Khê 232 Th tr n ông Anh
  7. 221 Xã Nam H ng 233 Tàm Xá XIV SÓC SƠN 26 Th tr n, xã & 2 Ch 234 Xã Xuân Thu 248 Xã Nam Sơn 235 Xã Xuân Giang 249 Xã Minh Trí 236 Xã Vi t Long 250 Xã Minh Phú 237 Xã Trung Giã 251 Xã Mai ình 238 Xã Tiên Dư c 252 Xã Kim Lũ 239 Xã Thanh Xuân 253 Xã H ng Kỳ 240 Xã Tân Minh 254 Xã Hi n Ninh 241 Xã Tân Hưng 255 Xã c Hòa 242 Xã Tân Dân 256 Xã ông Xuân 243 Xã Quang Ti n 257 Xã B c Sơn 244 Xã Phú Minh 258 Xã B c Phú 245 Xã Phù L 259 Th tr n Sóc Sơn 246 Xã Phù Linh 260 Ch Th tr n 247 Xã Phú Cư ng 261 Ch N T ng + Phư ng, xã, th tr n: 232 c ng: + Ch : 29
Đồng bộ tài khoản