Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 883/2005/Q§­NHNN  ngµy 16  th¸ng 6  n¨m 2005 Quy ®Þnh vÒ chi phÝ  kho¶n vay níc ngoµi cña doanh nghiÖp THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam  n¨m 2003; ­   C¨n cø LuËt ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt   n¨m 1996; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt ban   hµnh v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19/05/2003   cña ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  90/1998/N§­CP ngµy 07/11/1998   cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý  vay, tr¶ nî  níc   ngoµi; ­  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô qu¶n lý ngo¹i hèi, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Doanh   nghiÖp   vay   níc   ngoµi   tù   xem   xÐt,  quyÕt   ®Þnh  vÒ  chi  phÝ  kho¶n  vay níc ngoµi (bao  gåm  l∙i  suÊt, phÝ  vµ  c¸c chi phÝ  liªn quan) trªn c¬  së  tham kh¶o  l∙i suÊt cho vay trªn thÞ  trêng vèn quèc tÕ  vµ  c¸c lo¹i  phÝ   theo   th«ng   lÖ   quèc   tÕ     t¹i   tõng   thêi   ®iÓm   ký   tho¶  thuËn vay vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.  Doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ c¸c doanh   nghiÖp  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÓm 1 Môc I Ch ¬ng I cña Th«ng t  sè  09/2004/TT­NHNN ngµy 21/12/2004 cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam híng dÉn viÖc vay vµ  tr¶ nî  níc ngoµi cña doanh  nghiÖp. §i Ò u   2.   §èi tîng vay, môc  ®Ých vay vµ  thñ  tôc hå  s¬   ®¨ng   ký   kho¶n   vay   níc   ngoµi,   doanh  nghiÖp   thùc  hiÖn  ®óng theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc t¹i Th«ng t  sè  09/2004/TT­NHNN ngµy 21/12/2004 híng dÉn viÖc vay vµ  tr¶  nî níc ngoµi cña doanh nghiÖp.
  2. 2 § i Ò u   3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ     thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  980/2001/Q§­NHNN ngµy 01/08/2001 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam vÒ viÖc quy ®Þnh vÒ chi phÝ kho¶n vay n ­ íc ngoµi cña Doanh nghiÖp. §i Ò u   4.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ, Vô  trëng   Vô   Qu¶n   lý   Ngo¹i   hèi,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Tæng gi¸m ®èc  (gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  c¸c doanh nghiÖp liªn  quan   trong   ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   m×nh   chÞu   tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản