Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
148
lượt xem
32
download

Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 286/2002/QĐ-NHNN ngày 3/4/2002 của Thống đốc Nhân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 886/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  886/2003/Q§­N H N N   n n g µ y 11  th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  q u y   h Õ  ® å n g   b s c t µi î ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  ba n   µ n h    tr  c h theo q u y Õ t ® Þ n h   è  286/2002/Q§­N H N N   g µ y  3/4/2002  s n c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  n h µ  n íc ® h T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     cø    h Nh n     12/12/1997  ña  Ët söa  c Lu   ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µy  m s® c Lu Ng h Nh n     ng 17/6/2003;LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông  µy  td ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr Vt d Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c quy  Õ   ng  µitrî ch ®å t   cña c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 286/2002/Q§­ NHNN   µy  ng 3/4/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh    Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  nh  4  2  sau: “4.Tæ     chøc  u   èi  ng  µitrî lµ m ét  ®Ç m ®å t  :    trong  è  chøc  Ýn  ông  s tæ  td thµnh    îc c¸c thµnh    viªn ®     viªn kh¸c thèng  Êt  ùa chän  µ    nh l   v giao  tr¸chnhiÖ m     ®Ç u   èi  Öc  chøc  ng  µitrî   ¬  ë  m vi tæ  ®å t   trªnc s n¨ng  ùccña  chøc  Ýn  ông  l  tæ  td ®ã;  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d trung ¬ng    hoÆc   ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Qu t d nh d cs chØ  îclµm  chøc  u   èi  ®  tæ  ®Ç m trong c¸ctr ng  îp c¸ctæ      ê h     chøc  µy  îp vèn  íi n h  v  nhau    ®Ó cho  vay.C«ng    µichÝnh  éc    ty t   thu Tæng   c«ng    ty kh«ng  îc lµm    ®  tæ chøc  u   èi  ng  µitrî ” ®Ç m ®å t   . 2.Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  nh  §i 4  sau: “§iÒu      4.Tæ chøc  îctham    ng  µi î ®  gia®å t   . tr 1. Tæ     chøc  îctham    ng  µitrî µc¸c tæ  ®  gia ®å t         chøc  Ýn  ông  îcthµnh  l td ®  lËp  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Ët    chøc  Ýn  ông  vµ      Lu c¸c tæ  td   c¸c chinh¸nh  îc ñy  ®  quyÒn; 2. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    td nh d c s chØ  îccho  ®  vay  îp vèn  íiQuü   Ýn  h  v  t dông  ©n  ©n  nh d Trung  ng. Ngoµi viÖc  ùc hiÖn  ¬    th   Quy  Õ   ng  µitrî Quü   ch ®å t    , tÝn  ông  ©n  ©n  d nh d Trung  ng  µ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  ¬ v Qu t d nh d c s ph¶itu©n    thñ    c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng  Én  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ c Ch ph v h d c Ng h Nh n   tæ chøc  µ  ¹t®éng  i víi   chøc  µy.” v ho   ®è     tæ  c¸c n
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Ýn  ông, Thñ  ëng    n     tr Vtd   tr c¸c ®¬ vÞ   éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt  thu Ng h Nh n   Nam,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi ¬  t h  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông, Chñ   Þch  ®è c¸c tæ  td   t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung  ng  µ  ¬v Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Þu  ®è Qu t d nh d c s ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản