Quyết định 888/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định 888/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 888/2003/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn tạm thời xử lý hội chứng hô hấp cấp tính nặng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 888/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 888/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2003 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B Y T S 888/2003/QĐ-BYT NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N T M TH I X TRÍ H I CH NG HÔ H P C P TÍNH N NG B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t , Theo đ ngh c a V trư ng V Đi u tr , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Hư ng d n t m th i x trí h i ch ng hô h p c p tính n ng". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Đi u 3. "Hư ng d n t m th i x trí h i ch ng hô h p c p tính n ng" áp d ng cho t t c các cơ s khám ch a b nh nhà nư c, bán công, tư nhân, dân l p, có v n đ u tư c a nư c ngoài. Đi u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Đi u tr B Y t , Giám đ c B nh vi n B ch Mai, Vi n trư ng Vi n Y h c lâm sàng các b nh nhi t đ i, Th trư ng các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Văn Thư ng (Đã ký) HƯ NG D N T M TH I
  2. X TRÍ H I CH NG HÔ H P C P TÍNH N NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 888/QĐ-BYT ngày 19/3/2003 c a B trư ng B Y t ) I. CH N ĐOÁN 1. D ch t : - Có ti p xúc v i ngư i b nh n m đi u tr t i B nh vi n Vi t - Pháp ho c nơi có d ch. - Có ti p xúc v i ngư i b nh s t nghi ng do viêm đư ng hô h p c p tính. 2. Lâm sàng: a) Kh i phát: trung bình m t tu n l sau khi ti p xúc v i ngu n lây. b) Tri u ch ng toàn thân: - Đ t ng t s t cao, thư ng s t liên t c trên 38oC, đôi khi rét run, m t đ , m ch nhanh, bi ng ăn. - Đau đ u, đau m i các cơ các chi, cơ lưng, tăng lên khi ho, có th đau quanh h c m t, có th n i h ch ngo i biên. c) Tri u ch ng hô h p: có m t ho c nhi u tri u ch ng sau: - Ho: Thư ng ho khan, m t s trư ng h p ho có đ m. - Th nhanh nông, nh p th có th trên 25 l n phút kèm theo các d u hi u suy hô h p c p. - Nghe ph i có ran m, có th có ran rít, ran ngáy. 3. C n lân sàng: - Ch p X Quang ph i: t n thương ph i thư ng b t đ u m t thùy ph i, sau lan t a c 2 bên, t n thương ti n tri n nhanh theo t ng ngày, có th ti n tri n thành m toàn b 2 bên ph i d n đ n H i ch ng suy hô h p c p ti n tri n - ARDS. - Khí máu: Gi m o xy máu n ng, SpO2 dư i 90% ho c PaO2 dư i 60 mmHg; có th kèm theo tăng CO2 ho c không. - Công th c máu: S lư ng b ch c u và ti u c u bình thư ng ho c gi m. Khi có b i nhi m vi khu n thì s lư ng b ch c u tăng lên, công th c b ch c u bình thư ng ho c chuy n trái. 4. Ch n đoán vi sinh v t:
  3. - Nh ng nơi có đi u ki n thì làm các xét nghi m đ xác đ nh vi sinh v t. - Làm các xét nghi m vi khu n h c khi nghi có b i nhi m vi khu n ph qu n ph i. II. X TRÍ A. NGUYÊN T C 1. M i trư ng h p đư c phát hi n b nh đ u ph i nh p vi n và cách ly hoàn toàn. 2. Đ i v i các trư ng h p nh không có bi n ch ng thì ch y u là đi u tr tri u ch ng. 3. Thông báo ngay t t c nh ng trư ng h p b nh đư c phát hi n v trung tâm y t d phòng c a đ a phương và B Y t . B. ĐI U TR TRI U CH NG 1. Ho: Dùng thu c gi m ho n u có ho khan nhi u. 2. T c mũi, ng t mũi: nh mũi b ng các thu c nh mũi thông thư ng. 3. S t: - N i b t qu n, áo và lau mát. - N u s t trên 38o5 thì cho dùng thu c h s t: + Ngư i l n: cho dùng Paracetamol, li u dùng 2 g/ngày, chia làm 4 l n. + Tr em dùng Paracetamol 50 - 60 mg/kg cân n ng/ngày, chia làm 4 l n. 4. Dinh dư ng, đi u ch nh r i lo n nư c và đi n gi i: - Đ m b o đ dinh dư ng cho ngư i b nh. - U ng nhi u nư c hoa qu , nên pha thêm mu i. - Truy n tĩnh m ch các dung d ch Natri chlorua 0,9%, Glucose 5%, Ringerlactat. Lư ng d ch truy n tùy theo di n bi n lâm sàng và đi n gi i đ - Truy n tĩnh m ch các dung d ch xít amine. 5. Đi u tr h tr : - Methylprednisolone tiêm tĩnh m ch li u 1 mg/kg/ngày x 3 ngày khi có suy hô h p n ng.
  4. - Có th dùng gammaglobu1in truy n tĩnh m ch 200 - 400 mg/kg/ngày trong 2 - 5 ngày n u có đi u ki n. C. ĐI U TR SUY HÔ H P C P 1. Đánh giá tình tr ng suy hô h p qua các d u hi u: - Lâm sàng: + Khó th , th nhanh trên 25 l n/phút (đ i v i ngư i l n). Đ i v i tr em, xác đ nh th nhanh qua t n s th tính theo l a tu i: * Dư i 2 tháng: ³ 60 l n/phút; * T 2 đ n 12 tháng: ³ 50 l n/phút; * T 1 đ n 5 tu i: ³ 40 l n/phút. + Tím môi, tím đ u chi ho c co kéo cơ hô h p. N u suy hô h p n ng có th có r i lo n ý th c. - Đo đ bão hòa oxy qua da: SpO2 dư i 90% và/ho c đo khí máu PaO2 dư i 60 mmHg (n u có đi u ki n). 2. Đi u tr suy hô h p c p ngư i l n: a) Nguyên t c: B o đ m thông khí, cung c p đ oxy cho ngư i b nh. N u có đi u ki n làm xét nghi m SpO2 và PaO2 thì ph i duy trì SpO2 ³ 90% ho c PaO2 ³ 60 mmHg. b) Th oxy qua ng thông mũi ho c m t n (mask). Lưu lư ng 4 - 10 lít/phút v i ngư i b nh không có b nh ph i mãn tính t trư c; lưu lư ng 1 - 3 lít/phút v i ngư i b nh có b nh ph i mãn tính t c ngh n trư c đó. c) Thông khí nhân t o không xâm nh p CPAP ho c BIPAP ch đ nh khi: - Th trên 25 l n/phút, co kéo cơ hô h p, m ch nhanh trên 100 l n/phút. - SpO2 dư i 90% ho c PaO2 dư i 60 mmHg m c dù đã th oxy qua ng thông mũi hay m tn . - pH máu: 7,3 - 7,35. Thông khí nhân t o không xâm nh p ch đư c ti n hành đ i v i ngư i b nh t nh, h p tác t t, ho kh c đ m t t. Sau 30 - 60 phút thông khí nhân t o không xâm nh p, n u tình tr ng lâm sàng c a ngư i b nh không c i thi n ph i đ t n i khí qu n và th máy.
  5. d) Thông khí nhân t o xâm nh p (đ t n i khí qu n và th máy) đư c ch đ nh khi ngư i b nh có m t trong các bi u hi n sau: + R i lo n ý th c, đ ng đ m không ho kh c đư c + M ch nhanh trên 110 l n/phút, huy t áp t i đa dư i 90 mmHg. + SpO2 dư i 90% m c dù đã th oxy đúng cách. + Th ch m dư i 10 l n/phút ho c nhanh quá 35 1 n/phút. + Toan hóa máu n ng: pH dư i 7,25. + Ho c th máy không xâm nh p th t b i. - Ki u th : thông khí nhân t o v i áp l c dương cu i thì th ra (PEEP), thư ng b t đ u v i FiO2 100% trong 1 gi v i PEEP +5 cm H2O, Vt 6 - 8 ml/kg; t n s th 16 - 20 l n/phút; áp l c đ nh đư ng d n khí dư i 45 cm H2 O. Gi m d n FiO2 xu ng t i dư i 60% và đi u ch nh PEEP theo khí máu ho c SpO2 nh m duy trì PaO2 ³ 60 mmHg ho c SpO2 ³ 90%. - Dùng thu c an th n n u ngư i b nh ch ng máy. 3. Đi u tr suy hô h p c p tr em: Đ i v i tr em, x trí theo phác đ suy hô h p c p tr em. D. THEO DÕI 1. Lâm sàng: theo dõi m ch, huy t áp, nhi t đ , hô h p, lư ng nư c ti u. 2. C n lâm sàng: ch p Xquang ph i, khí máu, creatinin, đi n gi i đ , công th c máu. E. ĐI U TR CĂN NGUYÊN - Hi n chưa xác đ nh rõ căn nguyên nên không có đi u tr đ c hi u. Tuy nhiên, vi rút có th là căn nguyên gây ra h i ch ng này. - N u nghi ng có b i nhi m ph qu n, ph i thì dùng kháng sinh m i, ph r ng có tác d ng đ i v i các vi khu n thông thư ng và các vi khu n không đi n hình gây nhi m khu n đư ng hô h p dư i tùy theo kinh nghi m và m c đ nh y c m c a các vi khu n t ng đ a phương. - Nh ng nơi có đi u ki n có th dùng m t trong các thu c kháng vi rút sau v i s ch đ nh và theo dõi c a bác sĩ chuyên khoa:
  6. + Có th dùng Amantadine (MANTALIX viên 100mg), 5 mg/kg/ngày tr em t 1 - 9 tu i; T 10 - 64 tu i dùng m i ngày 2 viên chia 2 l n; T 65 tu i tr lên dùng m i ngày 1 viên (c n theo dõi ch c năng th n và đi u ch nh li u cho phù h p). + Ho c có th dùng Ribavirin (REBETOL 200mg) ngày u ng 4 viên chia 2 l n u ng trong b a ăn (c n theo dõi công th c máu, ch c năng gan th n và đi u ch nh li u cho phù h p). + Ho c có th dùng Oseltamivir 75 mg x 2 l n/ngày cho nh ng ngư i b nh trên 18 tu i n u có đi u ki n. G. TIÊU CHU N CHO RA VI N - Ngư i b nh đư c ra vi n khi có đ các tiêu chu n sau: + H t s t ít nh t 5 ngày mà không dùng thu c h s t. + Ch c năng s ng tr l i bình thư ng, toàn tr ng t t, ăn ng bình thư ng. + Xét nghi m công th c máu tr v bình thư ng. + Ch p Xquang ph i: t n thương ph i n đ nh ho c c i thi n trên 48 gi sau khi h t s t. - Sau khi ra vi n ph i khám l i 1 l n/1 tu n. N u có d u hi u b t thư ng ph i đ n khám l i ngay. H. PHÒNG B NH Trong th i gian có d ch, chú ý phát hi n s m các trư ng h p nghi ng m c b nh d ch, đ c bi t v i nh ng ngư i phơi nhi m v i các y u t d ch t đã nêu. 1. Cách ly ngư i b nh ngay khi đư c phát hi n: - Ngư i b nh đư c n m khu v c riêng và đeo kh u trang. - Ngư i nhà ngư i b nh h n ch vào thăm. - M i trư ng h p vào thăm ngư i b nh đ u ph i đư c giám sát ch t ch , ph i đ i mũ, đeo kh u trang. H n ch ngư i nhà l i trông nom ngư i b nh. N u l i ph i đeo kh u trang, đ i mũ, đeo găng và m c qu n áo b nh vi n. - Trư c c a các bu ng b nh ph i đ ch u nư c cloramin B 5% đ t t c nh ng ngư i ra vào đ u ph i r a tay. - Có t m v i t m cloramin B ho c formalin n n nhà trư c c a ra vào đ m i ngư i ph i đi qua t m v i t m hóa ch t này.
  7. 2. Nhân viên y t . - Ph i đeo kh u trang, đ i mũ, đeo găng khi thăm khám ngư i b nh và trong th i gian làm vi c t i b nh vi n. R a tay sau khi thăm khám ngư i b nh. - Đeo kính b o h và đeo găng tay khi làm th thu t. - Thay qu n áo trư c khi đi ra ngoài b nh vi n. 3. X lý ch t th i y t . Th c hi n nghiêm ng t theo đúng quy ch qu n lý ch t th i y t c a B Y t đã ban hành. I. V N CHUY N NGƯ I B NH - H n ch v n chuy n ngư i b nh. - Ch chuy n ngư i b nh trong trư ng h p ngư i b nh n ng, vư t quá kh năng đi u tr c a cơ s . - Khi chuy n ngư i b nh ph i đ m b o nguyên t c an toàn cho ngư i b nh và ngư i chuy n ngư i b nh (lái xe, nhân viên y t , ngư i nhà v.v... ) theo hư ng d n m c phòng b nh. K. X LÝ NGƯ I B NH T VONG THEO NGUYÊN T C B o đ m an toàn cho nhân viên y t , ngư i nhà và c ng đ ng. - Ngư i b nh t vong ph i đư c khâm li m t i ch theo quy đ nh phòng ch ng d ch, ph i kh khu n b ng các hóa ch t: cloramin B, formalin. - Chuy n ngư i b nh t vong đ n nơi chôn c t hay h a táng b ng xe riêng và đ m b o đúng quy đ nh phòng b nh. - Sau khi t vong, trong th i gian 24 gi ph i h n táng ho c chôn c t. T t nh t là h a táng. N u chôn c t thì nên chôn sâu.
Đồng bộ tài khoản