Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
178
lượt xem
26
download

Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 888/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Sè 888/2005/Q§­NHNN  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5   B a n   h µ n h   Q u y   ® Þ n h   v Ò   v i Ö c   m ë ,  t h µ n h   l Ë p   v µ   c h Ê m   d ø t   h o ¹ t   ® é n g     s ë   g i a o   d Þ c h ,   c h i   n h ¸ n h ,  v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña  ng©n hµng th¬ng m¹i   Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  LuËt c¸c   tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   17/6/2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt c¸c   tæ chøc tÝn dông  ngµy 15/6/2004; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc   tÝn dông phi ng©n hµng,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy ®Þnh  vÒ   viÖc   më,   thµnh   lËp   vµ   chÊm   døt   ho¹t   ®éng     së   giao   dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña   ng©n hµng th¬ng m¹i”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c v¨n b¶n sau  ®©y hÕt  hiÖu lùc thi hµnh: 1.   QuyÕt   ®Þnh   sè   90/2001/Q§­NHNN   ngµy   07/2/2001   cña  Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ban   hµnh   Quy   ®Þnh   vÒ   viÖc  më  , thµnh lËp vµ  chÊm døt ho¹t  ®éng   së  giao dÞch, chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng   th¬ng m¹i; 2.   ChØ   thÞ   sè   05/2001/CT­NHNN   ngµy   20/6/2001   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc cho vay ngoµi ®Þa bµn  cña c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam.  
 2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô c¸c Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Gi¸m  ®èc  Ng©n   hµng  Nhµ  níc   Chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung  ¬ng  vµ  Chñ  tÞch  Héi   ®ång  qu¶n trÞ, Tæng  Gi¸m   ®èc  (Gi¸m   ®èc)   c¸c   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cã   tr¸ch   nhiÖm   thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 3. 3 Q uy  ®Þ nh V Ò   v i Ö c   m ë ,   t h µ n h   l Ë p   v µ   c h Ê m   d ø t   h o ¹ t   ® é n g     s ë   g i a o   d Þ c h ,  chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp  cña ng©n hµng th¬ng m¹i (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 888/2005/Q§­NHNN   ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I quy ®Þnh chung §i Ò u   1.  Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ng©n hµng  th¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, gåm: Ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn. §i Ò u   2.   Trong Quy  ®Þnh nµy, nh÷ng tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh sau: 1­ Së giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng th ¬ng m¹i lµ  ®¬n vÞ  phô  thuéc, cã  con dÊu,  ®îc thùc hiÖn mét sè  chøc  n¨ng, nhiÖm vô ho¹t ®éng ng©n hµng theo uû quyÒn cña ng©n   hµng th¬ng m¹i.  2­ V¨n phßng  ®¹i diÖn cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ   ®¬n  vÞ   phô   thuéc,   cã   con   dÊu,   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   ®¹i   diÖn  theo uû quyÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. V¨n phßng ®¹i diÖn  kh«ng ®îc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. 3­ §¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®¬n vÞ  phô thuéc, cã con dÊu, thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu, øng   dông c«ng nghÖ  ng©n hµng,  ®µo t¹o vµ  båi dìng nghiÖp vô,  kü   thuËt   cho   ngêi   lao   ®éng   cña   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   vµ  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c do ng©n hµng th¬ng m¹i giao  phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  3.  1­ Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i x©y dùng vµ  ban hµnh Quy   chÕ  qu¶n lý  néi bé  vÒ  ho¹t  ®éng së  giao dÞch, chi nh¸nh  phï hîp víi quy m« tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng th ­ ¬ng m¹i. Néi dung Quy chÕ  nµy ph¶i  ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn  t¾c c¬ b¶n sau:  a.   ThiÕt   lËp   hÖ   thèng   qu¶n   lý   trùc   tuyÕn   (online)   gi÷a trô  së  chÝnh víi së  giao dÞch, chi nh¸nh trªn c¬  së  ®¶m b¶o an toµn, chÝnh  x¸c, hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t   ®éng 
 4. 4 giao   dÞch     vµ   cËp   nhËt   th«ng   tin   b¸o   c¸o   vÒ   t×nh   h×nh  ho¹t  ®éng cña c¸c  ®¬n vÞ  phô  thuéc, còng nh    yªu cÇu cña  c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t.  b. Quy  ®Þnh vÒ   ®¶m b¶o an toµn trong giao dÞch, kho  quü  vµ   ®iÒu chuyÓn tiÒn, qu¶n lý  vµ  lu gi÷  chøng tõ, yªu  cÇu vÒ  phßng ch¸y, ch÷a ch¸y theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng  Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan.  c. Quy  ®Þnh cô  thÓ  Quy chÕ  kiÓm so¸t néi bé  cña ng©n  hµng th¬ng m¹i  ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ  kiÓm so¸t néi bé   ®èi  víi toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c së giao dÞch, chi nh¸nh. d. Quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  hÖ  thèng th«ng tin qu¶n lý  rñi  ro nh»m ®¶m b¶o trô së chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i kiÓm  so¸t  ®îc c¸c lo¹i rñi ro trong ho¹t  ®éng t¹i c¸c së  giao  dÞch, chi nh¸nh. ®. Quy  ®Þnh chÕ   ®é  qu¶n lý  Tµi s¶n Nî  ­ Tµi s¶n Cã  ®èi víi së giao dÞch, chi nh¸nh. e. Quy  ®Þnh râ  rµng c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¹m vi  ®îc uû  quyÒn vµ  tiªu chuÈn  ®èi víi ngêi  ®iÒu hµnh, kiÓm  so¸t néi bé t¹i së giao dÞch, chi nh¸nh. g. Nh÷ng quy  ®Þnh kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý  gi¸m s¸t  cña tõng ng©n hµng th¬ng m¹i. 2­   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   tù   quyÕt   ®Þnh   viÖc   ph©n   cÊp   chi nh¸nh    nhng ph¶i  tu©n  thñ  theo nh÷ng  nguyªn  t¾c c¬  b¶n quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy  ®Ó   ®¶m b¶o ho¹t  ®éng  cña chi nh¸nh an toµn vµ hiÖu qu¶. Ch¬ng II quy ®Þnh cô thÓ  môc i Më së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn  trong níc, thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp §i Ò u   4.   Ng©n hµng th¬ng m¹i  ®îc më  së  giao dÞch,  chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   khi   cã   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn  sau: 1.  C¸c  ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  1  ®iÒu  33 LuËt  c¸c tæ chøc tÝn dông;  2. Cã thêi gian ho¹t ®éng tèi thiÓu lµ 1 n¨m (trõ tr­ êng hîp lµ së giao dÞch ®Æt t¹i trô së chÝnh); 3. Sè  së  giao dÞch, chi nh¸nh  ®îc më  tÝnh theo c«ng  thøc sau:
 5. 5 C ­  Co n =  ­­­­­­­­­­­­­ 20 tû Trong  ®ã: ­ n lµ  sè  së  giao dÞch, chi nh¸nh  ®îc më  (bao gåm c¶ sè  së  giao dÞch, chi nh¸nh  ®∙ më), chØ tÝnh  sè nguyªn; ­ C lµ sè vèn ®iÒu lÖ hiÖn cã cña ng©n hµng th ¬ng m¹i  tÝnh b»ng tû ®ång; ­ Co lµ  møc vèn ph¸p  ®Þnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ  phÇn tèi thiÓu ph¶i cã theo quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm xin më  së giao dÞch, chi nh¸nh tÝnh b»ng tû ®ång; ­ 20 tû ®ång lµ sè vèn ph¶i t¨ng thªm ®Ó më 1 së giao  dÞch hoÆc chi nh¸nh. Quy   ®Þnh   nµy   kh«ng   ¸p   dông   ®èi   víi   trêng   hîp   ng©n  hµng th¬ng m¹i më v¨n phßng ®¹i diÖn. 4. §îc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (díi ®©y gäi t¾t lµ  Ng©n hµng  Nhµ  níc) xÕp lo¹i A (®èi víi ng©n hµng  th¬ng  m¹i   cæ   phÇn)   hoÆc   ®¸nh   gi¸   ®¶m   b¶o   ®iÒu   kiÖn   an   toµn  trong  ho¹t   ®éng   ng©n   hµng  (®èi   víi   ng©n   hµng   th ¬ng  m¹i  nhµ  níc) trong n¨m tríc n¨m më  së  giao dÞch, chi nh¸nh,  v¨n phßng  ®¹i diÖn; tû  lÖ  nî  xÊu (NPL)  ®Õn thêi  ®iÓm më  së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn díi 5% tæng  d nî. 5.   Kh«ng   bÞ   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   tæng   céng   trªn   05   triÖu  ®ång vÒ  nh÷ng vi ph¹m  ®èi víi c¸c quy  ®Þnh vÒ  an  toµn   trong   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   trong   thêi   gian   01   n¨m  tÝnh  ®Õn thêi  ®iÓm më  së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn. 6.   Cã   Quy   chÕ   qu¶n   lý   néi   bé   vÒ   ho¹t   ®éng   së   giao  dÞch, chi nh¸nh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3 Quy ®Þnh nµy. §i Ò u   5.   §Ó   ®îc   më   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng ®¹i diÖn, ng©n hµng th¬ng m¹i göi  Ng©n hµng Nhµ n­ íc (Vô  c¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng)  01 bé hå s¬, gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ   ®Ò  nghÞ  më  së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®Ëi diÖn; trong ®ã nªu   tãm t¾t: sù  cÇn thiÕt, tªn gäi,  ®Þa  ®iÓm, néi dung, ph¹m  vi ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i  diÖn,  ®ång thêi kh¼ng  ®Þnh cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh  ®Ó më së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; 
 6. 6 2.   NghÞ   quyÕt   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vÒ   viÖc   më   së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. §i Ò u   6.  Trong thêi h¹n 06 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc v¨n b¶n chÊp thuËn  cña  Ng©n  hµng Nhµ  níc, ng©n hµng  th¬ng  m¹i  ph¶i  hoµn tÊt c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  theo  quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®Ó   ®a   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng ®¹i diÖn vµo ho¹t ®éng.  Tríc khi së giao dÞch, chi  nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn  ®îc khai tr¬ng vµ   ®i vµo ho¹t  ®éng, ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®¨ng b¸o theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt; ®ång thêi cã v¨n b¶n b¸o c¸o göi Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng)  kÌm b¶n sao cã c«ng chøng ®¨ng ký kinh doanh, v¨n b¶n x¸c  nhËn quyÒn së h÷u, hoÆc quyÒn sö dông hîp ph¸p trô së cña  së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. §i Ò u   7.   ViÖc thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm së  giao dÞch, chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®­ îc sù  chÊp  thuËn cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  n¬i ng©n hµng th¬ng m¹i  ®Æt së  giao dÞch, chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn. §i Ò u   8.   Së  giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng th­ ¬ng m¹i  ®îc më  phßng giao dÞch, quü  tiÕt kiÖm,  ®iÓm giao   dÞch, tæ tÝn dông theo quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm, ®iÓm giao dÞch a) Lµ  bé  phËn trùc thuéc, h¹ch to¸n b¸o sæ vµ  cã  con  dÊu riªng. Ng©n hµng th¬ng m¹i quy  ®Þnh cô  thÓ  néi dung  ho¹t  ®éng (trong néi dung  ®îc phÐp ho¹t  ®éng cña së  giao  dÞch,   chi   nh¸nh   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i),   chøc   n¨ng,   nhiÖm  vô, cña phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm, ®iÓm giao dÞch.  Quü   tiÕt   kiÖm   kh«ng   thùc   hiÖn   nghiÖp   vô   cho   vay.   Phßng giao dÞch, ®iÓm giao dÞch ®îc cho vay b»ng c¸c h×nh  thøc sau: + CÇm cè  b»ng sæ tiÕt kiÖm cña chÝnh ng©n hµng m×nh,  tr¸i phiÕu  ChÝnh phñ  vµ  tÝn phiÕu  Kho  b¹c,  møc cho vay  tèi  ®a theo uû  quyÒn cña së  giao dÞch, chi nh¸nh qu¶n lý  phßng giao dÞch, ®iÓm giao dÞch.  + C¸c  h×nh  thøc kh¸c:  møc  cho vay   ®èi víi  mét (01)  kh¸ch  hµng  do ng©n  hµng th¬ng  m¹i  quy   ®Þnh  nhng tèi  ®a  kh«ng qu¸ 500 triÖu ®ång. b) ChØ  ®îc më  t¹i tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ­ ¬ng n¬i  ®Æt së  giao dÞch, chi nh¸nh hoÆc tØnh, thµnh phè 
 7. 7 cã  chung  ®Þa giíi hµnh chÝnh víi tØnh, thµnh phè  n¬i  ®Æt  së giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng th¬ng m¹i. c) Ph¶i  ®¶m b¶o an toµn trong giao dÞch, kho quü  vµ  ®iÒu chuyÓn tiÒn, yªu cÇu vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.  2. Tæ tÝn dông  a) ChØ  ®îc më  t¹i tØnh, thµnh phè  cã  chung  ®Þa giíi  hµnh chÝnh víi tØnh, thµnh phè  n¬i  ®Æt së  giao dÞch, chi  nh¸nh cña ng©n hµng th¬ng m¹i; b) ChØ  ®îc thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu, giíi  thiÖu kh¸ch hµng; tiÕp nhËn hå  s¬  vay vèn, gi¶i ng©n vµ  thu nî  theo hîp  ®ång tÝn dông mµ  së  giao dÞch, chi nh¸nh  ®∙ ký. 3. Së giao dÞch, chi nh¸nh cña ng©n hµng th ¬ng m¹i cã  tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký víi Ng©n hµng Nhµ n íc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh   phè   n¬i   më   phßng   giao   dÞch,   quü   tiÕt   kiÖm,   ®iÓm  giao dÞch, tæ tÝn dông theo Phô lôc sè 1 (®Ýnh kÌm). §i Ò u   9.   §Ó   ®îc   thµnh   lËp   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   ng©n  hµng th¬ng m¹i göi   Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  c¸c Ng©n hµng  vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) 01 bé hå s¬, gåm: 1.   V¨n   b¶n   cña   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ®Ò   nghÞ  thµnh lËp  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp; trong  ®ã  nªu tãm t¾t: sù  cÇn  thiÕt, tªn gäi, ®Þa ®iÓm, néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng cña   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp phï  hîp víi ho¹t  ®éng cña ng©n hµng th­ ¬ng m¹i; 2. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thµnh lËp   ®¬n vÞ sù nghiÖp; 3. §Ò ¸n thµnh lËp ®¬n vÞ sù nghiÖp; 4. §iÒu lÖ  vµ  Quy chÕ  qu¶n lý  néi bé   ®èi víi  ®¬n vÞ   sù nghiÖp.  Trong thêi h¹n 06 th¸ng kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n  chÊp   thuËn   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i  ph¶i   hoµn   tÊt   c¸c   thñ   tôc   cÇn   thiÕt   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt ®Ó ®¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng.    Môc Ii Më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi
 8. 8 § i Ò u   10.  §Ó ®îc më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë  níc ngoµi, ng©n hµng th¬ng m¹i göi 01 bé  hå  s¬  cho Ng©n  hµng Nhµ  níc (Vô  c¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi  ng©n hµng) gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vÒ  viÖc më  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn  ë  níc ngoµi, trong  ®ã  nªu  tãm  t¾t: sù cÇn thiÕt, tªn gäi, ®Þa ®iÓm dù kiÕn ®Æt trô   së.   2.   NghÞ   quyÕt   cña   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   (®èi   víi   ng©n  hµng th¬ng m¹i nhµ  níc), NghÞ  quyÕt cña §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng (®èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn) vÒ viÖc më chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi.   3.   §Ò   ¸n   më   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   ë   n íc  ngoµi,  trong  ®ã  nªu râ  sù  cÇn  thiÕt,  tªn gäi,   ®Þa   ®iÓm  ®Æt trô  së; dù  kiÕn tæ chøc bé  m¸y, néi dung vµ  ph¹m vi  ho¹t ®éng; kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong 3 n¨m ®Çu. Môc Iii ChÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh,  v¨n phßng ®¹i diÖn trong níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp §i Ò u   11.   §Ó  chÊm døt ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch,  chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   trong   níc,   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp, ng©n hµng th¬ng m¹i göi 01 bé hå s¬ cho Ng©n hµng  Nhµ  níc (Vô  c¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n  hµng) gåm: 1. V¨n b¶n cña Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n  trÞ  vÒ  viÖc  chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng   ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp, trong ®ã nªu râ lý do, tªn vµ   ®Þa chØ cña së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  ®¬n vÞ sù nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng. 2. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc chÊm døt  ho¹t   ®éng   cña   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 3. Ph¬ng ¸n xö  lý  khi chÊm døt ho¹t  ®éng cña së  giao  dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. §i Ò u  12.   1. Trong thêi gian 30 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n chÊp  thuËn  cña Ng©n hµng  Nhµ  níc,  Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  cña ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ra quyÕt  ®Þnh chÊm døt ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n  phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 
 9. 9 2. QuyÕt ®Þnh chÊm døt ho¹t ®éng ph¶i cã c¸c néi dung   chñ yÕu sau ®©y: a)   Tªn,   ®Þa   chØ   cña   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp ®îc chÊm døt ho¹t ®éng; b)   Lý   do   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   cña   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp; c) Ngµy chÊm døt ho¹t ®éng; d)   Tr¸ch   nhiÖm   cña   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   ®èi   víi   c¸c  chñ nî. 3.   QuyÕt   ®Þnh   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng   th¬ng m¹i ph¶i ®îc göi tíi Ng©n hµng Nhµ níc (Vô c¸c Ng©n  hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n  hµng;  Thanh  tra  ng©n  hµng;   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   n¬i  ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   ®Æt   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh,   v¨n  phßng   ®¹i  diÖn,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp),  tæ chøc,  c¸ nh©n cã  quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  liªn quan; niªm yÕt c«ng khai t¹i  trô  së  chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i vµ   ®Þa  ®iÓm së  giao  dÞch,   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp  chÊm døt ho¹t  ®éng;  ®¨ng b¸o trung ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   13.   Ng©n hµng th¬ng m¹i cã  së  giao dÞch, chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp chÊm døt ho¹t   ®éng cã  tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c nghÜa vô  cho c¸c chñ  nî  vµ  gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i kh¸c cã  liªn quan theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc iv Tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng Nhµ níc §i Ò u   14.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Vô   c¸c   Ng©n   hµng   vµ   tæ  chøc tÝn dông phi ng©n hµng:  Trong   thêi   h¹n   tèi   ®a   30   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬  cña ng©n hµng th¬ng m¹i  ®Ò  nghÞ  më, thµnh  lËp hoÆc chÊm døt ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh,  v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp, Vô c¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng cã  tr¸ch nhiÖm lÊy  ý  kiÕn  c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   (Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè, Thanh tra ng©n hµng) vµ  tr×nh Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc ký  v¨n b¶n chÊp thuËn hoÆc kh«ng chÊp  thuËn cho ng©n hµng th¬ng m¹i:
 10. 10 1. Më, thµnh lËp hoÆc chÊm døt ho¹t  ®éng cña së  giao  dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn trong n íc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp.  2. Më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn ë níc ngoµi. §i Ò u  15.  Tr¸ch nhiÖm cña Thanh tra ng©n hµng:  1. Trong thêi h¹n tèi  ®a 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña Vô c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông   phi ng©n hµng, Thanh tra ng©n hµng cã   ý  kiÕn  ®¸nh gi¸ vÒ  c¸c  ®iÒu kiÖn  ®¶m b¶o khi ng©n hµng th¬ng m¹i më  së  giao  dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn.  2.   Sau   30   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   së   giao   dÞch,   chi   nh¸nh  khai tr¬ng ho¹t  ®éng, Thanh tra ng©n hµng thùc hiÖn kiÓm   tra ®èi víi së giao dÞch, chi nh¸nh vÒ viÖc tu©n thñ theo  quy  ®Þnh cña Quy  ®Þnh  nµy,  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  hiÖn  hµnh vµ Quy chÕ qu¶n lý néi bé vÒ ho¹t ®éng së giao dÞch,   chi nh¸nh cña ng©n hµng th¬ng m¹i. §i Ò u   16.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè:  1.   N¬i   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   më   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp: a)   Qu¶n   lý,   gi¸m   s¸t   viÖc   tæ   chøc   khai   tr¬ng   ho¹t  ®éng, ho¹t  ®éng vµ  chÊm døt ho¹t  ®éng së  giao dÞch, chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng   th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn. B¸o c¸o nh÷ng biÕn ®éng bÊt th êng  vÒ  ho¹t  ®éng cña së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i  diÖn,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña ng©n hµng th¬ng m¹i trªn  ®Þa  bµn ®Ó Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam kÞp thêi xö lý; b) Trong thêi h¹n tèi  ®a 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc  ®Ò  nghÞ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  c¸c Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng) vÒ  viÖc ng©n hµng th­ ¬ng m¹i më së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ  chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i   diÖn, cã   ý  kiÕn göi Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  c¸c Ng©n hµng  vµ   tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n   hµng)   ®Ò   nghÞ   chÊp   thuËn  hoÆc kh«ng chÊp thuËn cho ng©n hµng th¬ng m¹i më  së  giao  dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ chÊm døt ho¹t ®éng   së   giao   dÞch,  chi  nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn;   tr êng  hîp  kh«ng chÊp thuËn ph¶i nªu râ lý do;  c) Trong thêi h¹n tèi  ®a 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc  ®Ò  nghÞ  cña ng©n hµng th¬ng m¹i vÒ  viÖc chuyÓn  ®Þa ®iÓm së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n   vÞ  sù  nghiÖp, cã   ý  kiÕn chÊp thuËn hoÆc kh«ng chÊp thuËn  cho ng©n hµng th¬ng m¹i chuyÓn ®Þa ®iÓm së giao dÞch, chi  
 11. 11 nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn,   ®¬n   vÞ  sù   nghiÖp;   tr êng  hîp  kh«ng chÊp thuËn ph¶i nªu râ lý do;    d) Tham mu cho Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  nhu  cÇu ph¸t triÓn m¹ng líi ng©n hµng trªn ®Þa bµn. 2. N¬i ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®Æt trô  së  chÝnh:   Trong thêi h¹n tèi ®a 05 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ® ­ îc ®Ò nghÞ cña Ng©n hµng Nhµ níc  (Vô c¸c Ng©n hµng vµ tæ  chøc tÝn dông phi ng©n hµng) vÒ  viÖc ng©n hµng th ¬ng m¹i  cæ phÇn më, thµnh lËp hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao  dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp, cã   ý kiÕn göi Ng©n hµng Nhµ níc (Vô c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc  tÝn   dông   phi   ng©n   hµng)   ®Ò   nghÞ   chÊp   thuËn   hoÆc   kh«ng  chÊp   thuËn   cho   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   më,   thµnh   lËp   hoÆc  chÊm døt ho¹t ®éng cña së giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng   ®¹i   diÖn,   ®¬n  vÞ   sù   nghiÖp;   trêng   hîp   kh«ng  chÊp   thuËn  ph¶i nªu râ lý do.  Ch¬ng Iii §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   17.  Trong thêi h¹n 01 n¨m kÓ tõ ngµy Quy ®Þnh  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i rµ  so¸t toµn bé  hÖ  thèng së  giao dÞch, chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cña  ®¬n vÞ   ®Ó  tù   ®iÒu chØnh  nh»m  ®¶m b¶o ho¹t   ®éng  theo  ®óng quy  ®Þnh  cña  Quy   ®Þnh  nµy.  §i Ò u   18.   Nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn cã  sè  së  giao dÞch, chi nh¸nh hiÖn cã  nhiÒu h¬n sè  së  giao dÞch,  chi nh¸nh  ®îc phÐp më  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  ®iÒu 4  Quy ®Þnh nµy sÏ kh«ng ®îc më thªm së giao dÞch, chi nh¸nh  míi. §i Ò u   19.   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m  Quy ®Þnh nµy, th× tuú tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cã thÓ bÞ   xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   20.   ViÖc   söa   ®æi   ,   bæ   sung   c¸c   ®iÒu,   kho¶n  trong Quy  ®Þnh nµy do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh.                       
 12. 12
 13. 13 Phô lôc sè 1 ng©n   hµng   th¬ng  céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam m¹i...... §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ............,   ngµy  th¸ng    n¨m       ®¨ng ký më phßng giao dÞch  (quü tiÕt kiÖm, ®iÓm giao dÞch, tæ tÝn dông) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh   phè........ (n¬i NHTM më phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm, ®iÓm giao   dÞch, tæ tÝn dông) Tªn ng©n hµng th¬ng m¹i: GiÊy phÐp ho¹t ®éng sè: §Þa ®iÓm trô së chÝnh: Vèn ®iÒu lÖ: §¹i diÖn ph¸p nh©n: ­ Chøc vô: Ngêi ®îc uû quyÒn ®¹i diÖn ph¸p nh©n: ­   Chøc  vô: Tªn së giao dÞch, chi nh¸nh ng©n hµng: §Þa ®iÓm së giao dÞch, chi nh¸nh: Ngêi ®¹i diÖn: ­ Chøc vô: §¨ng ký  më  phßng giao dÞch (quü  tiÕt kiÖm,  ®iÓm giao  dÞch, tæ tÝn dông) nh sau: 1­   Tªn   phßng   giao   dÞch   (quü   tiÕt   kiÖm,   ®iÓm   giao   dÞch, tæ tÝn dông): 2­ QuyÕt ®Þnh më phßng giao dÞch (quü tiÕt kiÖm, ®iÓm   giao   dÞch)   sè:.../....     ngµy..../..../....   cña   Chñ   tÞch  Héi ®ång qu¶n trÞ (hoÆc cña ngêi ®îc uû quyÒn) hoÆc QuyÕt  ®Þnh cña Gi¸m  ®èc së  giao dÞch (chi nh¸nh) vÒ  viÖc më  tæ  tÝn dông 3­ §Þa ®iÓm phßng giao dÞch (quü tiÕt kiÖm, ®iÓm giao   dÞch, tæ tÝn dông): 4­ Ngêi ®¹i diÖn: ­ Chøc vô:
 14. 14 5­ Néi dung ho¹t  ®éng (®èi víi phßng giao dÞch, quü   tiÕt kiÖm, ®iÓm giao dÞch): ­ ­ ­ Ng©n hµng.......... Gi¸m ®èc së giao dÞch (chi  nh¸nh)
Đồng bộ tài khoản