intTypePromotion=1

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi khung giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   ë H sè 89/1999/Q§­T C H Q  n g µ y 13  th¸ng  03 n¨ m  1999 v Ò  viÖc s öa ® æ i   kh u n g    tÝnh  gi¸ thu Õ   T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­ C¨n  thÈm    cø  quyÒn  nguyªn t¾c    vµ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  quy ®Þnh   t¹  i§iÒu  NghÞ  7  ®Þnh  54/CP  ngµy  th¸ng 8  28    n¨m  1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; ­ C¨n  §iÒu  QuyÕt    cø  3  ®Þnh  918/TC­ sè  Q§­  TCT  ngµy  th¸ng11  11    n¨m   1997 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh B¶ng    gi¸mua    tèithiÓu  i t¹  cöa  khÈu;    ­ C¨n  cø  vµo  B¶ng  gi¸ ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  590A/1998/Q§­BTC     ngµy  th¸ng4  29    n¨m 1998 cña  TµichÝnh; Bé    ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  kiÓm      trathu thuÕ  XuÊt nhËp    khÈu. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu   1. §iÒu  chØnh  gi¶m    gi¸tÝnh thuÕ    Æt   c¸cm hµng  b×nh ®un    níc nãng, m×     chÝnh, bån    t¾m  kh«ng  bé  th cã  x¶  êng  quy ®Þnh  i t¹ B¶ng    gi¸mua   tèithiÓu    ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh 590A/1998/Q§­ BTC  ngµy  th¸ng 29    4 n¨m 1998 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    trong ph¹m      vi10%,  thÓ  cô  lµ: "1.Bån    t¾m   b»ng  tr¸ngmen,  sø    plast   ics¾t  , tr¸ngmen:   ­Lo¹ith     êng  (kh«ng  bé  m«     cã  x¶  t¬,kh«ng  bé  th cã  x¶  êng): +  G7  Do  s¶n  xuÊt:63,00 USD/chiÕc     +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt:45,00 USD/chiÕc     2.B×nh    ®un    nícnãng  (waterhead):   ­Do    G7,  Thôy  §iÓn  s¶n  xuÊt: +      lÝt®Õn     lÝt: Lo¹itõ30    díi50   54,00 USD/chiÕc   +      lÝt®Õn     lÝt: Lo¹itõ50    díi80   58,00 USD/chiÕc   3.M×     chÝnh    (bétngät)®∙    ®ãng  gãi: ­Do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt:1.170    USD/tÊn
  2. 2 §iÒu 2. Khung   gi¸nµy thay thÕ khung    Æt   gi¸m hµng  cïng  iquy  lo¹  ®Þnh  i t¹ B¶ng    gi¸590A/1998/Q§­ BTC  ngµy  th¸ng 4  24    n¨m  1998  cña  Tµi Bé    chÝnh, ¸p    dông  thèng nhÊt kÒ      tõ ngµy  th¸ng 4  10    n¨m 1999  xem   vµ  xÐt    gi¶i quyÕt khiÕu    n¹icho mét  doanh  sè  nghiÖp  nhËp  khÈu    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m 1999. §iÒu    «ng  3. C¸c  Côc  ëng  Côc  tr   kiÓm       trathu thuÕ xuÊt nhËp    khÈu,  Côc  ëng  tr Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh    phè chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2