Quyết định 89/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
115
lượt xem
10
download

Quyết định 89/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 20 tại trạm thu phí km 51+940 Định Quán-Đồng Nai từ km0 đến km128 và tại trạm thu phí km 203+500 Đức Trọng-Lâm Đồng từ km 129 đến km232

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 89/2000/Q§/BTC ngµy 01th¸ng 6 n¨m 2000 VÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ sö dông quèc lé 20 t¹i Tr¹m thu phÝ Km 51+940 §Þnh Qu¸n-§ång Nai tõ Km0 ®Õn Km 128 vµ t¹i Tr¹m thu phÝ Km 203+500 §øc Träng-L©m §ång tõ Km129 ®Õn Km 232 . Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (c«ng v¨n sè 978/BGTVT- TCKT ngµy 4/4/2000); Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ sö dông quèc lé 20 t¹i Tr¹m thu phÝ Km 51+940 §Þnh Qu¸n-§ång Nai tõ Km0 ®Õn Km 128 vµ t¹i Tr¹m thu phÝ Km 203+500 §øc Träng-L©m §ång tõ Km129 ®Õn Km 232 . Møc thu phÝ t¹i ®iÒu nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng thu, nép qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu phÝ cÇu ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý, Th«ng t sè 75/1998/TT-BTC ngµy 2/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 1.d, môc A, phÇn IV vµ ®iÓm 3.n, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27/4/1998 cña Bé Tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 05/1999/BTC ngµy 13/1/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung ®iÓm 3, môc I Th«ng t sè 57/1998/TT- BTC ngµy 27/4/1998. §iÒu 2: C¬ quan thu phÝ quèc lé 20 Tr¹m thu phÝ Km 51+940 §Þnh Qu¸n-§ång Nai vµ Tr¹m thu phÝ Km 203+500 §øc Träng-L©m §ång thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÌ phÝ, lÖ phÝ thuéc Ng©n s¸ch nhµ níc.
  2. 2 §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ quèc lé 20 vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 BiÓu møc thu phÝ sö dông Quèc lé 20 T¹i Tr¹m thu phÝ Km 51+940 §Þnh Qu¸n-§ång Nai tõ Km0 ®Õn Km 128 vµ t¹i Tr¹m thu phÝ Km 203+500 §øc Träng-L©m §ång tõ Km129 ®Õn Km 232 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 89/2000/Q§/BTC ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2000) TT §èi tîng thu phÝ Møc thu VÐ th«ng thêng VÐ th¸ng (®ång/vÐ/lÇn) (®ång/vÐ/th¸ng) 1 Xe lam, m¸y kÐo, c«ng n«ng, b«ng 3.000 30.000 sen 2 Xe « t« con c¸c lo¹i (díi 7 chç) 6.000 60.000 3 Xe « t« tõ 7 chç ngåi ®Õn 11 chç 8.000 80.000 ngåi vµ xe cã träng t¶i díi 2 tÊn 4 Xe « t« tõ 12 chç ngåi ®Õn 30 chç 15.000 150.000 ngåi vµ xe cã träng t¶i tõ 2 tÊn ®Õn díi 4 tÊn 5 Xe « t« tõ 31 chç ngåi trë lªn vµ xe 20.000 200.000 cã träng t¶i tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 6 Xe cã träng t¶i tõ 10 tÊn ®Õn díi 25.000 250.000 15 tÊn 7 Xe cã träng t¶i tõ 15 tÊn ®Õn díi 30.000 300.000 18 tÊn vµ xe chë hµng b»ng Conainer 20 fit trë lªn ®Õn díi 40 fit 8 Xe t¶i cã träng t¶i tõ 18 tÊn trë lªn 50.000 500.000 vµ xe chë hµng b»ng Container 40 fit trë lªn
Đồng bộ tài khoản