Quyết định 89/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 89/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 89/2002/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN B C I KIM M R NG, T L 1/500 (T I XÃ I KIM VÀ XÃ NNH CÔNG - HUY N THANH TRÌ - HÀ N I) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành l p các án qui ho ch xây d ng ô th . Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 23/2002/TTr-KTST ngày 16 tháng 1 năm 2002, QUY T NNH i u 1 : Phê duy t Qui ho ch chi ti t khu ô th B c i Kim m r ng, t l 1/500 (t i xã nh Công và xã i Kim - huy n Thanh Trì) do Vi n Qui ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 10/2001 v i các nôi dung chính như sau : 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và qui mô : 1.1. V trí : Khu ô th B c i Kim m r ng hi n thu c a ph n hai xã nh Công và i Kim, huy n Thanh Trì Hà N i. 1.2. Ph m vi, ranh gi i : - Phía B c giáp ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam. - Phía Nam giáp khu ô th m i i Kim - nh Công. - Phía ông giáp ư ng vào C c qu n lý tr i giam V26 - B Công an. - Phía Tây giáp ư ng ven sông L và m t ph n khu ô th m i i Kim - nh Công.
  2. 1.3. Qui mô : - T ng di n tích khu v c l p qui ho ch : 11,079 ha - Dân s (d ki n theo qui ho ch) : t 3.500 n 4.000 ngư i 2. M c tiêu c a án : Th c hi n chi n lư c phát tri n ô th t nay n năm 2010 và m c tiêu phát tri n nhà c a Thành ph theo mô hình các khu ô th m i hi n i ng b v ki n trúc, h th ng h t ng xã h i và h t ng k thu t óng góp thi t th c vào vi c phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph theo i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. K t h p m r ng và hoàn thi n khu ô th m i i Kim - nh Công; làm cơ s pháp lý các c p, các ngành qu n lý xây d ng và phát tri n ô th theo qui ho ch; ph c v vi c l p d án xây d ng h th ng h t ng k thu t khu ô th m i i Kim - nh Công m r ng c a Công ty kinh doanh phát tri n nhà Hà N i. 3. N i dung qui ho ch chi ti t : 3.1. Qui ho ch s d ng t ai : B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T TT Ch c năng s d ng t Di n tích T l T ng di n tích t: 110.790 m2 Trong ó : 1 t làm ư ng khu v c : ( ư ng có 34.220 m2 30,89% m t c t 24m n 30m) 2 t làm ư ng n i b chính ( ư ng 5.375 m2 5,17% có m t c t t 11,5 n 12m) 3 t công trình công c ng ch c năng 2.720 m2 h n h p (c p khu v c) 4 t xây d ng nhà tr , m u giáo 4.675 m2 5 t cây xanh, h t ng k thu t 2.435 m2 6 t xây d ng nhà 37.415 m2 Chi m 61,03% t XD nhà - t xây d ng nhà cao t ng (t 9 (98.005 m2 sàn t ng tr lên) XD) - t xây d ng nhà vư n, bi t th 23.590 m2 Chi m 38,7% t XD nhà (31.440 m2 sàn XD)
  3. 3.2. Ch tiêu qui ho ch xây d ng : - T ng cao trung bình : 6,03 t ng -M t xây d ng chung : 30,5% - H s s d ng t chung : 1,84 Trên cơ s cơ c u phân chia khu qui ho ch thành 3 nhóm nhà có qui mô t 2 - 4 ha. M i nhóm nhà l i chia thành các ô t nh có qui mô t 2000 - 10.000 m2 ư c gi i h n b ng các ư ng n i b chính và ư ng vào nhà. Các thành ph n ch c năng s d ng t g m có : - t xây d ng công trình công c ng : Công trình công c ng h n h p c p khu v c (ô s 1) : có di n tích 2.720 m2 b trí t i khu v c giáp phía B c ph nh Công. - t xây d ng nhà tr , m u giáo (ô s 6 và 17); ư c b trí t i hai nhóm s 1 và s 2. T ng di n tích : 4.675 m2. - t xây d ng nhà (các nhóm nhà ) có t ng di n tích : 61.005 m2 (100%). Trong ó phân theo t ng cao như sau : Nhà cao t ng (t 9 t ng tr lên) g m 6 ô : 2, 4, 9, 11, 19, 21, có t ng di n tích là 37.415 m2 t xây d ng, chi m 61,3% di n tích t ; t ng di n tích sàn là 98.005 m2 chi m 75,7% di n tích sàn nhà . Nhà th p t ng (t 2 ¸ 3 t ng) g m 7 ô : s 3, 5, 7, 12, 15, 20, có t ng di n tích là 23.590 m2 t xây d ng chi m 38,7% di n tích t ; t ng di n tích sàn là 31.440 m2 chi m 24,3% di n tích sàn nhà . - t cây xanh, vư n hoa và h t ng k thu t : Có di n tích 2.435 m2 g m 2 ô s 6 và 17, b trí t i nhóm s 2. - Ô t s 21 NO di n tích là 15.140 m2 dành cho các nhu c u chính sách c a Thành ph . 3.3. B c c không gian ki n trúc qui ho ch và c nh quan. - Công trình cao t ng ư c qui ho ch d c theo hai tuy n ư ng quan tr ng c a khu v c : m h ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam và ư ng ven sông L . C th như sau : + D c tuy n ư ng m h ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam xây d ng m t s công trình h n h p g m công c ng, văn phòng, cơ quan, nhà cao 9 t ng tr lên t o i m nh n t i v trí c a ngõ phía B c.
  4. + D c tuy n ven ư ng sông L b trí các công trình nhà cao t ng ( 9 ¸ 13 t ng ) t o b m t ki n trúc hi n i cho tr c ư ng và khai thác không gian m t nư c sông L . + T i các góc giao nhau c a các tr c ư ng B c - Nam và ông - Tây trong khu ô th b trí các công trình chi u sáng, cao t ng h p kh i t o i m nh n không gian và c nh quan ô th . + T i ô t phía Nam khu v c qui ho ch ti p giáp v i khu ô th m i i Kim - nh Công xây d ng các t h p công trình h n h p cao t ng : d ch v thương m i, văn phòng, nhà v i t ng cao t 9 t ng tr lên. + Trong các nhóm nhà b trí linh ho t các lo i hình nhà v i hình th c ki n trúc phong phú. Phía bên trong ô d t xây d ng công trình th p t ng (ch y u là bi t th , nhà vư n cao 2 ¸ 3 t ng), l y trung tâm sinh ho t c ng ng là nhà tr và vư n hoa sân chơi k t h p ch xe ô tô và công trình k thu t. - Các yêu c u v t ch c b o v c nh quan : Khu v c giáp sông L phía Tây khu ô th là khu v c có c nh quan cây xanh và môi trư ng c a Thành ph ph i ư c b o v . T ch c c nh quan khu v c c n t o ra các hành lang cây xanh và gi i pháp không gian ki n trúc m khai thác t m nhìn t t cho t ng nhóm nhà. 3.4. Qui ho ch h th ng h t ng k thu t : a. Giao thông : - Giao thông i ngo i : + Tuy n ư ng khu v c m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam n m phía B c có chi u dài i qua khu ô th là 200m có m t c t ngang r ng 40m bao g m : lòng ư ng r ng 25,5m và hè m i bên r ng 7,25m. Trong khi Thành ph chưa u tư xây d ng tuy n ư ng này, trư c m t s d ng ph nh Công như m t tuy n ư ng khu v c. + Ph nh Công có m t c t ngang r ng 17m. Sau này khi thành ph xây d ng xong tuy n ư ng m H ng - Giáp Bát - Lĩnh Nam thì o n ph nh Công trong khu ô th ư c s d ng làm ư ng n i b . + ư ng ven sông L là ư ng phân khu v c có chi u dai 600m, m t c t ngang r ng 30m g m : lòng ư ng r ng 15m và hè hai bên m i bên 7,5m. + Các ư ng ngang ông - Tây và ư ng biên phía ông khu ô th có chi u dài 674m, m t c t ngang r ng 24m (lòng ư ng r ng 15m, hè hai bên r ng 4,5m). - Giao thông n i b : + Các ư ng vào nhà chính có m t c t ngang r ng t 11,5 - 12m (g m lòng ư ng 5,5m hè m i bên 2,5 - 3,25m chưa k kho ng lùi công trình) h n ch các phương ti n giao thông i xuyên qua nhóm nhà .
  5. + Các ư ng vào nhà k t h p v i bãi xe, vư n hoa, sân chơi và b trí các công trình h t ng k thu t. Các tuy n ư ng ư c t ch c thành m ng liên t c m b o kho ng cách gi a các tuy n ư ng t 50 - 80m. b. Thoát nư c mưa - san n n : - Hư ng thoát nư c mưa ư c chia thành 4 lưu v c thoát nư c vào các ư ng c ng thoát nư c chính D600 - D1250mm ư c xây d ng d c theo các tr c ư ng thoát vào sông L . - San n n : Cao n n th p nh t Hmin = 5,80m, cao nh t Hmax = 6,20m. c. C p nư c : - Ngu n c p nư c cho khu ô th theo 2 hư ng : + Phía B c : L y t hai ư ng ng truy n d n F 400 và F 160 d ki n xây d ng d c theo ư ng 40 giáp v i phía B c ô t. Ngu n nư c do nhà máy nư c Nam Dư ( ang xây d ng) c p. + Phía Nam : L y t ư ng ng truy n d n F400 và F315 d ki n xây d ng d c theo ư ng B c Linh àm do nhà máy nư c Pháp Vân c p. - H th ng ư ng ng : - Tuy n ng truy n d n có ư ng kính F400 và F315. - Tuy n ng phân ph i chính có ư ng kính F 160 và F110. - Các ư ng ng phân ph i có ư ng kính nh hơn c p nư c cho công trình s ư c u n i vào hai tuy n phân ph i F 160 và F110. + C p nư c phòng cháy ch a cháy : - B trí các h ng nư c c u ho t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng, t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t, kho ng cách gi a các h ng nư c kho ng 200m. - Bên trong các công trình ph i có thi t k b trí các thi t b phòng cháy ch a cháy theo úng tiêu chuNn, qui chuNn hi n hành c a Nhà nư c. d. C p i n : - Ngu n c p : Khu ô th ư c c p i n t tr m bi n th 110/22KV Linh àm 2 x 40 MVA d ki n xây d ng phía Nam c nh h Linh àm, cách khu ô th kho ng 2,5 Km thông qua tuy n cáp tr c 22 KW : 2XLPE-120 mm2 i ng m trên hè d c theo ư ng qui ho ch r ng 30m c a khu ô th m i i Kim - nh Công ang hoàn thi n. D c theo ư ng 30m ven sông L xây d ng m t tuy n cáp ng m 22KV - XLPE - 70mm2 u vào tuy n 22 KV c a khu ô th m i i Kim - nh Công c p i n
  6. cho 4 tr m h th c a khu v c qui ho ch v i t ng dung lư ng là 3.230 KVA thông qua các tuy n nhánh. - Kh i lư ng : + Cáp ng m 22 KV : 1,025 Km + Tr m bi n th : 22/0,4 KV : 4/3230 KVA + Cáp ng m 0,4 KV CSSH : 2,26 Km + Cáp h th v n xo n 0,4 KV : 1,715 Km + Cáp ng m 0,4 CS : 3,705 Km - H th ng ư ng dây, ư ng ng ư c b trí trong tuynel ng m, d c theo v a hè các tuy n ư ng giao thông. e. Thông tin bưu i n : - Ngu n c p : Các h thuê bao trong khu ô th (kho ng 1.033 máy) ư c l y t t ng ài k t h p d ch v bưu c c i Kim 5000 s ang xây d ng khu ô th m i i Kim - nh Công, cách khu v c kho ng 300m v phía Nam, thông qua m ng cáp g c dài 0,84 Km xây d ng ng m trong c ng b trên hè phía Tây ư ng qui ho ch 30m và t cáp xây d ng m i t i trung tâm các nhóm . f. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng : - H th ng thoát nư c th i ư c thi t k là h th ng c ng riêng v i h th ng thoát nư c mưa. - Hư ng thoát : h th ng thoát nư c th i c a khu v c thu c lưu v c c a tr m x lý nư c th i Yên Xá. Toàn b khu ô th ư c chia thành 3 lưu v c thoát nư c chính và ư c thoát b ng các tuy n c ng có kích thư c D300mm xây d ng d c theo tuy n ư ng n i b thoát vào ư ng c ng chính Thành ph d ki n xây d ng phía B c và phía Tây d n ra tr m x lý nư c th i Yên Xá. - Trư c m t khi ư ng c ng chính Thành ph và tr m x lý nư c th i chưa ư c xây d ng, nư c th i c a công trình sau khi qua x lý c c b , ư c thu gom vào tr m bơm chuy n b c xây d ng góc phía Tây Nam khu ô th t ó thoát t m vào sông L . - Rác th i ư c thu gom vào các thùng ch a kh i lư ng 0,5 ¸ 1m3 t g n ư ng giao thông v i kho ng cách t 50 ¸ 100m, sau ó các công ty làm d ch v v sinh môi trư ng s thu gom, v n chuy n n khu x lý rác c a Thành ph . - i v i nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng thu gom rác t t ng xu ng b rác t ng 1 cho t ng ơn nguyên. i u 2:
  7. - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo qui ho ch chi ti t ư c phê duy t; ch trì ph i h p v i ch u tư và UBND huy n Thanh Trì t ch c công b , niêm y t công khai qui ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch u tư ch u trách nhi m t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án qui ho ch này theo qui nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t Ki n trúc s trư ng TP và Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n ch u tư th c hi n. - T ng Công ty u tư và Phát tri n nhà Hà N i và Công ty kinh doanh nhà Hà N i có trách nhi m qu n lý, t ch c xây d ng m b o ch t lư ng toàn b các công trình cơ s h t ng ô th theo úng Qui ho ch và D án u tư ư c phê duy t cho n khi hoàn thành d án ưa vào s d ng. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo qui ho ch, x lý vi c xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S , Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính nhà t, Tài chính v t giá, Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì, Ch t ch U ban nhân dân các xã : nh Công, i Kim; Giám c Công ty Kinh doanh phát tri n nhà Hà N i, Th trư ng các s , ban, ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản