Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mine Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYẾT ĐỊNH C Ủ A B Ộ T R ƯỞ N G B Ộ T À I C H Í N H S Ố 8 9 / 2 0 0 5 / Q Đ - B T C NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2005 V Ề VI ỆC S ỬA Đ ỔI, B Ổ SUNG MỨ C TH U PH Í B ẢO Đ ẢM HÀNG H ẢI QUY Đ ỊNH T ẠI QUY ẾT Đ ỊNH S Ố 8 8 / 2 0 0 4 / Q Đ - B T C N G À Y 1 9 / 1 1 / 2 0 0 4 C Ủ A B Ộ T R ƯỞ N G B Ộ T À I C H Í N H VỀ VI Ệ C BAN H ÀNH M Ứ C TH U PH Í , L Ệ P HÍ H ÀNG H ẢI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6//2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn s ố 6669/BGTVT-TC ngày 25/10/2005, QUY Ế T Đ Ị NH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải như sau: 1.Điểm 1-II, Mục B, Phần II sửa đổi, bổ sung như sau: Tàu thủy vào, rời cảng biển, cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí, quá c ảnh đi Campuchia phải nộp phí bảo đảm hàng hải như sau: Loại tàu Khu vực I và III Khu vực II A. Tàu thuỷ (trừ tàu Lash) - Lượt vào: 0,135 USD/GT 0,078 USD/GT - Lượt rời: 0,135 USD/GT 0,078 USD/GT B. Tàu Lash - Tàu mẹ Lượt vào 0,050 USD/GT 0,034 USD/GT Lượt rời 0,050 USD/GT 0,034 USD/GT - Sà lan con (chỉ thu khi rời tàu mẹ để đi trên luồng) Lượt vào 0,073 USD/GT 0,034 USD/GT Lượt rời 0,073 USD/GT 0,034 USD/GT
  2. 2 Từ ngày 01/01/2006 đến 31/12/2006 mức thu phí bảo đảm hàng hải bằng 90% mức thu quy định tại Biểu này. Từ ngày 01/01/2007 trở đi, mức thu phí bảo đảm hàng hải b ằng 75% m ức thu qui định tại Biểu này. 2. Tiết 1.2, điểm 1-III, Phần III, sửa đổi, bổ sung nh ư sau: M ức thu phí hoa tiêu khu vực Bình Trị - Hòn Chông: 40 đồng/GT-HL, m ức thu t ối thi ểu: 500.000đồng/tàu/lượt. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí hàng hải; C ơ quan, t ổ chức thu phí, lệ phí hàng hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhi ệm thi hành Quyết định này. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản