Quyết định 89/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 89/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách việc làm đối với quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 89/2005/Q§-TTg ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ chÝnh s¸ch viÖc lµm ®èi víi qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n th«i phôc vô t¹i ngò Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt NghÜa vô qu©n sù n¨m 1981; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt NghÜa vô qu©n sù ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994; C¨n cø LuËt SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam n¨m 1999; C¨n cø Ph¸p lÖnh vÒ Lùc lîng An ninh nh©n d©n vµ Ph¸p lÖnh vÒ Lùc l - îng C¶nh s¸t nh©n d©n ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng vµ Bé trëng Bé C«ng an, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thùc hiÖn mét sè chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ c¸c bíc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n ®· hoµn thµnh nghÜa vô phôc vô t¹i ngò theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã ®ñ søc khoÎ, cã nhu cÇu häc nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm, gåm: a) SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc lùc l îng Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n; b) H¹ sÜ quan, binh sÜ Qu©n ®éi nh©n d©n; h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ C«ng an nh©n d©n. 2. QuyÕt ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau ®©y: a) Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô phôc vô t¹i ngò; b) Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n ®· th«i phôc vô t¹i ngò tõ ®ñ 12 th¸ng trë lªn (kÓ tõ ngµy cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho xuÊt ngò); c) Nh÷ng ngêi bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù hoÆc bÞ thi hµnh kû luËt b»ng h×nh thøc tíc danh hiÖu qu©n nh©n, tíc danh hiÖu c«ng an nh©n d©n.
  2. 2 § iÒu 2. Qu¶n lý, tuyÓn chän Bé Quèc phßng, Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph- ¬ng n¬i qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n c tró cã tr¸ch nhiÖm tuyÓn chän ®óng ®èi tîng, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm theo quy ®Þnh cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. Yªu cÇu cña viÖc d¹y nghÒ ViÖc ®µo t¹o nghÒ cho qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n th«i phôc vô t¹i ngò quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, b¶o ®¶m ®a d¹ng vÒ ngµnh nghÒ, ®¸p øng yªu cÇu tríc m¾t còng nh l©u dµi, phï hîp víi tõng vïng d©n c n¬i qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n c tró. §iÒu 4. Ch¬ng tr×nh vµ thêi gian ®µo t¹o nghÒ 1. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng x©y dùng danh môc ngµnh, nghÒ phï hîp yªu cÇu ®µo t¹o nghÒ cho qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n th«i phôc vô t¹i ngò. 2. Tuú theo ngµnh hoÆc nhãm ngµnh ®µo t¹o, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh, thêi gian ®µo t¹o cña c¸c c¬ së d¹y nghÒ qu©n ®éi, c«ng an b¶o ®¶m hiÖu qu¶, chÊt lîng cao. § iÒu 5. QuyÒn lîi cña qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n khi ® îc tuyÓn chän ®i ®µo t¹o nghÒ 1. §îc hëng trî cÊp xuÊt ngò vµ trî cÊp t¹o viÖc lµm theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. §îc cÊp cã thÈm quyÒn giíi thiÖu ®Õn c¸c c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm, trong vµ ngoµi qu©n ®éi, c«ng an ®Ó ®µo t¹o nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm. 3. §îc häc tËp, rÌn luyÖn theo môc tiªu, yªu cÇu ®µo t¹o cña kÕ ho¹ch hoÆc hîp ®ång ®µo t¹o nghÒ. 4. §îc sö dông c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña c¬ së d¹y nghÒ vµo môc ®Ých häc tËp vµ rÌn luyÖn theo kÕ ho¹ch. 5. §îc b¶o ®¶m vÒ an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. §îc ®Ò ®¹t nguyÖn väng trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i diÖn hîp ph¸p cña m×nh lªn chØ huy, l·nh ®¹o c¬ së d¹y nghÒ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh häc tËp. 7. §îc u tiªn bè trÝ viÖc lµm phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, nghiÖp vô ®· ®îc ®µo t¹o vµ båi dìng.
  3. 3 8. Khi chuyÓn ngµnh hoÆc xuÊt ngò vÒ c¬ quan cò hoÆc chuyÓn ngµnh theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, ®îc s¾p xÕp viÖc lµm phï hîp víi chuyªn m«n nghiÖp vô hoÆc ®îc ®µo t¹o l¹i nghÒ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. 9. §îc u tiªn tuyÓn chän ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë níc ngoµi. 10. Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n th«i phôc vô t¹i ngò vÒ ®Þa ph¬ng kh«ng qu¸ 12 th¸ng, kÓ tõ khi cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho xuÊt ngò, cã nhu cÇu ®µo t¹o nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm th× c¬ quan qu©n sù cÊp quËn (huyÖn) n¬i qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n c tró cã tr¸ch nhiÖm giíi thiÖu ®Õn c¸c c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm ®Ó häc tËp hoÆc ®îc giíi thiÖu viÖc lµm. 11. §îc cÊp b»ng sau khi tèt nghiÖp hoÆc chøng chØ nghÒ sau khi kÕt thóc kho¸ häc. §iÒu 6. NghÜa vô cña qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n khi ®îc tuyÓn chän ®i ®µo t¹o nghÒ 1. ChÊp hµnh nghiªm ph¸p luËt cña Nhµ níc, t«n träng phong tôc tËp qu¸n cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm ®ãng qu©n. 2. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ hîp ®ång häc nghÒ, bæ tóc nghÒ vµ båi dìng nghÒ ®· ký víi c¬ së d¹y nghÒ. 3. ChÊp hµnh nghiªm quy chÕ, néi quy cña c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm. 4. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng cña c¬ së d¹y nghÒ. 5. Nép häc phÝ ®Çy ®ñ, ®óng kú h¹n theo quy ®Þnh hoÆc theo hîp ®ång häc nghÒ. §iÒu 7. Giíi thiÖu viÖc lµm 1. Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n sau khi tèt nghiÖp t¹i c¸c c¬ së d¹y nghÒ ®îc u tiªn giíi thiÖu, tuyÓn chän vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp cña Nhµ níc vµ c¸c c¬ së cña c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi kh¸c. 2. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph- ¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi kh¸c giíi thiÖu viÖc lµm cho qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n th«i phôc vô t¹i ngò tèt nghiÖp ë c¸c c¬ së d¹y nghÒ ®Õn lµm viÖc.
  4. 4 § iÒu 8. HÖ thèng tæ chøc c¬ së d¹y nghÒ giíi thiÖu viÖc cña lµm Bé Quèc phßng, Bé C«ng an 1. C¸c c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an n»m trong hÖ thèng trêng nghÒ cña Nhµ níc, chÞu sù qu¶n lý nhµ níc vÒ d¹y nghÒ cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an. 2. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y dùng hÖ thèng c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô. §iÒu 9. Ng©n s¸ch b¶o ®¶m ®µo t¹o nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm 1. Ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m, nguån kinh phÝ chñ yÕu cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an ho¹t ®éng; b¶o ®¶m trî cÊp t¹o viÖc lµm cho qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n xuÊt ngò. 2. Hµng n¨m c¨n cø kÕ ho¹ch cho qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n xuÊt ngò, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an lËp kÕ ho¹ch hç trî ng©n s¸ch cho ch ¬ng tr×nh viÖc lµm cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an. 3. Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t c¨n cø kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ hç trî ng©n s¸ch d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an; bè trÝ ng©n s¸ch b¶o ®¶m cho ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm cña Bé Quèc phßng, Bé C«ng an. §iÒu 10. HiÖu lùc thi hµnh 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản