Quyết định 89-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định 89-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89-TTg về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C XÂY D NG 3 TRƯ NG PH THÔNG TRUNG H C CH T LƯ NG CAO T I HÀ N I, TH A THIÊN - HU VÀ THÀNH PH H CHÍ MINH. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 15-CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo đ ngh c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o, QUY T Đ NH: Đi u 1. Xây d ng 3 trư ng ph thông trung h c: Chu Văn An (Hà N i), Qu c h c Hu (Th a Thiên - Hu ), Lê H ng Phong (thành ph H Chí Minh) thành các trư ng ph thông trung h c ch t lư ng cao, tiêu bi u trong c nư c. Giao cho B trư ng B Giáo d c và Đào t o tr c ti p ch đ o U ban Nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, t nh Th a Thiên - Hu tri n khai đ án xây d ng 3 trư ng ph thông trung h c ch t lư ng cao đã đư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. Đi u 2. U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B Giáo d c và Đào t o cùng U ban Nhân dân các t nh, thành ph nói trên b trí ngân sách đ u tư trong k ho ch Nhà nư c 1996 - 2000 và k ho ch hàng năm cho 3 trư ng trên theo d án đ u tư đã đư c các cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t. Các B , ngành liên quan và các Trung tâm Nghiên c u khoa h c qu c gia có trách nhi m ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o và U ban Nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, t nh Th a Thiên - Hu trong quá trình tri n khai xây d ng 3 trư ng ph thông trung h c ch t lư ng cao. Đi u 3. B trư ng B Giáo d c và Đào t o, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, B trư ng B Tài chính, Ch t ch U ban Nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, t nh Th a Thiên - Hu và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  2. Võ Văn Ki t (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản