Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Dự án đầu tư Khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 891/Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 1999 vÒ dù ¸n ®Çu t khu nhµ ë du lÞch - gi¶i trÝ bê s«ng Sµi Gßn, thµnh phè Hå ChÝ Minh Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 vÒ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng cña ChÝnh phñ; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh (C«ng v¨n sè 1798/CV-UB-QLDA ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 1999, sè 3388/CV-UB-QL§T ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 1999) vµ ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (C«ng v¨n sã 5621 BKH/VPT§ ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 1999) vÒ Dù ¸n ®Çu t khu nhµ ë du lÞch - gi¶i trÝ bê s«ng Sµi Gßn, thµnh phè Hå ChÝ Minh. QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t khu nhµ ë du lÞch - gi¶i trÝ bê s«ng Sµi Gßn, thµnh phè Hå ChÝ Minh víi c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: 1. Tªn dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t khu nhµ ë du lÞch - gi¶i trÝ bê s«ng Sµi Gßn, thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2. Môc tiªu ®Çu t: §Çu t ®Ó x©y dùng mét ®iÓm ®« thÞ bao gåm nhµ ë ®a d¹ng, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, trung t©m th¬ng m¹i, c«ng tr×nh dÞch vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vµ gãp phÇn t¹o c¶nh quan s«ng Sµi Gßn, gãp phÇn hoµn chØnh viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ theo quy ho¹ch tæng thÓ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 3. Chñ ®Çu t: C«ng ty Qu¶n lý vµ ph¸p triÓn nhµ quËn B×nh Th¹nh thuéc Tæng C«ng ty ®Þa èc Sµi Gßn. 4. §Þa ®iÓm x©y dùng vµ diÖn tÝch chiÕm ®Êt: §Þa ®iÓm x©y dùng thuéc ®Þa phËn phêng 25, quËn B×nh Th¹nh, thµnh phè Hå ChÝ Minh. DiÖn tÝch chiÕm ®Êt: khu ®Êt x©y dùng cã diÖn tÝch 21 ha. Ranh giíi, vÞ trÝ cô thÓ do Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh x¸c ®Þnh phï hîp víi quy ho¹ch chi tiÕt cña khu vùc. 5. Quy m« dù ¸n: - Khu nhµ ë biÖt thù: 194 nÒn; - Nhµ chung c cao cÊp: 212 c¨n hé, 12 tÇng, diÖn tÝch sµn 21.600 m2. - Nhµ liªn kÕ: 56 nÒn; - Nhµ chung c: 318 c¨n, 6 tÇng, diÖn tÝch sµn 32.652 m2;
  2. 2 - C©u l¹c bé nghØ ng¬i, gi¶i trÝ bê s«ng: diÖn tÝch ®Êt 6.500 m2, 01 tÇng; - Nhµ trÎ mÉu gi¸o: 2 tÇng, diÖn tÝch sµn 1.512 m2; - Trêng phæ th«ng: 3 tÇng, diÖn tÝch sµn 4.166 m2; - HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt: §êng néi bé, cÊp ®iÖn, cÊp níc, tæ chøc tho¸t níc, trong khu«n viªn dù ¸n ®ång bé víi phÇn nhµ ë vµ g¾n liÒn víi m¹ng líi chung. - Khu trung t©m dÞch vô th¬ng m¹i: tÇng cao 15 tÇng, diÖn tÝch x©y dùng 2.500 m2, diÖn tÝch sµn 37.000 m2; - Khu cao èc v¨n phßng, c¨n hé cao cÊp: tÇng cao 30 tÇng, diÖn tÝch ®Êt x©y dùng 2.500 m2; - Khu dÞch vô kh¸ch s¹n cao cÊp: 1 khèi 15 tÇng, 1 khèi 25 tÇng, 1 khèi 30 tÇng, diÖn tÝch ®Êt x©y dùng 2.500 m2; 6. Qu¶n lý thùc hiÖn: Chñ ®Çu t c¸c h¹ng môc c¬ së h¹ tÇng kü thuËt vµ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã c¬ së h¹ tÇng, ®Ó d©n tù x©y dùng nhµ ë theo quy ho¹ch, chung c cao cÊp, chung c 6 tÇng, nhµ trÎ, nhµ mÉu gi¸o, tr- êng häc, c©u l¹c bé gi¶i trÝ, c©y xanh thùc hiÖn viÖc liªn doanh hoÆc kªu gäi nhµ ®Çu t thø ph¸t ®Çu t c¸c h¹ng môc kh¸ch s¹n v¨n phßng, trung t©m th - ¬ng m¹i. C¸c h¹ng môc: trung t©m th¬ng m¹i, cao èc v¨n phßng, c¨n hé cao cÊp, kh¸ch s¹n khi ®Çu t sÏ lËp, tr×nh vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm ®ã. 7. Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n: 5 n¨m 8. Tæng møc ®Çu t vµ nguån vèn: - Tæng møc ®Çu t kh«ng kÓ phÇn ®Çu t h¹ng môc: trung t©m th¬ng m¹i, cao èc kh¸ch s¹n, cao èc v¨n phßng vµ c¨n hé cao cÊp: kho¶ng 252.790 triÖu ®ång (hai tr¨m n¨m m¬i hai tû b¶y tr¨m chÝn m¬i triÖu ®ång). - Nguån vèn: theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè: + Vèn tù cã cña chñ ®Çu t; + Vèn cña ®¬n vÞ cïng hîp t¸c khai th¸c dù ¸n; + Vèn øng tríc cña kh¸ch hµng, cña ®¬n vÞ thi c«ng; + Vèn vay ng©n hµng. 9. Ph¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn ®Çu t: thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 2. 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chñ ®Çu t chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n íc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, qu¶n lý, khai th¸c dù ¸n. 2. C«ng ty Qu¶n lý vµ Ph¸t triÓn nhµ quËn B×nh Th¹nh thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ chñ ®Çi t cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çu t ®¶m b¶o néi dung quy ®Þnh. ViÖc huy ®éng vèn cña kh¸ch hµng, vay ng©n hµng, huy ®éng c¸c
  3. 3 nhµ ®Çu t thø ph¸t tham gia ®Çu t ®Ó thùc hiÖn dù ¸n cÇn tu©n thñ theo c¸c quy chÕ hiÖn hµnh liªn quan trong lÜnh vùc nµy. §iÒu 3. C¸c Bé trëng: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, X©y dùng, Tµi chÝnh, Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr êng, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, Tæng côc trëng Tæng côc §Þa chÝnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Gi¸m ®èc C«ng ty Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ quËn B×nh Th¹nh thuéc Tæng c«ng ty §Þa èc Sµi Gßn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản