intTypePromotion=1

Quyết định 895/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định 895/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 895/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 895/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 895/1998/Q§­B T C B tr n g µy  18 th¸ng 7 n¨ m  1998 v Ò   viÖc söa ® æ i, b æ  su n g  tªn vµ thu Õ  su Êt cña  ét sè m Æ t  h µ n g  trong Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p   h È u m k B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991; C¨n  c¸c khung  cø    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ   quyÕt  537  sè  a/NQ­H§NN8   ngµy  22/2/1992 cña    Héi ®ång Nhµ    îc söa  níc;®   ®æi,    bæ sung  iNghÞ   t¹  quyÕt  31  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy 9/3/1993, NghÞ     quyÕt sè  174  NQ/UBTVQH9  ngµy  26/3/1994, NghÞ  quyÕt sè  290  NQ/UBTVQH9  ngµy 7/9/1995,  NghÞ  quyÕt sè 293 NQ/UBTVQH9  ngµy  08/11/1995,NghÞ     quyÕt  416  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy 5/8/1997 cña    Uû ban  thêng  Quèc    vô  héikho¸9;   C¨n  thÈm   cø  quyÒn quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    775/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy  10/7/1998 cña    ChÝnh  phñ; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1.­Söa  æi  ® thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cña  mét  m Æt   sè  hµng  quy  ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh   sè  280/TTg  ngµy  28/5/1994 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¸cDanh  vµ    môc söa ®æi,   bæ  sung BiÓu  thuÕ nhËp khÈu  ban hµnh kÌm  theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  1188  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  20/11/1995; QuyÕt  ®Þnh  sè  443  TC/Q§/TCT  ngµy  4/5/1996;QuyÕt    ®Þnh  496A  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  15/7/1997;QuyÕt    ®Þnh  sè  848  TC/Q§/TCT  ngµy 01/11/1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh    tªn vµ  thuÕ  suÊt míighit¹ Danh        i   môc  söa ®æi, bæ     sung  biÓu thuÕ nhËp khÈu ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu 2.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông cho  tÊt c¶    khai hµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan H¶i quan b¾t  ®Çu     tõngµy  20/7/1998.
  2. 2 D a n h  m ô c  s ö a ® æ i  thu Õ  s u Êt m é t s è m Æ t  h µ n g c ñ a Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  895/1998/Q§­ sè  BTC ngµy  th¸ng7  18    n¨m  1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    M∙  sè Tªn  nhãm   Æt   m hµng,s¶n    phÈm Khung ThuÕ   suÊt%   H.hµn D.kiÕ g n 1 2 3 4 5 25.01.00 Muèi (bao  gåm   muèi  vµ    5­ c¶  ¨n  c¸c 10 10 15 lo¹  imuèi ®∙   lµm biÕn  bÞ chÊt),   clorua­ natr ,     i díid¹ng    dung  dÞch  níchoÆc     kh«ng;nícbiÓn     4202.00 Hßm,  va  li x¾c  ®ùng  ®å  n÷  20­ , 30 30 40 trang,cÆp       tµiliÖu,cÆp     s¸ch,tói     cÆp   häc sinh,bao    kÝnh,bao    èng  nhßm,  hép  camera, hép    nh¹c    cô, bao  sóng, bao    sóng  ng¾n   ¾c   m vµo  yªn ngùa  c¸c lo¹  vµ    i bao  hép  ®ùng  t ¬ng  tù,  tói du  lÞch, tói   ®ùng   ®å dïng    vÖ sinh  nh©n, c¸    hép  ®ùng  thuèc   l¸®iÕu,      tói®Ó ®ùng  dông    l«,tóix¸ch tay, cô, ba          tói®i      chî,x¾c      cèt,vÝ, hép  ®ùng  b¶n  ®å, bao  ®ùng  thuèc    ,   l¸sîi  tói thÓ  thao, tói®ùng      chai r     îu, hép  ®ùng  trang søc quý, hép thuèc   sóng, hép    ®ùng  dao  kÐo  c¸c vµ    lo¹    itóihép  ¬ng  lµm  t tù  b»ng  da  hoÆc  da  tæng  hîp, v¶i nhùa  hoÆc     i   c¸c lo¹  liÖu dÖt,sîicao  vËt       su u  l ho¸,giÊy      båi hoÆc   îc bäc  ®   toµn  hoÆc   bé  chñ  yÕu  b»ng   c¸c lo¹ vËtliÖu trªn   i     8415 M¸y ®iÒu  hoµ kh«ng khÝ, gåm   10­40 mét qu¹tch¹y b»ng    vµ        m« t¬  c¸c bé phËn  lµm thay ®æi nhiÖt ®é    vµ ®é  Èm,  kÓ  c¶ c¸c lo¹ m¸y  i kh«ng ®iÒu  chØnh  ® îc ®é  Èm   mét c¸ch riªngbiÖt     8415.10 ­ Lo¹i l¾p vµo cöa sæ  hay l¾p  40 50 vµo êng,ho¹t®éng  t     ®éc lËp 8415.20 ­    dông  Lo¹isö  cho con ngêi,l¾p    40 50 trong xe    cé
  3. 3 ­Lo¹ikh¸c:     8415.81 ­ KÌm   ­  theo  phËn  bé  lµm  l¹nh vµ    bé  phËn van ®iÒu  chØnh  dßng  ®èi l haichiÒu   u    nãng l¹nh: 8415.81.1 ­ ­ Lo¹i ­  cã c«ng suÊt tõ 90.000  40 50 0 BTU/h    trëxuèng 8415.81.2 ­ ­  ­ Lo¹icã    c«ng  suÊt    trªn 90.000  30 40 0  BTU/h ®Õn  180.000  BTU/h 8415.81.9 ­ ­ Lo¹icã  ­     c«ng suÊt trªn180.000      20 30 0  BTU/h 8415.82 ­ Lo¹ikh¸c cã  ­      kÌm theo  phËn  bé  lµm  l¹nh: 8415.82.1 ­ ­ Lo¹i ­  cã c«ng suÊt tõ 90.000  40 50 0  BTU/h    trëxuèng 8415.82.2 ­ ­  ­ Lo¹icã    c«ng  suÊt    trªn 90.000  30 40 0  BTU/h ®Õn  180.000  BTU/h 8415.82.9 ­ ­ Lo¹icã  ­     c«ng suÊt trªn180.000      20 30 0 BTU/h 8415.83 ­    ­Lo¹ikh«ng  bé  cã  phËn  lµm  l¹nh: 8415.83.1 ­ ­ Lo¹i ­  cã c«ng suÊt tõ 90.000  40 50 0 BTU/h    trëxuèng 8415.83.2 ­ ­  ­ Lo¹icã    c«ng  suÊt    trªn 90.000  30 40 0 BTU/h ®Õn  180.000  BTU/h 8415.83.9 ­ ­ Lo¹icã  ­     c«ng suÊt trªn180.000      20 30 0 BTU/h 8415.90 ­Phô    tïng: 8415.90.1 ­   Cña   m∙   sè   8415.81.90, ­   15 0 8415.82.90,8415.83.90   8415.90.9 ­    ­Lo¹ikh¸c 30 0 8418 Tñ  l¹nh, m¸y ®«ng  l¹nh vµ c¸c 0­   40 thiÕtbÞ    lµm  l¹nh,®«ng      l¹nhkh¸c,   lo¹ dïng ®iÖn  hoÆc  lo¹ kh¸c, i i   b¬m   nhiÖt,trõ c¸c  im¸y      lo¹  ®iÒu  hoµ  kh«ng khÝ thuéc nhãm     8415 8418.10 ­ M¸y      ®«ng    ªnhîp   íp l¹nhvµ  l¹nhli     5 cã l¾p cöa      më ra riªngbiÖt   ­Tñ    i   l¹nhlo¹ dïng cho        gia®×nh: 8418.21 ­    ­Lo¹inÐn: 8418.21.1 ­ ­Nguyªn  ­  chiÕc 40 50 0
  4. 4 8418.21.2 ­ ­D¹ng  ­  SKD 35 0 8418.21.3 ­ ­D¹ng  ­  CKD 25 0 8418.21.4 ­ ­D¹ng  ­  IKD 15 0 8418.22 ­      ­Lo¹ihótdïng ®iÖn:   8418.22.1 ­ ­Nguyªn  ­  chiÕc 40 50 0 8418.22.2 ­ ­D¹ng  ­  SKD 35 0 8418.22.3 ­ ­D¹ng  ­  CKD 25 0  8418.22.4 ­ ­D¹ng  ­  IKD 15 0 8418.23 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8418.23.1 ­ ­Nguyªn  ­  chiÕc 40 50 0 8418.23.2 ­ ­D¹ng  ­  SKD 35 0 8418.23.3 ­ ­D¹ng  ­  CKD 25 0 8418.23.4 ­ ­D¹ng  ­  IKD 15 0 8418.30 ­ M¸y    ®«ng   l¹nhd¹ng    tñdung  tÝch  kh«ng    qu¸ 800 lÝt: 8418.30.1 ­­ M¸y ®«ng  l¹nh d¹ng tñ, dung  40 50 0 tÝch ®Õn   200 lÝt 8418.30.9 ­­ M¸y ®«ng  l¹nh d¹ng tñ, dung  20 30 0 tÝch    trªn200    lÝt®Õn  800 lÝt 8418.40 ­ M¸y ®«ng  l¹nh d¹ng h×nh trô   ®øng  dung tÝch kh«ng qu¸ 900  lÝt: 8418.40.1 ­   dung  ­Cã  tÝch  ®Õn   200  lÝt 40 50 0 8418.40.2 ­­ Cã  dung tÝch tõ trªn 200 lÝt   20 30 0 ®Õn  900 lÝt 8418.50 ­ QuÇy  l¹nh, buång    l¹nh, tñ    bÇy  hµng  ®«ng  l¹nh vµ    c¸c  ithiÕt lo¹    bÞ   ¬ng  l¹nht tù: 8418.50.1 ­    ­ Lo¹ithiÕtkÕ      ®Ó b¶o qu¶n v¾c  1 0 xin hoÆc  tñ b¶o  qu¶n  bÖnh 
  5. 5 phÈm   hoÆc   b¶o  qu¶n  m¸u 8418.50.2 ­  ­Buång  l¹nh 20 0 ­    ­Lo¹ikh¸c 8418.50.9 ­ ­Cã  ­   dung  tÝch  ®Õn   200  lÝt 40 50 1 8418.50.9 ­ ­Cã  ­   dung  tÝch    trªn200  lÝt 20 30 2 ­ C¸c    thiÕtbÞ    lµm    l¹nh hoÆc  lµm  ®«ng    l¹nhkh¸c,b¬m     nhiÖt: 8418.61 ­   phËn  ­ Bé  lµm    l¹nh d¹ng nÐn cã  10 b×nh  ngng  bé  lµ  phËn  trao ®æi  nhiÖt 8418.69 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 ­C¸c  phËn:   bé  8418.91 ­ C¸c  i®å   ­  lo¹  ®¹c, thiÕt kÕ       ®Ó 20 chøa  c¸c thiÕt bÞ    lµm  ®«ng  hay  lµm l¹nh 8418.99 ­    ­Lo¹ikh¸c 20 8450 M¸y  giÆt dïng cho  gia ®×nh  20­40 hoÆc   m¸y giÆt chuyªn dïng cho  c¸c tiÖm    giÆt      m¸y  lµ,kÓ c¶  giÆt  vµ lµm kh« ­ M¸y  søc  cã  chøa träng îng    l v¶i kh«  kh«ng  qu¸ 10  kg/mét lÇn  giÆt: 8450.11 ­  ­M¸y  giÆt    tù®éng  hoµn  toµn 40 50 8450.12 ­  ­ M¸y giÆt kh¸c cã    l¾p  phËn  bé  40 50 v¾t kh« b»ng quay    lyt©m 8450.19 ­    ­Lo¹ikh¸c 40 50 8450.20 ­M¸y    giÆt  søc  cã  chøa  trängl  îng v¶ikh«    kg/métlÇn    trªn10    giÆt 40 50 8450.90 ­Phô    tïng,bé    phËn 40 50 8509 Dông  c¬  cô  ®iÖn dïng trong    20­ gia 40 ®×nh  l¾p  cã  ®éng  ®iÖn c¬  8509.10 ­M¸y      hótbôi 40 50 8509.20 ­M¸y    ®¸nh  bãng  sµn  nhµ 40 50 8509.30 ­M¸y    khö,huû      r¸ctrongnhµ    bÕp 40 8509.40 ­ M¸y    nghiÒn  m¸y    vµ  trén thøc    ¨n, 40 m¸y chiÕtxuÊtnícrau,hoa          qu¶
  6. 6 8509.80 ­C¸c    thiÕtbÞ    kh¸c 40 8509.90 ­C¸c  phËn   bé  40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2