Quyết định 899/QĐ-BXD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 899/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 899/QĐ-BXD về thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 899/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 899/Q -BXD Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG TH M NNH H SƠ ĂNG KÝ T CH C ÀO T O B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 c a B Xây d ng Hư ng d n v b i dư ng nghi p v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và giám sát thi công xây d ng công trình; Xét ngh c a V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng; QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng thNm nh h sơ ăng ký t ch c ào t o b i dư ng nghi p v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (sau ây vi t t t là QLDA) bao g m các thành viên sau : Ông Tr n Ng c Thi n - V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng - Ch t ch H i ng Ông Hoàng Th Vinh, Phó V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng - U viên thư ng tr c Ông Bùi Trung Dung - Phó C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng - U viên; Ông Uông ình Ch t - Phó v trư ng V T ch c cán b - U viên; Bà Nguy n Th Thu Hà - Chuyên viên chính V qu n lý ho t ng xây d ng - U viên thư ký Thành viên khác: Do Ch t ch H i ng m i khi c n thi t. i u 2. Nhi m v c a H i ng :
  2. 1. Xem xét, ánh giá, thNm nh, xu t trình B trư ng quy t nh công nh n các cơ s ào t o i u ki n t ch c b i dư ng nghi p v QLDA. 2. Theo dõi, ki m tra, báo cáo tình hình t ch c b i dư ng nghi p v QLDA c a các cơ s ào t o ã ư c công nh n. 3. xu t, ki n ngh x lý vi ph m c a các cơ s ào t o b i dư ng nghi p v QLDA ã ư c công nh n. 4. Ph i h p v i các S xây d ng giám sát, t ch c ki m tra công tác b i dư ng nghi p v QLDA c a các cơ s ào t o ã ư c công nh n. 5. Ph i h p v i Trung tâm Thông tin - B Xây d ng ăng t i thông tin các cơ s ào t o ư c công nh n và b x lý vi ph m. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, các cá nhân có tên t i i u 1 và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 3; - TT Cao L i Quang - TT Bùi Ph m Khánh - S XD các t nh, TP tr c thu c TW - Lưu : VP, H XD Nguy n H ng Quân
Đồng bộ tài khoản