intTypePromotion=1

Quyết định 90/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định 90/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé Trëng Bé tµi chÝnh Sè 90/2000/Q§-BTC ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2000 Ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n bé trëng bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø Kho¶n 3, §iÒu 4 vµ Kho¶n 2 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh 86/CP ngµy 8/12/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng ho¸; - C¨n cø Kho¶n 6 vµ Kho¶n 7, §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh 50/CP ngµy 21/6/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Thuû s¶n; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Thuû s¶n vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc tr- ëng Tæng côc ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu lÖ phÝ vÒ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n. §èi tîng nép lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh s¶n phÈm thuû s¶n ®îc c¬ quan nhµ níc kiÓm ®Þnh chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2: C¬ quan ®îc nhµ níc giao nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng, an toµn vµ vÖ sinh thuû s¶n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 8/12/1995 cña ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu lÖ phÝ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh (gäi chung lµ c¬ quan thu). C¬ quan thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng, an toµn vÖ sinh thuû s¶n ®îc t¹m trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ cho viÖc qu¶n lý chÊt lîng, an toµn, vÖ sinh thuû s¶n vµ viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ; thùc hiÖn ®¨ng ký kª khai, nép lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®¬n vÞ thu lÖ phÝ ®ãng
  2. 2 trô së theo ®óng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. B·i bá c¸c quy ®Þnh thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng an toµn vÖ sinh thuû s¶n tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép lÖ phÝ qu¶n lý chÊt l- îng, an toµn, vÖ sinh thuû s¶n; c¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc 1: Møc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 90 /2000/Q§/BTC ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT Néi dung kho¶n thu §¬n vÞ Møc thu Ghi chó tÝnh (1000®ång ) 1 GiÊy chøng nhËn ¸p dông ch¬ng 1lÇn cÊp 50 tr×nh qu¶n lý chÊt lîng theo HACCP. 2 GiÊy chøng nhËn chÊt lîng vµ 1lÇn cÊp 30 chøng th vÖ sinh cho l« hµng thñy s¶n 3 GiÊy chøng nhËn kÕt qu¶ kiÓm 1 lÇn cÊp 10 Theo yªu cÇu nghiÖm c¸c chØ tiªu ®¬n lÎ riªng cña kh¸ch hµng Chó thÝch: HACCP lµ ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t chÊt lîng dùa vµo ph©n tÝch mèi nguy vµ kiÓm so¸t t¹i ®iÓm tíi h¹n.
  4. 4 Phô lôc 2: Møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thñy s¶n (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 90 /2000/Q§-BTC ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT Néi dung kho¶n thu §¬n vÞ Møc thu Ghi chó (1000®ån g) (1) (2) (3) (4) (5) 1 KiÓm ®Þnh tµu khai th¸c thñy LÇn/tµu ChØ ¸p dông ®èi víi s¶n cã c«ng suÊt m¸y chÝnh tõ tµu thùc hiÖn s¬ 90 CV trë lªn: chÕ vµ b¶o qu¶n dµi ngµy 1.1 Tµu cã c«ng suÊt lín h¬n 250 200 CV 1.2 Tµu cã c«ng suÊt tõ 90 CV ®Õn 150 250 CV 2 KiÓm ®Þnh c¬ së nu«i thuû LÇn/C¬ s¶n th¬ng phÈm: së 2.1 C¬ së nu«i theo ph¬ng thøc 200 c«ng nghiÖp 2.2 C¬ së nu«i theo ph¬ng th©m 150 canh 2.3 C¬ së nu«i theo ph¬ng thøc b¸n 100 th©m canh 3 KiÓm ®Þnh c¶ng c¸: lÇn/c¶ng 3.1 C¶ng lín, cã chî c¸, kho b¶o 200 qu¶n nguyªn liÖu vµ hÖ thèng cung cÊp dÞch vô cho chÕ biÕn, b¶o qu¶n trªn tµu 3.2 C¶ng cã hÖ thèng cung cÊp 150 dÞch vô cho chÕ biÕn, b¶o qu¶n trªn tµu 4 KiÓm ®Þnh c¬ së chuyªn thu LÇn/C¬ C¬ së s¶n xuÊt, mua, b¶o qu¶n nguyªn liÖu thuû së chÕ biÕn tù tæ s¶n: chøc thu 4.1 C¬ së cã s¶n lîng tõ 10 200 mua t¹i doanh tÊn/ngµy trë lªn nghiÖp sÏ tù thùc hiÖn, 4.2 C¬ së cã s¶n lîng tõ 5 ®Õn díi 150 nªn kh«ng thu phÝ
  5. 5 10 tÊn/ngµy theo môc nµy. 4.3 C¬ së cã s¶n lîng díi 5 tÊn/ngµy 100 5 KiÓm ®Þnh c¬ së chÕ biÕn LÇn/C¬ 200 thñy s¶n theo ph¬ng thøc thñ së c«ng 6* KiÓm ®Þnh c¬ së b¶o qu¶n s¶n LÇn/C¬ phÈm thñy s¶n (bao gåm c¶ xe së l¹nh): 6.1 C¬ së cã c«ng suÊt b¶o qu¶n tõ 600 2.000 tÊn trë lªn 6.2 C¬ së cã c«ng suÊt b¶o qu¶n tõ 500 1.000 ®Õn díi 2.000 tÊn 6.3 C¬ së cã c«ng suÊt b¶o qu¶n díi 400 1.000 tÊn 7 KiÓm ®Þnh c¬ së chÕ biÕn LÇn/C¬ ¸p dông cho kiÓm thuû s¶n theo ph¬ng thøc c«ng së ®Þnh lÇn ®Çu 1.200 nghiÖp: 8 KiÓm ®Þnh c¬ së chÕ biÕn LÇn/C¬ ¸p dông cho kiÓm thuû s¶n xuÊt khÈu vµo thÞ tr- së ®Þnh lÇn ®Çu 1.600 êng EU, Mü vµ thÞ trêng cã yªu cÇu t¬ng ®¬ng 9 KiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ ¸p dông LÇn/C¬ Thu theo môc 1 ®Õn môc 8 ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt lîng së vµ céng thªm 100.000®ång HACCP 10 KiÓm ®Þnh ®Þnh kú; KiÓm LÇn/C¬ Thu b»ng 50% møc t¬ng øng ®Þnh l¹i së tõ môc 1 ®Õn môc 8 Chó thÝch: Kh¸i niÖm vÒ kiÓm ®Þnh lÇn ®Çu, kiÓm ®Þnh l¹i, kiÓm ®Þnh ®Þnh kú theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ kiÓm tra vµ c«ng nhËn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thuû s¶n ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh an toµn thùc phÈm.
  6. 6
  7. 7 Phô lôc 3: Møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt lîng, an toµn vÖ sinh s¶n phÈm thñy s¶n (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 90 /2000/Q§-BTC ngµy 01th¸ng 6 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT Néi dung kho¶n thu §¬n vÞ møc thu tÝnh (1) (2) (3) (4) A KiÓm ®Þnh chÊt lîng l« hµng 1 L« hµng thñy s¶n xuÊt khÈu ®/tÊn 50.000 nhng sè thu tèi thiÓu mét lÇn kiÓm ®Þnh kh«ng d- íi 300.000 ®ång vµ tèi ®a thu kh«ng qu¸ 10.000.000 ®ång/l« hµng. 2 C¸c l« hµng cÇn kiÓm ®Þnh §îc thu thªm phÝ kiÓm ®Þnh quy ®Þnh t¹i thªm c¸c chØ tiªu ho¸ häc ®Æc môc B4 biÖt B KiÓm ®Þnh mÉu hoÆc chØ tiªu ®¬n lÎ: B.1 KiÓm ®Þnh c¸c chØ tiªu c¶m quan vµ vËt lý: 1.1 X¸c ®Þnh mµu s¾c, mïi, vÞ ®/chØ tiªu 15.000 1.2 Tr¹ng th¸i (mÆt b¨ng, khuyÕt nt 10.000 tËt, tr¹ng th¸i c¬ thÞt) 1.3 KÝch cì nt 7000 1.4 T¹p chÊt nt 5000 1.5 Khèi lîng tÞnh nt 5000 1.6 NhiÖt ®é trung t©m s¶n phÈm nt 3000 1.7 §é ch©n kh«ng nt 10.000 1.8 §é kÝn cña hép nt 20.000 1.9 Tr¹ng th¸i bªn trong vá hép nt 10.000 1.10 Khèi lîng c¸i nt 10.000 1.11 Tû lÖ c¸i vµ níc nt 10.000 1.12 §é mÞn nt 20.000 1.13 §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn bao gãi, ghi nt 5000 nh·n vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 1.14 Ký sinh trïng nt 15.000
  8. 8 B. 2 KiÓm ®Þnh c¸c chØ tiªu vi sinh: 2.1 ChuÈn bÞ mÉu nt 10.000 2.2 Tæng vi khuÈn hiÕu khÝ nt 15.000 2.3 Coliform: - Ph¬ng ph¸p MPN nt 30.000 - Ph¬ng ph¸p ®Õm ®Üa nt 15.000 2.4 E. Coli nt 35.000 2.5 Clostridium Perfringens nt 40.000 2.6 Staphylococcus aureus nt 40.000 2.7 Streptococcus faccalis nt 30.000 2.8 NÊm men nt 10.000 2.9 NÊm mèc nt 10.000 2.10 Bacillus sp. nt 15.000 2.11 Vibrio Parahaemolyticus nt 40.000 2.12 Salmonella sp. nt 40.000 2.13 Shigella nt 40.000 2.14 Tæng vi sinh vËt kþ khÝ sinh nt 10.000 H2S 2.15 Coliform ph©n: Ph¬ng ph¸p MPN nt 30.000 Ph¬ng ph¸p ®Õm ®Üa nt 15.000 2.16 V.cholera nt 50.000 2.17 X¸c ®Þnh vi sinh vËt chÞu nt 30.000 2.18 nhiÖt nt 50.000 2.19 Tæng sè Lactobacillus nt 150.000 2.20 Listeria monocytogenes nt 10.000 Bµo tö kþ khÝ trong ®å hép B.3 KiÓm ®Þnh c¸c chØ tiªu ho¸ häc th«ng thêng: 3.1 ChuÈn bÞ mÉu nt 10.000 3.2 X¸c ®Þnh Sunfuahydro (H2S) nt 10.000 3.3 X¸c ®Þnh Nit¬ amoniac (NH3) nt 20.000 3.4 X¸c ®Þnh ®é cøng cña níc nt 15.000 3.5 X¸c ®Þnh Clorin trong níc nt 18.000 3.6 X¸c ®Þnh ®é pH nt 15.000 3.7 X¸c ®Þnh hµm lîng níc nt 25.000
  9. 9 3.8 X¸c ®Þnh hµm lîng muèi ¨n nt 35.000 (NaCl) 3.9 X¸c ®Þnh hµm lîng axÝt nt 15.000 3.10 X¸c ®Þnh hµm lîng mì nt 40.000 3.11 X¸c ®Þnh hµm lîng tro nt 25.000 3.12 X¸c ®Þnh hµm lîng nit¬ tæng nt 35.000 sè vµ Protein th« 3.13 X¸c ®Þnh hµm lîng nit¬ formon nt 20.000 hoÆc nit¬ amin 3.14 Borat nt 40.000 3.15 Cyclamate nt 40.000 3.16 Natri benzoat nt 40.000 3.17 Sacarine nt 80.000 3.18 §Þnh tÝnh Urª nt 60.000 3.19 Canxi nt 45.000 3.20 Phèt ph¸t nt 60.000 3.21 S¹n c¸t nt 45.000 3.22 Hµm lîng Nit¬ baz¬ bay h¬i nt 20.000 3.23 Hµm lîng SO2 nt 35.000 3.24 Hµm lîng NO2 nt 30.000 3.25 Hµm lîng NO3 nt 30.000 B.4 KiÓm ®Þnh c¸c chØ tiªu ho¸ häc ®Æc biÖt: 4.1 X¸c ®Þnh kim lo¹i nÆng ( Cd, ®/1 nguyªn 70.000 As, Hg, Pb...) tè 4.2 §éc tè vi nÊm ®/ 1nhãm 200.000 4.3 D lîng thuèc trõ s©u ®/ 1chØ tiªu 200.000 - ChØ tiªu tiÕp theo thu thªm ®/chØ tiªu 50.000 4.4 S¾t nt 50.000 4.5 Histamin nt KiÓm b»ng s¾c ký b¶n máng 350.000 KiÓm b»ng s¾c ký láng cao ¸p 500.000 4.6 X¸c ®Þnh PSP, DSP b»ng ph- nt 400.000 ¬ng ph¸p sinh ho¸ trªn chuét 4.7 KiÓm chøng PSP, DSP, ASP nt 400.000 b»ng HPLC 4.8 D lîng thuèc kh¸ng sinh nt 300.000 4.9 PhÈm mµu thùc phÈm
  10. 10 + §Þnh tÝnh: ®/1mµu 40.000 + §Þnh lîng HPLC ®/1mµu 100.000
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2