Quyết định 90/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định 90/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 90/2002/Q§/BTC ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2002 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2709 vµ 2710 trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi khãa X; C¨n cø ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2709 vµ 2710 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 72/2002/ Q§/BTC ngµy 5/6/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi nh sau: M· sè M« t¶ nhãm, mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) Nhãm Ph©n nhãm 1 2 3 4 5 2709 DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bitum, ë d¹ng th« 2709 00 10 - DÇu th« (dÇu má) 15 2709 00 20 - Condensate 10 2709 00 90 - Lo¹i kh¸c 15 2710 DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum, trõ d¹ng th«; c¸c
  2. 2 chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã tû träng dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã - DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum trõ d¹ng th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã tû träng dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng chÊt chøa bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã: 2710 11 - - DÇu nhÑ vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 11 11 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i cao cÊp 30 2710 11 12 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i cao 30 cÊp 2710 11 13 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i th«ng 30 dông 2710 11 14 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i 30 th«ng dông 2710 11 15 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, cã pha ch× 30 2710 11 16 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, kh«ng pha ch× 30 2710 11 17 - - - X¨ng m¸y bay 15 2710 11 21 - - - X¨ng tr¾ng 10 2710 11 22 - - - X¨ng dung m«i cã hµm lîng chÊt th¬m thÊp, díi 1% 10 2710 11 23 - - - X¨ng dung m«i kh¸c 10 2710 11 24 - - - Naptha, Reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng 30 2710 11 25 - - - DÇu nhÑ kh¸c 30 2710 11 29 - - - Lo¹i kh¸c 30 2710 19 - - Lo¹i kh¸c: - - - C¸c lo¹i dÇu trung b×nh vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 19 11 - - - - DÇu ho¶ th«ng dông 25 2710 19 12 - - - - DÇu ho¶ kh¸c bao gåm c¶ dÇu ho¸ 25 h¬i 2710 19 13 - - - - Nhiªn liÖu bay cã ®é chíp ch¸y tõ 23 25 ®é C trë lªn 2710 19 14 - - - - Nhiªn liÖu bay cã ®é chíp ch¸y díi 23 25 ®é C 2710 19 15 - - - - Paraphin m¹ch th¼ng 10 2710 19 19 - - - - DÇu trung b×nh kh¸c vµ c¸c chÕ 10 phÈm - - - Lo¹i kh¸c: 2710 19 21 - - - - DÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu nhên 10 2710 19 22 - - - - DÇu b«i tr¬n dïng cho ®éng c¬ m¸y 5 bay
  3. 3 2710 19 23 - - - - DÇu b«i tr¬n kh¸c 20 2710 19 24 - - - - Mì b«i tr¬n 10 2710 19 25 - - - - DÇu dïng trong bé h·m thuû lùc 3 2710 19 26 - - - - DÇu biÕn thÕ vµ dÇu cho bé phËn 10 ng¾t m¹ch ®iÖn 2710 19 27 - - - - Nhiªn liÖu ®iªzen cho ®éng c¬ tèc 15 ®é cao 2710 19 28 - - - - Nhiªn liÖu ®iªzen kh¸c 15 2710 19 29 - - - - DÇu nhiªn liÖu kh¸c 0 2710 19 30 - - - - Lo¹i kh¸c 10 2710 90 00 - Lo¹i kh¸c 10 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 12/7/2002. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
Đồng bộ tài khoản