intTypePromotion=1

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
169
lượt xem
13
download

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  90/TT G  N G µ Y   T S 7­3­1994 V Ò   Ö C   Õ P  T ô C   ¾ P  X Õ P  D O A N H  N G HI Ö P  N H µ  N í C. VI TI S   THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH Trªn c¬  ë  Öc  ¾p  Õp  µ  µm  ñ tôc thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  ¹ doanh    s vi s x v l th     l v® k l  i nghiÖp  µ   íctheo quichÕ   Ò   µnh  Ëp vµ    Ó  Nh n      v th l   gi¶i th doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 388­H§BT  µy  th¸ng11  ng 20    n¨m  1991  ña  c Héi  ng  é   ëng  ®å B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ)  ∙  îc c¸c Bé,  a   ¬ng  µ    l  ph ® ®     ®Þ ph v c¸c doanh nghiÖp  µ   íctr Ón khaithùc hiÖn,®Õ n   Nh n   i         nay  ∙  µn  µnh  ét  íc ® ho th m b  quan  äng; tr § Ó   Õp  ôc n©ng  ti t   cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c doanh nghiÖp  µ   íc Nh n   vµ    êng  t¨ngc qu¶n  ýNhµ   íc; l  n C¨n  kÕt  Ën  ña  Ýnh  ñ  ¹ phiªnhäp  µy  th¸ng1  cø  lu c Ch ph t  i   ng 6    n¨m  1994,   QUY Õ T   NH    ®Þ : §i Ò u 1.    Õp  ôc lµm  ñ  ôc thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  ¹  ÷ng  ­ Ti t   th t   l v® k li nh doanh  nghiÖp  µ   íccha  µm  Nh n   l trong ®îtI.TiÕn  µnh  Óm     µ       h ki tra,r so¸t, ©n  Ých,  ph t   ®¸nh    ùc  ¹ng ho¹t ®éng  gi¸ th tr     kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  µ   íc cha  Nh n   thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  ¹ trong ®îtI,¸p dông    Ön  l v® k l  i        c¸c bi ph¸p  Ên  ch chØnh, cñng    cè    ®Ó doanh  nghiÖp  µ   íc cã    iÒu  Ön  µnh  Ëp  ¹   Nh n   ®ñ ® ki th l l i C¸c  ñ  ôc . th t   thµnh  Ëp  ¹  l li ph¶i xem   Ðt    x chÆt  Ï tu©n  ñ  ch   th Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 388/H§BT  µy  11­ ng 20­ 1991. a) §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc®ang  ¹t®éng  ã    ×  Ëp  å  ¬  Nh n   ho   c l∙th l h s i vµ  Õn hµnh    ñ tôcthµnh  Ëp vµ  ¨ng  ý  ¹theo qui®Þnh  Ön  µnh. ti   c¸cth     l ® k l  i    hi h b)  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  µ   íc ®ang  Nh n   kinh doanh  a  ã      ch c l∙ hoÆc   i cßn  Þ   ç,nhng  ã  Þ  Ý quan  äng trong n Òn  b l  c v tr   tr     kinh tÕ  èc  ©n,  ícm ¾t     Qu d tr   còng    ©u  µicÇn  nh l d   ph¶iduy  ×h×nh    tr   thøc doanh  nghiÖp  µ   íc,th×  Nh n   ph¶i   cã      ¾p  Õp  ¹ kÌm  ®Ò ¸n s x l  i theo b¶n thuyÕt tr×nh c¸c gi¶iph¸p  ô  Ó  Ò   èn,       c th v v   c«ng  nghÖ   µ  chøc  v tæ  qu¶n  ý ®Ó   ©ng  Çn   Öu  l  n d hi qu¶  kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp. Trªn  ¬  ë      c s ®ã xem   Ðt  µ  x v cho  µnh  Ëp  ¹  ÷ng  th l l inh doanh  nghiÖp  ùc sù  Çn  Õt. th   c thi c) §èivíic¸c doanh         nghiÖp  µ   íckh«ng    iÒu  Ön  ån t¹  µ    Nh n   ®ñ ® ki t   i ph¸t v tr Ónth× Bé  ëng  èivíi i     tr (§    doanh nghiÖp  µ   íctrùcthuéc Bé  Nh n       qu¶n  ý)hoÆc   l  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  èivíidoanh    ph (§     nghiÖp  µ   íc Nh n   ®Þa   ¬ng  ph qu¶n  ý)tæ  l   chøc  xem   Ðt  µ  ã  Õt  nh  Ých  îp   qui x v c quy ®Þ th h nh   ®Þnh  trong Quy Õt  nh  è    ®Þ s 315/H§BT  µy  9­ ng 1­ 1990  µ  è  v s 330/H§BT  µy  ng 23­ 1991. 10­ d)  Õn  µy  th¸ng 9  § ng 30    n¨m 1994 ph¶ikÕt  óc viÖc  Ën  å  ¬        th   nh h s ë c¸c c¬  quan  ã  c tr¸chnhiÖm   Èm  nh  µ  n   µy  th¸ng 12    th ®Þ v ®Õ ng 31    n¨m 1994 ph¶i   hoµn  µnh    ñ tôcquyÕt ®Þnh  µnh  Ëp vµ  ¨ng  ý  ¹  th c¸cth       th l ® k li .
  2. 2 §i Ò u 2.    ­ §¸nh    Õt  gi¸k qu¶  ¹t®éng,  Ên  ho   ch chØnh  chøc  tæ  qu¶n  ý, l  tiÕp  ôc s ¾p  Õp    t  x c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc ®∙  îc thµnh  Ëp  ¹ trong ®ît I Nh n   ®   l li        ®Ó   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  kinh doanh  µ  õng  íctæ    vt b   chøc  ¹ m ét  l i c¸ch hîp lýc¸c        doanh  nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t®éng  ïng  µnh  Ò     ïng  ét  a   Nh n   ho   c ng ngh trªnc m ®Þ bµn  theo  íng  h kh«ng  ©n  Öt doanh  ph bi   nghiÖp  µ   íc do  Nh n   Trung  ng    ¬ hay ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ý. l §i Ò u 3.    ÷ng  n  Þ  ã  Ýnh  Êt  ù  ­ Nh ®¬ v c t ch s nghiÖp kinh tÕ, v¨n     ho¸    x∙ héi,khoa  äc  ü  Ët,dÞch  ô    h k thu   v c«ng  éng, thuÇn  ý phôc  ô  èc  c   tu   v Qu phßng  vµ  ninh  ¹t®éng  an  ho   kh«ng  ×  ôc  ch  î nhuËn  ×  Én  Çn  vm ®Ý l i th v c xem   Ðt, x  s ¾p  Õp  Ò   chøc  x v tæ  qu¶n  ýnhng  l  kh«ng  Çn  µm  ¹ thñ tôc thµnh  Ëp,®¨ng  c l l      i l  ký      nh c¸c doanh nghiÖp. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Ò   Õ     ¹ch    T  h d v ch ®é ho to¸n kÕ     to¸n,tµichÝnh     riªng cho    n  Þ  ù    c¸c ®¬ v s nghiÖp, kh«ng  Én  én c¸c tæ    l l     chøc  nµy  íi v  doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u     Ên  4. ­Ch chØnh  Öc  µnh  Ëp  íidoanh  vi th l m  nghiÖp  µ   íc: Nh n 4.1.Thµnh  Ëp míi.   l  a) ChØ   µnh  Ëp  íinh÷ng  th l m  doanh nghiÖp  µ   íctrong nh÷ng  µnh  Nh n     ng then  èt,nh÷ng  Ünh  ùc  ch   l v mang   ¹  ån  lingu thu  íncho  ©n  l  ng s¸ch  µ   íc, Nh n   nh÷ng  Ünh  ùc  ã  l v c nhu  Çu  ña  Þ  êng  ng    µnh  Çn  c c th tr nh c¸cth ph kinh tÕ  µi   ngo   quèc doanh  a  ã  iÒu  Ön  u     ch c ® ki ®Ç t ph¸ttr Ón.Dµnh  tiªnc¸c nguån  èn   i   u      v cho yªu  Çu  æi  íi c«ng  c ® m  nghÖ   µ  ë   éng  vm r n¨ng  ùc cña  ÷ng  l  nh doanh  nghiÖp  Ön  ang  ¹t®éng,  Êt  µ nh÷ng  hi ® ho   nh l   doanh nghiÖp  µ   íc cã    Nh n   yªu cÇu    iÓn. ph¸ttr b) Kh«ng  µnh  Ëp  th l thªm  ÷ng  nh doanh nghiÖp  µ   íc ®∙  ã  Òu  Nh n   c nhi n¨ng  ùc kinh doanh  ïng  µnh  ang  ¹t®éng  ïng  ét  a   µn  Ó    l    c ng ® ho   c m ®Þ b (k c¶ n¨ng  ùcngoµiquèc  l    doanh). 4.2.K Ó   õ th¸ng 3    t    n¨m 1994  Êtc¶    t   c¸c doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Ëp Nh n   l  míi ph¶i cã      møc   èn  v ph¸p  nh   t  Êt  ®Þ Ý nh b»ng  lÇn  5  møc   èn  ña  v c c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ïng  µnh    hhc ng nghÒ  theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 222/H§BT  µy  ng 23­ 1991  ô  Ó    ét  è  Òu    nh  7­ c th ho¸ m s §i qui®Þ trong LuËt C«ng      ty.   §i Ò u      ¾ p   Õp,  µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  ¹ c¸c LiªnhiÖp  Ý  5. ­ S x th l v® k l      i x nghiÖp,   Tæng c«ng    íi y  äichung  µTæng  ty(d   ®© g   l  c«ng ty). 5.1 Nh÷ng    Tæng c«ng    îcxem   Ðt thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ýl¹ khicã    ty®   x  l v® l       ®ñ i c¸c®iÒu  Ön    ki sau  y: ®© a) Tæng  c«ng    µ doanh  ty l   nghiÖp  µ   íc cã  t  Êt  ®¬n  Þ  µnh  Nh n   Ý nh 5  v th viªn quan  Ö   íinhau  Ò     h v  v c«ng  nghÖ,  µichÝnh,  ¬ng  ×nh  u    ph¸t t  ch tr ®Ç t   tr Ón,dÞch  ô  Ò   i  v v cung  øng,vËn    chuyÓn, tiªuthô,th«ng    o  ¹o.     tin,®µ t b)  µn  To Tæng   c«ng    ã  èn  ty c v ph¸p  nh    ®Þ trªn500  û ®ång, ®èi  íim ét  t    v  sè  Tæng  c«ng    tytrong nh÷ng  µnh  Æc   ïth× vèn    ng ® th    ph¸p ®Þnh  ã  Ó  Êp    c th th h¬n  ng  nh kh«ng  îcÝt  ¬n  ®   h 100  û®ång. t  c) Tæng     c«ng    ùc  Ön  ¹ch  ty th hi h to¸n kinh  Õ    t theo  ét  m trong    ×nh  hai h thøc sau:  
  3. 3 ­H¹ch    µn    to¸nto Tæng  c«ng      n  Þ  µnh    ¹ch to¸nb¸o sæ. ty, ®¬ v th c¸c viªnh       ­H¹ch      to¸ntæng  îp cã  ©n  Êp  h   ph c cho    n  Þ  µnh  c¸c®¬ v th viªn. d) Cã   Ën    lu chøng  kinh tÕ    ü  ËtvÒ   Öc  µnh  Ëp Tæng    ­ k thu   vi th l  c«ng    µ  tyv ®Ò   kinh doanh  ña  ¸n    c Tæng   c«ng    µ  b¶n  ty v v¨n  gi¸m  nh    Ën  ®Þ c¸c lu chøng  ®ã. e)  ã   ¬ng  bè  Ý c¸n  é    o  µ  C ph ¸n  tr   b l∙nh®¹ v qu¶n  ý®óng    Èn, ®ñ   l  tiªuchu   n¨ng  ùc®iÒu  µnh  µn  é  ¹t®éng  ña  l  h to b ho   c Tæng  c«ng ty. g)  ã   iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t ®éng  ∙  îc c¬  C® l tæ  v ho   ® ®   quan  ñ  ch qu¶n    phª duyÖt vµ  îctu©n  ñ trong thùc tÕ.  ®  th       5.2 Ph ©n  ¹ ®Ó   ¾p  Õp  ¹c¸cTæng    lo i s   x l    i c«ng    Ön  ã. tyhi c Lo¹iA: Nh÷ng     Tæng  c«ng    ang  ùc sù  ¹t®éng  ã  Öu  ty® th   ho   c hi qu¶,®¸p    øng c¸c  iÒu  Ön  ∙    nh   ® ki ® qui ®Þ trong  iÓ m   ® 5.1    y   ×  µm  ñ  ôc trªn ®© th l th t   thµnh  Ëp vµ  ¨ng  ý  ¹ . l ® k li Lo¹iB:  Nh÷ng     Tæng   c«ng    ¹t®éng  a  ã  Öu  ty ho   ch c hi qu¶, nhng  ã      c nhu cÇu  duy  ×h×nh  tr   thøc Tæng  c«ng    × cÇn  Ên  tyth   ch chØnh, cñng  è  ¸p      c ® øng c¸c®iÒu  Ön    nh    ki qui®Þ trong ®iÓ m       Õn hµnh    ¹ A.   5.1 ®Ó ti   nh lo i   Lo¹iC:  ÷ng    Nh Tæng  c«ng    µi hai lo¹  ty ngo     i trªn,ho¹t®éng      mang  Ýnh  t hµnh  Ýnh  ch trung gian cÇn      ph¶ixö  ýtheo c¸ch×nh    l     thøc thÝch  îp,nh    h : ­ChuyÓn  µnh    th doanh  nghiÖp  ¬  ë. cs ­S¸p  Ëp  µo    nh v Tæng c«ng    tyhoÆc   doanh  nghiÖp  kh¸c. ­ Gi¶ithÓ     theo    c¸cQuy Õt  nh  è  ®Þ s 315/H§BT  µy  9­ ng 1­ 1990  µ  è  v s 330/ H§BT  µy  10­ ng 23­ 1991. 5.3 Ph ©n    c«ng  ùc hiÖn: th   a) Uû     ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc: K ho   n ­  ù   D th¶o  NghÞ   nh   ña  Ýnh   ñ  ®Þ c Ch ph ban  µnh  iÒu  Ö  É u   ña  h ® lm c Tæng c«ng    tythay cho    NghÞ   nh  è  ®Þ s 27/H§BT  µy  3­ ng 22­ 1989. ­ Lµ m   u   èi  íng  Én    ñ  ôc s ¾p   Õp    ®Ç m h d c¸c th t   x doanh nghiÖp  µ   íc Nh n   theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n ­ Chñ  ×thÈm  nh    å  ¬  ¨ng  ý  µnh  Ëp doanh    tr   ®Þ c¸ch s ® k th l  nghiÖp  µ   ­ Nh n ícvµ  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh    tr   t  ph quy   theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h b) Bé  µichÝnh:   T  ­  íng  Én  ô  Ó  Õ     ¹ch  H d c th ch ®é h to¸n cña    Tæng   c«ng    µ    ty v c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn vµ  Õ     ¹ch    ch ®é h to¸n trong    c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ¹t ho   ®éng kh«ng  ×  ôc  ch  înhuËn. vm ®Ý l  i ­ H íng dÉn  Öc  Óm     µ  ñ tôc giao  Ën  èn  ï hîp víiqui®Þnh       vi ki kª v th     nh v ph         hiÖn  µnh. h c) C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n   Nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ TiÕn  µnh  ©n  ¹   ¾p  Õp  µ  µm  ñ tôc thµnh  Ëp,gi¶ithÓ  h ph lo is, x v l th     l   doanh  nghiÖp  µ   íc(Trong ®ã   ã  Nh n     c Tæng  c«ng    ty)theo ®óng    nh  Ön  µnh.   qui®Þ hi h 5.4 TiÕn    ùc hiÖn:   ®é th  
  4. 4 ­C¸c      v¨n b¶n  íng dÉn  h  ph¶iban  µnh  ícngµy  th¸ng3    h tr   31    n¨m  1994. ­Danh  ôc  ©n  ¹ Tæng    m ph lo i   c«ng    typh¶ihoµn  µnh  µ      ñ íng   th v b¸o c¸o Th t   ChÝnh  ñ  ícngµy  th¸ng4  ph tr   30    n¨m  1994. ­ Nh÷ng    Tæng  c«ng    éc  ¹  Hoµn  µnh  Öc  µnh  Ëp  ¹ tr c ty thu lo iA:  th vi th l li í    ngµy  th¸ng9  30    n¨m 1994. ­ Nh÷ng    Tæng  c«ng    éc  ¹  Hoµn  µnh  Öc  µnh  Ëp  ¹ tr c ty thu lo iB:  th vi th l li í    ngµy  th¸ng12  31    n¨m  1994. ­ Nh÷ng    Tæng c«ng    éc lo¹  Ph¶ixö  ýxong  ícngµy  th¸ng 9  tythu   i C:    l  tr   30    n¨m  1995. ­ Trong    a  µm    khich l xong  ñ tôc thµnh  Ëp  ¹ hoÆc     Ó, c¸c Tæng   th     l l  i gi¶ith     c«ng    Én  ¹t®éng  tyv ho   cho  n   óckÕt  óc tiÕn ®é     nh    y.  ®Õ l   th     qui®Þ trªn®© §i Ò u 6.    ­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n   ©n   Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  §i Ò u     Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 7. ­Quy ®Þ n c hi l     k 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2