Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 904/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  904/1997/Q§­T T g n g µ y  23 th¸ng 10 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  Þ n h   í ng v § h q u y  h o ¹ ch ch u n g   h u  c«n g  n g hi Ö p   K ­ c¶n g  bi Ó n   Vòng   ¸ng,  n h  H µ  T Ü n h tØ Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  é   ëng  é   ©y   ùng  µ  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c B tr BX d v Ch t U ban  ©n   nh d©n  tØnh  µ   Ünh  ¹ Tê  ×nh sè  BXD/UBT  µy  9­ HT t   tr   15­ i ng 18­ 1997, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Phª  Öt  Þnh  íng  duy § h quy  ¹ch  ho chung Khu c«ng nghiÖp    ­ c¶ng  Ón  òng    bi V ¸ng,tØnh  µ   Ünh  íi éidung  ñ  Õu  HT v   n ch y sau  y: ®© 1. V Þ   Ý:Khu    tr   c«ng  nghiÖp    ­ c¶ng  Ón  òng  thuéc huyÖn  ú  bi V ¸ng    K Anh,  tØnh  µ   Ünh. 2.TÝnh  Êt: HT    ch ­ Lµ  ét    m trong nh÷ng    khu  c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung thuéc vïng B ¾ c         Trung  Bé; ­  µ  L khu  ùc  v c¶ng  Ón  íc s©u  òng  bi n   V ¸ng  S¬n  ¬ng, m ét  u   èi  ­  D   ®Ç m giao th«ng  ªnvïng vµ  èc  Õ;   li     qu t ­ Lµ  ét    m trong nh÷ng    trung t©m  ¬ng  ¹i,dÞch  ô  ña  ïng B ¾ c    th m  vc v   Trung  Bé; ­Cã   Þ  Ýquan  äng vÒ     v tr   tr   b¶o  Ö   ninh,quèc  v an    phßng. 3.Quy    m«: ­ Quy    ©n  è:D © n   è  µn    m« d s  s to khu  ùc:n¨m  v  2005 kho¶ng 90.000  êi ng   vµ  n¨m  2020  kho¶ng  120.000  êi. ng ­ Quy    t  ai:diÖn  Ých  t  ö  ông: n¨m    m« ®Ê ®   t ®Ê s d   2005 kho¶ng 2097    ha vµ  n¨m  2020  kho¶ng  3825  ha. 4.§Þnh  íng ph¸ttr Ónkh«ng    h    i   gian: Khu c«ng nghiÖp  c¶ng  Ón  òng  ­  bi V ¸ng bao  å m   g c¸c khu chøc n¨ng  chÝnh: ­ C¶ng  òng  ­S¬n  ¬ng  å m   cô m     V ¸ng   D g 2  c¶ng:C¶ng  ¬ng  ¹itæng  îp   th m  h  phÝa  ©y  òi  T M Rßn,  quy    m« kho¶ng 250  vµ  ha  c¶ng chuyªn dïng  Ýa    ph §«ng  M òi  Rßn, quy      m« kho¶ng 220 ha; ­ Khu    c«ng nghiÖp  è    ¾ n   íic¶ng  ¬n  ¬ng  µ  òng    s 1: G v  S D vV ¸ng,quy    m« kho¶ng  1805    ©y  ùng  ha, x d c«ng nghiÖp  Ön  Ðp,®ãng  µu,c¬  Ý  Õ   luy th   t   kh ch t¹ovµ    c«ng  nghiÖp  a  ¬ng; ®Þ ph
  2. 2 ­ Khu    c«ng nghiÖp  è    ¾ n   íi s 2: G v  c¶ng  ¬n  ¬ng, quy    S D   m« kho¶ng 1170  ha, x©y  ùng    d c«ng nghiÖp ho¸  Êt vµ    ¬  ë  ch   c¸c c s c«ng  nghiÖp kh¸c;lµ m ét     trong  ÷ng  a   iÓ m   ã  Ó  nh ®Þ ® c th nghiªn cøu  ©y  ùng    x d c«ng nghiÖp  äc ho¸ l    dÇu  µ  Þch  ô  Çu  Ý; vd vd kh ­ Khu  ©n  ông: Trªn  ¬  ë  Þ  Ên  Ön  þ Kú   d d   c s th tr huy l   Anh  Ön  hi nay ph¸t   tr ÓnvÒ   Ýa  ©y  èc  é1A, quy    i   ph T qu l     m« kho¶ng  850  ha. 5.§Þnh  íng ph¸ttr Ónh Ö   èng  ¹ tÇng  ü  Ët:   h     i   th h  k thu ­ Giao    th«ng:Tæ     chøc  ¹ng íigiao  m l  th«ng  i  ¹ivµ    ®è ngo   c¸c c«ng  ×nh tr   ®Ç u   èi  å m:  èc  é1A; ® êng  é  èi®«  Þ  µ  mg Qu l     b n   th v khu  c«ng  nghiÖp  íi êng  v  ® xa  éB ¾c     l  ­ Nam;  êng  é  èic¶ng  òng  víi Þ    µ  Ñt,tØnh  ® bn  V ¸ng    x∙Th Kh   th Kh¨m   Muén, Céng  µ  © n   ñ  ©n  ©n  µo;® êng  ¾t  èic¶ng  òng    íi     ho D ch Nh d L  s n  V ¸ng v  ga §øc  ¹c;c¶ng  ícs©u  òng    Õn    i ngo¹ibªn  èc  é1A, gÇn  L  n  V ¸ng;b «t« ®è     qu l     trung  t©m  «  Þ. ® th ­ C Êp   íc:Nguån  íc lÊy tõ hå    n  n       S«ng  R¸c  µ  ¬ng    ©y  ùng  å  µo   vt laix d hR Træ      ®Ó bæ sung  ån  íccung  Êp  ngu n   c cho  s¶n  Êtvµ  xu   sinhho¹t.   ­ C Êp  ®iÖn: Nguån cÊp ®iÖn  tõ m¹ng l i ®iÖn  quèc gia qua tr¹m í    500/220KV  µ   Ünh; x©y  ùng  ¹m  HT   d tr 220/110KV  òng  V ¸ng  µ  ¹m  v tr 110/22KV  Kú Anh. ­ Tho¸tníc vµ  Ö         v sinh m«i  êng: Tæ     tr   chøc  ¹ng íitho¸tníc m a  µ  íc m l      vn  bÈn riªngtrong khu  ©n  ông, xö  ýt¹  ¹m  µm  ¹ch,x¶  s«ng; trong khu      d d   l  i tr l s   ra      c«ng nghiÖp,cÇn      t¸chriªngnícth¶ic«ng      nghiÖp,xö  ýcôc  é  õng  µ      l  bt nh m¸y ®¹ttiªuchuÈn  Ö      v sinh,x¶    Ón.   ra bi 6.X ©y  ùng  t®Ç u   n     d ®î   ®Õ n¨m  2005: TËp trung x©y  ùng    d c¶ng  tæng  îp Vòng  vµ    h  ¸ng  c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  tr     kü  ËtthiÕtyÕu  ôc  ô    Çu    iÓnc«ng  thu     ph v yªu c ph¸ttr   nghiÖp. 7.C¸c      gi¶iph¸p chñ  Õu:   y § Ó   ùc hiÖn  Þnh  íng quy  ¹ch  th   § h  ho chung  ∙      û   ® ®Ò ra,U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  µ   Ünh  Çn  ùc hiÖn  µ  Ën  ông  HT c th   vv d s¸ng  ¹oc¸c biÖn  t    ph¸p  ng  é  ®å b vÒ   ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch phïhîp víi iÒu  Ön  ña         ® ki c khu  ùc  v nh»m   huy  ng  ­ ®é ® îcc¸cnguån  ùctrong vµ  µiníc.    l    ngo   Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh  chøc  ùc hiÖn, cô  Ó    Þnh  HT tæ  th     th ho¸ § híng quy  ¹ch  ho chung  ∙  îc duyÖt  ®®  b»ng    ù  quy  ¹ch  ö  ông  t  c¸c d ¸n  ho sd ®Ê c«ng nghiÖp  µ  «  Þ,quy  ¹ch chitiÕtc¸c khu  ùc  v ® th   ho         v chøc n¨ng  «  Þ,c¸c ® th     dù  ®Ç u  ; x©y  ùng  Õ   ¹ch  µi h¹n,trung  ¹n  µ  ¾n   ¹n    iÒu  ¸n  t  d k ho d    h v ng h ®Ó ® hµnh  µ  v qu¶n  ý. l §i Ò u 2.­Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh  Óm     HT ki tra,theo  âi viÖc  d  thùc hiÖn    quy  ¹ch  ét  ho m c¸ch chÆt  Ï.C¸c  é, ngµnh      ch   B  ë Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m   èihîp,hç  î a   ¬ng  ph     tr  ®Þ ph trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         nh»m  b¶o  ¶m   ® sù  èng  Êt gi÷a §Þnh  íng quy  ¹ch chung  th nh     h  ho   Khu  c«ng  nghiÖp    ­c¶ng  Ón  bi Vòng    íi Õn îcvµ  ¸ng v  chi l   quy  ¹ch ph¸ttr Ónc¸cngµnh  ho     i     kinh tÕ   ü  Ët­x∙   ­k thu      héi, ïhîp víi        ph quy  ¹ch kinhtÕ     éicña  ho     ­x∙h   tØnh,cña  ïng B ¾c    v  Trung  é  µ  Bv cña  níc. c¶  Giao  é   ëng  é   ©y  ùng  B tr BX d ban  µnh  Òu  Ö  h §i l Qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo  Quy  ¹ch chung  ho   Khu c«ng nghiÖp   ­c¶ng  Ón  òng  bi V ¸ng.
  3. 3 §i Ò u 3.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Ünh, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  HT     tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  Þu  thu   ph ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
Đồng bộ tài khoản