Quyết định 907/QĐ-BXD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 907/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 907/QĐ-BXD về phê duyệt tổng dự toán vốn đối ứng thực hiện dự án chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam do Cộng đồng Châu âu (EC) tài trợ không hoàn lại do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 907/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 907/Q -BXD Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T T NG D TOÁN V N I NG TH C HI N D ÁN CHƯƠNG TRÌNH QUY HO CH MÔI TRƯ NG Ô THN VI T NAM DO C NG NG CHÂU ÂU (EC) TÀI TR KHÔNG HOÀN L I B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA); Căn c Văn b n s 1965/CP-QHQT ngày 24/12/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án “Chương trình Quy ho ch môi trư ng ô th Vi t Nam" do U ban Châu Âu (EC) tài tr không hoàn l i. Căn c các Văn b n s 16833/BTC-HCSN ngày 26/12/2005;s 5453/BTC- HCSN ngày 13/5/2008 c a B Tài chính v vi c b trí kinh phí v n i ng các d án ODA; Căn c các quy t nh giao d toán ngân sách c a B trư ng B Xây d ng năm 2005, 2006, 2007, 2008 và 2009; Xét ngh c a Giám c Văn phòng D án “Chương trình Quy ho ch môi trư ng ô th Vi t Nam" t i văn b n s 40/KT-VPDA ngày 15/8/2009; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch Tài chính. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t t ng d toán v n i ng th c hi n D án: “Chương trình Quy ho ch Môi trư ng ô th Vi t nam” do C ng ng Châu Âu (EC) tài tr không hoàn l i v i t ng giá tr là: 7.511.255.000 (B y t năm trăm mư i m t tri u, hai trăm năm mươi lăm ngàn ng). Chi ti t t i ph l c kèm theo. i u 2. Căn c vào t ng d toán ư c duy t, Giám c Văn phòng D án, Vi n trư ng Vi n Ki n trúc Quy ho ch ô th và Nông thôn có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) và ngu n v n ngân sách. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch Tài chính, Giám c Văn phòng D án, Vi n trư ng Vi n Ki n trúc Quy ho ch ô th và Nông thôn và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG
  2. TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3. - Lưu VP, KHTC; (3b) Tr n Văn Sơn PH L C PHÊ DUY T T NG D TOÁN V N I NG TH C HI N D ÁN CHƯƠNG TRÌNH QUY HO CH MÔI TRƯ NG Ô THN VI T NAM DO C NG NG CHÂU ÂU (EC) TÀI TR KHÔNG HOÀN L I ( Kèm theo Quy t nh s 907/Q -BXD ngày 14 /9/2009 c a B Xây d ng) VT: ng Năm Kinh phí th c Trong ó hi n d án Văn phòng d án EC Vi n KTQH TNT th c hi n th c hi n 2006 1.156.449.770 1.006.449.770 150.000.000 2007 1.328.783.674 1.128.783.674 200.000.000 2008 958.809.600 758.809.600 200.000.000 2009 ( n 30/6) 793.212.130 543.212.130 250.000.000 T 30/6 n khi k t thúc 2.732.000.000 2.732.000.000 0 và quy t toán toàn b d án. Thu VAT do VP d án 542.000.000 542.000.000 n p thay nhà th u nư c ngoài. T ng c ng 7.511.255.174 6.711.255.174 800.000.000 Làm tròn 7.511.255.000 6.711.255.000 800.000.000 (B y t năm trăm mư i m t tri u, hai trăm năm mươi lăm ngàn ng)
Đồng bộ tài khoản