intTypePromotion=1

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
180
lượt xem
6
download

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 91/2000/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2000 VÒ viÖc trî cÊp cho nh÷ng ng êi ®· hÕt tuæi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 60/H§BT ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ); Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. §èi víi nh÷ng ngêi hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng t¹i thêi ®iÓm ngõng hëng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 60/H§BT ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé tr ëng (nay lµ ChÝnh phñ) ®· hÕt tuæi lao ®éng (nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi trë lªn) th× ®îc trî cÊp hµng th¸ng, kÓ c¶ nh÷ng ngêi thuéc diÖn nµy mµ ®· ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng còng ®îc hëng kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. § iÒu 2. Møc trî cÊp hµng th¸ng ¸p dông cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy lµ 100.000 ®ång/th¸ng, ngoµi ra ®îc hëng chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, khi chÕt th©n nh©n ®îc hëng tiÒn mai t¸ng phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 3. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn kho¶n trî cÊp quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy do ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp theo híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh. §iÒu 4. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt, quyÕt ®Þnh cho hëng trî cÊp khã kh¨n ®èi víi nh÷ng ng- êi ngõng hëng trî cÊp mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng kh«ng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy khi hÕt tuæi lao ®éng (nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi trë lªn) cã hoµn c¶nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh cô thÓ møc trî cÊp khã kh¨n.
  2. 2 § iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2000. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 6. Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2