Quyết định 91/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 91/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy định về việc cung cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 91/2002/Q -BNN, NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2002 V BAN HÀNH QUI NNH V VI C C P CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI, BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph Qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 58/2002/ N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ban hành i u l b o v th c v t, i u l ki m d ch th c v t và i u l qu n lý thu c b o v th c v t. Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1: Ban hành theo Quy t nh này "Quy nh v vi c c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t ". Quy nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t trên lãnh th Vi t Nam. i u 2: Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3 : Các ông Chánh Văn phòng, C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Bùi Bá B ng ( ã ký)
 2. QUY NNH V VI C C P CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI, BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T (Ban hành theo QuyƠt nh s 91/2002/Q - BNN ngày 11 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, buôn bán thu c b o v th c v t (sau ây g i t t là ch ng ch hành ngh ) là văn b n do Chi c c B o v th c v t c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p cho cá nhân có trình chuyên môn ngh nghi p hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ho c hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t. i u 2. 1. Ch ng ch hành ngh ch c p cho cá nhân không c p cho t ch c. 2. i v i các t ch c (công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty liên doanh, công ty 100% v n nư c ngoài) ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ho c buôn bán thu c b o v th c v t qui nh như sau: a) Các nhà máy, xư ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c thì ngư i tr c ti p i u hành ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ph i có ch ng ch hành ngh ; b) Các chi nhánh, c a hàng i lý c a công ty, h p tác xã d ch v b o v th c v t thì m t trong nh ng ngư i qu n lý m t cơ s buôn bán thu c b o v th c v t ph i có ch ng ch hành ngh . 3. i v i c a hàng buôn bán thu c t i m t a i m c nh (h kinh doanh cá th do m t cá nhân ho c h gia ình làm ch ) thì ngư i ch c a hàng ph i có ch ng ch hành ngh . 4. Ch ng ch hành ngh ư c c p theo m u th ng nh t trong c nư c (Ph l c 3, 4). i u 3. Ch ng ch hành ngh là m t trong các i u ki n ăng ký kinh doanh. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n s c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh khi ngư i tr c ti p qu n lý, i u hành ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ho c ngư i buôn bán thu c b o v th c v t có ch ng ch hành ngh do Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p . T ch c, cá nhân ư c quy n ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói ho c buôn bán thu c b o v th c v t k t khi có các i u ki n quy nh t i i u 7,
 3. i u 16 c a i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/ N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph và ph i cam k t th c hi n úng các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng. i u 4. Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thNm nh h sơ và làm th t c c p ch ng ch hành ngh . Ch ng ch hành ngh này ch có giá tr hành ngh trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã c p. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l Chi c c b o v th c v t ph i xét c p. N u vì lý do nào ó không c p ph i tr l i cho ngư i xin c p b ng văn b n. i u 5. Th i h n c a ch ng ch hành ngh là 03 năm, k t ngày c p. N u sau 03 năm v n ti p t c hành ngh thì ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i ư c Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gia h n ch ng ch hành ngh . Trư c khi h t h n 01 tháng thì ph i g i h sơ xin gia h n. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh , ph i tham gia các l p t p hu n ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c b o v th c v t t ch c làm cơ s cho vi c gia h n ch ng ch hành ngh . N u b m t ch ng ch hành ngh , ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i báo ngay cho Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và làm th t c xin c p l i. i u 6. 1. Nghiêm c m vi c cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh ho c s d ng vào m c ích khác. 2. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i n p l phí theo qui nh c a pháp lu t. i u 7. 1 . Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh s b thu h i ch ng ch trong các trư ng h p sau : a) Cho ngư i khác thuê, mư n ch ng ch hành ngh ; b) Hành ngh không úng ph m vi cho phép; c) TNy xoá ho c s a ch a ch ng ch hành ngh ; d) Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh b ch t.
 4. 2. Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nào c p ch ng ch hành ngh thì có quy n thu h i ch ng ch hành ngh . Chương 2: CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T i u8 i u ki n c p ch ng ch hành ngh cho ngư i tr c ti p qu n lý, i u hành s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t qui nh t i i u 8 i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/ N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph như sau: 1. Có trình chuyên môn v hoá h c ho c b o v th c v t t i h c tr lên. 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy nh . i u 9. 1. H sơ ngh c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t g m: a) ơn xin c p ch ng ch hành ngh (Ph l c 1); b) B n sao h p pháp văn b ng chuyên môn v hoá h c ho c nông h c (ngành tr ng tr t, b o v th c v t) t i h c tr lên; c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ngh c p Ch ng ch hành ngh cư trú; d) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p; ) Có 03 nh chân dung c 4 cm x 6 cm. 2. H sơ ngh gia h n ch ng ch hành ngh : a) ơn ngh gia h n ch ng ch hành ngh ; b) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p; c) Ch ng nh n ã tham d các l p t p hu n ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c . Chương 3: CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T i u 10.
 5. i u ki n c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t qui nh t i i u 17 i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/ N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph như sau: 1. Có b ng t t nghi p v i h c ho c trung c p nông, lâm nghi p ho c có gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t do Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p; 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy nh. i u 11 1. Chương trình l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t. a) N i dung: - Các văn b n pháp lu t v B o v và ki m d ch th c v t có liên quan n thu c b o v th c v t. - Các văn b n pháp lu t v Thương m i có liên quan n thu c b o v th c v t. - Các văn b n pháp lu t v X ph t vi ph m hành chính có liên quan n thu c b o v th c v t. - Ki n th c cơ b n v các lo i thu c b o v th c v t, nh hư ng c a thu c b o v th c v t n môi trư ng và s c kho con ngư i. - Các qui nh v an toàn trong lưu thông, cung ng, b o qu n, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t. - i th c t b) Th i gian h c là 03 tháng (tương ương v i 12 tu n) Sau th i gian h c, Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ki m tra và c p gi y ch ng nh n (Ph l c 5). 2. Gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t ch có gía tr trong 03 năm trong vi c c p ch ng ch hành ngh . i u 12. 1. H sơ ngh c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t g m: a) ơn xin c p ch ng ch hành ngh (Ph c l c 2); b) B n sao h p pháp c a b ng t t nghi p i h c ho c trung c p nông, lâm nghi p ho c gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t do Chi c c b o v th c v t a phương c p;
 6. c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng nơi ngư i buôn bán thu c b o v th c v t cư trú; d) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p; ) Có 03 nh chân dung c 4 cm x 6 cm. 2. H sơ ngh gia h n ch ng ch hành ngh : a) ơn ngh gia h n ch ng ch hành ngh ; b) Gi y khám s c kho do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p; c) Ch ng nh n ã tham d các l p t p hu n ki n th c chuyên môn và văn b n pháp lu t m i do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c. Chương 4: TRÁCH NHI M THI HÀNH i u 14. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i có nghĩa v tham gia các l p t p hu n nh kỳ nâng cao trình chuyên môn, n m v ng các qui nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng thu c b o v th c v t. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i thư ng xuyên liên h và g i báo cáo ho t ng n Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c trung ương ã c p ch ng ch hành ngh . Khi chuy n a ch kinh doanh ph i thông báo b ng văn b n cho Chi c c bi t. i u 15. Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c ho c ph i h p t ch c các l p t p hu n nâng cao trình chuyên môn, ph bi n, c p nh t các văn b n pháp lu t v b o v th c v t và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Trong th i h n 10 ngày k t ngày c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t, Chi c c b o v th c v t ph i g i b n sao toàn b h sơ c p ch ng ch hành ngh v C c B o v th c v t theo dõi. Chi c c ph i l p s theo dõi vi c c p ch ng ch hành ngh . Hàng quí, hàng năm có báo cáo g i C c B o v th c v t. i u 16. C c B o v th c v t có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, t ch c thanh tra, ki m tra các Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c c p ch ng ch hành ngh .
 7. PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T Kính g i : Chi c c b o v th c v t ( t nh, thành ph ) ................. H tên (Vi t ch in):................................................................................. Ngày tháng năm sinh: .................................. T i ..................................... Ch c v ..................................................................................................... ơn v công tác......................................................................................... Trình chuyên môn ã t t nghi p i h c................................................................................ S b ng .................................................... Ngày c p................................. a i m m cơ s s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t (ghi rõ s nhà, thôn xóm, xã phư ng, huy n).................................................... .................................................................................................................. Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các qui nh c a pháp lu t v s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t, n u vi ph m tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý chuyên ngành và pháp lu t. Xác nh n c a lãnh o ơn v ............., ngày tháng năm 200 (Ký tên, óng d u) Ngư i ngh (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN C P CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T
 8. Kính g i : Chi c c b o v th c v t ( t nh, thành ph ) ................. H tên (Vi t ch in):........................................................................................ Ngày tháng năm sinh: ...............................T i: ................................................ ăng ký h khNu thư ng trú t i (ghi rõ s nhà, thôn xóm, xã, phư ng........... ã t t nghi p ( i h c, trung c p nông lâm nghiêp, l p h c chuyên môn nghi p v v thu c b o v th c v t..................................................................................... Nơi c p .................................................... Ngày c p...................................... a i m ăng ký buôn bán thu c b o v th c v t (ghi rõ s nhà, thôn xóm, xã phư ng:..................................................................................................................... Tôi xin ch p hành nghiêm ch nh các qui nh c a pháp lu t v buôn bán thu c b o v th c v t, n u vi ph m tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý chuyên ngành và pháp lu t. Xác nh n c a xã, phư ng, th tr n ........., ngày tháng năm 200 nơi ăng ký a i m bán thu c Ngư i ngh (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 3 M U CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T - Bìa c ng, m t ngoài m u xanh lá cây, m t trong m u tr ng - Kích thư c: 14 cm x 21 cm M t trong (n n tr ng, ch en) S nông nghi p & PTNT C ng hoà xã h i ch nghĩa Viêt Nam Chi c c b o v th c v t c l p - T do - H nh phúc T nh (thành ph ) ........ S : CH NG CH HÀNH NGH S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T
 9. Chi c c b o v th c v t t nh (thành ph ) ........................ C p cho ông (Bà): ............................................... Năm sinh:............................................................. nh màu Ch hi n nay...................................................... 4 x 6 B ng c p chuyên môm......................................... T i:........................................................................ S b ng: .............................. Năm t t nghi p....... Ch ng ch có giá tr n ngày...... tháng.... năm........... .............., ngày ..... tháng ...... năm ..... CHI C C TRƯ NG CHI C C B O V TH C V T (Ký tên, óng d u) M t ngoài (n n xanh lá cây, ch en) Gia h n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T ngày... T ngày... CH NG CH HÀNH NGH tháng... năm... tháng... năm... n ngày... n ngày... s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c tháng... năm... tháng... năm... b o v th c v t Ngày tháng năm Ngày tháng năm (Ký tên óng d u) (Ký tên óng d u) T ngày... T ngày... CHI C C B O V TH C V T T NH tháng... năm... tháng... năm... n ngày... n ngày... (Thành ph ) ........................ tháng... năm... tháng... năm... Ngày tháng năm Ngày tháng năm
 10. (Ký tên óng (Ký tên óng d u) d u) PH L C 4 M U CH NG CH HÀNH NGH BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T - Bìa c ng, m t ngoài m u xanh da tr i, m t trong m u tr ng - Kích thư c: 14 cm x 21 cm M t trong (n n tr ng, ch en) S nông nghi p & PTNT C ng hoà xã h i ch nghĩa Viêt Nam Chi c c b o v th c v t c l p - T do - H nh phúc T nh (thành ph ) ........ S CH NG CH HÀNH NGH buôn bán thu c b o v th c v t CHI C C B O V TH C V T T NH (thành ph )............. C p cho ông (Bà):........................................................... Năm sinh:........................................................................ nh màu Ch hi n nay................................................................ 4 x 6 Trình chuyên môn.................................................... C p ngày..............................T i..................................... Ch ng ch có giá tr n ngày...... tháng.... năm ........... .............., ngày ..... tháng ...... năm ..... CHI C C TRƯ NG CHI C C B O V TH C V T
 11. ( ký tên, óng d u) M t ngoài (n n xanh da tr i, ch en) Gia h n C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T ngày... T ngày... CH NG CH HÀNH NGH tháng... năm... tháng... năm... n ngày... n ngày... buôn bán thu c b o v th c v t tháng... năm... tháng... năm... Ngày tháng năm Ngày tháng năm (Ký tên óng d u) (Ký tên óng d u) T ngày... T ngày... CHI C C B O V TH C V T T NH tháng... năm... tháng... năm... n ngày... n ngày... (Thành ph ) ........................ tháng... năm... tháng... năm... Ngày tháng năm Ngày tháng năm (Ký tên óng d u) (Ký tên óng d u)
Đồng bộ tài khoản