Quyết định 91/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 91/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  thñ tíng ch Ý n h  p h ñ  S è  91/2003/Q§­T T g   n g µy  09 th¸ng  5 n¨ m   2003 V Ò  viÖc  ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch  thu Õ  q u a n   èi víi µ n g  n h Ë p  k h È u  t¹i Öt  a m ®  h  Vi N thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n cø  NghÞ  quyÕt ChÝnh phñ  05/2002/NQ­CP   sè  ngµy  th¸ng 4  24    n¨m  2002; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i, quy Õt  Þ nh   ® : §iÒu 1. ¸ dông  p  h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi      Æt   víic¸c m hµng nhËp  khÈu  theo Danh    môc    t¹ Phô    i lôckÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    ngµy  th¸ng 7  2. Tõ  01    n¨m  2003, ¸p    dông  thÝ ®iÓm  h¹n  ng¹ch  thuÕ  quan  ®èi    m Æt   víi03  hµng: b«ng, thuèc        l¸nguyªn liÖu vµ    muèi;®èi      víi c¸c m Æt     hµng cßn  i l¹ nªu    trong Phô      lôc kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  nµy, giao    Bé  Th¬ng   m¹i chñ    tr×,phèi hîp    Tµi chÝnh  c¸c Bé,    víiBé    vµ    ngµnh  qu¶n    lýs¶n  xuÊt l ªnquan, c¨n cø   i       t×nh  h×nh thùc tÕ    s¶n  xuÊt vµ    xuÊt nhËp    khÈu    Æt   c¸c m hµng    nµy,quyÕt ®Þnh      thêi®iÓm     ¸pdông    h¹n ng¹chthuÕ    quan trongn¨m    2004. §iÒu  3. Lîng h¹n ng¹ch thuÕ quan  ph¬ng  vµ  thøc ®iÒu hµnh h¹n  ng¹ch thuÕ quan ®èi    víitõng  Æt   m hµng  Bé  do  Th¬ng    m¹i quyÕt ®Þnh sau  khitham    kh¶o  kiÕn  TµichÝnh  c¸cBé  ý  Bé    vµ    qu¶n    lýs¶n  xuÊtli     ªnquan. §iÒu  4. ViÖc x¸c ®Þnh  møc  thuÕ trong h¹n ng¹ch vµ møc  thuÕ  ngoµi h¹n    ng¹ch thuÕ quan ®èi      Æt   víic¸c m hµng chÞu  ®iÒu  sù  chØnh  cña  h¹n ng¹ch  thuÕ quan  Bé    do  Tµi chÝnh  chñ    tr×,phèi hîp        víic¸c Bé,  quan  c¬  qu¶n    lý s¶n xuÊt  Bé  vµ  Th¬ng      m¹i ®Ó quyÕt  ®Þnh   c«ng  thùc  vµ  bè  hiÖn  theo LuËt ®Þnh.     §iÒu    5. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõ ngµy  ®¨ng  C«ng  b¸o.
  2. 2 §iÒu 6. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm    híng dÉn  thi   vµ   hµnh QuyÕt ®Þnh  nµy. phô lôc da n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g  n h Ë p  kh È u   c h Þ u  s ù  ®i Ò u  c h Ø n h  cña h¹n  g¹ch thu Õ  q u a n n (Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  91/2003/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng5  09    n¨m 2003  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ)   TT Sè  M∙  HS sè  M«     t¶ hµng hãa 1 0401 S÷a nguyªn liÖu,cha  ® Æc     c«  2 0402 S÷a nguyªn liÖu,c«  Æc     ® 3 0407 Trøng    giacÇm 4 1005 Ng« h¹t 5 2401 Thuèc    l¸nguyªn liÖu   6 2501 Muèi 7 5201,5202,5203     B«ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản