Quyết định 91/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 91/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91/2004/QĐ-BCN về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng cấp cứu mỏ chuyên trách" do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2004/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/2004/QĐ-BCN Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH V T CHÚC VÀ HO T Đ NG C A L C LƯ NG C P C U M CHUYÊN TRÁCH” B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Xét các đ ngh c a T ng Công ty Than Vi t Nam t i T trình s 01/TTr-AT ngày 14 tháng 01 năm 2004 v vi c xin trình duy t ban hành “Quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a l c lư ng c p c u m chuyên trách”; Theo đ ngh c a C c trư ng C c K thu t An toàn Công nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v t ch c và ho t đ ng c a l c lư ng c p c u m chuyên trách”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , T ng Giám đ c T ng Công ty Than Vi t Nam và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Đ H u Hào QUY Đ NH V T CHÚC VÀ HO T Đ NG C A L C LƯ NG C P C U M CHUYÊN TRÁCH (ban hành kèm theo quy t đ nh s : 91/2004/qđ-bcn ngày 15 tháng 9 năm 2004 c a b trư ng b công nghi p) Ph n th nh t: NH NG QUY Đ NH CH Y U V T CH C VÀ HO T Đ NGC A L C LƯ NG C P C U M CHUYÊN TRÁCH CHƯƠNG I. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng Văn b n này quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và nh ng nguyên t c tác chi n c a l c lư ng c p c u m chuyên trách, đư c áp d ng b t bu c đ i v i l c lư ng c p c u m (CCM) chuyên trách và các đ i tư ng có liên quan t i l c lư ng CCM chuyên trách trong quá trình ph i h p th tiêu s c (TTSC) m . Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các thu t ng đư c hi u như sau: 1. L c lư ng CCM bán chuyên trách là t ch c bao g m nh ng ngư i đư c l a ch n trong s cán b , công nhân tr c ti p s n xu t c a m , đư c hu n luy n nh ng ki n th c, k năng v CCM, hàng ngày 1
 2. v n làm nhi m v chính c a mình nhưng khi có s c h là nh ng ngư i đ u tiên TTSC và tham gia TTSC cùng v i l c lư ng CCM chuyên trách trong su t th i gian TTSC. 2. L c lư ng CCM chuyên trách là t ch c bao g m nh ng ngư i có đ s c kho theo quy đ nh c a Trung tâm CCM, đư c đào t o, hu n luy n ki n th c, k năng v CCM m t cách thu n th c, đư c trang b nh ng thi t b phương ti n c n thi t đ tri n khai công tác c u ngư i b n n và TTSC m t cách nhanh nh t khi nh n đư c tin báo có s c m trong vùng đư c phân công ph c v . 3. C u ngư i b n n là công vi c đ u tiên mà l c lư ng CCM chuyên trách ph i ti n hành trong b t kỳ s c nào. L c lư ng này ph i nhanh chóng đưa ngư i b n n ra ngoài vùng s c , ti n hành các đ ng tác c p c u và ph i có các bi n pháp h n ch thương vong cho nh ng ngư i đang có m t t i vùng x y ra s c và chính các đ i viên CCM. 4. Ngư i ch huy công tác TTSC là Giám đ c m nơi x y ra s c ho c ngư i đư c Giám đ c m u quy n. K t khi đ n v trí làm nhi m v cho đ n khi k t thúc quá trình TTSC, ngư i ch huy công tác TTSC ch u trách nhi m ra các m nh l nh và ch huy ph i h p ho t đ ng v i ngư i ch huy công tác CCM, ngư i ch huy l c lư ng c nh sát phòng cháy - ch a cháy (PCCC) đ a phương, l c lư ng CCM bán chuyên trách và nh ng l c lư ng ph i h p khác (n u có). 5. Ngư i ch huy công tác CCM t i nơi x y ra s c là Tr m trư ng CCM vùng ho c ngư i đư c Tr m trư ng CCM vùng u quy n, theo l nh c a Giám đ c Trung tâm CCM c đ n nơi x y ra s c đ ti n hành các bi n pháp TTSC. 6. Phương án tác chi n c a l c lư ng CCM chuyên trách là phương án d a trên cơ s k ho ch TTSC do m thi t l p có s tho thu n v i Trung tâm CCM, trong đó gi đ nh m t s s c (cháy, n khí, b c nư c, ph t khí, s p đ lò...) và các bi n pháp, trình t s ti n hành đ TTSC gi đ nh nêu trên. Đi u 3. Nhi m v chính c a l c lư ng CCM chuyên trách 1. Phòng ng a s c . 2. C u ngư i b n n do s c và th tiêu các s c v i hi u qu cao nh t. 3. Tham gia kh c ph c h u qu c a s c (n u có yêu c u). Đi u 4. Đ đ m b o TTSC v i hi u qu cao nh t, l c lư ng CCM chuyên trách ph i: 1. Xác đ nh rõ nhi m v và các bi n pháp ti n hành TTSC phù h p v i nhi m v c a l c lư ng. 2. Đưa l c lư ng CCM và phương ti n TTSC vào ho t đ ng trong th i gian ng n nh t. 3. T ch c h th ng thông tin liên l c đ m b o nhanh chóng, liên t c và chính xác trong su t quá trình TTSC. 4. Thành l p các l c lư ng và phương ti n d phòng (k c l c lư ng c a m ), s n sàng đưa vào ho t đ ng khi s c phát tri n ph c t p. 5. Ngư i ch huy công tác TTSC và ngư i ch huy công tác CCM ph i th ng nh t ý chí và hành đ ng trong su t quá trình tri n khai các phương án tác chi n. Đi u 5. Đ nhanh chóng đ n nơi x y ra s c , tr s c a l c lư ng CCM chuyên trách c n đư c xây d ng trong ph m vi bán kính t i các m không quá 30 km, ph i có các phương ti n liên l c thư ng xuyên, tr c ti p v i m và có đư ng thu n ti n đ ôtô ch ngư i và phương ti n v n t i khác t i m . Trư ng h p các m xa Trung tâm CCM hơn 30 km thì t i các m đó ph i tăng cư ng l c lư ng CCM bán chuyên trách đ th c hi n các nhi m v TTSC khi l c lư ng CCM chuyên trách chưa đ n k p. Đi u 6. M i b ph n c a l c lư ng CCM chuyên trách ph i đư c trang b đ các thi t b , d ng c và phương ti n phù h p (Ph l c 3) đ th c hi n các nhi m v sau: 1. Ti n hành công vi c trong vùng nhi m khí đ c. 2. C u ngư i b n n ra kh i vùng b s c , v n chuy n ngư i b n n d c theo các lò b ng, lò d c nghiêng, lò d c đ ng đ n nơi có lu ng gió s ch. 3. Th tiêu s c , không cho chúng lan truy n r ng trong h m lò. 4. Đ m b o thông tin liên l c, tín hi u khi làm nhi m v vùng nhi m khí đ c. 5. Xác đ nh thành ph n và nhi t đ c a khí m . 6. Thu d n, ch ng đ các đo n lò b s p đ và ti n hành các công vi c CCM khác. Đi u 7. L c lư ng CCM chuyên trách ph i đư c trang b các phương ti n v n chuy n chuyên d ng đ m b o tính cơ đ ng: ô tô ch ngư i trên đ a hình đ i núi, ô tô t i, ô tô con và các phương ti n v n t i khác. 2
 3. Đi u 8. Ch ng lo i, s lư ng trang thi t b m i b ph n c a l c lư ng CCM chuyên trách đư c xác đ nh theo quy đ nh s lư ng dùng cho tác chi n, và ph i đ trên ô tô tác chi n (Ph l c 3). Đ nh kỳ ti n hành b o dư ng, ki m tra và s a ch a trang thi t b tác chi n đ đ m b o ch c ch n các thi t b phương ti n ho t đ ng t t m i khi huy đ ng. CHƯƠNG 2:. T CH C B MÁY C A L C LƯ NG C P C U M CHUYÊN TRÁCH Đi u 9. Tr m CCM chuyên trách vùng là l c lư ng CCM chuyên trách đư c biên ch theo vùng lãnh th có m đang xây d ng ho c đang ho t đ ng. M i tr m đư c Trung tâm CCM giao nhi m v th c hi n công tác CCM và TTSC m t s m v i kho ng cách t các m đó t i v trí c a Tr m đóng quân không quá 30 km. Đi u 10. M i Tr m CCM vùng có m t Giám đ c, các Phó giám đ c và m t s ti u đ i tác chi n. Đi u 11. Ti u đ i CCM tác chi n là t ch c cơ s th p nh t c a Tr m CCM vùng, có kh năng hoàn thành đư c các nhi m v tác chi n khi TTSC (có mô hình t ch c kèm theo). Biên ch c a ti u đ i t 06-12 ngư i trong đó bao g m 01 ti u đ i trư ng và 01 ti u đ i phó. Ti u đ i CCM tác chi n có kh năng th c hi n đ c l p các công vi c có liên quan t i CCM và TTSC m đư c giao ph c v . Trong cùng m t th i gian Tr m CCM vùng có m t hay m t s ti u đ i CCM đi TTSC m t s m khác nhau. CHƯƠNG 3. TRÁCH NHI M C A CÁC THÀNH VIÊN L C LƯ NG C P C U M CHUYÊN TRÁCH Đi u 12. Trách nhi m c a Giám đ c Trung tâm CCM 1. Là ngư i đ ng đ u l c lư ng CCM chuyên trách, ch u trách nhi m t ch c xây d ng l c lư ng CCM chuyên trách v nhân s , đ u tư trang thi t b , đào t o hu n luy n nh m đ m b o công tác CCM và TTSC các m đ t hi u qu cao nh t. 2. Hư ng d n cho t t c cán b , đ i viên thu c l c lư ng CCM chuyên trách và l c lư ng CCM bán chuyên trách trong các m n m v ng Quy đ nh này. 3. Trư ng h p các s c di n bi n ph c t p, kéo dài, Giám đ c Trung tâm CCM ph i: a) Giúp đ , tư v n cho ngư i ch huy công tác TTSC c a m . b) Đ ra các bi n pháp t p trung thi t b d phòng t i m đ b sung cho các ti u đ i CCM khi thi hành các nhi m v tác chi n. c) Ch đ o và tham gia vi c l p k ho ch tác chi n TTSC. Đi u 13. Trách nhi m c a Trư ng phòng k thu t tác chi n 1. Tham gia tr c ti p công tác CCM khi TTSC theo l nh c a Giám đ c Trung tâm CCM. Thay th ngư i ch huy công tác CCM theo l nh c a Giám đ c Trung tâm CCM khi c n thi t. 2. Th c hi n phương án tác chi n và các gi i pháp k thu t c n thi t cho vi c TTSC, đ xu t các bi n pháp x lý và phòng ng a ti p theo. L p h sơ các v TTSC đ làm tài li u nghiên c u. 3. M i H i đ ng k thu t gi i quy t nh ng v n đ c n thi t đáp ng k p th i công tác k thu t tác chi n và TTSC. 4. Đ nh kỳ (năm, quý, tháng) l p k ho ch tác chi n TTSC trên cơ s k ho ch c a các tr m CCM vùng v k thu t tác chi n. Ki m tra công tác an toàn và k thu t tác chi n c a các tr m CCM vùng. 5. Tham gia nghiên c u và tho thu n k ho ch TTSC v i các Công ty, xí nghi p s n xu t than h m lò. 6. B i dư ng ki n th c v k thu t tác chi n TTSC cho cán b , đ i viên c a các tr m và l c lư ng CCM bán chuyên trách. Đi u 14. Trách nhi m c a k sư tác chi n ph trách vùng 1. K sư tác chi n ph trách vùng ph i tuy t đ i ch p hành l nh đi u đ ng đi TTSC c a Trư ng phòng k thu t tác chi n, tr c ti p tham gia TTSC v i hi u qu cao nh t và thư ng xuyên báo cáo Giám đ c Trung tâm CCM và ngư i ch huy công tác CCM v di n bi n vi c TTSC. 2. Tham gia tho thu n k ho ch TTSC v i các m , xí nghi p trong vùng đư c phân công. 3. Tham gia biên so n các tài li u tác chi n, đào t o và hu n luy n th c t p CCM bán chuyên trách c a các m . Đi u 15. Trách nhi m c a Tr m trư ng CCM vùng 1. T ch c l c lư ng CCM chuyên trách thư ng tr c c a Tr m đ s n sàng xu t phát ngay khi có s c vùng đư c phân công. 3
 4. 2. Là ngư i ch huy tr c ti p các ti u đ i CCM c a tr m và ch u trách nhi m v tác chi n c a các b ph n đó. 3. T ch c h c t p, ôn luy n nâng cao trình đ tay ngh cho cán b , đ i viên và công nhân k thu t c a tr m. 4. K t h p v i Phòng k thu t tác chi n t ch c đào t o, hu n luy n th c t p công tác CCM bán chuyên trách cho các m trong vùng qu n lý. 5. Nghiên c u và th o lu n k ho ch TTSC v i các Công ty, xí nghi p m trong vùng qu n lý. 6. Ph i h p v i Phòng k thu t tác chi n t ch c ki m tra công tác phòng ng a s c t i các m trong vùng qu n lý. 7. Là ngư i ch huy công tác CCM trong trư ng h p ngư i ch huy công tác TTSC và Giám đ c Trung tâm CCM chưa đ n k p. 8. Tr c ti p ch huy các ti u đ i CCM cùng tham gia công tác CCM và c u ngư i b n n trong trư ng h p các s c di n bi n ph c t p. Đi u 16. Trách nhi m c a Phó Tr m trư ng CCM vùng 1. Là ngư i ch huy tr c ti p các ti u đ i CCM c a tr m trong trư ng h p Tr m trư ng c p c u m không có m t và ch u trách nhi m tương t như Tr m trư ng v tác chi n c a các b ph n. Báo cáo thư ng xuyên quá trình TTSC cho ngư i ch huy công tác CCM và ngư i ch huy công tác TTSC. 2. Tr c ti p ch huy công tác CCM trong lò khi ngư i ch huy công tác CCM là Tr m trư ng ho c cán b ch huy c p cao. Đi u 17. Trách nhi m c a Ti u đ i trư ng CCM 1. Là ngư i ch huy tr c ti p các b ph n c a ti u đ i TTSC. 2. N m v ng các tuy n giao thông, c u c ng, đư ng r đ nhanh chóng hư ng d n xe CCM đ n m có s c . 3. Tìm hi u tình hình, nh n nhi m v tác chi n b ng văn b n c a ngư i ch huy công tác TTSC, ph bi n cho các đ i viên CCM n m v ng nhi m v đư c giao và k ho ch TTSC c a m . 4. Theo dõi vi c ki m tra, đeo và s d ng máy th đúng quy đ nh c a các đ i viên trư c khi vào lò. Ki m tra l i các trang thi t b c a m i đ i viên s d ng máy th và yêu c u các đ i viên mang theo các trang thi t b phù h p v i nhi m v đư c giao. 5. Xác đ nh v trí ph i s d ng máy th n u ngư i ch huy l c lư ng CCM không đ s li u, tin t c xác đ nh v trí c th ; thông báo áp su t gi i h n nh nh t c a ôxy trong bình và yêu c u các đ i viên s d ng máy th tr v v trí an toàn. 6. Theo dõi tình tr ng s c kho c a các đ i viên s d ng máy th , quan sát và nh c nh h s d ng đúng các trang thi t b ; ki m tra m c tiêu th ôxy trong bình. 7. Nhanh chóng đưa toàn th đ i viên ra v trí có lu ng gió s ch khi s c kho c a m t trong s đ i viên s d ng máy th b gi m sút ho c khi máy th có h ng hóc. 8. Xác đ nh v trí không c n s d ng máy th khi đã ra kh i vùng nhi m khí đ c. 9. Thông báo ngay cho ngư i ch huy căn c CCM trong lò v vi c hoàn thành nhi m v và tình hình khu v c x y ra s c sau khi ra kh i vùng nhi m khí đ c. 10. Báo cáo ngay cho ngư i ch huy công tác CCM bi t v vi c th c hi n nhi m v , theo dõi vi c thu x p các lo i máy th , các trang thi t b c a ti u đ i v tư th s n sàng sau khi ra kh i lò. 11. T ch c công tác CCM theo quy đ nh trên cơ s k ho ch TTSC và tình hình c th t i ch khi ngư i ch huy công tác TTSC v ng m t. 12. Đ ra các bi n pháp, k p th i huy đ ng đơn v khác đ TTSC trong trư ng h p c n thi t. Đi u 18. Trách nhi m c a Ti u đ i phó CCM 1. Ch huy tr c ti p công tác CCM và TTSC trong lò. 2. Thay m t Ti u đ i trư ng tr c ti p ch huy ti u đ i khi đư c phân công và th c hi n m t s nhi m v khác theo quy t đ nh c a ngư i ch huy công tác CCM. Đi u 19. Nhi m v c a ngư i ch huy căn c CCM trong lò 1. Th c hi n nhi m v do ngư i ch huy công tác TTSC giao khi x y ra.s c . 4
 5. 2. Trong trư ng h p chưa nh n đư c nhi m v t ngư i ch huy công tác TTSC, ph i t quy t đ nh phương án TTSC, thông báo ngay cho nhân viên tr c đi n tho i bi t v quy t đ nh đó và cùng v i các đ i viên s d ng máy th nhanh chóng t i nơi x y ra s c đ c u ngư i b n n và TTSC. 3. Hư ng d n l i thoát ra v trí an toàn (đư ng lò có lu ng gió s ch ho c lên m t đ t) cho b t c ai g p trên đư ng. 4. Ho t đ ng như Ti u đ i trư ng CCM khi s lư ng đ i viên c a căn c CCM trong lò đ đ ti n hành các nhi m v tác chi n. Đi u 20. Trách nhi m c a đ i viên CCM 1. Th c hi n nhanh chóng và chính xác các m nh l nh c a ngư i ch huy. 2. N m v ng đi u l nh tác chi n và thư ng xuyên h c t p đ nâng cao trình đ chuyên môn k thu t. . 3. N m v ng cách s d ng các trang thi t b k thu t CCM, hi u bi t nhi m v tác chi n c a ti u đ i. 4. N m v ng thông th o đư ng đi trong m , chú ý t i tình tr ng các đư ng lò khi đi qua và t i v trí làm vi c. Đi u 21. Yêu c u đ i v i đ i viên CCM: 1. Có s c kho , dũng c m, có s c ch u đ ng trong vùng nhi m khí đ c đ c u ngư i b n n và TTSC v i hi u qu cao nh t. 2. Ph i giúp đ đ i viên khác cùng ti u đ i trong công vi c, quan sát tr ng thái c a h , c p c u h khi c n thi t và không đư c t ý r i b đ ng đ i. 3. Theo dõi và báo cáo Ti u đ i trư ng v tình tr ng v trí làm vi c và ho t đ ng c a đ ng đ i b ng phương pháp đã quy đ nh (c ch , tín hi u, vi t b ng ph n...). 4. Nhanh chóng báo cáo Ti u đ i trư ng nh ng tr c tr c c a máy th , s gi m sút s c kho c a mình. 5. Theo dõi đ ng h đo áp su t ôxy c a máy th , khi không c n thi t không đư c s d ng van s c , không nói chuy n khi đeo mi ng cao su trong vùng nhi m khí đ c. 6. Theo l nh s d ng hay không s d ng máy th c a ngư i ch huy. 7. Ph i bi t chính xác v trí c a căn c CCM trong lò. 8. Khi ra kh i m ph i nhanh chóng n p l i khí ôxy cho máy th , ki m tra m c đ s n sàng ho t đ ng c a máy, đ t máy vào đúng v trí quy đ nh. Đi u 22. Yêu c u đ i v i nhân viên tr c đi n tho i 1. Không đư c dùng đi n tho i tr c đ nói chuy n riêng. 2. Thư ng xuyên c nh máy, nh n và truy n đi k p th i các thông tin v các báo cáo, m nh l nh và các thông tin khác. 3. Nhanh chóng phát tín hi u "BÁO Đ NG" khi nh n đư c đi n báo có s c và chuy n ngay đi n báo cho ti u đ i tr c. 4. Lưu l i đi n báo đ thông báo cho l c lư ng đ n sau khi ti u đ i tr c đã xu t phát. Khi h t ca, ph i báo cáo ngay tr c ca đ c ngư i thay th , n u ca sau không có ngư i thay th ph i thông ca. 5. Ki m tra đ m b o s ho t đ ng t t c a h th ng thông tin liên l c trư c khi bàn giao ca. 6. Ch u trách nhi m v vi c nh n thông tin và truy n tin chính xác, k p th i. 7. Ch đư c thay th khi c n ph i b sung vào ti u đ i đ đi TTSC. 8. Ch đ ng liên l c v i các ti u đ i đang làm nhi m v và v i Tr m ch huy khi tr c căn c CCM trong lò (b ng máy đàm tho i ho c phương ti n liên l c khác). Thư ng xuyên báo cáo cho ngư i ch huy công tác CCM bi t tình hình và ho t đ ng c a các ti u đ i. Đi u 23. Yêu c u đ i v i đ i viên liên l c Trư ng h p các m không có phương ti n liên l c, ph i b trí đ i viên liên l c. Đ i viên liên l c ph i đáp ng các yêu c u c th sau: 1. N m v ng cách s d ng máy th và thông th o đư ng lò. 2. N m v ng v trí c a ngư i ch huy công tác CCM, v trí TTSC c a các ti u đ i, nơi đ t thi t b , v t li u ph c v công tác TTSC. 5
 6. 3. Đ m b o liên l c thông su t và thư ng xuyên báo cáo ngư i ch huy công tác CCM v vi c th c hi n nhi m v đư c giao. 4. Quan sát tình tr ng các đư ng lò trên đư ng đi và v trí ho t đ ng c a các ti u đ i đang làm nhi m v ; báo cáo ngay v i ngư i ch huy khi phát hi n đư c nh ng d u hi u khác thư ng. Đi u 24. Nhi m v c a đ i viên gác t i v trí an toàn Khi s c x y ra, ph i b trí các tr m gác an toàn t i đư ng lò có lu ng gió s ch trư c l i vào vùng nhi m khí đ c. m i tr m gác ph i c hai đ i viên bi t s d ng máy th đ ng gác. Ngoài các trang b t i thi u, các đ i viên này ph i có d ng c đo và l y m u khí đ theo dõi thành ph n không khí trong căn c CCM trong lò. Đ i viên gác t i v trí an toàn có nhi m v : 1. Ngăn không cho nh ng ngư i không có máy th đi vào vùng nhi m khí đ c; ch hư ng cho m i ngư i ra kh i vùng nhi m khí đ c đi t i lu ng gió s ch và giúp đ h trong nh ng trư ng h p c n thi t. 2. Nhanh chóng rút ra nơi an toàn, s d ng máy th khi xu t hi n nguy hi m, và báo ngay cho Ti u đ i trư ng CCM đang TTSC b ng phương ti n liên l c s n có ho c c m t trong hai đ i viên gác đ n tr m ch huy báo cáo. 3. Ch đư c d ng gác khi có l nh c a ngư i ch huy công tác CCM. Đi u 25. Nhi m v c a ngư i đi cu i hàng Ngư i đi cu i hàng trong đ i hình c a ti u đ i CCM trên đư ng t i nơi s c và rút ra t nơi s c thư ng là Ti u đ i phó CCM, có nhi m v theo dõi vi c th c hi n các quy đ nh v hành quân c a ti u đ i, tình tr ng s c kho c a các đ i viên đang s d ng máy th và nh c l i các tín hi u c a Ti u đ i trư ng. Đi u 26. Đ i viên ph trách đư ng ng nư c d p cháy trong vùng nhi m khí đ c Vi c đ t đư ng ng d n nư c d p cháy trong vùng nhi m khí đ c do ti u đ i CCM th c hi n. Đ i viên ph trách đư ng ng nư c đư c ch n trong s đ i viên bi t s d ng máy th đ th c hi n nhi m v theo dõi tuy n ng nư c d p cháy đ t trong các đư ng lò nhi m khí đ c. Đi u 27. Nhi m v c a đ i viên ph trách đư ng ng nư c d p cháy trong vùng nhi m khí đ c 1. Ki m tra tuy n ng đã đ t và s a ch a các ch ng b hư h ng. 2. Ki m tra cáp đi n c p cho máy bơm nư c trư c khi cho máy bơm ho t đ ng. 3. Báo cáo ngư i ch huy công tác CCM v tình tr ng tuy n ng. Đi u 28. Nhi m v c a ngư i lái xe ô tô tác chi n 1. Xu t phát k p th i khi có l nh. 2. B o qu n đ y đ các trang thi t b hi n có trên ô tô, đ m b o ô tô luôn luôn tư th s n sàng xu t phát. 3. Ki m tra, s a ch a nh ng h ng hóc thu c ph m vi phân c p s a ch a. Trư ng h p phát hi n nh ng h ng hóc ngoài ph m vi phân c p s a ch a, ph i nhanh chóng báo cáo cán b ch huy tr c ti p đ có bi n pháp kh c ph c k p th i ho c thay th xe tr c khác. 4. Thông th o các tuy n đư ng chính, đư ng d phòng t tr s c a l c lư ng CCM đ n m x y ra s c . 5. Tuân theo quy đ nh an toàn c a Lu t Giao thông đư ng b khi lái xe ô tô tác chi n trên đư ng. CHƯƠNG 4. B PH N CHUYÊN TRÁCH TRONG CÔNG TÁC CCM M c 1. Căn c CCM trên m t đ t Đi u 29. Căn c CCM trên m t đ t đư c thành l p khi công tác TTSC kéo dài nh m đ m b o cung c p k p th i thi t b và v t li u cho l c lư ng CCM chuyên trách. Căn c CCM ph i đư c đ t t i m t phòng riêng bi t. Đi u 30. Tuỳ thu c vào ph m vi, tính ch t c a s c , ngư i ch huy công tác CCM quy t đ nh s lư ng thi t b , v t tư, ph tùng t i căn c , trong đó lư ng ôxy và hoá ch t t i thi u ph i b ng lư ng tiêu th 03 ngày tr lên. Đi u 31. Ngư i ch huy công tác CCM ph i b nhi m b ng văn b n ngư i ph trách căn c CCM trên m t đ t đ th c hi n các nhi m v : 1. V n chuy n k p th i thi t b , v t tư, ph tùng t i căn c đ c p phát cho các ti u đ i CCM. 2. L p s theo dõi nh p - xu t các thi t b , v t tư, ph tùng. 6
 7. 3. Thông báo cho ngư i ch huy công tác CCM bi t v s lư ng thi t b , v t tư, ph tùng d phòng hi n có và đ xu t các bi n pháp b sung. 4. T ch c b o v các trang thi t b k thu t, khí c tr ng thái nguyên v n và s a ch a, thay th k p th i các b ph n, chi ti t b hư h ng. 5. T ch c b o v căn c . Đi u 32. T i căn c CCM trên m t đ t, ph i b trí nhân viên đi n tho i, th ngu i, th l p ráp, s a ch a thi t b , máy th và lái xe ô tô tr c tác chi n thư ng tr c 24/24h trong su t th i gian TTSC M c 2. Căn c CCM trong lò Đi u 33. Căn c CCM trong lò là nơi t p k t l c lư ng, phương ti n CCM dùng cho vi c TTSC, th c hi n vi c liên l c thư ng xuyên gi a các b ph n đang làm nhi m v và Tr m ch huy. Đi u 34. Ngư i đư c ch đ nh ph trách căn c CCM trong lò có ch c v th p nh t là Ti u đ i phó. Ngư i ph trách căn c CCM trong lò ph i thư ng xuyên liên l c v i ngư i ch huy công tác CCM và các ti u đ i đang làm nhi m v ; t ch c nơi ngh ngơi cho các đ i viên m i đư c thay th , đ m b o cho căn c đ các thi t b , v t tư và ph tùng ph c v công tác TTSC. Đi u 35. Căn c CCM trong lò đ t t i đư ng lò có lu ng gió s ch, ti p c n v i vùng nhi m khí đ c. Ph i thư ng xuyên ki m tra thành ph n không khí trong căn c , đ phòng căn c b nhi m khí đ c. Đi u 36. Trong trư ng h p căn c b nhi m khí đ c ho c nhi t đ không khí trong căn c tăng cao, ph i di chuy n căn c t i nơi an toàn. Vi c di chuy n căn c ph i báo cáo ngư i ch huy công tác CCM và thông báo cho các ti u đ i đang trong vùng khí đ c. Đi u 37. Có th d ch chuy n căn c CCM trong lò t i đ a đi m g n nơi ti n hành công tác TTSC sau khi đã đ m b o thông gió t t nhưng ph i đư c ngư i ch huy công tác CCM cho phép. Đi u 38. Danh m c s lư ng thi t b , v t tư và ph tùng c n có trong căn c CCM trong lò quy đ nh t i Ph l c 4. Đi u 39. Vi c thành l p và lo i b căn c CCM trong lò do ngư i ch huy công tác CCM quy t đ nh. M c 3. B ph n thông tin liên l c Đi u 40. Ph i duy trì liên t c h th ng thông tin liên l c trong su t quá trình TTSC đ đ m b o h p đ ng tác chi n gi a các b ph n CCM v i nhau và v i Tr m ch huy. Đi u 41. Các hình th c thông tin liên l c: 1. H th ng tín hi u ánh sáng ho c tín hi u âm thanh. 2. Các đ i viên liên l c. 3. Máy b đàm trong h m lò. 4. Đi n tho i. 5. Thi t b liên l c cao t n. Đi u 42. H th ng liên l c ph i đư c thi t l p t ngư i ch huy công tác CCM đ n các ti u đ i đang làm nhi m v , t căn c CCM trên m t đ t đ n căn c CCM trong lò. Đi u 43. Trư ng h p h th ng liên l c b h ng thì ngư i ch huy ho c đ i viên CCM ph i t s a ch a l y, không c n ch l nh c a ngư i ch huy c p trên. Đi u 44. Khi TTSC, ph i đ m b o các m i liên l c sau đây: 1. Gi a ngư i ch huy công tác CCM v i căn c CCM trên m t đât, căn c CCM trong lò, phòng thí nghi m phân tích và tr m y t . 2. Gi a các ti u đ i đang làm nhi m v trong vùng nhi m khí đ c v i căn c CCM trong lò. 3. Gi a các đ i viên CCM đang trên đư ng đ n nơi x y ra s c ho c đang làm nhi m v trong vùng nhi m khí đ c. Đi u 45. Ngư i ch huy công tác CCM ch đ o vi c liên l c chung. Trong th i gian TTSC, ph i b trí nhân viên tr c đi n tho i 24/24h t i Tr m ch huy, căn c CCM trên m t đ t, căn c CCM trong lò. Ch khi có l nh c a ngư i ch huy công tác CCM m i đư c phép thu d n phương ti n liên l c và ng ng b trí nhân viên tr c đi n tho i. Đi u 46. Trong vùng nhi m khí đ c, các đ i viên CCM ph i n m v ng các quy đ nh v tín hi u âm thanh sau đây: 7
 8. - 1 ti ng: D ng l i khi đang di chuy n ho c d ng làm vi c khi đang làm vi c. - 2 ti ng: Lùi. - 3 ti ng: Ti n ho c ti p t c công vi c. - 4 ti ng: Tránh vùng nguy hi m. - 5 ti ng: C u tr . - Các tín hi u âm thanh liên h i: Có tình tr ng s c kho x u ho c có tai n n c n giúp đ . Đi u 47. Khi nâng h các đư ng lò đ ng ho c lò nghiêng, s d ng các tín hi u âm thanh sau: - 1 ti ng: D ng. - 2 ti ng: Lên. - 3 ti ng: Xu ng. M c 4. B ph n đ m b o y t Đi u 48. Vi c đ m b o y t cho công tác CCM đư c xây d ng theo quy đ nh v ph c v y t đ i v i l c lư ng CCM chuyên trách. Đi u 49. Trong th i gian TTSC, Giám đ c m nơi x y ra s c có trách nhi m ph i h p v i cơ quan y t đ a phương, y t c a l c lư ng CCM chuyên trách đ đ m b o y t cho công tác CCM. Đi u 50. Trong quá trình TTSC, vi c c u ch a ngư i b n n t i nơi x y ra s c do y t c a l c lư ng CCM chuyên trách đ m nh n. Vi c c u ch a ngư i b n n sau khi đư c đưa ra kh i vùng s c do y t m đ m nh n, n u c n có th huy đ ng các bác s c a cơ quan y t đ a phương tham gia c u ch a ho c chuy n ngư i b n n lên các b nh vi n tuy n trên. Đi u 51. Nhi m v c a nhân viên y t CCM chuyên trách. 1. Đi đ n vùng x y ra s c theo tín hi u "BÁO Đ NG" cùng v i các b ph n CCM khác. 2. Ti n hành c p c u ngư i b n n t i nơi phát hi n ra h , t i căn c CCM trong lò ho c tr m y t . 3. Chuy n ngay ngư i b n n t i b nh vi n tuy n trên khi c n thi t. 4. Theo dõi tr ng thái s c kho c a các đ i viên đang s d ng máy th . 5. Ki m tra đi u ki n lao đ ng, ăn, và ngh ngơi đ i v i các đ i viên s d ng máy th . Đi u 52. Trư ng h p s c ph c t p, kéo dài ho c khi th c hi n công tác CCM có liên quan đ n c u ngư i b n n, ph i có nhân viên y t c a l c lư ng CCM chuyên trách thư ng tr c t i căn c CCM trong lò. Trư ng h p đ c bi t, ph i b trí l c lư ng y t thư ng tr c t i căn c CCM trên m t đ t. M c 5. Phòng thí nghi m phân tích thành ph n không khí m trong quá trình TTSC Đi u 53. Trong quá trình TTSC, n u c n ki m tra liên t c thành ph n không khí m t i các v trí làm vi c thì ph i l p phòng thí nghi m phân tích khí riêng bi t trên m t đ t. Đi u 54. Ngư i ch huy công tác CCM ch đ nh ngư i ph trách phòng thí nghi m phân tích khí đ th c hi n các nhi m v : 1. Phân tích k p th i các m u khí mà phòng nh n đư c. 2. Báo cáo v i ngư i ch huy công tác CCM k t qu phân tích m u khí. 3. B trí đ i viên phân tích khí tr c 24/24h trong ngày. 4. L p bi u đ v s thay đ i thành ph n không khí m , nhi t đ các v trí đ c trưng nh t c a m . 5. Đ m b o đ thi t b , v t tư đ vi c thí nghi m đ t đư c k t qu . M c 6. B ph n b o đ m đ i s ng Đi u 55. Trong th i gian TTSC, Giám đ c m nơi x y ra s c có trách nhi m t ch c đ m b o đ i s ng cho l c lư ng CCM. Đi u 56 Khi th i gian TTSC kéo dài trên sáu gi , vi c t ch c ăn u ng cho các đ i viên CCM do m đ m nh n, n u quá mư i hai gi ph i b trí phòng ngh riêng và đ m b o ch đ ăn u ng ngh ngơi theo quy đ nh đ i v i các đ i viên CCM chuyên trách khi TTSC. CHƯƠNG 5:. CH HUY TH TIÊU S C Đi u 57. Ngư i ch huy công tác TTSC là Giám đ c m nơi x y ra s c ho c ngư i đư c Giám đ c m u quy n. 8
 9. Đi u 58. Ngư i ch huy công tác CCM là Tr m trư ng CCM vùng ho c ngư i đư c Tr m trư ng CCM vùng u quy n. Trư ng h p đ c bi t, ngư i ch huy công tác CCM có th là Giám đ c Trung tâm CCM. Đi u 59. Vi c thay đ i ngư i ch huy công tác CCM ph i đư c ghi vào s tác chi n. Đi u 60. Ngư i ch huy công tác CCM và ngư i ch huy công tác TTSC có th tham kh o các ý ki n đóng góp, hư ng d n c a cán b c p trên v vi c TTSC nhưng ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v nh ng quy t đ nh c a mình trong quá trình TTSC. Đi u 61. N u ý ki n gi a ngư i ch huy công tác TTSC và ngư i ch huy công tác CCM không th ng nh t thì ph i th c hi n theo ý ki n c a ngư i ch huy công tác TTSC n u ý ki n đó không trái v i b n Quy đ nh này. Trư ng h p quy t đ nh c a ngư i ch huy công tác TTSC trái v i b n Quy đ nh này thì ngư i ch huy công tác CCM có quy n không th c hi n quy t đ nh đó và ghi ý ki n c a mình vào s tác chi n. Đi u 62. Trong th i gian TTSC, ph i l p Tr m ch huy và b trí ngư i ch huy thư ng tr c. Đi u 63. Tr m ch huy đ t t i phòng làm vi c c a ngư i ch huy công tác TTSC, có b trí đi n tho i, b đàm, liên l c vô tuy n đ liên l c v i các b ph n đang TTSC và các b ph n, phòng ban c a l c lư ng CCM. T i Tr m ch huy ph i có ngư i ch huy công tác TTSC ho c ngư i ch huy công tác CCM và m t s cán b đư c huy đ ng tham gia công tác TTSC. Đi u 64. T i Tr m ch huy ph i có t giúp vi c ghi chép ho t đ ng c a các ti u đ i đư c quy đ nh t iPh l c 6 và bi u đ công tác c a l c lư ng CCM đư c quy đ nh t Ph l c 7. Đi u 65. S tác chi n ghi các n i dung sau: 1. Tình hình s c x y ra và di n bi n quá trình TTSC m . 2. Th i đi m đ n m c a l c lư ng CCM chuyên trách, s lư ng các ti u đ i. 3. Nhi m v c a l c lư ng CCM chuyên trách do ngư i ch huy công tác CCM giao. 4. Th i đi m ngư i ch huy công tác CCM giao nhi m v cho các ti u đ i và tóm t t n i dung c a nhi m v . 5. H tên cán b và các đ i viên CCM đư c c vào lò sau khi đã đư c giao nhi m v , danh m c các trang thi t b kèm theo. 6. Th i đi m các ti u đ i có m t t i căn c CCM trong lò và th i đi m vào vùng nhi m khí đ c đ làm nhi m v . 7. Th i đi m tr v căn c CCM trong lò, k t qu th c hi n công vi c c a ti u đ i. 8. Các l nh c a ngư i ch huy công tác TTSC đ i v i các cán b c a m có liên quan t i vi c TTSC và k t qu th c hi n các l nh đó. 9. Th i đi m đi u đ ng các b ph n c a l c lư ng CCM v tr m CCM. 10. K t qu phân tích m u không khí m , nhi t đ t i khu v c có s c . 11. Các sơ đ b n v đư c thành l p trong quá trình TTSC kèm theo k ho ch tác chi n. Đi u 66. Ngư i ch huy công tác TTSC ph i có m t Tr m ch huy đ ch đ o t t c các t ch c, cá nhân tham gia vào vi c TTSC. Nghiêm c m ti n hành b t kỳ m t công vi c nào khi chưa có l nh c a ngư i ch huy công tác TTSC. Đi u 67. Ngư i ch huy công tác TTSC ch đ o th c hi n các bi n pháp trong k ho ch TTSC c a m đã đư c tho thu n v i Trung tâm CCM, đ ng th i làm rõ tình hình, chu n xác l i s ngư i b n n, v trí b n n, đ ra các bi n pháp đ c u h . Đi u 68. Khi các b ph n c a l c lư ng CCM có m t, ngư i ch huy công tác TTSC ph i thông báo tình hình, giao nhi m v CCM và TTSC cho ngư i ch huy công tác CCM. Ngư i ch huy công tác CCM giao nhi m v cho toàn th đ i viên CCM ph i b ng văn b n và các nhi m v đư c giao không trái v i Quy đ nh này. Đi u 69. Trên cơ s di n bi n c th c a s c t i m n u xét th y các bi n pháp c a k ho ch TTSC trư c đây không phù h p, không đ m b o vi c TTSC có hi u qu thì ngư i ch huy công tác TTSC và ngư i ch huy công tác CCM ph i h p th o lu n, xem xét các ý ki n đ xu t c a các chuyên gia chuyên ngành, xây d ng và ký k ho ch tác chi n TTSC (Ph l c 8) không ph i trình duy t c p trên. Trong th i gian ch l p b n k ho ch tác chi n, ngư i ch huy công tác TTSC có quy n đưa ra gi i pháp trung gian và giao nhi m v nh m nhanh chóng c u ngư i b n n và TTSC. Vi c thi hành quy t đ nh đó là b t bu c đ i v i t t c các t ch c, cá nhân tham gia vào công tác CCM và TTS. 9
 10. Đi u 70. Ngư i ch huy công tác CCM ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v t ch c và th c hi n công tác CCM đ ng th i tham gia tr c ti p vào thành ph n l c lư ng TTSC. Đi u 71. Ngư i ch huy công tác CCM ph i có m t t i Tr m ch huy. Trư ng h p c n thi t, có th ph i vào lò đ chu n xác tình hình t i ch . Trong th i gian không có m t t i Tr m ch huy ph i giao quy n l i cho cán b thay th là m t trong nh ng ngư i ch huy l c lư ng CCM chuyên trách và ghi vào s nh t ký tác chi n. Đi u 72. Ngư i ch huy công tác CCM ph i n m v ng: 1. Th i gian xu t hi n s c , đ c đi m x y ra s c . 2. Tính ch t và quy mô s c . 3. V trí và s ngư i b n n. 4. Các bi n pháp TTSC đã áp d ng trư c khi l c lư ng CCM chuyên trách đ n m . 5. S lư ng và tình tr ng các phương ti n TTSC. 6. Tình tr ng các đư ng lò t i khu v c x y ra s c . 7. Tình hình thông gió, các ch đ thông gió đã thi t l p và tình tr ng khí đ c t i khu v c có s c và trong toàn m . Trong trư ng h p thi u các s li u c n thi t, ngư i ch huy công tác CCM c n ph ng v n, l y ý ki n công nhân m , cán b k thu t, k sư và nghiên c u các tài li u k thu t t i m đ thu th p s li u. Đi u 73. Khi giao nhi m v cho các Ti u đ i trư ng, ngư i ch huy công tác CCM ph i thông báo cho h v đ a đi m x y ra và tính ch t s c ; s lư ng và v trí ngư i b n n; tình tr ng thông gió t i khu v c có s c và thông gió chung c a m ; hành trình c a các ti u đ i; vùng ph i s d ng máy th ; các tình hu ng ph c t p có th x y ra trong quá trình TTSC; v trí đ t các phương ti n liên l c trong lò; nhi m v c a các b ph n; bi n pháp và trình t thông tin, báo cáo. Ph n th hai: NGUYÊN T C HO T Đ NG TÁC CHI N C A L C LƯ NG C P C U M CHUYÊN TRÁCH CHƯƠNG 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 74. Ho t đ ng c a l c lư ng CCM chuyên trách khi có s c nh m m c đích nhanh chóng c u ngư i b n n và TTSC theo k ho ch TTSC đã đư c tho thu n gi a m v i Trung tâm CCM và k ho ch tác chi n th c t đư c xây d ng trong quá trình ti n hành các công tác TTSC. Đi u 74. Trong k ho ch TTSC ph i nêu rõ các bi n pháp đ u tiên có hi u qu nh t đ c u ngư i b n n và lo i tr các h u qu c a s c . N u các bi n pháp d ki n trong k ho ch TTSC không phù h p ho c kém hi u qu thì ph i l p k ho ch tác chi n th c t , trong đó d ki n các v n đ v huy đ ng l c lư ng CCM, các bi n pháp, phương ti n, v t li u phòng ng a và x lý các tình hu ng ph c t p có th x y ra. Nh ng bi n pháp đ u tiên đư c xây d ng d a trên kh năng hi n có t i m . Nh ng bi n pháp ti p theo ph i tính đ n kh năng huy đ ng l c lư ng, phương ti n h tr c a các m xung quanh ho c ho c vùng khác. Đi u 75. Trư ng h p kh n c p, cho phép th c hi n các gi i pháp chưa đư c d ki n trong k ho ch TTSC ho c theo k ho ch tác chi n th c t . Các gi i pháp này ph i đư c ghi vào s tác chi n. Đi u 76. N u s c cháy làm các đư ng lò b nhi m đ c, thì ti u đ i CCM đ u tiên ph i đi theo đư ng ng n nh t vào các đư ng lò có gió th i ra t khu v c s c đ c u ngư i. Ti u đ i th hai đi theo đư ng lò có lu ng gió s ch đ d p cháy. Trư ng h p ch có m t ti u đ i t i m thì ti u đ i đó ph i đi c u ngư i, đ ng th i ph i đi u đ ng m t s công nhân m và m t đ n hai đ i viên CCM chuyên trách đi theo đư ng lò có gió s ch đ d p cháy. Đi u 77. Trong su t th i gian TTSC, ph i gi v ng liên l c gi a Tr m ch huy v i các ti u đ i đang thi hành nhi m v . Đi u 78. Đ phòng trư ng h p l c lư ng m t ti u đ i không th th c hi n đư c công vi c c u ngư i b n n trong vùng nhi m khí đ c, ph i chu n b l c lư ng d phòng t i h tr trong th i gian ng n nh t. Đi u 79. Đ i viên CCM có s d ng máy th th c hi n nhi m v TTSC đư c làm vi c liên t c trong m t ca máy và ch đư c ti p t c làm vi c sau khi đã có th i gian ngh ngơi ít nh t b ng m t ca máy. Quy đ nh này có th thay đ i khi c u ngư i ho c trư ng h p đ c bi t khác. 10
 11. Đi u 80. Vi c thay ca c a các ti u đ i đư c th c hi n t i ch làm vi c ho c t i căn c CCM trong lò theo quy t đ nh c a ngư i ch huy công tác CCM. Đi u 81. T t c thi t b , v t tư và ph tùng c n thi t đ TTSC đư c l c lư ng c a m v n chuy n theo các đư ng lò gió s ch và do l c lư ng CCM chuyên trách th c hi n trong trư ng h p v n chuy n theo đư ng lò b nhi m đ c. Đi u 82. Trong m i trư ng h p TTSC, ph i đ ra các bi n pháp đ m b o an toàn cho l c lư ng CCM như tăng cư ng vì ch ng đư ng lò, thư ng xuyên ki m tra thành ph n, nhi t đ không khí m và không cho phép ti n hành công tác d p cháy khi n ng đ khí t i gi i h n nguy hi m n . Ngư i ch huy công tác CCM ch cho phép m o hi m trong trư ng h p các bi n pháp đ ra nh m m c đích c u ngư i b n n. Đi u 83. Nghiêm c m đ i viên không có máy th c a l c lư ng CCM vào lò đ TTSC ho c làm các công tác CCM. Khi làm vi c đư ng lò có gió s ch, ch đư c phép không s d ng máy th khi có l nh c a ngư i ch huy cao nh t c a l c lư ng CCM. Máy th ph i đ t t i nơi an toàn, c nh ch ti u đ i làm vi c. Đi u 84. Nghiêm c m nh ng ngư i không có liên quan tr c ti p t i vi c TTSC vào khu v c x y ra s c , tr trư ng h p đư c ngư i ch huy công tác TTSC cho phép. Đi u 85. Các đ i viên trong các b ph n c a l c lư ng CCM chuyên trách th c hi n công tác TTSC ch ph i ch p hành m nh l nh c a ngư i ch huy tr c ti p b ph n c a mình và m nh l nh c a ngư i ch huy công tác CCM. Đi u 86. Ngư i ch huy các b ph n ph i báo cáo tr c ti p cho ngư i ch huy công tác CCM v m i di n bi n và các bư c ti n hành TTSC. Đi u 87. Ngư i ch huy cao nh t t i khu v c s c đư c quy n đ ra các gi i pháp phù h p v i tình hình th c t đ ti p t c th c hi n công vi c và ph i báo cáo ngay v s thay đ i này v i ngư i ch huy công tác CCM. Đi u 88. Ph i t n d ng m i phương ti n v n chuy n và trang thi t b c a m như t u đi n, băng t i, t i tr c, qu t gió, máy bơm nư c đ th c hi n công tác c u ngư i b n n và TTSC nhanh chóng, đ t hi u qu cao nh t. Đi u 89. Vi c cung c p thi t b , v t tư c n thi t đ TTSC cũng như ti n hành các công vi c ph c v khác do m đ m nhi m ph i phù h p v i k ho ch TTSC và k ho ch tác chi n th c t . Đi u 90. Trư ng h p ph i c m t s ti u đ i đi làm nhi m v TTSC, ngư i ch huy công tác CCM ph i b trí ít nh t hai ti u đ i d b , s n sàng xu t phát đi TTSC m khác. Ngư i ch huy công tác CCM ph i n m v ng nơi đóng quân c a l c lư ng CCM (ch ngh , nơi ăn, căn c CCM trong lò). Đi u 91. Khi nh n đư c thông báo v s c t i m t m nào đó, nhân viên tr c đi n tho i ph i nhanh chóng phát tín hi u thông báo có s c . Sau khi nh n l nh đi u đ ng, ti u đ i tr c ph i nhanh chóng đi t i m có s c . Đi u 92. Ti u đ i tr c là ti u đ i đ u tiên th c hi n công tác TTSC. Ti u đ i này ph i có l nh đi u đ ng kèm theo k ho ch TTSC c a m có s c đã đư c tho thu n v i Trung tâm CCM. Đi u 93. Trong trư ng h p vì lý do nào đó, ti u đ i tr c không xu t phát đư c thì ti u đ i d b ph i đi trư c đư c quy đ nh t i Ph l c 1. Đi u 94. Trong trư ng h p ngư i ch huy cao nh t c a l c lư ng CCM chuyên trách v ng m t, ti u đ i tr c ho c ti u đ i d b ph i xu t phát k p th i. Đi u 95. Trình t , s lư ng ti u đ i xu t phát đ u tiên; s lư ng Ti u đ i xu t phát ti p theo đi TTSC do Phòng k thu t tác chi n l p đư c quy đ nh t i Ph l c 2. Đi u 96. Vi c đi u đ ng các ti u đ i CCM thu c các Tr m CCM vùng khác đi TTSC đư c th c hi n theo l nh c a Giám đ c Trung tâm CCM. Đi u 97. Trên đư ng đi n u có tr c tr c như ô tô h ng ho c s c b t ng khác thì ngư i ch huy công tác CCM ph i có các bi n pháp đ đ i viên CCM có m t nhanh nh t nơi x y ra s c . Đi u 98. Khi bu c ph i d ng l i trên đư ng đi, thì ngư i ch huy công tác CCM ph i liên l c nhanh nh t v i Giám đ c Trung tâm CCM và m có s c ho c v i t ch c, cá nhân g n nh t đ ngh h giúp đ . Đi u 99. Khi đã đ n m , ngư i ch huy công tác CCM ra l nh cho các đ i viên chu n b vào lò đ ng th i đ n g p ngư i ch huy công tác TTSC đ n m tình hình và nh n nhi m v . Đi u 100. Ngư i ch huy công tác CCM ph i tr c bên c nh ngư i ch huy công tác TTSC đ ch đ o công tác TTSC sau khi giao nhi m v cho các Ti u đ i trư ng. 11
 12. Đi u 101. Ti u đ i trư ng ph bi n tóm t t tình hình, tính ch t c a s c , giao nhi m v cho các đ i viên, ki m tra vi c s d ng máy th c a t ng đ i viên, s lư ng d ng c thi t b c n mang theo và đôn đ c toàn ti u đ i kh n trương ti p c n v trí có s c đ tri n khai công vi c. Đi u 102. M i đ i viên CCM chuyên trách đi TTSC ph i s d ng máy th , đèn c quy. Ti u đ i ph i đư c trang b phương ti n d ng c phù h p tuỳ thu c vào lo i s c và tính ch t c a nhi m v tác chi n đư c quy đ nh t i Ph l c 3. Đi u 103. Sau khi hoàn thành nhi m v , trư c khi v nơi đóng quân, Ti u đ i trư ng ph i ki m tra s lư ng đ i viên và các trang b , b o đ m các máy th luôn tư th s n sàng ho t đ ng. Đi u 104. Vi c đi u đ ng b ph n cu i cùng tr v nơi đóng quân sau khi hoàn thành công tác TTSC ph i theo l nh b ng văn b n c a ngư i ch huy công tác TTSC. Đi u 105. Sau khi tr v nơi đóng quân, các ti u đ i ph i ki m tra ngay toàn b trang thi t b CCM đã mang theo và k p th i s a ch a nh ng hư h ng. Đi u 106. T th i đi m đ u tiên đ n m , các ti u đ i CCM ph i th c hi n ngay t t c các bi n pháp có th đ c u ngư i b n n. Đi u 107. Ngư i ch huy công tác CCM sau khi cùng các b ph n đ u tiên đ n m có s c , ph i xác đ nh ngay s ngư i b n n, s lư ng ti u đ i CCM chuyên trách c n thi t đ c u ngư i b n n. N u s lư ng đ i viên không đ đ c u ngư i b n n và TTSC thì Ngư i ch huy công tác CCM ph i báo cáo ngay cho Lãnh đ o Tr m CCM vùng và Trung tâm CCM đ đ ngh b sung các ti u đ i khác t i m trong th i gian ng n nh t. Đi u 108. Trong vùng nhi m khí đ c, ph i nhanh chóng cho các n n nhân s d ng bình t c u hay máy th và chuy n h v căn c CCM trong lò theo đư ng lò có gió s ch d đi và ng n nh t. Nh ng ngư i b n n có d u hi u còn s ng ph i đư c ưu tiên chuy n ra kh i vùng nhi m khí đ c. Nh ng n n nhân b ng t ph i đư c hô h p nhân t o liên t c cho t i khi th đư c. Vi c hô h p nhân t o ch đư c ch m d t khi có l nh c a bác sĩ. Đi u 109. Đ c u ngư i b n n ra kh i các lò đ ng không đ t thang tr c, ph i s d ng t i nâng h ngư i có b ph n móc đ c bi t. Đi u 110. Khi c u ngư i b n n do s p lò, b c bùn sét, cát ch y c n: 1. Xác đ nh v trí và s lư ng ngư i b n n. 2. Th c hi n ngay các bi n pháp ti p c n ngư i b n n. 3. Duy trì liên l c v i n n nhân, đ m b o c p khí s ch, th c ăn qua đư ng ng có s n ho c qua các l khoan t đư ng lò ti p giáp ho c t m t đ t. 4. T ch c th c hi n các bi n pháp c u ngư i b n n. Đi u 111. Đ ti p c n v i các n n nhân các ch s p đ và nhanh chóng c u h , c n ph i đào các lò đ c bi t có ti t di n nh t nhi u phía và d n đ t đá s p đ n u có th . Đi u 112. Khi có ngư i b đi n gi t, ph i nhanh chóng c t ngu n đi n, c p c u ngư i b n n b ng hô h p nhân t o, sơ c u ban đ u và các bi n pháp y h c c n thi t khác. Đi u 113. Ph i chuy n nh ng ngư i b n n cho b ph n y t trong th i gian ng n nh t. Trư ng h p chưa có b ph n y t , vi c sơ c u n n nhân t i ch do ti u đ i CCM đ m nhi m. Đi u 114. Khi ho t đ ng trong vùng nhi m khí đ c, ti u đ i CCM ph i có ít nh t năm ngư i k c Ti u đ i trư ng. Đ ph i h p hành đ ng gi a các đ i viên khi ti n hành công tác CCM, m i đ i viên s d ng máy th đư c đánh s th t 1, 2, 3, 4... và quy đ nh rõ nhi m v cho t ng đ i viên. Đi u 115. Khi ti u đ i CCM di chuy n trong lò ph i đ m b o nguyên t c sau: 1. Theo hành trình đã v ch trư c do Ti u đ i trư ng d n đ u. 2. Khi quay v căn c CCM trong lò, đi đ u hàng quân là Ti u đ i phó và đi cu i hàng là Ti u đ i trư ng. 3. N u có ngư i ch huy c p cao hơn đi v i ti u đ i thì đi đ u hàng quân là ngư i ch huy cao nh t, ngư i đi cu i hàng là Ti u đ i trư ng và theo th t ngư c l i khi quay v căn c CCM trong lò. 12
 13. Đi u 116. Trong hành trình theo các đư ng lò vào vùng có s c , Ti u đ i trư ng ph i thư ng xuyên báo cáo v ho t đ ng và v trí c a ti u đ i mình cho ngư i ch huy công tác CCM b ng các phương ti n liên l c hi n có. Đi u 117. Ti u đ i ph i s d ng m i bi n pháp v n chuy n đ nhanh chóng đi vào nơi x y ra s c . Đi u 118. V trí các đ i viên ph i s d ng máy th do ngư i ch huy công tác CCM quy đ nh. N u ngư i ch huy công tác CCM không có đ cơ s đ quy t đ nh thì Ti u đ i trư ng s quy đ nh v trí ph i s d ng máy th căn c vào tình hình và thành ph n khí m . Đ i viên ph i ki m tra máy th trư c khi s d ng. Đi u 119. Khi đã vào vùng nhi m khí đ c, đ i viên ph i chú ý quan sát đ ng đ i, theo dõi đ ng h ch áp su t ôxy c a máy th mình đang s d ng. Nghiêm c m m i ngư i t ý không s d ng máy th trong vùng nhi m khí đ c. Đi u 120. Ti u đ i CCM đư c c vào vùng nhi m khí đ c ph i đư c trang b đ y đ phương ti n liên l c đ duy trì liên l c v i ti u đ i d b và ngư i ch huy công tác CCM. Trư ng h p ch có m t ti u đ i căn c CCM trong lò mà ph i đi c u ngư i b n n thì liên l c gi a ti u đ i v i ngư i ch huy công tác CCM có th t m th i b gián đo n, song nh t thi t ph i đư c khôi ph c tr l i khi đã có ti u đ i d phòng. Đi u 121. Vi c đ t đư ng liên l c trong vùng nhi m khí đ c do đ i viên CCM chuyên trách th c hi n dư i s ch đ o c a Ti u đ i trư ng. Ngư i ch huy công tác CCM ph i thư ng xuyên ki m tra tình tr ng ho t đ ng c a đư ng liên l c này. Trên đư ng đi theo các đư ng lò mù khói đ m đ c, ti u đ i ph i s d ng m t s i dây đ các đ i viên n m vào đó nh m gi v ng liên l c v i nhau. Đi u 122. Khi hành quân theo m ng đư ng lò ph c t p, t i ch lò r nhánh ph i đ l i d u hi u, đánh d u hư ng chuy n đ ng c a ti u đ i (vi t ph n, kh c vào xà, c t, v ch ch th p lên đư ng lò...). Đi u 123. Khi ti u đ i vào làm vi c trong vùng nhi m khí đ c, ph i d phòng 100 lít ôxy trong máy th cho các trư ng h p b t tr c. Khi di chuy n trên đo n đư ng ng n hơn 200m và đã đư c trinh sát k , thu n ti n cho vi c di chuy n t i ch làm vi c thì lư ng ôxy d tr đ cho các trư ng h p b t tr c có th gi m xu ng t i 40 lít. Lư ng ôxy trong máy th có dung tích 300 lít đư c tính toán tiêu th như sau: 0 1. Khi di chuy n theo b t c hư ng nào các lò b ng, lò tho i v i góc d c nh hơn 10 ho c di chuy n 0 theo hư ng đi lên các lò tho i v i góc d c trên 10 , lò nghiêng và lò đ ng: tiêu th 150 lít cho khi đi và 150 lít còn l i cho khi v . 0 2. Khi di chuy n theo hư ng đi xu ng các đư ng lò tho i v i góc d c trên 10 , lò nghiêng và lò đ ng: tiêu th 100 lít cho khi đi và 200 lít cho khi v . 3. N u như ti u đ i vào đư ng lò nhi m khí đ c đ c u ngư i b n n, thì ph i đ l i d tr không nhi u hơn 40 lít cho các trư ng h p b t tr c. 4. N u ti u đ i đi vào vùng nhi m khí đ c b ng tàu đi n ho c b ng máy tr c thì lư ng ôxy d tr cho lúc v theo cách tính như đi b . Đi u 124. Th i đi m ti u đ i ng ng ho t đ ng ho c di chuy n theo hành trình đã đ nh đ tr v căn c CCM trong lò do Ti u đ i trư ng quy đ nh theo đ ng h đo ôxy c a đ i viên s d ng máy th có lư ng ôxy còn l i trong bình ít nh t. Đi u 125. Khi ph i th c hi n vi c trinh sát theo hành trình ph c t p, ngư i ch huy công tác CCM tính sơ b lư ng ô xy tiêu th theo b ng l p s n đư c quy đ nh t i Ph l c 10. Theo ch s đ ng h đo ôxy, Ti u đ i trư ng xác đ nh th i đi m ti u đ i ph i quay v căn c CCM trong lò phù h p v i Đi u 123 c a Quy đ nh này. Đi u 126. Khi đi trong đư ng lò nhi m khí đ c, n u g p nh ng đo n s p đ không vư t qua đư c thì Ti u đ i trư ng ph i xác đ nh m c đ , tính ch t c a đo n s p đ , đo thành ph n không khí m b ng d ng c đo khí, l y m u khí, quay tr v căn c CCM trong lò và nhanh chóng báo cáo v i ngư i ch huy công tác CCM. Đi u 127. Trong vùng nhi m khí đ c, n u có ít nh t m t đ i viên c a ti u đ i b ng t ho c bi u hi n s c kho kém, ph i c p c u đ i viên đó, báo cáo ngay v i căn c CCM trong lò ho c Tr m ch huy v s vi c này và toàn ti u đ i quay tr l i căn c CCM trong lò ho c t i ch lò có lu ng gió s ch. Đi u 128. Toàn ti u đ i ph i quay v căn c CCM trong lò khi máy th c a m t đ i viên đang dùng b h ng. Đ i viên đó ph i nhanh chóng s d ng máy th ph và đi ra ch có lu ng gió s ch. 13
 14. Đi u 129. N u trong ti u đ i có hai đ i viên b n n không th t di chuy n đư c thì s đ i viên còn l i ph i: 1. Báo cáo s vi c v i căn c CCM trong lò b ng phương ti n nhanh nh t ho c c đ i viên v báo cáo xin l c lư ng d phòng. 2. Ph i chuy n ngay đ i viên b n n ra lu ng gió s ch, n u không th c hi n đư c thì ph i c p c u h cho t i khi l c lư ng d b t i. 3. N u lư ng ôxy d tr c a các đ i viên l i không cho phép ti p t c ch đ i l c lư ng d b , ph i kh n trương t ch c chuy n ngư i b n n và c ti u đ i ra ch có lu ng gió s ch. 4. N u đ i viên b n n do nhi t đ cao, ph i báo cáo v i căn c CCM trong lò và nhanh chóng c p c u n n nhân, đưa h ra ch an toàn. T ng th i gian n n nhân lưu l i ch có nhi t đ cao không đư c vư t quá gi i h n quy đ nh t i Đi u 173 c a Quy đ nh này. Đi u 130. Khi làm vi c vùng nhi m khí đ c, Ti u đ i trư ng ph i quan sát s ho t đ ng c a các đ i viên trong gi i h n có th nhìn th y đư c ho c duy trì liên l c v i h b ng tín hi u âm thanh. Đi u 131. Vi c trinh sát đư c giao cho các đ i viên có s d ng máy th đã đư c đào t o, hi u bi t rõ v m th c hi n và do ngư i ch huy công tác CCM quy t đ nh. Trư ng h p ngo i l , trong thành ph n ti u đ i trinh sát có th bao g m c ngư i c a m đã đư c đào t o s d ng máy th đ ph c v cho vi c TTSC (kh i đ ng máy, xác đ nh v trí xây tư ng ch n, đ t tuy n ng nư c d p cháy vùng nhi m khí đ c). Đi u 132. Ti u đ i đư c c đi trinh sát ph i n m v ng: 1. V trí xu t hi n và d ng s c . 2. Hư ng và kh năng lan truy n s c . 3. Hi n tr ng v thông gió. 4. V trí, s lư ng ngư i b n n. 5. V trí c a căn c CCM trong lò. Đi u 133. Khi trinh sát nh ng s c nghiêm tr ng và ph c t p, Ti u đ i trư ng cùng v i ngư i ch huy công tác CCM xác đ nh s lư ng đ i viên và v trí t p k t c a ti u đ i d phòng, trình t ph i h p hành đ ng gi a hai ti u đ i này, ph bi n nhi m v , đ c đi m và các bi n pháp trinh sát hi u qu nh t. Đi u 134. Khi đang th c hi n nhi m v trinh sát, n u phát hi n trong vùng s c có ngư i b n n, thì ti u đ i ph i th c hi n ngay các bi n pháp c u ngư i b n n và chuy n h theo đư ng lò có gió s ch v căn c CCM trong lò giao cho ti u đ i d phòng theo dõi x lý, sau đó m i th c hi n ti p nhi m v trinh sát. Đi u 135. Ti u đ i trinh sát ph i x lý m t s tình hu ng có th x y ra như sau: 1. Khi chuy n ngư i b n n v đ n căn c CCM trong lò mà lư ng ôxy c a máy th đã tiêu th h t thì các đ i viên trinh sát ph i đư c ngh và nhi m v trinh sát đư c giao cho ti u đ i d phòng ho c ti u đ i khác theo l nh c a Ngư i ch huy công tác CCM. 2. Vi c v n chuy n ngư i b n n theo đư ng lò có gió s ch nên giao cho ngư i c a m hay nhân viên y t tham gia vào công tác TTSC th c hi n. 3. T i ch phát hi n ra ngư i b n n, Ti u đ i trư ng có nhi m v l y m u khí, xác đ nh thành ph n không khí m b ng d ng c đo nhanh và ghi k t qu đo vào th nh n bi t, đ l i ch ngư i b n n m t th đ ng th i đeo vào c tay ngư i b n n m t th tương t . 4. N u ph i đi qua các đo n lò s p l , ti u đ i trinh sát ph i: a) S d ng m i bi n pháp đ nhanh chóng ti p c n ngư i b n n. b) S a ch a và ch ng tăng cư ng đ i v i các vì ch ng b h ng t i ch s p đ đ t o l i thoát an toàn. 5. Khi đi qua các lò b ng p khói, ti u đ i ph i đi theo đ i hình xiên chéo v i tr c đư ng lò đ không b sót ngư i b n n. Trong đ i hình, Ti u đ i trư ng đi phía các ph ng, thư ng xu ng than, c a tháo than. Đi u 136. Khi trinh sát đám cháy trong m , ph i xác đ nh: 1. V trí, ph m vi, hư ng lan truy n c a đám cháy, các l i ra vào d p cháy, m c đ khói, nhi t đ không khí, tình tr ng đư ng lò trên đư ng đ n nơi phát sinh cháy. 14
 15. 2. S lư ng và tình tr ng ho t đ ng c a các phương ti n d p cháy, thông tin liên l c, thi t b thông gió, tình hình khí đ c nơi x y ra cháy. Đi u 137. Khi trinh sát s c n khí và b i, ph i xác đ nh: 1. V trí, ph m vi vùng s p l . 2. Tình tr ng công trình thông gió, thi t b đi n, đư ng ng d n nư c. 3. Hư ng lan truy n c a s n ph m n theo các đư ng lò. 4. Tình tr ng thông gió c a khu v c (lưu lư ng, t c đ gió). 5. Các ngu n gây cháy (ph i tri t tiêu ngay các ngu n gây cháy đó n u kh năng cho phép). Đi u 138. Khi trinh sát s c do ph t than và khí, ph i xác đ nh: 1. V trí x y ra ph t than ho c khí đ t ng t. 2. Ph m vi s p l . 3. V trí d đoán có ngư i b n n, tình tr ng lò t i v trí đó và l i ti p c n. 4. Kh i lư ng than b ph t ra, kho ng vung vãi c a than. 5. M c đ , ph m vi và hư ng lan truy n khí đ c theo các đư ng lò. 6. T c đ gió. 7. Tình tr ng các thi t b thông gió và ng gió. Đi u 139. Khi trinh sát khu v c có s c s p đ , ph i xác đ nh: 1. V trí, ph m vi s p đ . 2. V trí d đoán có ngư i b n n, tình tr ng lò t i v trí đó và l i ti p c n. 3. Tình tr ng lò ch s p đ . 4. Tình tr ng thông gió ch s p đ . 5. S lư ng và tình tr ng đư ng ng c p khí nén, thông tin liên l c. 6. S lư ng v t li u ch ng lò hi n có t i ch . Đi u 140. Khi trinh sát các v b c nư c, ph i xác đ nh: 1. V trí, kh i lư ng và hư ng di chuy n c a nư c. 2. M c đ ng p nư c các đư ng lò, tình tr ng ho t đ ng c a các máy bơm. 3. V trí d đoán có ngư i b n n, tình tr ng lò t i v trí đó và l i ti p c n. 4. V trí, ph m vi lò b s p l . 5. Tình tr ng và hư ng lan truy n khí (CH4; CO; CO2; H2S). 6. Tình tr ng thông gió và các thi t b thông gió. Đi u 141. Khi trinh sát các v b c bùn sét, ph i xác đ nh: 1. V trí, kh i lư ng và hư ng di chuy n c a bùn sét. 2. M c đ ng p bùn sét c a các đư ng lò. 3. V trí d đoán có ngư i b n n, tình tr ng lò t i v trí đó và l i ti p c n. 4. V trí, ph m vi và m c đ s p đ . 5. Tình tr ng và hư ng lan truy n khí (CH4; CO; CO2; H2S). 6. Tình tr ng thông gió và các thi t b thông gió. Đi u 142. Trên đư ng đi trinh sát, đ i viên ph i dùng các phương ti n xác đ nh thành ph n khí đ c trong lò và l y m u không khí các v trí đ c trưng theo d ki n c a mình và theo nhi m v do ngư i ch huy công tác CCM giao. Đi u 143. Trong quá trình trinh sát cũng như khi ti n hành nhi m v khác, Ti u đ i trư ng ph i báo cáo k p th i cho ngư i ch huy công tác CCM v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v b ng các phương ti n liên l c hi n có. Khi ra kh i lò, Ti u đ i trư ng ph i báo cáo tr c ti p v i ngư i ch huy công tác CCM. 15
 16. CHƯƠNG 2: D P CHÁY TRONG LÒ Đi u 144. Vi c d p cháy trong lò có th đư c th c hi n b ng m t trong nh ng phương pháp sau: 1. Tác đ ng tr c ti p lên ngu n phát sinh cháy b ng các phương ti n d p cháy tr c ti p như nư c, hoá ch t ho c các phương ti n khác. 2. Ngăn cách khu v c cháy v i các lò đang ho t đ ng b ng các tư ng ch n và các h th ng ngăn cách khác đ h n ch ôxy c a khu v c cách ly. 3. Ngăn ch n ngu n phát sinh cháy b ng các tư ng ch n, sau đó s d ng các phương ti n d p cháy tác d ng tr c ti p lên ngu n phát sinh cháy qua l i khai thông. 4. Cách ly khu v c cháy b ng các tư ng ch n, sau đó phun b i trơ ho c tháo nư c làm ng p khu v c cháy. Đi u 145. Khi l a ch n phương pháp d p cháy, ph i lưu ý: 1. V trí xu t hi n, tính ch t và m c đ phát tri n c a đám cháy. 2. Ph m vi c a đám cháy. 3. L c lư ng và phương ti n d p cháy hi n có. 4. Tính toán t c đ lan truy n c a đám cháy theo phương pháp tính quy đ nh t i Ph l c 11. Đi u 146. Khi t ch c d p cháy, ngư i ch huy công tác TTSC và ngư i ch huy công tác CCM ph i: 1. Huy đ ng t t c các phương ti n d p cháy hi n có khi d p cháy b ng phương pháp tr c ti p. 2. Huy đ ng các thi t b và phương ti n d phòng (bơm công su t l n và các ng d n nư c). 3. Tính toán lư ng nư c c n thi t đ d p cháy theo quy đ nh t i Ph l c 12. 3. T p h p nhóm chuyên gia và giao cho h nghiên c u, đ xu t các gi i pháp d p cháy có hi u qu nh t. 4. Xác đ nh ch đ thông gió phù h p t t c các giai đo n d p cháy. 5. S d ng các k sư tr c đ a n m v ng m ng đư ng lò đang s d ng và đã không s d ng, các chuyên gia ch ng khí đ c, các k sư xây d ng m , các chuyên gia cung ng v t tư c n thi t cho d p cháy trong trư ng h p áp d ng bi n pháp xây tư ng cách ly. Trên cơ s di n bi n c a đám cháy và các đ xu t c a nhóm chuyên gia, ngư i ch huy công tác TTSC và ngư i ch huy công tác CCM ph i cân nh c và quy t đ nh l a ch n các bi n pháp d p cháy phù h p. Đi u 147. N u l c lư ng t i ch c a m đã có các bi n pháp x lý nhưng không d p đư c cháy thì l c lư ng CCM chuyên trách ph i ngăn ch n s phát tri n c a đám cháy b ng tư ng cách ly, sau đó t p trung các phương ti n d p cháy tr c ti p. Đi u 148. N u đám cháy lan r ng đe do các công trình quan tr ng (gi ng m , kho thu c n , tr m đi n, tr m bơm chính) thì ph i huy đ ng ngay l c lư ng và phương ti n ch y u đ ngăn ch n. Đi u 149. Khi xu t hi n đám cháy trong lò, ph i thi t l p ch đ thông gió phù h p đ ngăn ch n s lan truy n khí cháy t i các đư ng lò đang có ngư i làm vi c, gi m m c đ phát tri n c a đám cháy và t o đi u ki n thu n l i đ d p cháy ho c phòng ng a cháy n khí. Đi u 150. Tuỳ thu c v trí, m c đ và ph m vi c a đám cháy, có th l a ch n m t trong các ch đ thông gió sau đây: 1. Gi nguyên ch đ thông gió đã th c hi n trư c khi cháy xu t hi n. 2. Gi nguyên hư ng chuy n đ ng c a lu ng gió cũ và có th tăng ho c gi m lưu lư ng gió đưa vào nơi phát sinh cháy. 3. Đ o chi u lu ng gió và gi nguyên, tăng ho c gi m lưu lư ng gió đưa vào các lò sau khi xu t hi n cháy. 4. Rút ng n đư ng đi c a lu ng gió theo hư ng gió bình thư ng ho c theo hư ng đã đ o chi u. 5. D ng thông gió cư ng b c. Đi u 151. Khi l a ch n ch đ thông gió, ph i lưu ý: 1. V trí xu t hi n và t c đ lan truy n đám cháy. 2. Chi u dài và đ ph c t p c a m ng đư ng lò, đ c đi m c a sơ đ và thi t b thông gió. 3. Các khí có th gây n . 16
 17. 4. L i thoát ra m t đ t. 5. M c đ nguy hi m khi lu ng gió t đ o chi u do h áp nhi t gây ra. 6. Tính n đ nh và đi u khi n đư c c a ch đ thông gió đã ch n. 7. Áp d ng ch đ đ o chi u gió khi v trí đám cháy đ u lu ng gió vào m (nhà trên m t gi ng, gi ng, sân gi ng...) đ c u ngư i có hi u qu . 8. Áp d ng phương pháp rút ng n đư ng đi hay đ o chi u lu ng gió ho c t t qu t (n u t t qu t không làm đ o chi u lu ng gió dư i tác đ ng c a h áp nhi t và không gây n các khí cháy) khi v trí cháy n m gi a đư ng đi c a lu ng gió đ ngăn ch n s lan truy n các s n ph m cháy vào các đư ng lò đang có ngư i làm vi c. 9. Gi nguyên hư ng gió hi n có và có th tăng, gi m ho c gi nguyên lư ng gió đưa vào nơi phát sinh cháy khi v trí cháy cu i đư ng chuy n đ ng c a lu ng gió (lò d c v a thông gió, gi ng gió th i, nhà trên m t gi ng). 10. Không đư c phép gi m lưu lư ng gió và t t qu t gió c c b n u lư ng các khí d cháy phát sinh nhi u khu v c cháy. Đi u 152. Tuỳ thu c vào v trí đám cháy trong lò, th t các ti u đ i vào lò làm nhi m v tác chi n như sau: 1. N u đám cháy x y ra t i khu v c c nh gi ng c p gió s ch vào lò thì ti u đ i 1 d p cháy và đóng kín mi ng gi ng, ti u đ i 2 đưa m i ngư i ra kh i sân ga gi ng. 2. N u đám cháy x y ra trong gi ng c p gió s ch vào m thì ti u đ i 1 d p cháy, ti u đ i 2 đưa m i ngư i ra kh i vùng nguy hi m. 3. Trư ng h p đám cháy x y ra sân ga gi ng; lò xuyên v a, lò d c v a, lò thư ng có lu ng gió s ch c p vào cánh khai thác mà s n ph m cháy có th lan truy n vào m t s khu khác thì ti u đ i 1 d p cháy, ti u đ i 2 đưa ngư i ra kh i khu v c nguy hi m và c p c u ngư i b n n. 4. Trư ng h p đám cháy x y ra lò d c v a khu v c, lò xuyên v a, các h m tr m, các lò ch , lò thông gió d c v a, l i đi, lò n i ho c m t trong s khu v c k trên b nhi m khí đ c thì ti u đ i 1 đi theo đư ng lò có gió th i ng n nh t c a khu v c đ đưa ngư i b n n ra kh i vùng cháy, ti u đ i 2 đi theo đư ng lò có gió s ch đ d p cháy và c p c u ngư i b n n. 5. Khi đám cháy x y ra trên m t m , sân ga gi ng có lu ng gió th i và các đư ng lò ti p giáp v i nó thì ti u đ i 1 d p cháy, ti u đ i 2 đưa ngư i ra kh i các lò này và c p c u ngư i b n n. Đi u 153. Vi c d p cháy trong lò đư c th c hi n t phía có lu ng gió s ch, ngăn ng a l a lan truy n trong lu ng gió th i b ng màn nư c, lo i b các vì ch ng, các t m chèn b ng g nh ng đo n lò nh t đ nh, đ t các tư ng ch n t m b ng v t li u không cháy. N u nhi t đ không khí cho phép và có đư ng lò gió s ch g n nơi phát sinh cháy thì vi c d p cháy có th th c hi n t phía lu ng gió th i. Nghiêm c m d p cháy theo hư ng t phía trong ra ngoài t i các gương lò c t. Đi u 154. Vi c d p cháy trong các lò có nhi t đ cao ch đư c th c hi n sau khi đã đưa h t m i ngư i ra kh i các lò mà s n ph m cháy có th lan t i, rút h t các ti u đ i CCM v nơi an toàn và đ o chi u gió khu v c cháy. Đi u 155. Khi d p các đám cháy đang phát tri n m nh ph i s d ng t t c các l i đi s n có đ ti p c n và h n ch đám cháy lan sang các lò khác. N u không ti p c n đư c t phía sư n hay t phía lò có lu ng gió th i, thì ph i đào các lò đ c bi t theo tr than ho c ph c h i lò cũ đ bao vây và d p cháy. Đi u 156. Đ b o đ m an toàn cho các đ i viên CCM đang th c hi n nhi m v d p cháy, ph i lưu ý: 1. Có các bi n pháp ngăn ng a các kh i l a lan tràn làm c n tr l i rút c a các đ i viên CCM đang làm nhi m v đó. 2. S d ng các vòi phun nư c d p cháy t xa trong trư ng h p d p cháy b ng nư c mà lư ng hơi nư c phát sinh l n, có kh năng đe do đ n tính m ng đ i viên CCM sau khi đã ng ng bơm nư c và đưa h ra nơi an toàn. 3. Không phun nư c vào trung tâm đám cháy mà ph i phun vào xung quanh trư c đ gi m nhi t đ t t , gi m hơi nư c và đ phòng hi n tư ng n khí hyđrô khi d p cháy b ng nư c. 4. Có bi n pháp r a b i than trên thành lò ti p giáp v i nơi phát sinh cháy ho c phun b t trơ đ phòng n b i trong trư ng h p phát sinh nhi u b i. 5. Ph i đình ch m i công vi c d p cháy trong lò n u hàm lư ng khí H2S trong lò l n hơn ho c b ng 0,5%. 17
 18. 6. Ch đư c th c hi n d p cháy cáp đi n, đ ng cơ, máy bi n áp, kh i đ ng t ho c các thi t b đi n khác sau khi đã c t đi n. Đi u 157. Không đư c làm vi c g n ch phát sinh cháy khi đang đưa m t kh i lư ng l n nư c ho c bùn đ d p cháy theo hư ng t trên xu ng và g n các tư ng ch n ngăn nư c đ làm ng p vùng cháy. N u vì nhi m v c p thi t c n ti p c n tư ng ngăn nư c thì ph i ng ng ngay vi c bơm nư c, bùn vào vùng cháy. Đi u 158. Khi d p cháy đư ng lò, ph i hư ng tia nư c theo chu vi đư ng lò, vào các vì ch ng xa nh t đang b cháy và d n t i các đi m cháy g n hơn. N u đo n lò b cháy có chi u dài l n hơn chi u dài tia nư c thì vi c d p cháy ph i th c hi n t ng ph n theo trình t trên. Đi u 159. Trư ng h p đám cháy phát sinh do than t cháy và có các l i đi t i cháy, ph i áp d ng các phương ti n d p cháy tác đ ng tr c ti p vào cháy ho c làm s p các kh i than đang cháy. Trư c khi làm s p kh i than đang cháy tr b o v , ph i c ng c và ch ng tăng cư ng đo n lò d c v a tương ng. Không gian tr ng do làm s p kh i than cháy t o ra ph i đư c l p b ng v t li u trơ ho c v t li u ch ng cháy. Đi u 160. Trư ng h p ph i tháo than và đ t đá ra kh i v trí phát sinh cháy đ ti n hành d p cháy, ph i th c hi n các bi n pháp đ m b o đi u ki n an toàn như gia c vì ch ng, phun nư c vào n n và thành lò, ph i t p trung đ s lư ng phương ti n d p cháy t i ch và ki m tra thành ph n không khí m m t cách có h th ng t i vùng cháy. Than và đ t đá t i vùng cháy đư c đưa vào các goòng và ph i làm t t l a đang cháy trong goòng. Đi u 161. Trư ng h p đám cháy không có kh năng d p t t b ng các phương ti n d p cháy tác d ng tr c ti p thì ph i thi công tư ng ch n cách ly t i t t c các đư ng lò ti p giáp v i đám cháy. Tư ng ch n cách ly ph i đ m b o kín không cho gió l t qua. Khi l i vào v trí phát sinh cháy có nhi t đ cao và đám cháy đang phát tri n m nh thì ph i nhanh chóng cách ly đám cháy b ng tư ng ch n t m, sau đó m i thi công tư ng ch n cách ly c đ nh. K t c u và phương pháp xác đ nh đ kín c a tư ng ch n cách ly thông d ng đư c quy đ nh t i Ph l c 13. Đi u 162. V trí thi công tư ng ch n cách ly ph i đư c l a ch n t i đo n đư ng lò có đ t đá bao quanh n đ nh, không b r n n t, không b r ng nóc . Trong trư ng h p c n thi t ph i chu n xác l i theo tài li u tr c đ a. Đi u 163. Đ i v i đám cháy đang phát tri n m nh, ph i dùng bình c u h a phun tr c ti p, ho c phun nư c đ ngăn đám cháy lan t i v trí thi công trong th i gian thi công tư ng ch n cách ly. Đi u 164. Khi xây tư ng ch n cách ly ph i th c hi n các công vi c sau: 1. Tháo ng d n khí nén, dây cáp đi n. 2. Đ t xuyên qua tư ng ch n các lo i ng có van đ x khí trơ, x nư c và ng đ l y m u khí, đo nhi t đ . 3. Làm c a s v i kích thư c 0,6m x 0,7m ho c theo kích thư c c a goòng t i các tư ng ch n cách ly đư ng lò chính. 4. C ng c và ch ng tăng cư ng hai đo n lò có chi u dài m i đo n t 5 đ n 7 mét ngay trư c và sau tư ng ch n cách ly. Đi u 165. Trư c khi thi công tư ng ch n cách ly ph i đào r ch vào n n, hông và nóc lò. Tuỳ theo tính ch t đ t đá bao quanh đư ng lò và công d ng c a tư ng ch n cách ly, chi u sâu r ch đư c ch n như sau: 1. Nh hơn ho c b ng 0,3 m đ i v i tư ng ch n cách ly t m. 2. Đ i v i tư ng ch n cách ly c đ nh: a) Không nh hơn 0,5m (trong đá). b) Không nh hơn 1,0m (trong than). c) Không nh hơn 0,3m (trong sa th ch c ng). 3. Trư ng h p đá hông b n t n thì chi u sâu r ch ph i t i ch k t thúc k n t đó. N u không đào sâu t i ch k t thúc k n t thì ph i đ v a xi măng đ chèn kín k n t. Đi u 166. Tư ng ch n cách ly c đ nh đ t g n sát nơi phát sinh cháy ph i đư c thi công b ng v t li u ch ng cháy như g ch, g ch bê tông, bê tông đá. 18
 19. Đi u 167. Trư ng h p không th thi công đư c tư ng ch n cách ly do rò khí, ph i d p cháy b ng phương pháp làm ng p bùn ho c nư c. Bùn nư c đư c đưa tr c ti p vào vùng cháy qua các l khoan t trên m t đ t, t lò ti p giáp ho c qua các đư ng lò đ ng, lò nghiêng có l i d n đ đưa bùn nư c t i vùng cháy. Đi u 168. Khi áp d ng các bi n pháp d p cháy b ng nư c, tư ng ch n cách ly ph i đư c tính toán ch u áp l c nư c theo quy đ nh t i Ph l c15. Khi thi công tư ng ch n cách ly, ph i đ t đ ng h đo áp l c đ ki m tra áp l c nư c trong đư ng ng khi bơm vào ho c tháo ra t vùng cháy. Đi u 169. Trong su t quá trình d p cháy, ph i ti n hành ki m tra và l y m u không khí m và chuy n v phòng phân tích khí đ xác đ nh hàm lư ng ôxy, hydrô, khí CO2, CO, CH4 và các khí cháy khác. Đi u 170. Khi d p cháy, v trí và trình t l y m u khí ho c đo nhi t đ trong các đư ng lò ph i đư c đưa vào k ho ch tác chi n TTSC. Ti u đ i CCM ph i ti n hành đo khí, đo nhi t đ không khí xung quanh m t cách có h th ng và cu i ca ch n các m u đ c trưng t i m i v trí l y m u c a khu v c cháy đ chuy n v phòng phân tích khí. Đi u 171. Công tác d p cháy ch đư c k t thúc khi không còn xu t hi n khí CO t i vùng cháy và các đư ng lò ti p giáp v i vùng cháy; nhi t đ không khí t i vùng cháy không vư t quá nhi t đ bình thư ng đư c quy đ nh và ch đ thông gió bình thư ng đư c khôi ph c. Đi u 172. Khi gi i to vùng cháy đã đư c cách ly, ph i tuân th các bi n pháp phòng ng a kh năng n h n h p khí t i vùng cháy. Đi u 173. Đi u ki n nhi t đ cao là đi u ki n trong đó nhi t đ không khí trong các đư ng lò l n hơn ho c o b ng 27 C. Th i gian cho phép các đ i viên CCM liên t c làm vi c và đi l i trong đi u ki n nhi t đ cao đư c quy đ nh t i B ng 1. B ng 1 Th i gian cho phép Nhi t đ không khí 0 các đư ng lò C Đi lên theo đư ng lò ngang, đi Đi xu ng theo các lò Lưu l i các lên các lò d c nghiêng và d c nghiêng và đ ng đư ng lò (ph) đ ng (ph) (phút) 1 2 3 4 27 210 85 50 28 180 75 45 29 150 65 40 30 125 55 36 31 110 50 33 32 95 45 30 33 80 40 27 34 70 35 23 35 60 30 20 36 50 25 17 37 40 21 14 38 35 17 11 39 30 13 8 40 25 9 5 41 24 - - 42 23 - - 43 22 - - 44 21 19
 20. 45 20 - - 46 19 - - 47 18 - - 48 17 - - 49 16 - - 50 15 - - 51 14 - - 52 13 - - 53 12 - - 54 11 - - 55 10 - - 56 9 - - 57 8 - - 58 7 - - 59 6 - - 60 5 - - o Đi u 174. Nghiêm c m th c hi n công tác CCM khi nhi t đ không khí trong lò l n hơn 40 C, tr nh ng công vi c liên quan t i vi c c u ngư i b n n ho c t i v trí li n k v i nơi có lu ng gió s ch. Đi u 175. Khi đi vào đư ng lò có nhi t đ cao, c năm phút m t l n ti u đ i ph i đo nhi t đ . Trư ng h p nhi t đ tăng m nh thì t n su t đo ph i mau hơn. Đi u 176. Khi xác đ nh th i gian cho phép ti n quân trong trư ng h p nhi t đ tăng trên đư ng đi, ph i 0 tính th i gian đư c phép lưu l i trong đư ng lò tương ng v i nhi t đ 27 C tr đi th i gian đi trên đư ng t i đo n lò có nhi t đ tăng. Trư ng h p ti u đ i ti n quân theo đư ng lò ngư c v i hư ng gió th i có nhi t đ cao và khi tr v cũng theo đư ng lò đó thì th i gian lưu l i trong các đư ng lò này đư c tính t th i đi m vào vùng có nhi t đ cao Trư ng h p ti u đ i đi theo đư ng lò ngư c hư ng gió th i có nhi t đ cao ho c làm vi c trong lu ng 0 gió th i có nhi t đ cao và m c đ tăng nhi t đ l n hơn ho c b ng 3 C trong năm phút thì ti u đ i ph i nhanh chóng quay ra ch có lu ng gió s ch hay vào lò có nhi t đ bình thư ng. Đi u 177. Đ đ m b o an toàn t i đa cho các đ i viên CCM làm vi c trong đi u ki n nhi t đ cao, ph i áp d ng các bi n pháp gi m nhi t đ như đ o chi u gió, tăng lưu lư ng gió vào ch làm vi c, dùng nư c làm mát ho c dùng các phương ti n ch ng nhi t đ c bi t. Đi u 178. Ti u đ i vào đư ng lò có nhi t đ cao ph i đư c hư ng d n nh ng đi m đ c bi t c a nhi m v , ch đ làm vi c, các tình hu ng ph c t p có th x y ra và các bi n pháp an toàn tương ng. Đi u 179. Nghiêm c m ti n hành các công vi c CCM trong các đư ng lò có nhi t đ cao khi không có ti u đ i d phòng và không có liên l c thư ng xuyên v i căn c CCM trong lò ho c v i Tr m ch huy. Đi u 180. Trong đi u ki n nhi t đ cao, ph i chú ý b o v các đ i viên CCM b ng các bi n pháp sau: 1. Không cho phép đ i viên CCM làm vi c quá s c. 2. Dùng nư c có trong đư ng lò đ làm mát h th ng d n khí c a máy th , làm ư t qu n áo đ gi m nhi t đ c a cơ th . 3. T n d ng t i đa các phương ti n hi n có t i khu v c đ v n chuy n ngư i, thi t b , v t tư đ n v trí x y ra s c . Đi u 181. Trư ng h p m t đ i viên b ng t ho c có tình tr ng s c kho x u, toàn ti u đ i ph i rút ra kh i vùng có nhi t đ cao và báo cáo ngay v i căn c CCM trong lò h ăc Tr m ch huy. Đi u 182. Nghiêm c m đ nư c ho c d i bùn vào đám cháy đ đ phòng lư ng khí đ c phát sinh nhi u đe do tính m ng đ i viên CCM trong th i gian trinh sát ho c th c hi n các công vi c CCM khác t i 20
Đồng bộ tài khoản