Quyết định 91/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 91/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 91/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V THU HÚT, S D NG, ÀO T O TÀI NĂNG TR VÀ NGU N NHÂN L C CH T LƯ NG CAO C A THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i s 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Pháp l nh Cán b công ch c s a i, b sung ngày 29 tháng 4 năm 2003; Theo ngh c a Giám c S N i v Hà N i, t i T trình s 719/TTr-SNV ngày 27/5/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v thu hút, s d ng, ào t o tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 168/2002/Q -UB ngày 05/12/2002 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) v vi c ban hành Quy nh t m th i v thu hút, s d ng, ào t o, b i dư ng tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a Thành ph Hà N i và kho n 2 i u 1 Quy t nh s 1008/2008/Q -UBND ngày 21/4/2008 c a UBND T nh Hà Tây (cũ) v vi c tr c p i v i cán b ư c c i ào t o v lý lu n chính tr và sau i h c. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Giám c s , Th trư ng Cơ quan ban, ngành, Ch t ch UBND qu n huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; -B N iv ; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; Nguy n Th Th o - Các PCT UBND Thành ph ; - Các Ban ng Thành y; - C/P VP UBND thành ph ;
  2. - S Tư pháp; - Website Chính ph ; - Trung tâm Công báo TP; - Các Phòng chuyên viên; - Phòng HCTC; - Lưu: VT, SNV. QUY NNH V THU HÚT, S D NG, ÀO T O TÀI NĂNG TR VÀ NGU N NHÂN L C CH T LƯ NG CAO C A THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 91/2009/Q -UBND ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh chính sách thu hút, s d ng, ào t o, khen thư ng tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao, áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. V thu hút và s d ng a) Sinh viên t t nghi p i h c t danh hi u th khoa xu t s c các ngành, lĩnh v c phù h p v i công vi c c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a thành ph ; b) Sinh viên t t nghi p i h c công l p h chính quy t lo i gi i thu c các ngành, lĩnh v c quan tr ng thành ph ang c n, phù h p v i công vi c c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a thành ph ; c) Ngư i có b ng th c s , ti n s các ngành, chuyên ngành quan tr ng thành ph ang c n, phù h p v i công vi c c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a thành ph ; d) Ngư i có thành tích ư c công nh n trong các lĩnh v c ngh thu t, th thao, y h c và m t s lĩnh v c khác theo quy nh c a UBND Thành ph . 2. V ào t o Cán b công ch c, viên ch c nhà nư c có nguyên v ng và các i u ki n i h c sau i h c thu c các chuyên ngành c n có chuyên môn cao do UBND Thành ph quy nh. i u 3. Nguyên t c áp d ng 1. Th c hi n thư ng xuyên theo k ho ch hàng năm.
  3. 2. m b o công khai, dân ch , khách quan, công b ng. 3. S d ng ngu n kinh phí h tr t Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng Hà N i. i u 4. Qu Ưu ãi, khuy n khích, ào t o tài năng Hà N i 1. Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng Hà N i do UBND Thành ph thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , t ch c, cán b , phê duy t i u l t ch c và ho t ng. 2. Ngu n kinh phí c a Qu ư c huy ng t ngu n ngân sách, các kho n óng góp c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. 3. Kinh phí t Qu ư c s d ng vào công tác khen thư ng, h tr kinh phí ào t o tài năng tr , ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a Thành ph . Chương 2. THU HÚT, S D NG TÀI NĂNG TR VÀ NGU N NHÂN L C CH T LƯ NG CAO i u 5. Thu hút Ưu tiên tuy n d ng th ng, không qua thi tuy n vào cơ quan hành chính, ơn v s nghi p i v i các i tư ng sau ây: 1. Sinh viên t t nghi p i h c t danh hi u th khoa xu t s c các cơ s ào t o trong nư c và nư c ngoài; ngành ào t o phù h p v i v i v trí c n tuy n. 2. Sinh viên t t nghi p lo i gi i t i các trư ng i h c nư c ngoài ho c các trư ng i h c công l p, h chính quy trong nư c, ngành ào t o thu c các ngành, lĩnh v c quan tr ng thành ph ang c n. 3. Ngư i có b ng th c s tu i i dư i 30, ti n sĩ tu i i dư i 35 có chuyên ngành ào t o thu c các ngành, lĩnh v c quan tr ng thành ph ang c n, ư c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có nhu c u ti p nh n. 4. V n ng viên, văn ngh sĩ o t huy chương vàng ho c gi i nh t t i các kỳ thi chuyên nghi p qu c gia; huy chương vàng, huy chương b c ho c gi i nh t, nhì t i các cu c thi khu v c ho c th gi i, ư c cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có nhu c u ti p nh n. i u 6. S d ng Cán b , công ch c thu c di n tài năng tr , nhân l c ch t lư ng cao ư c ưu tiên t o i u ki n trong các công tác như sau: 1. ư c b trí, phân công công vi c phù h p v i năng l c, s trư ng, trình chuyên môn, nghi p v .
  4. 2. ư c ưu tiên t o i u ki n v phương ti n làm vi c, nghiên c u, h c t p nâng cao trình . 3. ư c ưu tiên xem xét trong vi c b nhi m, gi i thi u ng c vào các ch c v lãnh o, qu n lý trong cơ quan hành chính, ơn v s nghi p thu c thành ph . Chương 3. ÀO T O NGU N NHÂN L C CH T LƯ NG CAO i u 7. Các nhóm ngành ho c chuyên ngành và ch tiêu ào t o sau ih c UBND Thành ph quy t nh. 1. Công b danh m c các nhóm ngành ho c chuyên ngành c n ưu tiên ào t o sau i h c i v i cán b , công ch c trong t ng giai o n phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph . 2. B sung, s a i danh m c nhóm ngành ho c chuyên ngành ào t o phù h p v i tình hình th c t c a thành ph khi c n thi t. 3. Phê duy t ch tiêu k ho ch tuy n ch n và c cán b công ch c, viên ch c i ào t o sau i h c trong nư c và nư c ngoài căn c vào quy ho ch i ngũ cán b công ch c, viên ch c c a các cơ quan ơn v tr c thu c thành ph . i u 8. Các hình th c c i ào t o sau ih c 1. ào t o trong nư c: a) ào t o chính quy, t p trung; b) ào t o không t p trung. 2. ào t o nư c ngoài: a) ào t o theo ch tiêu c a B Giáo d c và ào t o ho c các B , Ngành Trung ương; b) ào t o theo chương trình h c b ng c a Chính ph ho c cơ s ào t o c a nư c ngoài; c) ào t o theo hình th c liên k t gi a cơ s ào t o trong nư c và cơ s ào t o nư c ngoài ( ào t o trong nư c, ư c c p b ng qu c t ho c ào t o theo hai giai o n: giai o n trong nư c và giai o n ngoài nư c ư c c p b ng qu c t ); tuy n ch n b ng hình th c thi tuy n, gi ng d y và h c t p b ng ti ng nư c ngoài. d) ào t o theo các l p h c do thành ph t ch c. i u 9. i u ki n, tiêu chu n ư c c i ào t o
  5. 1. Cán b công ch c, viên ch c ư c c i ào t o sau i h c (sau ây g i chung là ngư i ư c c i ào t o) theo các hình th c nêu t i kho n 1 i u 8, i m a, i m b, i m c kho n 2 i u 8 c a quy nh này ph i có các i u ki n tiêu chuNn sau: a) Có lý l ch rõ ràng, phNm ch t o c t t, có thành tích trong công tác, có tâm huy t v i nhi m v ang m nh n, có kh năng phát tri n cao hơn v trình qu n lý, trình chuyên môn nghi p v ; b) Có các i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh c a cơ s ào t o i v i khóa h c; c) Chuyên ngành ào t o phù h p v i danh m c nhóm ngành ho c chuyên ngành quy nh c a thành ph giao cho ơn v và úng v i chuyên ngành ã ư c ào t o; d) Trong di n quy ho ch cán b c a ơn v ; e) Tu i i dư i 40 i v i ào t o th c sĩ, bác sĩ chuyên khoa c p I; dư i 45 iv i ào t o ti n sĩ, bác sĩ chuyên khoa c p II; f) Có ít nh t 2 năm công tác t i các cơ quan ơn v thu c thành ph , (tr các i tư ng thu c di n thu hút quy nh t i i u 5 c a Quy nh này); g) Cam k t b ng văn b n sau khi t t nghi p s công tác t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a thành ph t i thi u 7 năm i v i trư ng h p ào t o th c s ho c bác sĩ chuyên khoa c p I, 10 năm i v i ti n s ho c bác s chuyên khoa c p II; 2. i u ki n, tiêu chuNn c a ngư i ư c c i ào t o nư c ngoài theo các l p h c do thành ph t ch c: a) ang làm vi c nh ng ngành, lĩnh v c c n thi t ph i ào t o áp ng yêu c u nhi m v c a thành ph ho c có thành tích ư c c p có thNm quy n công nh n trong các lĩnh v c ngh thu t, th thao, y h c và m t s lĩnh v c khác; b) m b o các i u ki n tiêu chuNn nêu t i i m a, i m b kho n 1 i u 9 c a quy nh này; c) ư c H i ng liên ngành xét ngh UBND Thành ph quy t nh. i u 10. Quy trình và h sơ 1. Quy trình a) Căn c danh m c các nhóm ngành ho c chuyên ngành ưu tiên ào t o sau i h c c a thành ph và căn c quy ho ch ào t o, s d ng cán b công ch c, viên ch c hàng năm, các cơ quan ơn v xây d ng k ho ch ào t o sau i h c g i S N i v t ng h p trình UBND Thành ph phê duy t. b) Trên cơ s k ho ch ào t o sau i h c ư c thành ph phê duy t và thông báo tuy n sinh sau i h c c a các cơ s ào t o, các cơ quan, ơn v thông báo công khai ch tiêu, chuyên ngành ào t o, xét c ngư i có i u ki n nêu t i i u 9 c a quy nh này i d tuy n u vào t i các cơ s ào t o sau i h c.
  6. c) Công ch c, viên ch c ư c xét c i ào t o l p h sơ d tuy n theo quy nh. d) Cơ quan, ơn v qu n lý tr c ti p công ch c, viên ch c có công văn ngh thành ph quy t nh c i ào t o khi công ch c, viên ch c trúng tuy n. e) S N i v căn c công văn ngh c a cơ quan, ơn v thNm nh h sơ, d th o quy t nh c i ào t o trình UBND Thành ph quy t nh. g) Căn c Quy t nh c i ào t o c a UBND thành ph và h sơ h tr kinh phí, Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng thành ph c p phát kinh phí h tr theo quy nh t i i u 12, i u 13 ho c i u 14 c a quy nh này. 2. H sơ c i ào t o sau ih c a) ơn xin i h c sau i h c; b) B n cam k t ph c v cho thành ph sau khi t t nghi p theo quy nh nêu t i i m g, kho n 1 i u 9 c a quy nh này; c) Thông báo nh p h c ho c quy t nh c a ngư i trúng tuy n; d) Phi u báo i m k t qu thi u vào; e) B n sao b ng t t nghi p i h c ho c b ng t t nghi p th c sĩ; f) Quy t nh b nhi m ng ch công ch c, viên ch c; g) Sơ y u lý l ch theo m u 2a-BNV/2007 do B N i v ban hành; h) Công văn ngh c a cơ quan ơn v ; i) Ch ng nh n h c b ng (n u có). 3. H sơ h tr ho c t m ng kinh phí a) Quy t nh c i ào t o c a UBND Thành ph ; b) Phi u thu h c phí theo quy nh c a cơ s ào t o (n u có); c) K t qu h c t p hàng năm có xác nh n c a cơ s ào t o; d) B ng t t nghi p ào t o sau i h c (khi hoàn thành chương trình h c); e) Lu n án t t nghi p n u ào t o ti n sĩ ho c Lu n văn t t nghi p n u ào t o th c sĩ; f) Trư ng h p ngư i ư c c i ào t o nư c ngoài theo các l p do thành ph t ch c ph i có b n h p ng c i ào t o ký gi a 3 bên: i di n cơ quan qu n lý tr c ti p; Qu Ưu ãi, khuy n khích & ào t o tài năng thành ph và ngư i ư c c i ào t o v vi c c p kinh phí và th c hi n nghĩa v sau khi hoàn thành khóa ào t o.
  7. i u 11. Quy n l i c a ngư i ư c c i ào t o sau ih c 1. ư c cơ quan ơn v b trí th i gian, s p x p công vi c và t o i u ki n thu n l i hoàn thành nhi m v h c t p; 2. ư c hư ng m i quy n l i như công ch c, viên ch c ang công tác k c xét thi ua khen thư ng; 3. ư c hư ng lương và các kho n ph c p khác (n u có) theo quy nh; 4. ư c h tr kinh phí ào t o sau i h c trong nư c ho c nư c ngoài theo quy nh t i i u 12, i u 13 ho c i u 14 c a quy nh này; 5. Sau khi hoàn thành khóa h c ư c phân công, b trí công tác phù h p. i u 12. M c kinh phí h tr ào t o sau ih c trong nư c 1. Ti n h c phí ư c h tr theo phi u thu h c phí (n u có) c a cơ s ào t o sau i h c trong nư c theo m c thu quy nh c a nhà nư c; 2. Ti n h tr hàng tháng trong th i gian ào t o b ng 1,5 m c lương t i thi u theo quy nh c a Nhà nư c; 3. Ti n h tr b o v lu n văn th c sĩ b ng 30 l n m c lương t i thi u, b o v lu n án ti n sĩ b ng 80 l n m c lương t i thi u t i th i i m b o v . i u 13. M c kinh phí h tr ào t o sau ih c nư c ngoài 1. Ngư i ư c c i ào t o theo ch tiêu c a B Giáo d c và ào t o ho c b , ngành Trung ương ho c theo chương trình h c b ng c a cơ s ào t o nư c ngoài ư c thành ph h tr kinh phí tương ương 100 USD/tháng, trong th i gian ào t o quy nh c a cơ s ào t o. 2. Ngư i ư c c i ào t o theo các l p h c do thành ph t ch c ư c c p toàn b kinh phí ào t o, chia theo các giai o n sau: a) Năm h c u tiên ư c t m ng các kho n: h c phí và các chi phí ào t o theo quy nh c a cơ s ào t o, chi phí ăn trong năm, chi phí i l i m t lư t i và v , chi phí b o hi m y t , chi phí làm th t c xu t nh p c nh. b) Các năm h c sau ư c c p ti p kinh phí ào t o, chi phí ăn, d a trên k t qu h c t p t yêu c u, có xác nh n c a cơ s ào t o nư c ngoài. c) M c chi phí nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 14. Kinh phí h tr ào t o sau i h c theo hình th c liên k t gi a cơ s ào t o trong nư c và cơ s ào t o nư c ngoài Ngư i ư c c i ào t o theo hình th c liên k t gi a cơ s ào t o trong nư c và cơ s ào t o nư c ngoài, tuy n ch n b ng hình th c thi tuy n, gi ng d y và h c t p
  8. b ng ti ng nư c ngoài ư c h tr kinh phí tương ng v i hình th c ào t o sau i h c trong nư c ho c nư c ngoài nêu t i i u 12 và i u 13 c a quy nh này. i u 15. Nghĩa v c a ngư i ư c c i ào t o 1. Nghĩa v chung a) Th c hi n t t nhi m v h c t p, khi t t nghi p nh n công tác t i cơ quan, ơn v ư c c i ào t o úng th i h n ho c th c hi n quy t nh i u ng c a thành ph theo cam k t trư c khi ư c c i h c. b) Báo cáo k t qu h c t p, nghiên c u hàng năm v cơ quan qu n lý tr c ti p và UBND Thành ph (qua S N i v ) theo dõi. 2. Nghĩa v c a ngư i ư c c i ào t o nư c ngoài Ngoài vi c th c hi n nghĩa v chung nêu t i kho n 1 i u này, trong th i gian h c t p nư c ngoài ch u s qu n lý c a cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam nư c ngoài và th c hi n y quy ch qu n lý công dân Vi t Nam ang ư c ào t o nư c ngoài c a B Giáo d c và ào t o. i u 16. Trách nhi m v t ch t c a ngư i ư c c i ào t o 1. ào t o trong nư c Ngư i ư c c i ào t o n u không hoàn thành nhi m v h c t p ho c t ý b vi c ho c chuy n công tác trư c th i h n cam k t ph i b i thư ng toàn b kinh phí h tr ào t o. Th i h n b i thư ng không quá 6 tháng k t khi có quy t nh thu h i kinh phí. 2. ào t o nư c ngoài a) Ngư i ư c c i ào t o sau khi hoàn thành khóa h c không tr v công tác t i cơ quan, ơn v c i ào t o ho c vi ph m cam k t trư c khi ư c c i h c ph i b i thư ng toàn b chi phí ào t o. Th i h n b i thư ng không quá 01 năm k t khi có quy t nh thu h i kinh phí. b) Trư ng h p ngư i ư c c i ào t o theo các l p c a thành ph vi ph m h p ng ã ký k t v k t qu h c t p, sinh ho t c a năm h c không t yêu c u ph i hoàn tr chi phí ào t o ã t m ng, ng th i ph i ch m d t vi c h c t p. Th i h n hoàn tr không quá 02 năm k t khi có quy t nh ch m d t h c t p. c) Vi c xét b i thư ng chi phí ào t o do UBND Thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a H i ng liên ngành. 3. Ngư i b i thư ng chi phí ào t o có trách nhi m n p tr y các kho n ti n ph i b i thư ng cho cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý chuy n l i Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o thành ph . Trư ng h p ngư i có quy t nh b i thư ng kinh phí không th c hi n b i thư ng thì ơn v tr c ti p qu n lý làm th t c ngh cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t.
  9. Chương 4. KHEN THƯ NG i u 17. i tư ng khen thư ng 1. H c sinh, sinh viên ang h c t i các trư ng óng trên a bàn Thành ph Hà N i o t gi i t i các cu c thi qu c t . 2. Văn ngh sĩ o t gi i t i các cu c thi, liên hoan ngh thu t th gi i ho c khu v c, v n ng viên o t huy chương các gi i vô ch th gi i, huy chương vàng Châu Á. 3. Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ngư i nư c ngoài có công trình sáng t o, có nh ng óng góp l n mang l i hi u qu kinh t - xã h i cho Th ô Hà N i. 4. T p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong v n ng, tuyên truy n quyên góp cho Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng Hà N i. 5. T p th , cá nhân có công ào t o, nuôi dư ng tài năng tr . i u 18. Hình th c khen thư ng 1. B ng khen c a UBND Thành ph . 2. Thư ng ti n ho c hi n v t theo quy nh c a UBND Thành ph . Chương 5. T CH C TH C HI N i u 19. Trách nhi m c a các cơ quan ơn v 1. S N i v a) Ch trì ph i h p v i các s , ngành liên quan xây d ng danh m c nhóm ngành ho c chuyên ngành ào t o sau i h c trong nư c và nư c ngoài trong t ng giai o n trình UBND Thành ph phê duy t; b) Hư ng d n th c hi n quy nh c a UBND Thành ph v thu hút, s d ng, ào t o tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao; c) Hư ng d n th c hi n khen thư ng tài năng và ngư i có công ào t o, nuôi dư ng tài năng tr ; d) Ph i h p v i các cơ quan, ơn v theo dõi, qu n lý ngư i ư c c i ào t o sau i h c trong nư c và nư c ngoài trong và sau th i gian ào t o; e) Tr c ti p ch o, qu n lý v m t chuyên môn i v i ho t ng c a Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng Hà N i;
  10. f) nh kỳ t ng h p báo cáo UBND Thành ph v k t qu thu hút, s d ng tài năng tr , ào t o sau i h c trong nư c và nư c ngoài i v i cán b , công ch c, viên ch c. 2. S Tài chính a) B trí kinh phí qu n lý, ho t ng c a Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng Hà N i trong d toán ngân sách hàng năm c a S N i v ; b) Hư ng d n chuyên môn nghi p v c p phát, thanh quy t toán kinh phí, ki m tra công tác qu n lý tài chính, k toán c a Qu ; 3. Các S , ban, ngành, UBND các qu n, huy n, th xã a) Tuyên truy n, ph bi n quy nh v ch , chính sách thu hút, s d ng, ào t o tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a Thành ph ; b) Xây d ng quy ho ch, k ho ch thu hút, s d ng, ào t o tài năng tr và ngu n nhân l c ch t lư ng cao c a ơn v ; Thông báo công khai ch tiêu, chuyên ngành ào t o sau i h c c a ơn v ư c thành ph phân b hàng năm; c) Th c hi n úng quy trình, th t c c cán b , công ch c, viên ch c i ào t o sau i h c trong nư c và nư c ngoài do thành ph quy nh; d) Ch trì, ph i h p v i S N i v theo dõi quá trình h c t p và công tác sau ào t o c a ngư i ư c c i ào t o; ) C p phát, thanh quy t toán kinh phí và ch u trách nhi m thu h i kinh phí (n u có) i v i cán b công ch c, viên ch c ư c c i ào t o thu c thNm quy n qu n lý c a ơn v . 4. Qu Ưu ãi, khuy n khích và ào t o tài năng Hà N i a) T ch c c p phát kinh phí h tr ào t o, b i dư ng sau ih c trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a UBND Thành ph ; b) Qu n lý tài chính và s d ng Qu úng quy nh c a pháp lu t; c) Ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan tài chính v vi c thu, chi, qu n lý và s d ng qu ; d) nh kỳ t ng h p báo cáo vi c qu n lý, s d ng Qu cho cơ quan có thNm quy n. i u 20. i u kho n chuy n ti p Ngư i ã ư c c p có thNm quy n quy t nh c i ào t o sau i h c, ang hư ng kinh phí h tr v n ti p t c ư c h tr kinh phí quy nh t i Quy t nh 168/2002/Q -UB ngày 05 tháng 12 năm 2002 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ) và t i kho n 2 i u 1 Quy t nh s 1008/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 c a UBND T nh Hà Tây (cũ) n h t khóa h c.
Đồng bộ tài khoản