Quyết định 91-BXD/ĐT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 91-BXD/ĐT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91-BXD/ĐT của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hành nghề kiến trúc sư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91-BXD/ĐT của Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H S è  91­B X D/§T  G µ Y  16­4­1993 N V Ò  VI Ö C  B A N  H µ N H  Q UI C H Õ  H µ N H   G H Ò  KI Õ N   R ó C  S .  N T Bé  ëNG   é  © Y   ù NG   TR BX D C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ    nh   c Ch ph qui®Þ vÒ   Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é   µ  ¬  l  n  B v c quan  ngang  é; B Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 171­ TTg  µy  12­ ng 16­ 1992  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ giao tr¸chnhiÖ m      cho  é  ©y  ùng  Êp  Êy phÐp  µnh  Ò,    nh   BX d c gi   h ngh x¸c®Þ quim«   µ  ¹m    µnh  Ò   ña      v ph vih ngh c c¸c doanh  nghiÖp  ï hîp víin¨ng  ùc vÒ   ph       l  kü  Ët,trang thiÕtbÞ,  Òn  èn  thu       ti v trong c¸c lÜnh  ùc     v kh¶o    ÕtkÕ,  ©y   s¸tthi   x l¾p; X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNhµ    thÞ  µ  l  ­§«  v N«ng  th«n, QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u  ­ 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n b¶n    Õ   µnh  Ò   Qui ch h ngh KiÕn  ócs. tr   §i Ò u  ­ Qui  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  2.   ch n c hi l     trong c¶  íckÓ   õ ngµy  ý    n   t  k ban  µnh.Nh÷ng    nh  íc®©y    íi   Õ   µy  u     á. h   qui®Þ tr   tr¸v   i Qui ch n ®Ò b∙i b §i Ò u  3.­ C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ñ   ëng  B Th tr c¸c  n   Þ   ùc ®¬ v tr   thuéc  é,  Õn  óc s  ëng, Gi¸m  c  ë   ©y  ùng, Së   µ   t, Së   B Ki tr   tr   ®è S X d   Nh ®Ê   Giao  th«ng c«ng  Ýnh  ch c¸c tØnh, µnh  è   ùc thuéc   th ph tr   Trung  ng  Þu tr¸ch ¬ ch   nhiÖ m phæ   Õn,híng dÉn    µnh,c¸ccÊp  ùc hiÖn    Õ   µy. bi     c¸cng    th   quich n Q U I  C H Õ Q U ¶ N   ý  H µ N H  N G H Ò   Õ N  T R ó C  S L KI (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  BXD/§T   ®Þ s 91­ ngµy  4­ 16­ 1993  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d I.NH ÷ NG     QUI  NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u  ­KiÕn  óclµm ét  Óu  Ön  ña  Òn      ù  1.   tr     bi hi c n v¨n ho¸.S s¸ng t¹okiÕn     tróc, Êtl ng x©y  ùng,s  µihoµ  ña  Õn  ócvíi   ch  î   d  h   c ki tr     m«i  êng  tr xung  quanh,sù    g×n  ÷c¶nh  gi   quan  thiªnnhiªn,c¶nh      quan  «  Þ,còng        ® th   nh c¸cdis¶n  Þch sö, l   v¨n ho¸ ®Ò u   µlîÝch     l    i chung  ña  µn    éi. c to x∙h   §i Ò u    µnh  Ò   ÕtkÕ   Õn  óc(bao  å m   ÕtkÕ   ©y  ùng  2.­H ngh thi   ki tr   g thi   x d míi hay    ¹o c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng, c¸c khu    c¶it     tr x d    c«ng  ×nh,thiÕtkÕ   tr     c¶nh 
  2. 2 quan  «   Þ; trïng tu,t«n  ¹o c¸c di tÝch  Þch  ö, v¨n  ® th      t     l s  ho¸..   . theo    ) c¸c chøc  danh    nh  qui®Þ sau: a) Chñ   Öm       èivíi     nhi ®å ¸n:§     c«ng  ×nh d©n  ông  µ  c¸c tr   d v khu  c«ng  ×nh tr   d©n  ông. d Chñ   × kiÕn  óc ®èi  íithiÕt kÕ   tr   tr   v    c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  ngµnh  sau  y  äichung  µchñ  Ö m    ®© g   l  nhi ®å ¸n. b) ThiÕtkÕ       viªn.   §i Ò u  ­ C¸c      ÕtkÕ   ã  ñ  Öm       îccÊp  3.   ®å ¸n thi   c ch nhi ®å ¸n ®   chøng  chØ   hµnh  Ò   ngh theo    nh  qui®Þ trong quichÕ   µy  íicã    Þph¸p  ýtrong tr Ón    n m   gi¸tr   l   i   khai c¸c bíc cña  ×nh  ù x©y  ùng  ¬      tr t  d c b¶n  µ  îc xÐt  Êp  Êy  Ðp  ©y  v®  c gi ph x dùng.   II  µ NH   . H NGH Ò   Õ N  ó C   KI TR S §i Ò u 4.­ C¸c  Õn  ócs    ki tr   ph¶ihµnh  Ò     ngh trong c¸c tæ      chøc  îp  h ph¸p,  cã   tc¸ch ph¸p nh©n  éc m äi  µnh  Çn      thu   th ph kinh tÕ  îcphÐp  µnh  Ò   Õt  ®  h ngh thi   kÕ   ©y  ùng  íi   xd v   c¸ch lµthµnh  t    viªn,    viªnchøc hoÆc   éng    c t¸cviªn.   §i Ò u 5.­  Õn  óc s hµnh  Ò   íichøc  Ki tr   ngh v   danh  ÕtkÕ     thi   viªn ph¶i cã    ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a) Cã   Òn    quy c«ng  ©n. d b) Cã       v¨n b»ng  Õn  ócs  îp ph¸p. ki tr   h   c) Cã   È m   Êt vµ    ph ch   n¨ng  ùcchuyªn m«n ¬ng  l    t xøng  íi v  chøc  danh  ¶m   ® nhËn,n ¾ m   ÷ng  ËtlÖ  Ýnh    v lu   ch s¸ch,tiªuchuÈn,quiph¹m  ©y  ùng.       xd d) Hµnh  Ò   íi ù  iÒu  µnh  ña  ét  ñ  Ö m        ngh d   ® s h c m ch nhi ®å ¸n. §i Ò u  ­ KiÕn  ócs  µnh  Ò   íichøc  6.   tr   h ngh v   danh  ñ   Ö m       Ch nhi ®å ¸n ph¶i   ® îc Bé   ©y  ùng  Ðt  Êp   X d xc chøng chØ   µnh  h nghÒ     ã      iÒu  Ön  khic ®ñ c¸c ® ki sau: a) Cã   Òn    quy c«ng  ©n. d b) Tèt nghiÖp  ihäc  íi      ®¹   v   b»ng  Õn  ócs. v¨n ki tr   c)  ã   È m   Êt  µ  C ph ch v n¨ng  ùc s¸ng  ¹o kiÕn  óc,n ¾ m   ÷ng  Ët lÖ, l  t  tr   v lu     chÝnh s¸ch,tiªuchuÈn    ¹m.    quiph d) Cã     n¨ng  ùctæ  l   chøc  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng  Öc  ÕtkÕ. vi thi   e)  ã   C n¨ng  ùc s¸ng  ¹okiÕn  óc®∙  t  Êt cã  n¨m  ùctiÕp s¸ng  ¹o l  t  tr   Ý nh   5  tr     t  kiÕn  óc vµ  ã  ÷ng  tr   c nh c«ng  ×nh  îc ®¸nh    ã  Êt îng,kh«ng  ã    tr ®  gi¸c ch l   c sai ph¹m chuyªn m«n,  îctæ    ®   chøc  ÕtkÕ   µ  éi KiÕn  ócs  í thiÖu. thi   v H   tr   gi   i   §i Ò u  ­Ng êitètnghiÖp    µnh  ihäc  ©y  ùng    ∙  µ  ang   7.      c¸cng ®¹   xd kh¸c® v ® hµnh  nghÒ   ÕtkÕ   Õn  óc nay  èn  Õp  ôc hµnh  thi   ki tr   mu ti t   nghÒ  theo    c¸c chøc  danh  ë  Òu  th× ph¶icã    iÒu  Ön    nh  nªu  §i 2      ®ñ ® ki qui®Þ trong c¸c§iÒu    Òu     5,§i 6. Khi muèn    Êp     xin c chøng chØ   ñ   Öm     ph¶ilµm  n    â    Ch nhi ®å ¸n    ®¬ ghi r qu¸ tr×nh ®∙  µnh  Ò   ÕtkÕ   Õn  ócgöivÒ   é  ©y  ùng.  h ngh thi   ki tr     B X d   §i Ò u 8.­  êi níc ngoµi th ng  óë  Öt Nam   èn  îc hµnh  Ò   Ng       ê tr   Vi   mu ®  ngh thiÕtkÕ   Õn  ócc¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    Öt Nam     ki tr     tr   d ë Vi   ph¶icã      iÒu    ®ñ c¸c ®
  3. 3 kiÖn  Ých  îp  th h nªu    Òu      å  thiÕtkÕ     ë §i 5, 6. § ¸n    c¸c c«ng  ×nh  ngêi níc tr do     ngoµithiÕtkÕ       ph¶i® îcÝt  Êt m ét  ñ   Ö m       Öt Nam   Óm    ù      nh   Ch nhi ®å ¸n Vi   ki tras tu©n  ñ    Ët lÖ, tiªuchuÈn, quy  ¹m  µ  th c¸c lu         ph v quy  nh  Ò   ©y  ùng  ña  ®Þ vx d c ViÖtNam.    §i Ò u    9.­C¸c  Õn  ócs  µ c«ng  ki tr   l   chøc trong c¬    quan qu¶n  ýNhµ   íc l  n  kh«ng  îcphÐp  µnh  Ò   Õn  ócs  íi ÷ng      ã  ªnquan  ùctiÕp ®  h ngh ki tr   v  nh ®å ¸n c li   tr     ®Õ n   chøc  tr¸ch® îcgiao.      II   Ð T   Ê P   IX . C CHøNG   CHØ   ñ   CH NHIÖ M     ®å ¸N §i Ò u  ­C¸c  Õn  ócs  èn  µnh  Ò   ÕtkÕ   Õn  ócvíi 10.   ki tr   mu h ngh thi   ki tr     chøc  danh  ñ   Ö m       ñ  ×kiÕn  óc)ph¶ilËp  å  ¬  Ch nhi ®å ¸n (Ch tr   tr     h s theo    nh  µ  qui®Þ v göivÒ   é  ©y  ùng.   BX d Bé  ©y  ùng  µnh  Ëp Héi ®ång  X d th l    chuyªn m«n  ®¹idiÖn  é  ©y  ùng    do    BX d lµm  ñ   Þch,®¹idiÖn  éi kiÕn  ócs  Öt Nam   µ  ét  è  Ch t    H  tr   Vi   v m s chuyªn gia cã        uy tÝn  Ò   Õn  óc®Ó   Ðt cÊp  v ki tr   x  chøng  chØ  ñ   Ö m       Ch nhi ®å ¸n.C¸c  ñ   Ö m   Ch nhi ®å     îchµnh  Ò   ¸n ®   ngh trong ph¹m    µn  èc  ng    vito qu nh ph¶i®¨ng  ý  íi     k v   c¸ch c¸ t    nh©n  hoÆc   trongm ét  chøc  ÕtkÕ   ã     tæ  thi   c tc¸ch ph¸p nh©n    ¬ic  ó.     ë n   tr   §i Ò u  ­Chøng  11.   chØ  ñ  Ö m      ©n  µm  h¹ng   µ  : Ch nhi ®å ¸n ph l 2  Iv II ­Chñ  Öm      ¹ng    îcthiÕtkÕ   Êtc¶    Ó  ¹ c«ng  ×nh.   nhi ®å ¸n h I:   ®   t   c¸cth lo i   tr ­ Chñ   Öm     h¹ng  : îc thiÕtkÕ     nhi ®å ¸n  II    ®   c«ng  ×nh theo  tr   chuyªn ngµnh    nhÊt ®Þnh    hoÆc     c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    Þ  Ý kh«ng  tr   d ë v tr   ph¶ilµ trung t©m        cña  «   Þ,c¸c c«ng  ×nh kh«ng  ã    Üa    Óu, ® Æc   ng  ® th     tr   c ý ngh tiªubi   tr cho  õng t  ®«  Þ  th hoÆc   cho  níc. c¶  Chøng  chØ  ñ  Ö m      îcxÐt cÊp  µng  Ch nhi ®å ¸n ®     h n¨m  µ  ã    Þ5  v c gi¸tr   n¨m,  h Õt  ¹n  h ph¶ixincÊp  Õp;trong thêih¹n  ã  Öu  ùcchñ  Ö m       ã  Ó     ti       c hi l   nhi ®å ¸n c th lµm  n    ©ng  ¹ng. ®¬ xinn h   IV.NGH Ü A   ô, QUY Ò N   ¹N  µ   ö   ý  PH¹ M    V  H V X L VI  §i Ò u 12. Ng êi hµnh  Ò   Õn  Õn  óc s cã  Üa  ô  µ  ­    ngh ki Ki tr   ngh v v tr¸ch   nhiÖ m     nh  ÷ng  tiªntrong m äi  ¹t®éng  ña  ×nh    ãp  Çn   x¸c ®Þ nh u      ho   cm ®Ó g ph t«n t¹ovµ  ¹odùng      t  nªn  ét  Òn  Õn  óccña  t  ícnh»m     Ön  mn ki tr   ®Ê n   c¶ithi m«i  ­ tr êng  èng, lµm  Öc, m«i  êng  ù nhiªn vµ  ©y  ùng, ®¶m   s   vi   tr t   x d   b¶o  ù  µi hoµ  sh  gi÷a s¸ng  ¹onghÖ   Ët,khoa  äc  ü  Ët,hiÖu  t  thu   h k thu   qu¶  kinh tÕ  µ    v kh¶  n¨ng  thùc tiÔn cña          ®å ¸n. §i Ò u  ­ KiÕn  ócs    ñ   Öm       µngêichÞu  13.   tr   ­ Ch nhi ®å ¸n l     tr¸chnhiÖ m       c¸ nh©n  Ò       chøc  µ  iÒu  èic¸cchuyªn ngµnh  v ®å ¸n,tæ  v® ph       trong qu¸ tr×nh thiÕt        kÕ     tyªu  Çu  èiu  Ò   ®Ó ®¹   c t   v c«ng  Ö   ö  ông,an  µn,b Òn  ÷ng  µ  Èm   ngh s d   to   v v th m ü,  Ö   Ët. ñ  Öm       µ      ã  ngh thu   Ch nhi ®å ¸n v t¸cgi¶c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Òn    th   quy gi¸m        s¸tt¸cgi¶ trong qu¸  ×nh      tr thic«ng  µ  v nghiÖm   thu c«ng  ×nh  tr theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n
  4. 4 §i Ò u  ­ Ng êihµnh  Ò   Õn  ócs  ïho¹t®éng  íi ×nh  14.     ngh Ki tr   d     d  h thøc nµo    ®Ò u   ×nh  ng   ícph¸p luËt, îc®¶m   b ®¼ tr        ® b¶o  Ò   Òn  îvËt chÊt,tinhthÇn  v quy l    i    vµ  îcb¶o  é  Òn      ®  h quy t¸cgi¶theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n   §i Ò u  ­KiÓ m     15.   tra,thanh  tra: 1. C¸c  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn   Êp  Ðp   µnh  c ph h nghÒ   Õt kÕ   ©y  thi   x dùng,cÊp  Ðp  ©y  ùng,cã    ph xd   tr¸chnhiÖ m   Óm      ki trachøng chØ  µ  ¹t®éng  v ho   cña  ñ  Öm    Ch nhi ®å ¸n. 2.Bé  ©y  ùng  èihîp víi   ¬   X d ph       c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   ícë  l  n   Trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng  Óm    Öc  ¨ng  ý  µnh  Ò   Õn  ócs  ph ki travi ® kh ngh Ki tr   theo  Quy  Õ   µy  ch n vµ  Óm    µnh  Ò   ña  ñ  Ö m    ki trah ngh c Ch nhi ®å ¸n. 3. C¸c  ¬    c quan  Êp  Ðp  ©y  ùng    a   ¬ng, c¬  c ph x d ë ®Þ ph   quan phª  Öt duy   c¸c®å     ÕtkÕ   Óm      ¸n thi   ki trachøng  chØ  µnh  Ò   ña    ñ  Ö m       h ngh c c¸cCh nhi ®å ¸n trong®å     ¸n. §i Ò u  ­Xö  ýviph¹m: 16.   l     ­ Ng êi hµnh  Ò   Õn  ócs    ¹m        ngh Ki tr   viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ch n tuú theo    møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýtõ thÊp  n   ®é viph s   x l     ®Õ cao    nh c¶nh    ¹ttiÒn, c¸o,ph     thu  åi t¹m  êi h  th  hoÆc   Ünh  Ôn  v vi chøng chØ   µnh nghÒ,  h truy cøu    tr¸ch   nhiÖ m  ícc¬  tr   quan  ph¸p luËt.   ­ Ho¹t®éng  µiph¹m    îcphÐp  µnh  Ò:      ngo   vi®   h ngh C¶nh    ¹ttiÒn vµ  c¸o,ph     ®×nh chØ  ¹t®éng  ∙    ¹m. ho   ® viph ­ Chñ   Öm         nhi ®å ¸n cho  în tªnvµ  m     chøc  danh kh«ng  ùctiÕp thùc hiÖn  tr       theo  ng  ®ó chøc  tr¸ch:   ¹m  Çn  u   × c¶nh      ph l ®Ç th   Vi c¸o hoÆc   ¹ttiÒn;viph¹m  ph      lÇn  th×  2  thu  åi t¹m  êichøng  h  th   chØ;    ¹m  Çn  th×  vi ph l 3  thu  åi vÜnh  Ôn  h  vi chøng  chØ. ­  ph¹m  Ët lÖ, chÝnh  Vi  lu     s¸ch,tiªuchuÈn,     quy  ¹m  ph kh«ng  ¶m     ® b¶o chÊt l ng c«ng  ×nh sÏ bÞ   n   ï thiÖth¹ido    ¹m  ©y      åigiÊy   î   tr     ®Ò b       saiph g ra,thu h   chøng  chØ  µnh  Ò   ¹m  êihoÆc   Ünh  Ôn,truycøu  h ngh t th   v vi     tr¸chnhiÖ m  ícc¬    tr   quan ph¸p luËt.   ­ C¸c    ¹m    viph kh¸c xö    theo ph¸p  ËthiÖn  µnh. C¸c    thiÕtkÕ     lu   h   ®å ¸n    do c¸c tæ    chøc, c¸  ©n    nh kh«ng  ã  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ùc  Ön  ×    th hi th s¶n phÈ m     ®ã kh«ng  ã    Þ ph¸p  ý vµ  chøc  ÕtkÕ   Þ   ö  ý theo  c gi¸tr   l   tæ  thi   b x l   ph¸p  luËt.C¬     quan  Êp  c chøng  chØ  ñ   Öm     ® îc quyÒn  håi t¹m  êi Ch nhi ®å ¸n    thu    th   hoÆc   Ünh  Ôn  v vi chøng chØ  ∙  Êp. ®c   V.  ÒU  §I KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u  .­C¸c  Õn  ócs  èn  µnh  Ò   17   ki tr   mu h ngh chøc  danh  ñ  Ö m     Ch nhi ®å ¸n  µm  n  l ®¬ theo  quy  nh  öi vÒ   é   ©y  ùng. Danh  ®Þ g  BX d   s¸ch  îc cÊp  ®  chøng  chØ   µnh  Ò   t1  h ngh ®î   c«ng  è  µo  b v th¸ng 7   n¨m  1993  µ  Õp    6  v ti ®ã cø  th¸ng   xÐt 1  Çn.  l §i Ò u 18. B¶n  ­  Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  th¸ng 7  ch n c hi l   t   1    n¨m   1993  µ  dông  èng  Êt  v ¸p  th nh trong  níc.Nh÷ng  c¶    quy  nh  íc ®©y     íi ®Þ tr   tr¸ v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản