Quyết định 912/QĐ-BXD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 912/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 912/QĐ-BXD về phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 912/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 912/Q -BXD Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ TH C HI N D ÁN QUY HO CH XÂY D NG H TH NG CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG T I VÙNG THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/2/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 699/Q -TTg ngày 01/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng h th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050; Căn c Quy t nh s 15/2008/Q -BXD ngày 17/11/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c chi phí quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn t i văn b n s 225/TTr-VKTQH ngày 15/4/2009 v vi c ngh phê duy t nhi m v thi t k và t ng d toán các d án quy ho ch xây d ng tri n khai trong năm 2009, s d ng v n ngân sách nhà nư c do B Xây d ng qu n lý; Theo ngh V trư ng V K ho ch Tài chính. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d toán chi phí th c hi n d án Quy ho ch xây d ng h th ng các trư ng i h c, cao ng t i vùng thành ph H Chí Minh n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050: T ng giá tr d toán chi phí th c hi n d án: 1.107.200.000 ng (M t t m t trăm linh b y tri u hai trăm ngàn ng); có ph l c chi ti t kèm theo. i u 2. Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn ch u trách nhi m t ch c th c hi n các bư c ti p theo c a d án theo úng các th t c và quy nh c a pháp lu t v qu n lý quy ho ch xây d ng, b o m ch t lư ng, úng ti n ; qu n lý và s d ng chi phí th c hi n d án theo nhi m v ư c phân công ti t ki m và có hi u qu , tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý v n s nghi p dành cho công tác quy ho ch.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : K ho ch Tài chính, Ki n trúc, quy ho ch xây d ng; Vi n trư ng Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 - B KH& T - B Tài chính - V KTQHXD - Lưu VP, V KHTC Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản