intTypePromotion=1

Quyết định 918-TC/QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
111
lượt xem
4
download

Quyết định 918-TC/QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 918-TC/QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 918-TC/QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 918­T C/ Q §/TC T B tr n g µ y 11 th¸ng 11 n¨ m   1997 v Ò  viÖc  a n  h µ n h  B ¶ n g  gi¸ u a   b  m tèi thiÓu   c öa kh È u  ® Ó  tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u t¹i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; C¨n  PhÇn   ,Th«ng   sè  cø  II  t 72A TC/TCT ngµy 30/8/1993 cña  Tµi  Bé  chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ; C¨n  ®iÓm     cø  c,§iÒu    5, QuyÕt ®Þnh  752/TTg  sè  ngµy 28/12/1994 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ®iÒu hµnh c«ng    t¸cxuÊtnhËp    khÈu n¨m 1995; Sau      khitrao ®æi thèng nhÊt víiBé      Th¬ng    m¹i,Tæng  côc    H¶i quan vµ  c¸cBé, ngµnh  li       cã  ªnquan. Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu  1: Ban  hµnh  Danh  môc   c¸c  Æt   m hµng  thuéc  diÖn Nhµ     níc qu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  B¶ng    vµ  gi¸mua     tèithiÓu  i t¹ cöa khÈu  ®èi  víic¸c m Æt       hµng thuéc  diÖn Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh  thuÕ  (ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh nµy) ®Ó   quan    c¬  thu  thuÕ  lµm  cø    c¨n  x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    x¸c ®Þnh  gi¸tÝnh    thuÕ theo  ®ång; hoÆc   hîp    ®èi    víihµng   ho¸ nhËp  khÈu  theo ph¬ng  thøc kh¸ckh«ng      ph¶ilµmua        b¸n,kh«ng  thanh    to¸nqua  Ng©n  hµng. §èivíi    nh÷ng  Æt   m hµng  gi¸ghitrong hîp ®ång  cã          cao  h¬n B¶ng    gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu  quy  ®Þnh, th× gi¸tÝnh        thuÕ  vÉn  ph¶i¸p dông      theo        gi¸ghitrªn hîp ®ång    mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng. §iÒu 2: Nh÷ng  êng  cã    tr hîp  ®ñ ®iÒu kiÖn    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång  ngo¹i ¬ng quy ®Þnh  cô thÓ t¹ Th«ng t  th i  sè  82/1997/TT/BTC  ngµy  th¸ng 11  11    n¨m  1997 cña  Tµi chÝnh  Bé    th×  îc ¸p ®     dông    gi¸tÝnh thuÕ  theo gi¸ghitrªnhîp ®ång            ngo¹ith   ¬ng. §iÒu    Tµi chÝnh  quyÒn  3: Bé    uû  cho Tæng  côc    H¶i quan x©y dùng  vµ ban hµnh quyÕt ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu trong c¸c tr     êng hîp sau  ®©y: 1/ Tæng    côc    H¶i quan    vµo  biÕn  c¨n cø  sù  ®éng    gi¸nhËp  khÈu thùc tÕ    so    víimøc       gi¸tèithiÓu  îc phÐp  ®   ®iÒu  chØnh    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    trªn díi  10%  (mêiphÇn    tr¨m),riªng«              t« trªndíi5% (n¨m phÇn  tr¨m)cña    tõng  Æt   m hµng  trong B¶ng      gi¸ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy    dông  ®Ó ¸p  thèng  nhÊt.Trêng    sù    hîp cã  biÕn  ®éng    t¨nghoÆc  gi¶m    gi¸thùc tÕ            lín, qu¸ tû lÖ  vît
 2. 2 quy ®Þnh  nªu    trªnhoÆc  trong tr   êng    hîp cÇn thiÕtph¶i®iÒu      chØnh  møc    gi¸ quy ®Þnh  i t¹ B¶ng    gi¸ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh nµy    th× Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng kÞp    c¸o Tæng  thêib¸o    côc    H¶i quan    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  tËp  hîp b¸o c¸o  Tµi chÝnh    Tµi chÝnh  quyÕt  Bé    ®Ó Bé    ra  ®Þnh  söa  æi, bæ   ®   sung. 2/§èivíi       nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  thuéc Danh    môc nhãm   Æt   m hµng Nhµ  nícqu¶n        lýgi¸tÝnh  thuÕ, kh«ng  ®iÒu    ®ñ  kiÖn    ¸p dông    gi¸tÝnh thuÕ  theo gi¸     ghi trªnhîp      ®ång  theo §iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  nµy  hoÆc   hµng ho¸ nhËp  khÈu  theo  ph¬ng thøc  kh¸c kh«ng    ph¶i lµ mua       b¸n, kh«ng    thanh to¸n qua    Ng©n   hµng  Côc    th×  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  b¸o  vÒ  c¸o  Tæng   côc    H¶i quan    ®Ó tËp    hîp xem       xÐt ra quyÕt ®Þnh  ban hµnh  B¶ng   gi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu    tèi thiÓu trªnc¬  thèng      së  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh. víiBé    §iÒu   4: Trêng   hîp nhËp  khÈu  nh÷ng  Æt   m hµng  thuéc Danh    môc    c¸c nhãm   Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  nhng    i lµlo¹ hµng        míiph¸tsinh   cha  îc quy  ®   ®Þnh  iB¶ng    t¹  gi¸ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   nµy hoÆc   nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  thuéc danh    môc  nhãm   Æt   m hµng  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸ tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu   tèithiÓu  cha  îc quy  ®   ®Þnh   iB¶ng    t¹  gi¸ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèi thiÓu do    Tæng  côc    H¶i quan  ban  hµnh    th× doanh  nghiÖp,®¬n    vÞ      tù kª khaigi¸tÝnh      thuÕ. C¬     quan    H¶i quan  tÝnh thuÕ  theo        gi¸tù kª khai  cña doanh  nghiÖp,®¬n      vÞ; ®ång   thêiCôc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  tËp      hîp b¸o c¸o (trong ®ã  kiÕn      cã  nghÞ  møc      gi¸tèithiÓu)göiTæng       côc    H¶i quan  Bé  vµ  TµichÝnh;trong vßng  (mêil¨m)ngµy  tõ ngµy        15      kÓ    nhËn  îcb¸o    ®   c¸o,Tæng  côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  chØ  ®¹o møc   gi¸tÝnh thuÕ  thÓ      cô  ®Ó ¸p dông  thèng  nhÊt. ViÖc  dông    ¸p  møc     gi¸tÝnh  thuÕ  x©y  dùng    ngµy  kÓ tõ  chØ  ®¹o  vµ  Tæng   côc    H¶i quan  tËp    hîp ban  hµnh  QuyÕt  ®Þnh  söa  æi, bæ   ®   sung  B¶ng  gi¸tèi     thiÓu sau      khithèng  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh. víiBé      §èivíidoanh      nghiÖp,®¬n  ® îc quyÒn        vÞ    tù kª khaigi¸tÝnh      thuÕ nhËp  khÈu ph¶icam    ®oan  hoµn  vµ  toµn  chÞu tr¸chnhiÖm  b¶o    vÒ  ®¶m  tØnh trung  thùc,chÝnh      x¸c cña      gi¸kª khai;tr   êng    hîp nÕu    ph¸thiÖn  hµnh    cã  viman  khai  sÏbÞ      thuÕ    truythu ®ñ  nhËp  khÈu  tuú theo  vµ    møc  viph¹m    xö  ®é    sÏbÞ  ph¹t   tõ2    ®Õn   lÇn  thuÕ  5  sè  gian lËu.   §iÒu 5:    Gi¸ tÝnh thuÕ  ®èi    víihµng nhËp  khÈu  qua  dông  îc ®∙  sö  ®   phÐp nhËp  khÈu b»ng 70%  (b¶y m ¬iphÇn      tr¨m)gi¸hµng        míicïng chñng  i   lo¹   . Nh÷ng  Æt   m hµng    trªnthùc tÕ    kh«ng  gi¸hµng    cã    míi cïng chñng  i lo¹ th×    c¨n cø  theo lo¹ hµng   ¬ng  ¬ng       i míit ® ®Ó tÝnh. §iÒu 6: Trong  êng  ® Æc   tr hîp  biÖt,®èi      víimét  m Æt   sè  hµng  nh¹y  c¶m,  êng  th xuyªn biÕn    ®éng  gi¸mua,    trªnthÞ  êng,Bé    vÒ    gi¸b¸n    tr   TµichÝnh  thèng  nhÊt ý    kiÕn    víiTæng  côc    H¶i quan    ®Ó xem  xÐt  lýkÞp    xö    thêi®èi    víi tõng tr   êng    thÓ. hîp cô 
 3. 3 §iÒu 7: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 12  01    n¨m 1997  thay thÕ  vµ    QuyÕt ®Þnh  975  sè  TC/Q§/TCT  ngµy 29/10/1996 cña  Bé  ëng  Tµi chÝnh. Nh÷ng  tr Bé      quy ®Þnh  íc ®©y       tr   tr¸ víiQuyÕt  i ®Þnh nµy  ®Òu     b∙ibá. Danh   ô c m c¸c m Æ t  h µ n g  n h µ   íc q u ¶ n  lý gi¸ n  tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  918  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  11/11/1997 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    1­ S÷a      bét,s÷a  Æc,  ® s÷a ¬i t 2­ Bét mú,        bétdinh dìng chÕ      biÕn    tõngò  cèc,thøc uèng        bæ dìng 3­ DÇu     thùc vËtc¸clo¹       i 4­ Bét ngät(mú        chÝnh) 5­ §êng,b¸nh      kÑo 6­ §å    uèng    i c¸clo¹ 7­ Xi m¨ng     8­ S¬n    i   c¸clo¹ 9­ DÇu       géi®Çu,  phßng xµ  10­ Plast   c¸cs¶n    icvµ    phÈm   b»ng  Plast   ic gåm: , +  TÊm     lîpb»ng  nhùa +  cöa    Bé  ra vµo,cöa      sæ b»ng  nhùa +  TÊm   trÇn b»ng  èp    nhùa +  Mµng  máng  lµm  bao  b× 11­ S¨m,      lép,yÕm   xe 12­ GiÊy    i gåm:  c¸c lo¹   , C¸c  Æt   m hµng thuéc    c¸c nhãm   sè  4801  m∙  tõ  ®Õn  4816  4818  vµ  cña BiÓu  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  hiÖn hµnh,cã    thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu    tõ10%     trëlªn. 13­ §å  sinh (chËu      vÖ    röa,bån  t¾m,  xÝ,bÖ   bÖ    tiÓu,vßinícvµ        phô  kiÖn  cña  chóng),g¹ch   14­ KÝnh    tÊm  x©y  dùng 15­ S¾t    thÐp    icÊu  c¸clo¹   , kiÖn  b»ng  nh«m 16­ BÕp     gas 17­ §å    ®iÖn    igåm: c¸clo¹   ,
 4. 4 +  M¸y  b¬m   níc +  Qu¹t®iÖn   +  M¸y  ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é  linhkiÖn   vµ    +  l¹nhvµ  linhkiÖn Tñ    bé    +  M¸y  giÆt  linhkiÖn vµ    +  B×nh  ®un    nícnãng +    Nåi c¬m   ®iÖn +  M¸y    hótbôi +  Loa    i c¸clo¹ +  Ampli +  Radio,cassette,    dµn  cassettevµ  linhkiÖn   bé    +  §Çu  ®äc  ®Üa     bé    CD vµ  linhkiÖn +  §Çu  ®äc  ®Üa   h×nh  (LD) vµ  linhkiÖn   bé    +      bé    Tivivµ  linhkiÖn +  §Çu  video vµ  linhkiÖn   bé    +  Bµn  lµ 18­ ¾c     quy,pin   19­ ¤    bé      t«vµ  linhkiÖn 20­ Xe    m¸y  bé    vµ  linhkiÖn 21­ Bµn, ghÕ,  êng,tñc¸clo¹     gi       i B ¶ n g  gi¸ u a  tèi  m  thiÓu  m   lµ c¨n  ø  x¸c ® Þ n h  gi¸ c   tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  918  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  11/11/1997 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    Tªn  hµng  §¬n vÞ  Gi¸tÝnh    tÝnh  thuÕ  (USD) 1   2   3   Nhãm     1: S÷a    bét,s÷a  Æc,  ® s÷a ¬i t * S÷a ¬ikh«ng  êng,kh«ng    t   ®   pha  h¬ng    liÖu lÝt   0,50  * S÷a ¬i®∙    t   pha  thªm  êng  h¬ng    ® vµ  liÖu ­   0,75  * S÷a      bétnguyªn liÖu (instanwhole milkpowder)             kg  1,60  * S÷a  Æc   ® êng      ® cã  c¸chiÖu  Nestle,  Longvigety.  .. kg   1,08 S÷a    ®ãng  bét®∙  hép: ­C¸c      nícG7,  Lan,óc,§an  Hµ      M¹ch  s¶n  xuÊt   kg  4,50
 5. 5 ­ C¸c      níc Asean, §µi Loan, Hång        K«ng, Hµn    Quèc  kg   4,00 s¶n xuÊt     Nhãm   Bét  2:  mú, bét dinh dìng chÕ  biÕn b»ng  ngò  cèc,thøc    uèng    bæ dìng * Bét mú:     ­C¸c        nícG7 s¶n  xuÊt   tÊn   252,00  ­óc,Hµ      Lan,Asean    s¶n  xuÊt  tÊn  225,00  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  tÊn  210,00 * Bét dinh dìng ngò          cèc  (400gr/hép): ­  §é, Hång  Ên    K«ng, §µi Loan, Hµn        Quèc, Asean    kg  2,80  s¶n  xuÊt  ­G7,    BØ,  Lan,Newzealand s¶n  Hµ      xuÊt   kg  4,00 * Thøc uèng    bæ dìng:Milo,ovantine.   G7,      . do  . Hµ  kg   4,50 Lan,Newzealand s¶n      xuÊt    Nhãm     3: DÇu   thùc  vËt  lo¹i c¸c  * DÇu     Oleincä      th« (Crude  palm  Olein)   tÊn  495,00  * DÇu     Stearincä    (RBD  palm  stearin)   tÊn  400,00  * DÇu     híng d¬ng      tinhchÕ  tÊn  900,00  * DÇu     võng  tÊn   1.800,00  * Shortening®«ng  Æc       ® tÊn  540,00  * DÇu       ¨n thùc vËt     lÝt   1,00  * DÇu     ®Ëu ¬ng    khö  t th« ®∙  gum   tÊn  540,00  * DÇu     ®Ëu ¬ng  tinhchÕ  t ®∙    tÊn  750,00  * DÇu   magarinetõdÇu    b¬      thùc vËt(gèc thùc vËt)           tÊn  990,00 Nhãm     4: §êng  c¸c    vµ  lo¹ib¸nh,kÑo   * §êng    kÝnh  tr¾ng  (®êng    tinhluyÖn): ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  tÊn  350,00 C¸c  i lo¹ b¸nh    kÑo: * KÑo    hoa  qu¶: ­C¸c        nícG7 s¶n  xuÊt: +    Lo¹i®ãng  tronghép  hoÆc     gç  s¾t  kg  5,00  +    Lo¹i®ãng    tóiPVC   kg  4,00 ­ Asean, Hång      K«ng, Hµn    Quèc, §µi Loan, Trung        Quèc s¶n  xuÊttÝnh    b»ng 70%   cña    G7 s¶n xuÊt S«c«la (chocolate)c¸c d¹ng        thái  ,thanh,viªn.   îc   .®   . quy  æi      ® ra kg,®ùng trongc¸clo¹ bao        i b×: +  C¸c      nícG7 s¶n  xuÊt.   kg  10,00
 6. 6 + Nga, §«ng      ¢u, Hång K«ng, §µiLoan,Hµn        Quèc,  kg  7,20  Asean s¶n xuÊt  +  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  kg  5,00 + KÑo pha chocolateAsean, Hµn      Quèc, §µiLoan,       kg   4,20 Hång K«ng s¶n xuÊt  * B¸nh    quy  Æ n,  m ngätc¸clo¹ :     i ­C¸c        nícG7 s¶n  xuÊt: +    Lo¹i®ùng  tronghép    s¾t  kg  5,00  +    Lo¹i®ùng  tronghép    giÊy,tói     nilon   kg  4,00 ­ Asean, Hång      K«ng, Hµn    Quèc, §µi Loan, Trung        Quèc s¶n  xuÊttÝnh    b»ng 70%   cña    G7 s¶n xuÊt Nhãm       5: Mú chÝnh  (bétngät)   * Mú     chÝnh    (bätngät): ­ Brazi       lG7 s¶n  ; xuÊt lo¹    i thµnh phÈm   ®ãng    tÊn  ®∙  gãi ®Ó           kg) b¸n lÎ(gãidíi1    1450,0 0 ­ C¸c      nícAsean,Hµn    Quèc, Trung    Quèc, §µiLoan      tÊn  1300,00 s¶n xuÊt,lo¹    i thµnh phÈm,  ®ãng      ®∙  gãi ®Ó b¸n    lÎ (gãidíi kg)    1    *    M× chÝnh  (bét ngät) lo¹      idïng  lµm nguyªn liÖu  cho c«ng nghiÖp  thùc phÈm  tÝnh b»ng 90%   i lo¹  thµnh  phÈm   ®ãng        . ®∙  gãi®Ó b¸n lÎ Nhãm     uèng    i 6:§å  c¸clo¹ 1.N ícqu¶  ®ãng      Ðp  trong c¸clo¹ bao  ®Ó   lÎ       i b×  b¸n    lÝt   2,00 2.  íc kho¸ng  nhiªn vµ      N   tù    níc tinh khiÕt (mineral     water): +    Lo¹i®ùng  trongchainhùa      PET:  lÝt   0,50  3.N íccètCaca­       Cola  kg  28,00  C¸c  i   lo¹ nícngätcã      pha  h¬ng    liÖu kh¸c  lÝt   1,00 4.Bia c¸clo¹ :       i * Bia Trung      Quèc  s¶n  xuÊt: +    Bia chailo¹ thïng24    i     chaix    640ml  thïng   4,50  +    Bia hép  i lo¹ thïng24    330­     lonx  350  ml   thïng  4,00 * Bia c¸cníckh¸cs¶n            xuÊt: ­Bia hiÖu      Heineken: +      Lo¹ilon(thïng24    330ml)   lonx    thïng   8,50  +    Lo¹ichai(thïng24      chaix    350ml)   thïng   9,00
 7. 7 ­Bia hiÖu      Tiger: +      Lo¹ilon(thïng24    330ml)   lonx    thïng   7,60  +    Lo¹ichai(thïng24      chaix    350ml)   thïng   8,00 ­Bia DAB       §øc: +    Lo¹ib×nh:5    b×nh/thïng   lÝt,2    thïng   5,00  +    chaix  Lo¹i24    330ml/thïng   ­  8,50  +    lonx  Lo¹i24    330ml/thïng   ­  7,30  +    chaix  Lo¹i20    500ml/thïng   ­  7,30  ­Bia c¸cnícG7,  Lan          Hµ  (®ãng  hép,chai)     thïng   7,20 5.Rîuvang  ®ãng    ®∙  chai * R îuvang        c¸chiÖu  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt: +    Lo¹i12o  lÝt   2,80 +      Lo¹itrªn12o  ®Õn   20o  lÝt   4,00 * R îuvang          c¸cníc§«ng    ¢u,Nga  s¶n  xuÊt: +    Lo¹i12o  lÝt   2,00 +      Lo¹itrªn12o  ®Õn   20o  lÝt   3,00 6.R îu m¹nh  ®ãng      ®∙  chai * R îuRemy      Martin:   +  îuRemy  R   MartinVSOP     lÝt   20,00  +  îuRemy  R   Martinde    Club  lÝt   30,00 * R îuRemy      MartinNapoleon:   +    Lo¹iRegular   lÝt   41,00  +    Lo¹iExtraOld    lÝt   43,00  * R îuRemy      MartinXO     Special   lÝt   64,00  * R îuRemy      MartinExtra   lÝt   93,00  * R îuRemy      MartinExtraPerfect       ion lÝt   97,00 * R îuRemy      MartinLimoges:   +    Lo¹iBlue    lÝt95,00  +    Lo¹iGold  lÝt   132,00  * R îuRemy      MartinLouisXIII       lÝt   368,00 * R îuHennessy:     +  îuHennessy  R   VSOP   ter Lit   lÝt   61,00  +  îuHennessy  R   VSOP   lÝt   23,00  +  îuHennessy    R   XO lÝt   74,00  +  îuHennessy    R   XO Litre   lÝt   62,00 
 8. 8 +  îuHennessy    R   XO Mag  lÝt   69,00  +  îuHennessy    R   XO Mugnum     lÝt 62,00  +  îuHennessy  R   Paradis   lÝt   260,00 * R îuMartel :     l +  îuMartelVS  R     l lÝt   13,00  +  îuMartelMedail   R     l lonVSOP     lÝt 23,00  +  îuMartelCordon  R     l Blue  lÝt   50,00  +  îuMartelNapoleon R     l     lÝt 50,00  +  îuMartelXO   R     Supreme  l lÝt   82,00  +  îuMartelExtra R     l   lÝt   165,00 * R îuOtard:     +  îuOtard VSOP   R     lÝt   18,00  +  îuOtard Napoleon  R     lÝt   28,50  +  îuOtard XO   R     lÝt   49,50  +  îuOtard Extra R       lÝt   107,00 * R îuCamus:     +  îuCamus  R   VSOP   lÝt   23,00  +  îuCamus  R   Napoleon  lÝt   53,00  +  îuCamus    R   XO lÝt   81,00  +  îuCamus  R   Extra   lÝt   103,00 * R îuScotch Deluxe Whisky:         +  îu Ballant 'sGold  R   ine   Seal,SpecialReserve,12        lÝt   13,00  yearold     +  îuBall   yearold R   's12        lÝt 12,00  +  îuDimple Scotch 15  R       yearold      ­ 13,00  +  îuDunhilOld  R     l Master    ­ 25,00  +  îuJohnnicWalkerBlack Label R           ­  13,00  +  îuJW   R   Black LabelWB       ­  23,00  +  îuJohnnieWalkerPremier R         ­  41,00  +  îuJohnnieWalkerBlue  R       Label   ­  61,00  +  îuJohnnieWalkerRed  R       Label   ­  5,00  +  îuRoyalSalute21  R       yearsold     ­  51,00  +  îuChivas Regal12  R       years  ­  12,00 +  îuWhisky NhËt  R     B¶n  s¶n  xuÊt:
 9. 9 +  îuOld  R   Suntory   lÝt   7,60 +  îuEnglishGin  îuginAnh): R     (r     +  îuGondon'sDry  R     Gin  lÝt   4,60  +  îuBeefeaterLondon  R     Dry  Gin  lÝt   4,50  +  îuGilbey'sLondon  R     Dry  Gin     lÝt 3,80 * R îuVodka:     +  îuAbsolutVodka  R     (Thuþ  §iÓn  s¶n  xuÊt)   lÝt   3,00  +  îuAbsolutCitron(ci rus) R       t   Vodka  lÝt   4,00  +  îuSminoff R    Vodka  Red  (Mü  s¶n  xuÊt)   lÝt   3,00  +  îuSminoff R    Blue  Label   lÝt   2,80  +  îuVodka  R   Nga  s¶n  xuÊt  lÝt   1,80 +  îuChampagne  R   (S©m   panh):   +  îuKrug  R   Grade  Cuvee  lÝt   51,00  +  îuCharlesHeidsieckBrut R         lÝt   19,00  +  îuCharlesHeidsieckRose  R       1983­1985  lÝt   30,00  +  îuPiperHeidsieckBrut R         lÝt   7,50  +  îuChampagne  Nga  R   do  S¶n  xuÊt  lÝt   2,00 * Mét  lo¹ r     sè   îukh¸c: i   +  îuVAT  R   69  lÝt   3,00  +  îuRaynalVSOP   R     Brandy  lÝt   4,50  +  îuPassportWhisky R       lÝt   6,00  +  îuSequinNapoleon  R     lÝt   4,00  +  Whisky ScottLabel5        lÝt   5,00 Nhãm     m¨ng  lo¹i 7: Xi  c¸c  * Xi m¨ng      Trung  quèc  s¶n  xuÊt: ­Xi m¨ng      ®en/x¸m: +    Lo¹iP500  (PC40)  tÊn  45,00  +    Lo¹iP400  (PC30)  tÊn   40,00 ­Xi m¨ng      tr¾ng: +    Lo¹iP500  (PC40)  tÊn  100,00  +    Lo¹iP400  (PC30)  tÊn  80,00 * Xi m¨ng  c¸cníckh¸cs¶n      do        xuÊt: ­Xi m¨ng      tr¾ng: +  PC40  Asean,Hµn    Quèc,§µiLoan      s¶n  xuÊt  tÊn  140,00  +  PC30  Hµn  Quèc  s¶n  xuÊt  tÊn  120,00 
 10. 10 +  PC30  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt  tÊn  180,00  +  PC40  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt   tÊn   200,00 ­Xi m¨ng      ®en/x¸m: +  PC40  B¾c  TriÒu    Tiªns¶n  xuÊt  tÊn  50,00  +  PC40  c¸cníc7  do      s¶n  xuÊt   tÊn  60,00  +  PC40  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt  tÊn  80,00 * Xi m¨ng        rêitÝnh  b»ng  90%     xim¨ng  ®ãng  bao Nhãm     8: S¬n  lo¹i c¸c  * S¬n êng:   t ­S¬n êng  G7     t do  s¶n  xuÊt: +    Lo¹is¬n  trong nhµ:   Lo¹ibãng      lÝt2,00 Lo¹ikh«ng      bãng  lÝt   1,00 +    Lo¹is¬n  ngoµinhµ:   Lo¹ibãng      lÝt2,20 Lo¹ikh«ng      bãng  lÝt   1,80 ­ S¬n êng      t c¸c hiÖu cña    c¸c níc Asean, §µi G7 do          Loan, Hµn    Quèc, Hång    K«ng s¶n xuÊt tÝnh    b»ng  70%   i G7   lo¹ do  s¶n    xuÊt * S¬n ph¶n quang Hµn  Quèc, Asean,    §µi Loan,  lÝt   4,80 Hång K«ng s¶n  xuÊt.  * S¬n b×nh xÞt hiÖu ATV  Th¸iLan    s¶n xuÊt,lo¹      i b×nh  1,00 400 ml/b×nh Nhãm     9: DÇu     géi ®Çu,  phßng xµ  * DÇu       géi®Çu: ­DÇu       géi®Çu   d¹ng  cha  ®ãng        : gãi®Ó b¸n lÎ +  C¸c      níc§µiLoan,Asean,Hµn      Quèc,Trung    Quèc  lÝt   1,70 SX  + C¸c      nícG7 s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng  135%   c¸c níc do      Asean..  . s¶n  xuÊt ­DÇu       géi®Çu   ®ãng        : ®∙  gãi®Ó b¸n lÎ +    Do c¸c      níc §µi Loan, Asean, Hµn       Quèc, Trung  lÝt   3,00  Quèc SX  +  G7  Do  s¶n  xuÊt     lÝt 4,00 * Xµ    phßng    i c¸clo¹ : ­Xµ    phßng      bét(bétgiÆt)   kg  1,00  ­Xµ    phßng  th¬m    c¸chiÖu  G7   do  s¶n  xuÊt  kg  4,00  ­Xµ    phßng  th¬m    c¸chiÖu  c¸cníckh¸cs¶n  do        xuÊt  kg  3,00
 11. 11 Nhãm  10: PLASTIC  vµ  c¸c s¶n  phÈm  b»ng  PLASTIC * TÊm     lîpb»ng nhùa    §µi Loan, Hång    L«ng, Hµn    kg   2,00  Quèc Asean  s¶n  xuÊt  * TÊm       lîpb»ng  nhùa  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt   kg   1,40 * Mµng máng lµm bao    in mµu   §µiLoan, b×, ®∙    do      Hång K«ng,Hµn    Quèc,Asean    s¶n  xuÊt: ­Cì    55mm   1000  x  m/cuén  cuén  16,00 ­Cì     290  m   cuén  m 40,00 x 1000  m/cuén  *  cöa  vµo  Bé  ra  b»ng  nhùa  i lo¹ c¸nh    më bao gåm   m2   12,00 c¸nh cöa, khu«n    cöa, tay n¾m       b»ng nhùa  b¶n  vµ  lÒ, kh«ng bao gåm  khãa cöa do Asean, Hång  K«ng,Hµn    Quèc,§µiLoan      s¶n xuÊt  *    Bé cöa    sæ gåm   cöa  1  chíp  cöa  vµ  ch¾n         giã m2 12,00  Asean,Hång    K«ng,Hµn    Quèc,§µiLoan      s¶n xuÊt * Cöa    nhùa  i lo¹ c¸nh xÕp      gÊp  (kh«ng  dïng b¶n      lÒ) m2   4,00 * TÊm   trÇn  èp  b»ng nhùa    §µi Loan, Hång    K«ng,  m2   4,20 Hµn Quèc,Asean    s¶n  xuÊt  Nhãm     11: S¨m,  Lèp, yÕm   lo¹i   c¸c  A/  lèp,s¨m,yÕm   «t«: Bé      xe  * Bé      lèp,s¨m,yÕm   G7     do  s¶n  xuÊt: ­145­     SR 14  Bé  28,00  ­165­     SR 14    ­ 30,00  ­185­     SR 14  ­  32,00  ­195/65­   R15  ­  37,00  ­205/60­   R15  ­  41,00  ­205/65R15   ­  42,00  ­205/70R15    ­  45,00  ­225/75­   R16­8pr  ­   44,00  ­245/75­   R16­10pr  ­  44,00  ­600­   12/4pr   ­  20,00  ­600­   13/8pr   ­  30,00  ­600­   14/8pr   ­   31,00  ­600­   15/8pr    ­ 36,00  ­615­   13/6pr    ­ 29,00  ­650­   10/10pr    ­ 30,00  ­645­   14/6pr   ­  30,00  ­650­   14/8pr    ­ 31,00 
 12. 12 ­650­   15/10pr    ­ 38,00  ­650­   15/8pr   ­  36,00  ­650­   16/10pr   ­  51,00  ­650­   16/8pr    ­ 50,00  ­695­   14/6pr   ­  30,00  ­700­   15/10pr   ­  54,00  ­700­   16/10pr   ­  57,00  ­750­   16/12pr   ­   77,00  ­750­   20/12pr   ­   90,00  ­825­   15/14pr   ­   99,00  ­900­   20/14pr   ­  140,00  ­1100­   20/16pr    ­ 216,00  ­1200­   20/18pr   ­  257,00  ­500­   12/18pr   ­   23,00  ­185­   65/15pr   ­  36,00  ­195­   70/14pr    ­ 36,00  ­205­   70/14pr    ­ 45,00  ­215­   55/16pr   ­  48,00  ­235­   60/16pr    ­ 48,00  ­235­   75/15pr    ­ 48,00  ­265­   70/15pr   ­ 48,00  ­205­   16/8pr   ­  57,00  ­1200­   24/18pr    ­ 290,00 * Bé      lèp,x¨m,yÕm     Trung  Quèc  s¶n  xuÊt: ­750­   20/14pr   ­  50,00  ­825­   20/14pr   ­  59,00  ­900­   20/14pr   ­  70,00  ­650­   14/8pr    ­ 25,00  ­650­   16/10pr   ­  37,00  ­650­   16/12pr   ­  43,00  ­650­   20/14pr   ­  53,00 * Bé  lèp, x¨m, yÕm  do Nga, Hµn  Quèc, Hång  K«ng,§µiLoan,Ên          §é,Asean  s¶n  xuÊt: ­750­   20/12Pr    ­ 80,00 
 13. 13 ­850­   20/10Pr    ­ 92,00  ­825­   20/12Pr  ­  95,00  ­825­   20/14Pr  ­  108,00  ­900­   20/14Pr    ­ 120,00  ­900­   20/12Pr  ­  117,00  ­1000­   20/12Pr  ­  120,00  ­1000­   20/14Pr  ­  132,00  ­900­   20/16Pr   ­   130,00  ­1000­   20/16Pr  ­  164,00  ­1100­   20/14Pr    ­ 176,00  ­1100­   20/16Pr   ­   188,00  ­1100­   20/18Pr    ­ 193,00  ­1200­   20/16Pr    ­ 220,00  ­1200­   20/18Pr  ­  224,00  ­1200­   24/16Pr ­  257,00  ­1200­   24/18Pr    ­ 264,00  ­1200­   24/20Pr    ­ 270,00  ­1200­   24/24Pr  ­  480,00  ­1300­   21/12Pr  ­  214,00  ­1300­   24/14Pr    ­ 228,00  ­1400­   24/12Pr   ­   274,00  ­1750­   25/12Pr  ­  330,00  ­600­   12/8Pr    ­ 25,00  ­600­   13/8Pr   ­  27,00  ­600­   13/6Pr   ­   26,00  ­650­   9/8Pr    ­ 20,00  ­650­   10/8Pr   ­   23,00  ­650­   13/8Pr   ­   25,00  ­840­   13/6Pr   ­  24,00  ­840­   13/8Pr   ­  25,00  ­600­   14/6Pr   ­   26,00  ­600­   14/8Pr   ­   27,00  ­650­   14/6Pr    ­ 27,00  ­650­   14/8Pr   ­  28,00  ­650­   15/8Pr    ­ 36,00 
 14. 14 ­700­   14/8Pr   ­   29,00  ­700­   14/6Pr   ­   28,00  ­600­   15/8Pr   ­   31,00  ­700­   15/8Pr   ­  42,00  ­700­   15/10Pr  ­  47,00  ­700­   15/12Pr    ­ 49,00  ­700­   16/8Pr ­  42,00  ­700­   16/10Pr  ­  50,00  ­700­   16/12Pr    ­ 51,00  ­750­   16/12Pr   ­ 65,00  ­750­   16/8Pr   ­   48,00  ­750­   16/10Pr   ­   58,00  ­750­   16/14Pr  ­  66,00  ­750­   18/8Pr   ­  48,00  ­750­   18/10Pr  ­  56,00  ­750­   18/12Pr  ­ 57,00  ­750­   15/8Pr   ­   46,00  ­750­   15/10Pr  ­   51,00  ­750­   15/12Pr  ­  54,00  ­650­   16/8Pr   ­   40,00  ­650­   16/10Pr  ­  45,00  ­620­   10/4Pr   ­   12,00  ­600­   12/4Pr    ­ 17,00  ­600­   12/6Pr    ­ 18,00  ­615­   13/4Pr   ­  16,00  ­560­   13/4Pr    ­ 18,00  ­640­   13/6Pr   ­   22,00 ­640­   14/6Pr   ­   26,00     ­685­   14/6Pr   ­  25,00     ­770­   16/6Pr   ­  34,00     ­760­   16/6Pr    ­ 38,00     ­300­   10/6Pr   ­  15,00     ­500­   10/8Pr    ­ 15,00     ­500­   12/6Pr   ­  17,00    
 15. 15 ­500­   12/8Pr   ­  18,00     ­450­   12/4Pr   ­  12,00     ­500­   8/8Pr  ­  17,00     ­600­   8/10Pr  ­  25,00     ­700­   12/12Pr    ­ 42,00     ­825­15/14Pr  ­ 81,00     ­600­   16/6Pr    ­ 31,00     ­175/70 R12    ­  23,00     ­200/70 R14      ­  34,00     ­175/70 R13      ­  24,00     ­185/70 R13      ­  26,00     ­185/70 R14        ­ 29,00     ­195­   70/R14    ­ 32,00     ­205­   70/R14  ­  34,00     ­255­   80/R13  ­  19,00     ­165­   80/R13    ­ 21,00     ­175­   80/R14    ­ 26,00     ­185­   80/R14  ­  28,00     ­155R/12­   6Pr ­  22,00     ­155R/12­   8Pr    ­ 23,00     ­165R/12­   6Pr  ­  27,00     ­165R/13­   8Pr  ­  26,00     ­175R/13­   6Pr    ­ 32,00     ­185R/14­   8Pr    ­ 34,00     ­175R/14­   8Pr  ­  32,00     ­185R/14­   6Pr  ­  34,00     ­195R/14­   6Pr  ­  37,00     ­195R/14­   8Pr  ­  37,00     ­185/65 R14      ­  29,00     ­185/65 R15      ­   31,00     ­195/65 R15        ­ 33,00     ­195/65 R14      ­  32,00     ­185/60 R14      ­  30,00     ­195/60 R14        ­ 33,00    
 16. 16 ­195/60 R15      ­   34,00  ­205/60 R15      ­  36,00 B/  Lèp  m¸y: xe  ­225­ (G7    17  s¶n  xuÊt)   chiÕc   7,50  ­250­ (G7    17  s¶n  xuÊt)   ­  8,50  ­275­ (G7    14  s¶n  xuÊt)   ­  8,00  ­275­ (C¸cníckh¸cs¶n    14        xuÊt)   ­  5,50  ­350­ (G7    8  s¶n  xuÊt)   ­  9,00  ­350­ (c¸cníckh¸c)   8        ­   8,50  ­100/90­     18;100/80­ (G7  16  s¶n  xuÊt)   ­  32,00 * HiÖu    Michenlin(Ph¸ps¶n      xuÊt):   ­21/2­ (2.50­     17  17) chiÕc  5,00  ­21/4­ (2.50­     17  17) ­   4,50  ­3.00­   17   chiÕc  11,00  ­2.75­   18  ­  10,00  ­3.00­   18    ­ 11,00 C/  S¨m  m¸y xe  * Asean, §µi Loan, Hµn  Quèc, Hång  K«ng s¶n  xuÊt: ­Cì    225­17   chiÕc  1,30    250­ ­Cì  17  chiÕc  1,50 * C¸c      níc G7 s¶n xuÊt    gi¸ tÝnh thuÕ tÝnh b»ng  135%   Asean, §µiLoan, Hång  do        K«ng, Hµn    Quèc  s¶n xuÊt D/  Lèp  ®¹p: xe  ­C¸c    s¶n    cìG7  xuÊt   chiÕc  3,50 ­ C¸c      cì Asean, §µi Loan, Hµn        Quèc, Hång    K«ng, chiÕc    2,00 Trung  Quèc s¶n xuÊt   Nhãm     12: GiÊy  b×a  vµ  giÊy * GiÊy    48.8 (48,8gr/m2)   inb¸o        tÊn  530,00 * GiÊy tr¾ng, l¸ng hai m Æt  b»ng Cao  lanh do  Asean,§µiLoan,Hµn        Quèc,Hång    K«ng  s¶n  xuÊt ­Lo¹i®Þnh îng 64      l   gr/m2  tÊn   1.400,00  ­Lo¹i®Þnh îng tõ70      l     gr/m2  ®Õn   gr/m2 80    tÊn  1.300,00  ­Lo¹i®Þnh îng trªn80      l     gr/m2    díi120  gr/m2  tÊn  1.200,00 
 17. 17 ­Lo¹i®Þnh îng 120      l   gr/m2  ®Õn   230  gr/m2  tÊn  1.000,00 * GiÊy    tr¸ng,l¸ngmét  Æt       m tÝnh  thÊp  h¬n  USD/ 50  tÊn  víi i so      lo¹ tr¸ng,     Æt  l¸nghaim * GiÊy    tr¸ng,l¸nghaim Æt         (hoÆc  mét  Æt)  G7   m do  s¶n xuÊt tÝnh    b»ng 125%   i Asean  lo¹ do  s¶n xuÊt  cã cïng ®Þnh îng,cïng chñng  i   l     lo¹ * GiÊy    photocopy khæ   lo¹ 500    A4  i  tê/ram  ram  1,50  * GiÊy      tùcopy    (tùnh©n  b¶n)do    Asean  s¶n  xuÊt   tÊn  2.000,00  * GiÊy    Fax  NhËt  B¶n  s¶n  xuÊt  m2   0,17 * GiÊy   êng    d¸n t phñ  PVC: ­G7    s¶n  xuÊt   m2   0,90  ­ §µi Loan, Hång  K«ng, Hµn  Quèc, Asean s¶n  m2   0,70  xuÊt  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  ­   0,50 Nhãm     dïng    13: §å  vÖ sinh,g¹ch   I/  G¹ch    i c¸clo¹ : 1­ G¹ch  t   l¸ nÒn    chèng  tr¬n ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  m2   2,50  ­G7    s¶n  xuÊt  m2   13,00 2­ G¹ch    nung  tr¸ngmen    (ceramic) ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  m2   3,50  ­ Asean, Hµn  Quèc, §µi Loan, Hång  K«ng s¶n      m2 6,00 xuÊt ­T©y    Ban  Nha  s¶n  xuÊt  m2   7,00  ­G7    s¶n  xuÊt  m2   8,50 3­ G¹ch    men  kÝnh  (glassceramic):   ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  m2   4,50  ­ Asean, Hµn  Quèc, §µi Loan, Hång  K«ng s¶n  m2   8,00  xuÊt  ­G7    s¶n  xuÊt  m2   13,00 4­ G¹ch    Ðp:   bét®¸  ­ Asean, Hµn    Quèc,    §µi Loan, Hång    K«ng Trung      m2 8,00  Quèc SX ­T©y    Ban  Nha  s¶n  xuÊt  m2   10,00  ­Lo¹ido        G7 s¶n  xuÊt  m2   14,00 5­ G¹ch thuû    tinh dµy 9,5    Trung  cm do  Quèc, §µi     m2   27,50 Loan,Hµn    Quèc,Hång    K«ng,Asean    s¶n  xuÊt 
 18. 18 II §å  sinh:   / vÖ  1/BÖ   bÖt    xÝ  (bµn  cÇu) b»ng  tr¸ngmen:   sø    ­G7    s¶n  xuÊt  bé  220,00  ­ C¸c      níc Asean, §µi Loan, Hµn        Quèc, Hång    K«ng  ­  70,00  SX  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  ­  30,00 2/BÖ   xæm     xÝ  b»ng  tr¸ngmen  sø    kh«ng  kÐt n­ kÓ    íc: ­G7    s¶n  xuÊt  chiÕc  20,00  ­ C¸c      níc Asean, §µi Loan, Hµn        Quèc, Hång    K«ng  ­  10,00  SX  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  ­  7,00 3/BÖ   tiÓu b»ng  tr¸ngmen:   ®i    sø    ­G7    s¶n  xuÊt   chiÕc  50,00  ­ Asean, §µi Loan, Hµn  Quèc, Hång  K«ng s¶n  ­  15,00  xuÊt  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  ­  10,00 4/ Bån  m Æt     röa  (lavabo)b»ng  tr¸ngmen    sø    hoÆc   b»ng Plast   ickh«ng  vßiníc kÓ    ­G7    s¶n  xuÊt  chiÕc  50,00  ­ C¸c      níc Asean, §µi Loan, Hµn        Quèc, Hång    K«ng  ­  15,00  SX  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt  ­  10,00 5/ Bån    t¾m  b»ng  tr¸ng men,  sø    Plast , ic s¾t tr¸ng  men  kh«ng  bé  m«     cã  x¶  t¬,kh«ng    t¹osãng      dµi tõ 1,5 m     ®Õn     1,7 m: ­G7    s¶n  xuÊt  chiÕc  70,00  ­ C¸c      níc Asean, §µi Loan, Hµn        Quèc, Hång    K«ng  ­  50,00  SX  ­Trung    Quèc  s¶n  xuÊt    ­ 30,00 6/C¸c      lo¹ van,vßiníc: i     *  vßi t¾m   Bé    hoa sen b»ng s¾t (®ång) m¹    Cr«m   (Xim¹)   ­Lo¹i®«i (hai® êng            nícvµo): +  §iÒu  chØnh  b»ng  cÇn    g¹t: G7   s¶n  xuÊt  bé   50,00  Asean,    §µi Loan, Hµn     Quèc, Hång K«ng, Trung  ­  30,00 Quèc SX 
 19. 19 +  §iÒu  chØnh  b»ng  nótvÆn: 2    G7   s¶n  xuÊt  bé  40,00  Asean,    §µi Loan, Hµn     Quèc, Hång K«ng, Trung  ­  25,00 Quèc SX  ­Lo¹i®¬n      (mét® êng      nícvµo),nótvÆn:     G7   s¶n  xuÊt  bé  25,00  Asean,    §µi Loan, Hµn     Quèc, Hång K«ng, Trung  ­  10,00 Quèc SX  *  vßi chËu  Bé    röa b»ng s¾t (®ång) m¹    Cr«m     (Xi m¹) ­Lo¹i®«i (hai® êng            nícvµo): +  §iÒu  chØnh  b»ng  cÇn  g¹t: G7   s¶n  xuÊt  bé  35,00  Asean,    §µi Loan, Hµn     Quèc, Hång K«ng, Trung  ­   20,00 Quèc SX  +  §iÒu  chØnh  b»ng  nótvÆn: 2    G7   s¶n  xuÊt  bé  25,00  Asean,    §µi Loan, Hµn     Quèc, Hång K«ng, Trung  ­  15,00 Quèc SX  ­Lo¹i®¬n      (mét® êng      nícvµo),nótvÆn:     G7   s¶n  xuÊt  chiÕc  10,00  Asean,    §µi Loan, Hµn     Quèc, Hång K«ng, Trung  ­  5,00 Quèc SX  Nhãm     14: KÝnh   x©y  dùng I/KÝnh    tÊm  x©y dùng  Asean, Hµn  do    Quèc, §µi     Loan,Hång    K«ng,Trung    Quèc  s¶n  xuÊt: 1/KÝnh    tr¾ng:    * Lo¹i1mm       m2   2,00  * Lo¹i2mm       ­   3,40  * Lo¹i3mm       ­  3,60  * Lo¹i4mm       ­   4,20  * Lo¹i5mm       ­  5,00  * Lo¹i8mm       ­  6,50  * Lo¹i10mm       ­  8,00  * Lo¹i12mm       ­  10,00 2/KÝnh    mÇu:  * Lo¹i3mm       m2   5,00 
 20. 20 * Lo¹i5mm       ­  6,00  * Lo¹i7mm       ­  7,40  * Lo¹i8mm       ­  8,50  * Lo¹i10mm       ­  10,00  * Lo¹i12mm       ­  12,50 II KÝnh    / tÊm  x©y  dùng  c¸cnícG7   do      s¶n  suÊt: 1/KÝnh    tr¾ng * 1mm     m2 2,50  * 2mm     ­  4,40  * 3mm     ­  5,00  * 4mm     ­  5,30  * 5mm     ­  6,30  * 8mm     ­  8,20  * 10mm      ­ 10,00  * 12mm      ­ 12,50 2/KÝnh    mÇu,  kÝnh  b«ng: * 3mm     m2   6,30  * 5mm     ­  7,50  * 7mm     ­  9,40  * 8mm     ­  10,50  * 10mm     ­  12,50 * 12mm     ­  15,50 II   I KÝnh  c¸c níc kh¸c s¶n  / do        xuÊt tÝnh    b»ng 80%   gi¸tÝnh    thuÕ  i G7  lo¹ do  s¶n    xuÊt IV/KÝnh    d¹ng  Æc   ® biÖt * KÝnh    ph¶n  quang  Trung  Quèc, Asean,§µiLoan,         m2   10,00  Hång K«ng,Hµn    Quèc  s¶n xuÊtdµy  m m     5  * KÝnh    ph¶n  quang G7,    BØ s¶n  xuÊt dµy    5mm     m2 m2   15,00 14,00  KÝnh  *  ph¶n quang G7,    BØ s¶n xuÊt dµy  6mm   * KÝnh        hailípTrung  Quèc, Asean,§µiLoan,Hång          K«ng,Hµn    Quèc s¶n xuÊt: ­Dµy    6,38 m m     m2   14,00  ­Dµy    10,38 m m     m2   22,00 Nhãm     15:S¾t,thÐp    icÊu    c¸clo¹   , kiÖn  b»ng  nh«m I­ThÐp    i   c¸clo¹ :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2