Quyết định 92/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 92/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 92/2001/Q -UB Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH "V VI C BAN HÀNH QUY NNH VN TRÍ CH C NĂNG, NHI M V C A CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THU C U BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND. Căn c Pháp l nh v nhi m v , quy n h n c th c a H ND và UBND m i c p Th c hi n Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27/3/2001 c a Chính ph v vi c t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; hư ng d n s 72/BTCCBCP- TCCB ngày 5/4/2001 c a Ban T ch c Chính ph th c hi n Ngh nh s 12/2001/N -CP c a Chính ph . Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v c a các Phòng chuyên môn thu c U ban nhân dân Qu n, Huy n g m 3 chương, 17 i u i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND thành ph , Trư ng ban t ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ngành thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n thi hành quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng QUY NNH
 2. VN TRÍ , CH C NĂNG, NHI M V C A CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THU C U BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 92/2001/Q -U ban Hành chính ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG: i u 1: V trí, ch c năng 1. V trí: 1- Phòng, U ban dân s gia ình và tr em (sau ây g i chung là Phòng) là cơ quan chuyên môn tr c thu c UBND Qu n, Huy n, ng th i là t ch c c a h th ng qu n lý ngành t Trung ương n c p Qu n, Huy n. 2- Phòng không ph i là c p trên c a ơn v cơ s , không có quy n ra các quy t nh i v i các ơn v cơ s . 2. Ch c năng: 1- Giúp UBND Qu n, Huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ngành lĩnh v c trên lãnh th Qu n, Huy n. 2- Th c hi n nhi m v , công tác chuyên môn theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. i u 2: Nhi m v chung: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ngành th ng nh t v i phòng k ho ch- kinh t trình UBND Qu n, Huy n phê duy t. 2. T ch c th c hi n các ch trương, ch chính sách c a ng và Nhà nư c, c a Thành ph và c a Qu n, Huy n. 2.1- Hư ng d n, ki m tra các ơn v cơ s thu c ngành trên a bàn v vi c th c hi n các quy trình, quy ph m, các nh m c kinh t k thu t, ti n b khoa h c k thu t, các chính sách ch , quy nh c a Nhà nư c và a phương. 2.2- T ch c vi c qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b chuyên môn, nghi p v thu c ngành cơ s . 2.3- T ch c sơ k t, t ng k t công tác ngành hàng năm. 2.4- Gi i quy t các khi u n i t cáo thu c lĩnh v c chuyên môn, nghi p v theo thNm quy n. 2.5- Th c hi n các báo cáo theo quy nh c a Qu n, Huy n và S , Ngành, Thành ph .
 3. i u 3: Trách nhi m và quy n h n 1- Trách nhi m: 1.1- Phòng ch u trách nhi m trư c UBND Qu n, Huy n và các S chuyên ngành v công tác chuyên môn, ch u s ki m tra c a UBND Qu n, Huy n và các S iv i ho t ng qu n lý ư c giao. 1.2- Báo cáo UBND Qu n, Huy n, các S v quy ho ch, k ho ch, báo cáo nh kỳ, t xu t úng th i gian, n i dung quy nh. 2- ư c quy n: 2.1- Tri u t p các ơn v cơ s ph bi n ch trương, quy t nh c a Nhà nư c, UBND Thành ph , UBND Qu n, Huy n tri n khai các nhi m v công tác chuyên môn c a ngành. 2.2- Ban hành văn b n hư ng nghi p v , sao g i các văn b n pháp quy t i UBND xã, phư ng, th tr n và các t ch c có liên quan trong Qu n, Huy n. 2.3- Thư ng xuyên giám sát, ki m tra vi c ch p hành chính sách pháp lu t t i các ơn v cơ s thu c ngành trên a bàn. 2.4- L p biên b n, ra thông báo yêu c u ơn v cơ s trên a bàn ch m d t nh ng ho t ng vi ph m pháp lu t, ch , chính sách c a Nhà nư c và quy nh c a Thành ph , c a a phương. 2.5- ngh c p trên khen thư ng i v i các ơn v có thành tích xu t s c, ki n ngh nh ng bi n pháp x lý hành chính i v i nh ng ơn v vi ph m pháp lu t. 2.6- Ki n ngh lên c p trên nh ng bi n pháp giúp cơ s tháo g khó khăn, cho s a i b sung nh ng quy nh xét th y không còn phù h p. i u 4: T ch c và biên ch : 1. T ch c. 1.1- Phòng có Trư ng phòng ph trách, m t n hai Phó trư ng phòng và m t s chuyên viên, cán s . Riêng U ban dân s gia ình và tr em có: - Ch nhi m U ban do ng chí Phó Ch t ch UBND Qu n, Huy n ph trách văn hoá xã h i kiêm. - Có 2 Phó Ch nhi m trong ó phân công m t Phó Ch nhi m thư ng tr c. 1.2- Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a phòng trư c UBND Qu n, Huy n, ng th i ch u trách nhi m v i Giám c S v các m t công tác chuyên môn do S ch o. Phó trư ng phòng giúp vi c Trư ng phòng, ch u trách
 4. nhi m tr c ti p v i trư ng phòng v nh ng công vi c do trư ng phòng phân công; thay m t trư ng phòng khi trư ng phòng i v ng. 1.3- Trư ng phòng, phó phòng do UBND Qu n, Huy n quy t nh theo phân c p c a Thành ph . 2. Biên ch . UBND Qu n, Huy n giao ch tiêu biên ch cho các phòng trên cơ s t ng biên ch qu n lý nhà nư c c a Qu n, Huy n ư c UBND Thành ph giao hàng năm và ch c năng, nhi m v , kh i lư ng công vi c, ch c danh tiêu chuNn cán b , công ch c c a Phòng. i u 5: M i quan h công tác c a phòng: 1. i v i UBND Qu n, Huy n. 1.1- Phòng ch u s ch o toàn di n, tr c ti p c a UBND Qu n, Huy n. 1.2- Phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND Qu n, Huy n qu n lý Nhà nư c thu c lĩnh v c ngành trên a bàn. 1.3- Phòng có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng, k t qu công tác ph n ánh nh ng khó khăn, vư ng m c, ng th i xu t nh ng bi n pháp giúp cơ s tháo g khó khăn; ti p nh n và tri n khai nhanh chóng các ch th c a UBND Qu n, huy n v lĩnh v c qu n lý Nhà nư c ư c phân công. 2. i v i các S chuyên ngành. 2.1- Phòng ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và ch u s giám sát, ki m tra c a S v công tác chuyên môn. 2.2- Phòng có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình ho t ng, khó khăn vư ng m c c a cơ s , công tác c a Phòng và ki n ngh các bi n pháp gi i quy t thu c thNm quy n c a S . 3. i v i UBND xã, phư ng, th tr n. Phòng có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v , giúp UBND xã, phư ng, th tr n th c hi n ch trương, chính sách pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c, Thành ph và qu n, huy n; ch o v chuyên môn i v i cán b qu n lý c a phư ng. 4. i v i các phòng ban khác tr c thu c UBND Qu n, Huy n. Các Phòng có quan h ph i h p, h tr , bình ng, m b o tính th ng nh t, giúp UBND Qu n, Huy n qu n lý Nhà nư c trên a bàn. 5. i v i các ơn v s n xu t- kinh doanh, d ch v , ơn v s nghi p, các t ch c và cá nhân ho t ng kinh t , s nghi p.
 5. Phòng có trách nhi m hư ng d n ch chính sách, pháp lu t, chuyên môn, nghi p v , chương trình m c tiêu, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t và nghĩa v i v i Nhà nư c, ti p nh n báo cáo th ng kê- k toán và các ngh , yêu c u c a ơn v iv i c p trên. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V i u 6: Ch c năng, nhi m v c a Văn phòng H ND và UBND Qu n, Huy n: 1. Công tác Văn phòng: 1.1- T ng h p tình hình ho t ng c a các ngành, các ơn v , xã, phư ng, th tr n làm báo cáo c a H ND và UBND Qu n, Huy n. 1.2- Xây d ng l ch công tác và chương trình các kỳ h p c a H ND và UBND. Ph i h p v i các ơn v chuNn b n i dung các kỳ h p c a H ND và UBND Qu n, Huy n. 1.3- Giúp H ND, UBND Qu n, Huy n m b o quan h công tác gi a UBND v i H ND v i Qu n, Huy n u và các oàn th qu n chúng; t ch c ph c v các ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, H ND Thành ph , H ND Qu n, Huy n. 1.4- Theo dõi công tác tuy n quân, th c hi n lu t nghĩa v quân s . 1.5- T ch c th c hi n công tác văn thư, lưu tr , công tác hành chính qu n tr c a cơ quan H ND và UBND. Hư ng d n các phư ng, các ơn v tr c thu c Qu n, Huy n th c hi n công tác văn thư lưu tr . 1.6- Ti p dân và gi i quy t nh ng yêu c u c a t ch c, công dân theo nhi m v , quy n h n ư c giao. 1.7- Qu n lý các cơ s v t ch t c a Văn phòng H ND và UBND Qu n, Huy n m b o các i u ki n v t ch t cho b máy c a H ND, UBND Qu n, Huy n ho t ng. 1.8- Ký các văn b n theo s u nhi m c a H ND, UBND Qu n, Huy n. 2. Công tác thi ua khen thư ng: Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng t ch c, theo dõi phong trào thi ua, làm báo cáo sơ k t, t ng k ngh khen thư ng các danh hi u thi ua và nh ng i n hình tiên ti n. 3. Công tác tôn giáo: Thư ng tr c, hư ng d n, theo dõi, ki m tra ho t ng tôn giáo theo úng chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. 4. Công tác tư pháp:
 6. 4.1- Tuyên truy n, ph bi n chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, văn b n pháp quy c a Thành ph và a phương. 4.2- Tham gia xây d ng, qu n lý văn b n pháp quy a phương. 4.3- Qu n lý công tác h i thNm nhân dân, công tác bào ch a ph c v cho yêu c u xét x c a toà án Qu n, Huy n. 4.4- Theo dõi hư ng d n, qu n lý công tác hoà gi i cơ s , a bàn dân cư. 4.5- Ph i h p v i Toà án nhân dân t ch c thi hành án gi v ng k cương pháp lu t. 4.6- Hư ng d n, ki m tra công tác tư pháp xã, phư ng, th tr n, hư ng d n cho cán b và nhân dân a phương th c hi n và thi hành pháp lu t. Theo dõi giúp UBND cơ s t ch c, ki m tra th c hi n văn b n pháp quy, n i quy, quy ch qu n lý xã hôi, qu n lý ô th , hư ng d n t ng h p công tác hoà gi i. 4.7- Qu n lý, th c hi n công tác h t ch, công tác công ch ng a phương và cơ s xã, phư ng, th tr n. Tư v n cho UBND xã, phư ng, th tr n tham gia xét x và gi i quy t ơn thư khi u t c a nhân dân, tham gia các công vi c có liên quan n pháp lu t và quy inh c a UBND các c p. i u 7: Phòng T ch c Chính quy n. 1. Giúp H ND và UBND Qu n, Huy n t ch c th c hi n các cu c b u c i bi u Qu c h i, i bi u H ND, UBND các c p. 2. Xây d ng các phương án xây d ng, c ng c Chính quy n c p xã, phư ng, th tr n; qu n lý i ngũ cán b xã, phư ng, th tr n và th c hi n ch chính sách i v i cán b xã, phư ng, th tr n. 3. Thư ng tr c và giúp UBND Qu n, Huy n ch o, th c hi n, ki m tra công tác c i cách hành chính trên a bàn Qu n, Huy n. 4. Giúp UBND Qu n, Huy n thành l p, gi i th các t ch c thu c thNm quy n; trình UBND Thành ph thành l p ho c gi i th các t ch c thu c thNm quy n quy t nh c a Thành ph ; n m tình hình ho t ng c a các t ch c hành chính, s nghi p thu c Qu n, Huy n qu n lý và ki n ngh c p trên khi có nh ng v n vư ng m c. 5. Giúp UBND Qu n, Huy n l p k ho ch qu n lý biên ch , qu lương và cán b , công ch c theo phân c p c a Thành ph . Hư ng d n, ki m tra và th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c thu c UBND Qu n, Huy n qu n lý. 6. Giúp UBND Qu n, Huy n xem xét, i u ng, thuyên chuy n, ti p nh n, b trí s d ng cán b , công ch c thu c UBND Qu n, Huy n qu n lý theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . 7. Th c hi n và qu n lý công tác a gi i hành chính c a Qu n, Huy n. 8. Th c hi n công tác ào t o, b i dư ng cán b hàng năm.
 7. 9. Xem xét gi i quy t k p th i các ơn thư khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c và công dân v lĩnh v c công tác thu c trách nhi m c a Phòng. i u 8: Thanh tra Qu n, Huy n. 1. Ch o, hư ng d n công tác t ch c, nghi p v thanh tra i v i UBND xã, phư ng, th tr n. 2. Hư ng d n, ki m tra các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n, huy n, UBND xã, phư ng, th tr n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v công tác thanh tra và vi c xét, gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. Ki n ngh UBND qu n, huy n quy t nh ình ch vi c thi hành, s a i ho c bãi b nh ng quy t nh không úng c a UBND xã, phư ng, th tr n v công tác thanh tra. 4. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v , k ho ch Nhà nư c c a trư ng phòng, ban, Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n, vi c liên quan n trách nhi m c a nhi u phòng, ban, nhi u xã, phư ng, th tr n, vi c do Ch t ch UBND qu n, huy n ho c Chánh thanh tra Thành ph giao: + Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a các cơ quan, ơn v , cá nhân thu c quy n qu n lý c a cơ quan c p trên ho c a phương khác óng t i a phương mình theo thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a UBND qu n, huy n. + Yêu c u trư ng phòng, ban, Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n thanh tra ho c phúc tra v vi c thu c ph m vi trách nhi m c a mình. 5. Ki n ngh Ch t ch UBND qu n, huy n gi i quy t khi u n i, t cáo i v i Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n; trư ng phòng mà Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n, trư ng phòng ã gi i quy t nhưng ương s còn khi u n i ho c phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t; 6. Ki n ngh Ch t ch UBND qu n, huy n gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra, trong trư ng h p ki n ngh không ư c ch p nh n thì có quy n b o lưu và báo cáo Chánh Thanh tra Thành ph gi i quy t. i u 9: Phòng Lao ng và TBXH. 1. Xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v lĩnh v c lao ng và chính tr xã h i trình UBND Qu n, Huy n phê duy t và tri n khai k ho ch ư c duy t. 2. Hư ng d n và ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n th c hi n pháp lu t, chính sách, ch v lao ng ti n lương, ti n công, vi c làm, b o h lao ng, i u ki n lao ng, nghĩa v lao ng công ích, di dân phát tri n vùng kinh t m i, chương trình xoá ói gi m nghèo… 3. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các chính sách, ch v i thương binh, gia ình li t sĩ, ngư i và gia ình có công v i cách m ng, quân nhân ph c viên, chuy n ngành, ngư i tàn t t, tr m côi, ngư i già không có thân nhân chăm sóc,
 8. ngư i g p khó khăn hi m nghèo, các n n nhân chi n tranh và các i tư ng xã h i khác c n có s tr giúp c a Nhà nư c. Ki m tra vi c th c hi n ch BHXH. 4. Qu n lý, ch o các cơ s s nghi p lao ng TBXH trên a bàn, nhà b o tr xã h i, ơn v d y ngh , d ch v vi c làm, cơ s s n xu t c a thương binh và ngư i tàn t t, các cơ s giáo d c, ch a tr , cai nghi n ma tuý, m i dâm. 5. Qu n lý các ngu n kinh phí v lĩnh v c lao ng TBXH c a Qu n, Huy n theo quy nh. 6. Qu n lý các nghĩa trang li t sĩ và các công trình ghi bia, ghi công Qu n, Huy n. 7. Ph i h p v i các ngành, các oàn th trên a bàn Qu n, Huy n, ch o xây d ng phong trào toàn dân chăm sóc giúp các i tư ng chính sách xã h i b ng các hình th c: chăm sóc i s ng, v t ch t, tinh th n, thăm h i ng viên thương b nh binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng. 8. Ph i h p ch o chương trình phòng ch ng t n n xã h i trư c h t là t n n m i dâm và nghi n ma tuý. 9. Th c hi n ki m tra, thanh tra Nhà nư c trên a bàn Qu n, Huy n v vi c ch p hành lu t pháp, chính sách thu c lĩnh v c Lao ng TBXH. Xem xét gi i quy t k p th i các ơn thư, khi u n i, t cáo c a công dân v lĩnh v c lao ng TBXH. 10. T ch c sơ k t, t ng k t các m t công tác Lao ng TBXH hàng năm và t ng th i kỳ, ngh khen thư ng t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác lao ng TBXH. 11. Th c hi n thông tin báo cáo nh kỳ, t xu t v i UBND Qu n, Huy n, S Lao ng Thương binh và Xã h i v công tác lao ng TBXH. 12. B i dư ng nghi p v chuyên môn cho i ngũ cán b làm công tác Lao ng TBXH trên a bàn Qu n, Huy n. i u 10: Phòng Giáo d c và ào t o 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n s nghi p giáo d c c a a phương, sau khi trao i th ng nh t v i Phòng K ho ch- Kinh t trình UBND Qu n, Huy n duy t; T ch c tri n khai, ki m tra ôn c các cơ s giáo d c, các phư ng th c hi n. 2. Ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra các trung tâm giáo d c trư ng h c, cơ s công l p và ngoài công l p th c hi n nhi m v năm h c, chương trình, k ho ch, n i dung, phương pháp, các quy nh c a B , Thành ph v d y và h c, các ho t ng giáo d c khác trong và ngoài nhà trư ng theo yêu c u nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n phù h p v i c i m t ng lo i trư ng h c, ngành h c và t ng vùng dân cư. 3. Ch o, hư ng d n th c hi n phong trào thi ua “d y t t, h c t t” xây d ng i n hình và nhân i n hình tiên ti n, m b o ch t lư ng d y và h c. Ki m tra xét ch n, công nh n các danh hi u thi ua c a ngành theo hư ng d n c a S Giáo d c và ào t o.
 9. 4. Ch o, hư ng d n các trư ng th c hi n t t các kỳ khai gi ng năm h c, sơ k t h c kỳ, t ng k t năm h c và các kỳ thi khác theo quy ch hi n hành. 5. T ch c nghiên c u các chuyên khoa h c, giáo d c, hư ng d n và áp d ng các sáng ki n c i ti n, nh ng kinh nghi m v d y và h c, nh m ph c v yêu c u phát tri n và nâng cao ch t lư ng giáo d c góp ph n ph c v chương trình phát tri n kinh t văn hoá xã h i a phương. 6. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các trư ng công l p, ngoài công l p. T ch c th c hi n ch tuy n sinh i v i các trư ng theo phân c p và quy ch hi n hành. 7. T ng h p k ho ch c a các trư ng, trung tâm; xây d ng k ho ch hàng năm v biên ch , ào t o, b i dư ng giáo viên ph i h p v i phòng T ch c Chính quy n trình UBND qu n, huy n và Thành ph duy t theo thNm quy n. Ph i h p v i phòng T ch c Chính quy n ch o và ki m tra vi c th c hi n c a các cơ s theo thành ph và phân c p và theo ch c năng nhi m v c a m i phòng ã ư c UBND qu n, huy n quy nh. 8. Xây d ng quy ho ch cán b và k ho ch l a chon b i dư ng, b t cán b qu n lý các trư ng, trung tâm theo phân c p qu n lý cán b , ph i h p v i Phòng T ch c Chính quy n trình UBND qu n, huy n duy t. Ph i h p v i các phòng ban ch c năng có liên quan xem xét vi c khen thư ng, k lu t cán b , giáo viên và trình UBND qu n, huy n quy t nh theo thNm quy n. 9. Ph i h p Phòng Tài chính hư ng dãn các cơ s giáo thu c qu n, huy n xây d ng k ho ch tài chính hàng năm, t ng h p chung toàn qu n, huy n th ng nh t v i phòng Tài chính trình UBND qu n, huy n duy t, t ng h p nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n báo cáo UBND qu n, huy n xem xét gi i quy t k p th i. 10. N m tình hình, t ng h p toàn di n ho t ng v các lĩnh v c giáo d c a phương: công l p và ngoài công l p, m m non, nhà tr , ph thông, b túc văn hoá và các vi c ư c giao; sơ k t, t ng k t giúp UBND qu n, huy n ch o ngày càng t t hơn công tác giáo d c a phương. 11. Th c hi n y báo cáo nh kỳ, t xu t v i UBND qu n, huy n và S Giáo d c- ào t o. 12. Xem xét, gi i quy t k p th i ơn thư khi u n i, t cáo c a công ch c và công dân v lĩnh v c giáo d c và ào t o thu c trách nhi m c a phòng. i u 11: U ban Dân s , Gia ình và Tr em. 1. Xây d ng k ho ch 5 năm, hàng năm, chương trình m c tiêu, các d án v dân s , gia ình và tr em trên a bàn qu n, huy n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n k ho ch, chương trình, các d án ã ư c phê duy t và các quy nh c a pháp lu t, cơ ch , chính sách v dân s , gia ình và tr em.
 10. Gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân v lĩnh v c dân s , gia ình và tr em thu c thNm quy n. 3. Th c hi n các chương trình, d án v dân s , gia ình và tr em qu n, huy n theo úng quy nh; th c hi n l ng ghép và qu n lý các ngu n l c theo chương trình, m c tiêu; th c hi n d ch v tư v n v dân s , gia ình và tr em; hư ng d n, ki m tra vi c s d ng Qu b o tr tr em. 4. Ch o, hư ng d n và qu n lý các ho t ng c a chương trình dân s , gia ình và tr em i v i Ban Dân s - Gia ình và tr em các xã, phư ng, th tr n và các cơ quan, ơn v do a phương qu n lý. 5. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho cán b chuyên trách và c ng tác viên làm công tác dân sô, gia ình và tr em qu n, huy n. 6. T ch c thu th p, lưu trư và ph bi n thông tin v dân s , gia ình và tr em ph c v qu n lý, i u ph i chương trình dân s , gia ình và tr em qu n, huy n; th c hi n ch báo cáo nh kỳ v U ban Dân s - Gia ình và Tr em Thành ph . 7. Xây d ng k ho ch ph i h p v i các ngành, oàn th và các t ch c xã h i Qu n, Huy n th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c, v n ng m i t ng l p nhân dân, các gia ình trong vi c b o v , chăm sóc tr em, th c hi n chính sách dân s và xây d ng gia ình no m, bình ng, ti n b , h nh phúc, b n v ng; t ch c th c hi n “ngày Dân s ”, “Ngày Gia ình Vi t nam”, “Tháng hành ng vì tr em” hàng năm. 8. T ch c vi c ng d ng k t qu nghiên c u và ti n b khoa h c k thu t vào công tác dân s , gia ình, tr em qu n, huy n. i u 12: Phòng Văn hoá thông tin- th d c th thao. 1. Xây d ng và t ng h p k ho ch phát tri n s nghi p văn hoá, thông tin, th d c th thao trên a bàn. Theo dõi ki m tra, ôn c th c hi n k ho ch ó. 2. Giúp UBND Qu n, huy n qu n lý, ph i h p, i u hoà hư ng d n, ki m tra n i dung các ho t ng văn hoá thông tin- th d c th thao trên a bàn như qu n lý công tác xu t b n n loát, qu ng cáo, kinh doanh văn hoá phNm, d ch v văn hoá (ch p nh, ánh máy, in n, sao ch p, trang trí, v tranh, truy n th n, bán sách báo văn hoá phNm, ghi âm, ghi hình, chi u băng hình, băng nh c…) Xét và ki n ngh v i UBND qu n, huy n c p ho c thu h i gi y phép d y ngh , kinh doanh d ch v văn hoá phNm, x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n. 3. T ch c ào t o, b i dư ng cán b , nhân viên làm công tác văn hoá, thông tin, th d c th thao cho các ngành, các cơ s a phương. 4. Thư ng tr c Ban n p s ng m i cùng các oàn th v n ng nhân dân th c hi n n p s ng văn minh, xây d ng con ngư i m i, ch ng mê tín d oan, ch ng chi n tranh tâm lý c a ch và t n n xã h i. i u 13: Phòng K ho ch- Kinh t Qu n (Phòng K ho ch- Kinh t và phát tr en nông thôn huy n).
 11. 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n, trung h n và k ho ch hàng năm v phát tri n t ng th các m t kinh t , văn hoá, xã h i, k ho ch u tư, chương trình d án u tư xây d ng b ng ngu n v n Nhà nư c do qu n, huy n qu n lý. T ch c tri n khai, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch các ơn v . 2. Hư ng d n các t ch c, các xã, phư ng, th tr n thu c Qu n, huy n v nghi p v làm công tác k ho ch. 3. Xây d ng k ho ch ng d ng ti n b khoa h c k thu t, hư ng d n cơ s th c hi n các tiêu chuNn nh m c, ch t lư ng s n phNm và công tác o lư ng theo quy nh c a Nhà nư c. 4. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p, thương nghi p, d ch v (nông lâm nghi p, thu l i và phát tri n nông thôn i v i huy n) trên a bàn. 5. Là cơ quan thư ng tr c thNm nh các d án u tư, thNm nh k t qu trúng th u các công trình u tư b ng ngu n v n Nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh c a qu n, huy n. Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các d án u tư sau khi ã phê duy t. 6. Hư ng d n ki m tra các ơn v , các xã, phư ng, th tr n, cá nhân th c hi n quy ho ch, k ho ch, các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn kinh t - k thu t trong công nghi p, nông nghi p, thương nghi p, thu l i. 7. Giúp UBND qu n, huy n xây d ng các án phát tri n ngành ngh m i ng d ng ti n b khoa h c k thu t, nâng cao ch t lư ng s n phNm truy n th ng, tăng thêm ngu n hàng tiêu dùng và xu t khNu. 8. Ki m tra nghi p v chuyên môn v công tác k ho ch- u tư theo hư ng d n c a ngành c p trên. 9. Làm th t c c p gi y phép ăng ký kinh doanh: công nghi p, ti u th công nghi p, nông lâm nghi p, thương nghi p, văn hoá… trên a bàn qu n, huy n theo thNm quy n. 10. Ki m tra các ho t ng c a các t ch c, cá nhân sau khi ã ư c c p gi y phép. 11. Làm thư ng tr c công tác phòng ch ng bão l t và công tác hoàn ch nh thu nông. i u 14: Phòng Tài chính- V t giá. 1. Xây d ng k ho ch tài chính ngân sách trình UBND Qu n, Huy n phê duy t, theo dõi, ôn c, quy t toán ngân sách và báo cáo UBND, H ND, S Tài Chính- V t giá v tình hình th c hi n k ho ch thu, chi ngân sách hàng quý, 6 tháng, 1 năm. 2. Hư ng d n và qu n lý các ơn v kinh t , các phư ng, HTX th c hi n úng ch tài chính c a Nhà nư c, qu n lý các ngu n thu, ôn c vi c thu n p ngân sách và k p th i.
 12. 3. C p phát ngân sách cho các ơn v theo quy t nh c a UBND qu n, huy n và hư ng d n s d ng có hi u qu . 4. Ki m tra vi c th c hi n ch chính sách k toán tài v trong các ơn v hành chính, s nghi p, phư ng thu c UBND qu n huy n qu n lý. 5. Hư ng d n b i dư ng nghi p v cho cán b k toán tài v các ơn v , hành chính, s nghi p, s n xu t- kinh doanh, HTX, xã, phư ng, th tr n thu c qu n, huy n qu n lý. 6. Làm nhi m v t ng i lý vé x s ki n thi t Th ô. i u 15: Phòng a chính- Nhà t và ô th . 1. Xây d ng trình UBND qu n, huy n quy ho ch, k ho ch s d ng ât ai, nhà t, các văn b n hư ng d n ki m tra UBND phư ng, các t ch c và công dân th c hi n ch , chính sách v qu n lý, s d ng t ai, nhà t và o c b n theo pháp lu t. 2. T ch c thNm nh và trình UBND qu n, huy n các văn b n c a UBND phư ng v quy ho ch, k ho ch s d ng t ai, nhà t. 3. Trình UBND qu n, huy n báo cáo c p trên có thNm quy n quy t nh, lo i nhà, v ch s d ng t, ch nh lý các lo i tài li u v t ai, nhà t, b n , phù h p v i hi n tr ng c a Qu n, Huy n. L p báo cáo th ng kê, ki m kê t ai, nhà t theo nh kỳ. Tham gia v i các cơ quan có liên quan trong vi c ho ch nh gi i quy t tranh ch p a gi i hành chính c p qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n. Qu n lý các tuy n m c o c, m c a gi i thu c qu n, huy n. 4. Thu nh p qu n lý lưu tr các lo i tư li u v a chính, nhà t, b n theo phân c p. 5. Qu n lý ào t o i ngũ cán b nhân viên a chính, nhà t c a xã, phư ng, th tr n; t ch c th c hi n công tác ki m tra thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v qu n lý s d ng t ai, nhà t, xây d ng, o c b n c a UBND phư ng, c a các t ch c và h gia ình, các nhân. Thu th p tài li u, b sung h sơ ph c v công tác qu n lý cu UBND qu n, huy n, s a chính- Nhà t gi i quy t các tranh ch p v t ai, nhà c a, xây d ng theo c p qu n lý. 6. Căn c phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Qu n, huy n, ph i h p v i phòng k ho ch- kinh t l p và theo dõi vi c th c hi n k ho ch xây d ng, s a ch a nhà các công trình phúc l i công c ng và cơ s h t ng k thu t c a a phương. 7. Giúp UBND qu n, huy n qu n lý v xây d ng cơ b n, ô th trên a bàn qu n, huy n ki m tra vi c th c hi n các quy nh v b o v và s d ng các công trình công c ng a phương. K t h p ch t ch v i i qu n lý tr t t xây d ng ô th Qu n, huy n và Công an qu n, huy n, UBND xã, phư ng, th tr n gi gìn tr t t xây d ng ô th trên a bàn.
 13. 8. Hư ng d n l p lu n ch ng kinh t k thu t các công trình: xây d ng, c i t o s a ch a, ki m tra thi t k k thu t nh ng công trình ư c thành ph phân c p. 9. T ch c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng, s n phNm v t li u xây d ng thu c qu n, huy n qu n lý. Qu n lý h sơ hoàn công các công trình do qu n, huy n xây d ng. Phát hi n và xu t bi n pháp x lý nh ng công trình hư h ng ( i n, nư c, c ng rãnh, nhà v sinh, vư n hoa, cây c nh, hè ư ng…) v i UBND qu n, huy n, các s chuyên ngành. 10. Ki m tra tư cách hành ngh kinh doanh xây d ng d ch v tư v n xây d ng, thi t k và s n xu t v t li u xây d ng v n t i thô sơ, cơ gi i c a các thành ph n kinh t ho t ng trên a bàn theo quy nh c a Thành ph và Nhà nư c. 11. Ki m tra các ch u tư th c hi n úng trình t , th t c xây d ng cơ b n giúp UBND qu n, huy n t ch c u th u ho c ch n th u i v i các công trình thu c ngu n v n phân c p cho qu n, huy n qu n lý, tham gia h i ng n bù và gi i phóng m t b ng xây d ng c a qu n, huy n. 12. Qu n lý và ki m tra các i tư ng khai thác tài nguyên s n xu t v t li u xây d ng trên a bàn theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . 13. Hư ng d n các t ch c và nhân dân th c hi n các văn b n pháp quy c a Nhà nư c và Thành ph v quy ho ch xây d ng, k thu t xây d ng, xây d ng ô th , s n xu t v t li u xây d ng, các quy nh c a Thành ph v công tác v sinh công c ng và giao thông, t ng h p và ki n ngh v i c p trên b sung các chính sách, th l , quy nh cho phù h p v i yêu c u th c ti n c a a phương. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16: Quy nh này ư c áp d ng th ng nh t chung cho t t c các qu n, huy n c a Thành ph . Trong quá trình th c hi n n u có gì c n b sung, i u ch nh, các s , UBND qu n, huy n báo cáo UBND thành ph (qua Ban T ch c chính quy n Thành ph ) t ng h p trình UBND Thành ph quy t nh. i u 17: Căn c vào quy nh này, Ban T ch c chính quy n Thành ph ch trì ph i h p v i các S , Ban, Ngành và các Qu n, Huy n ti n hành xây d ng cơ c u t ch c, cơ c u ch c danh và tiêu chuNn công ch c, xây d ng quy ch làm vi c c a t ng phòng và quy trình gi i quy t t ng công vi c c th trình UBND Thành ph quy t nh. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
 14. Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản