Quyết định 92/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân HN ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân HN ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý Hồ Tây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân HN ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 92/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ H TÂY Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Tài nguyên nư c s 8/1998/QH ngày 01/6/1998; Ngh nh s 179/1999/N -CP ngày 30/12/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Tài nguyên nư c; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a s 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004; Ngh nh s 21/2005/N -CP ngày 01/03/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Lu t B o v môi trư ng s 52/2005/QH11 ngày 12/12/2005; Căn c Lu t Giao thông ư ng b s 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/2/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 1209/Q -TTg ngày 04/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c u tư d án Xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Tây, qu n Tây H , Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -UB ngày 29/6/2001 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v Qui ho ch chi ti t qu n Tây H t l 1/2.000; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 3214/TTr-SXD.HTMT.CTN ngày 14/5/2009, văn b n s 1288/STP-VBPQ ngày 30/7/2009 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v qu n lý H Tây”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Ch t ch UBND qu n Tây H ; Giám c các S Xây d ng, Tài nguyên Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Văn hóa Th thao và Du l ch, Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch u tư, Tài chính, N i v ; Ch t ch UBND các phư ng: Bư i, Th y Khê, Nh t Tân, Xuân La, Yên Ph , T Liên, Qu ng An (qu n Tây H ) và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - /c Bí thư Thành y; ( b/c) - Thư ng tr c Thành y; ( b/c) - Thư ng tr c H ND Thành ph ; ( b/c) - /c Ch t ch UBND TP; ( b/c) - Các /c PCT UBND TP; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : XD, TT&TT, GTVT, TNMT, Tư pháp; Nguy n Văn Khôi - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - C ng Thông tin i n t Chính ph ; - VPUB: Các PVP, GT, TH, XD, VHKG, CT, TNMT; - Các Báo: HNM, KT T, ANT , ài PT&THHN; ( ưa tin); - TTLT, TTCB; - C ng giao ti p i n t HN; - Lưu: VT, GT. QUY NNH V QU N LÝ H TÂY (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 92/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v n i dung qu n lý và trách nhi m c a UBND qu n Tây H , c a các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan trong vi c qu n lý H Tây. 2. Ph m vi qu n lý H Tây trong Quy nh này ư c gi i h n t ch gi i ư ng c a ư ng d o xung quanh h và các công trình li n k tr vào lòng h (có b n kèm theo). i u 2. i tư ng áp d ng M i t ch c, cá nhân, k c ngư i nư c ngoài, khi tham gia các ho t ng trong và ngoài ph m vi qu n lý H Tây có nh hư ng t i c nh quan, môi trư ng, h th ng h t ng k thu t khu v c qu n lý H Tây ph i ch p hành các n i dung c a Quy nh này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, m t s t ng chuyên ngành ư c hi u như sau: 1. “Ch t th i” là v t ch t th r n, l ng, khí ư c th i ra t s n xu t, kinh doanh, d ch v , sinh ho t ho c ho t ng khác.
 3. 2. “Ch t th i r n” là ch t th i th r n ư c th i ra t quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v , sinh ho t ho c các ho t ng khác. 3. “Nư c th i khu v c h Tây” là ch t th i th l ng ư c th i ra t quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v , sinh ho t và các ho t ng khác, có kh năng làm ô nhi m, nh hư ng t i môi trư ng nư c, không khí khu v c h Tây. 4. “Lòng h ” là vùng ch a nư c k t nh kè tr xu ng áy h . 5. “H th ng h t ng xung quanh h ” bao g m hè, ư ng, kè, vư n hoa, cây xanh, th m c , h th ng c p nư c, thoát nư c, công trình ng m h t ng k thu t ô th , chi u sáng và công trình ph tr khác. 6. “H sinh thái H Tây” là h qu n th sinh v t trong khu v c a lý c a H Tây cùng t n t i, phát tri n và có tác ng qua l i v i nhau. 7. “Ch gi i ư ng ” là ư ng ranh gi i ư c xác nh trên b n quy ho ch và th c a phân nh ranh gi i gi a ph n t ư c xây d ng công trình và ph n t dành cho ư ng giao thông ho c các công trình h t ng k thu t không gian công c ng khác. 8. “Quan tr c môi trư ng” là quá trình theo dõi có h th ng v môi trư ng, các y u t tác ng lên môi trư ng nh m cung c p thông tin ph c v ánh giá hi n tr ng, di n bi n ch t lư ng môi trư ng và các tác ng x u i v i môi trư ng. 9. “Không gian m t h ” là kho ng không gian phía trên m t nư c h có chi u cao liên quan n ph m vi qu n lý quy ho ch xây d ng, giao thông, d ch v vui chơi gi i trí, du l ch và các ho t ng th thao trên h . i u 4. Nguyên t c qu n lý 1. Vi c qu n lý, khai thác H Tây ph i m b o phát tri n b n v ng ph c v cho l i ích c ng ng; m i ho t ng liên quan n vi c qu n lý H Tây ph i tuân theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và các quy nh hi n hành, g n v i b o v môi trư ng và b o m i u hòa h th ng thoát nư c Thành ph . 2. B o v môi trư ng h Tây ph i g n v i b o v môi trư ng trong khu v c. M i ho t ng qu n lý, khai thác ph i thư ng xuyên l y phòng ng a, ngăn ch n là chính, k t h p v i kh c ph c ô nhi m, suy thoái và c i thi n ch t lư ng môi trư ng. 3. UBND qu n Tây H ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c qu n lý khu v c qu n lý H Tây trên các lĩnh v c: a) Tr t t tr an, tr t t xây d ng ô th theo quy ho ch; qu n lý h t ng k thu t ô th ; qu n lý, c p gi y phép xây d ng theo phân c p; c p phép s d ng t m th i hè, ư ng; qu n lý, duy trì v sinh môi trư ng trong khu v c. b) Qu n lý, c p phép các ho t ng kinh doanh d ch v văn hóa, th thao, du l ch và vui chơi gi i trí; qu n lý di tích văn hóa, qu n lý vi c nuôi tr ng và khai thác th y s n trong khu v c.
 4. 4. Các s , ngành Thành ph , theo ch c năng, nhi m v và lĩnh v c qu n lý nhà nư c, có trách nhi m hư ng d n, ph i h p v i UBND qu n Tây H trong vi c qu n lý H Tây. 5. T ch c, cá nhân gây ô nhi m, suy thoái môi trư ng H Tây có trách nhi m kh c ph c, b i thư ng thi t h i và ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. N I DUNG QU N LÝ i u 5. Qu n lý môi trư ng nư c 1. Qu n lý nư c th i khu v c H Tây. a) UBND qu n Tây H ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng i u tra, th ng kê, ánh giá và có gi i pháp ki m soát ngu n nư c th i trong khu v c qu n lý H Tây. b) Các cơ quan, t ch c, các h dân cư có trách nhi m x lý nư c th i qua b ph t trư c khi x vào h th ng thu gom nư c th i xung quanh h . c) Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i có h th ng x lý nư c th i, nư c th i ư c x lý t tiêu chuNn trư c khi x vào h th ng thu gom nư c th i xung quanh h . d) Các cơ s d ch v du l ch, th thao, vui chơi gi i trí trên m t h ph i thu gom x lý và x nư c th i úng nơi quy nh. e) Nghiêm c m hành vi x nư c th i tr c ti p xu ng h , vào lòng h , ra hè, ư ng, khu v c vư n hoa, th m c và nơi công c ng. 2. Qu n lý ch t lư ng nư c h UBND qu n Tây H , ơn v ư c giao qu n lý H Tây ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng thư ng xuyên th c hi n vi c quan tr c, ki m tra ch t lư ng nư c h , xác nh nguyên nhân tác ng có th gây ô nhi m nư c h x lý theo quy nh. 3. Qu n lý m c nư c và v sinh m t h ơn v ư c UBND qu n Tây H giao qu n lý H Tây có trách nhi m thư ng xuyên t ch c thu v t bèo, rác th i trên m t h , ph i h p v i Công ty TNHH nhà nư c m t thành viên Thoát nư c Hà N i trong vi c qu n lý m c nư c h và các c a x nư c theo quy trình qu n lý m c nư c h ph c v m c ích thoát nư c c a Thành ph và m b o h sinh thái h Tây. i u 6. Qu n lý môi trư ng không khí và các ch t th i, rác th i 1. M i t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i th c hi n các bi n pháp x lý b i, khí th i, ti ng n t tiêu chuNn môi trư ng và gi m thi u khí th i
 5. gây hi u ng nhà kính. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân phát tán các mùi khó ch u, c h i, gây khói, b i, ti ng n và các tác nhân khác vư t quá tiêu chuNn môi trư ng làm nh hư ng n s c kh e, sinh ho t c a c ng ng dân cư xung quanh. 2. Các cơ s s n xu t, kinh doanh trong khu v c thư ng xuyên thu d n, gi gìn v sinh khu v c s n xu t, kinh doanh. B trí i m thu gom ch t th i r n và h p ng v i ơn v môi trư ng ô th thu gom, v n chuy n; M i t ch c, cá nhân và h gia ình khu v c H Tây có trách nhi m gi gìn v sinh nơi trong và ngoài nhà, th c hi n rác úng quy nh c a ơn v qu n lý v sinh môi trư ng. 3. Nghiêm c m các cơ quan, ơn v , t ch c, cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v và cá nhân x ch t th i, rác th i, phân h u cơ xu ng h , lên hè, ư ng, ư ng d o, vư n hoa, cây xanh, th m c và nơi công c ng. i u 7. Qu n lý h th ng h t ng 1. M i t ch c, cá nhân khi tham gia các ho t ng trong khu v c qu n lý H Tây có trách nhi m gi gìn, b o v h th ng h t ng xung quanh h . Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân s d ng v a hè, lòng ư ng, ư ng d o, th m c làm bãi xe, trông gi xe trái phép và ho t ng kinh doanh, d ch v . 2. Vi c l p t các ư ng dây, cáp, xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th trong ph m vi qu n lý H Tây ph i th c hi n theo Quy t nh s 56/2009/Q -UBND ngày 27/3/2009 c a UBND Thành ph Quy nh v qu n lý, xây d ng công trình ng m h t ng k thu t ô th và c i t o, s p x p l i các ư ng dây, cáp i n i trên a bàn thành ph Hà N i. 3. UBND qu n Tây H t ch c c p phép s d ng t m th i m t s i m hè, ư ng trông gi ô tô, xe p, xe máy theo Quy t nh s 20/2008/Q -UBND c a UBND Thành ph v qu n lý và s d ng hè ph , lòng ư ng trên a bàn Thành ph . 4. Vi c qu n lý b o trì và u tư xây d ng, c i t o h th ng h t ng xung quanh h th c hi n theo phân c p c a UBND Thành ph . a) UBND qu n Tây H t ch c th c hi n qu n lý, b o trì v a hè, ư ng d o, các tuy n ư ng chưa t tên; qu n lý, duy trì v sinh môi trư ng và ki m tra x lý các vi ph m tr t t ô th trong khu v c qu n lý H Tây. b) S Xây d ng, S Giao thông v n t i th c hi n vi c qu n lý nhà nư c h th ng h t ng k thu t, giao thông ô th và ph i h p v i UBND qu n Tây H trong công tác qu n lý chuyên ngành. c) Các ơn v tham gia qu n lý duy trì h th ng chi u sáng công c ng, h th ng c p nư c, h th ng thoát nư c và vư n hoa, cây xanh th m c ven h có trách nhi m: - Qu n lý duy trì, s a ch a và v n hành tuân th quy trình k thu t chuyên ngành m b o v n hành an toàn. - Hàng năm l p k ho ch u tư c i t o, nâng c p và l p h sơ t hàng ( i v i duy trì chi u sáng, thoát nư c và vư n hoa, công viên cây xanh) theo quy nh.
 6. - Ph i h p v i UBND qu n Tây H và UBND các phư ng liên quan trong quá trình qu n lý, v n hành, duy trì ki m tra, b o v các công trình h t ng, ch ng l n chi m, hư h ng và s d ng không úng m c ích. i u 8. Qu n lý quy ho ch xây d ng và ki n trúc 1. Vi c u tư xây d ng, c i t o, s a ch a các công trình và tu b , ph c h i các công trình di tích l ch s - văn hóa ã ư c x p h ng di tích trong khu v c H Tây ph i tuân th theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và các quy nh v qu n lý u tư xây d ng, qu n lý tu b di tích l ch s văn hóa, qu n lý tr t t xây d ng hi n hành, m b o an toàn và v sinh môi trư ng. 2. Vi c l p t sàn n i, c u n i trên m t h ph i ư c UBND qu n Tây H c p phép sau khi có ý ki n th a thu n c a S Quy ho ch Ki n trúc và S Giao thông v n t i. 3. Nghiêm c m vi c xây d ng, l p t các bi n qu ng cáo t m l n trong khu v c qu n lý h Tây; các ho t ng qu ng cáo, l p t bi n hi u trong khu v c ph i tuân theo Pháp l nh Qu ng cáo, quy nh c a UBND Thành ph , quy nh khác c a pháp lu t và phù h p v i c nh quan khu v c h . i u 9. Qu n lý vi c nuôi tr ng th y s n 1. Vi c nuôi tr ng, khai thác th y s n trong h m b o cân b ng môi trư ng h sinh thái h , ph c v m c ích văn hóa th thao, gi i trí và không gây ô nhi m môi trư ng nư c h ; th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2. UBND qu n Tây H ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý, hư ng d n, xác nh v ch ng lo i, s lư ng th y s n ư c phép nuôi tr ng, khai thác hàng năm. 3. Không ư c s d ng thu c thú y, hóa ch t ngoài danh m c cho phép s d ng và các lo i thu c, hóa ch t ã h t h n s d ng trong nuôi tr ng th y s n. i u 10. Qu n lý các ho t ng kinh doanh d ch v văn hóa, th thao, du l ch và vui chơi gi i trí 1. M i t ch c, cá nhân tham gia vào các ho t ng kinh doanh, d ch v , văn hóa, th thao, du l ch và vui chơi gi i trí trong khu v c qu n lý H Tây ph i có gi y phép ho t ng. a) Không cho phép kinh doanh d ch v nơi công c ng trong ph m vi khu v c qu n lý H Tây; Kinh doanh d ch v ăn u ng khu v c li n k ph m vi khu v c qu n lý h Tây ph i m b o i u ki n h t ng k thu t, v sinh môi trư ng, có nơi xe, tuân theo quy nh này và các quy nh hi n hành c a Thành ph . b) Các tàu ho t ng trên m t h ch ư c phép t ch c d ch v ăn u ng ph c v du khách tham quan, nhưng ph i m b o v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm.
 7. c) Vi c s d ng không gian m t h ph c v các ho t ng văn hóa, th thao, du l ch ph i ư c UBND qu n Tây H c p phép ho t ng. 2. Các i u ki n ư c c p gi y phép ho t ng: a) Các ho t ng, khai thác, kinh doanh d ch v ph i n m trong danh m c ư c phép ho t ng trong khu v c qu n lý h Tây. b) Ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c cam k t b o v môi trư ng theo quy nh. c) Có phương án c u h và các quy nh v an toàn và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 4. UBND qu n Tây H ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch: a) Th ng nh t danh m c các ho t ng du l ch, vui chơi gi i trí, văn hóa, th thao ư c phép ho t ng trên h v i nguyên t c không làm ô nhi m môi trư ng h Tây, m b o an toàn và phù h p v i c nh quan. b) Qu n lý, t ch c các ho t ng văn hóa, th d c th thao, du l ch và nh ng l h i truy n th ng trong khu v c H Tây. c) Qu n lý b o t n các di tích l ch s - văn hóa trong và ngoài ph m vi qu n lý H Tây. i u 11. Qu n lý ho t ng c a các phương ti n th y và c u h trên h Tây 1. Qu n lý b n th y và ho t ng c a các phương ti n th y a) S Giao thông v n t i ph i h p v i S Quy ho ch ki n trúc và UBND qu n Tây H th c hi n quy ho ch các b n khách cho các phương ti n th y. b) S Giao thông v n t i ph i h p v i UBND qu n Tây H quy nh v s lư ng, ch ng lo i và c p phép ho t ng cho các phương ti n th y; phân lu ng giao thông th y trên m t h ; ki m tra nh kỳ ho c t xu t v thi t b , i u ki n an toàn c a phương ti n th y. c) S Giao thông v n t i t ch c c p phép ho t ng c a các phương ti n th y sau khi có gi y phép ho t ng du l ch, d ch v gi i trí, văn hóa, th thao trên h do UBND qu n Tây H c p. 2. Qu n lý ho t ng c u h trên h : a) Các t ch c, cá nhân khi tham gia các ho t ng khai thác, du l ch, d ch v gi i trí, văn hóa, th thao trên h ph i l p phương án t ch c c u h ư c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p ch ng ch theo quy nh và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các ho t ng c u h , m b o an toàn trong th i gian ho t ng khai thác, kinh doanh. Trư ng h p không m b o yêu c u v an toàn, c u h , cơ s kinh doanh ph i t m
 8. d ng ho t ng và b thu h i gi y phép kinh doanh, gi y phép ho t ng c a phương ti n. b) ơn v ư c UBND qu n Tây H giao qu n lý H Tây có trách nhi m t ch c l c lư ng, trang thi t b , tham gia c u h trong trư ng h p khNn c p. Chương 3. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 12. Trách nhi m c a UBND qu n Tây H 1. Th c hi n vi c qu n lý h t ng k thu t; qu n lý tr t t xây d ng, v sinh môi trư ng, qu n lý vi c nuôi tr ng th y s n và qu n lý các ho t ng kinh doanh d ch v văn hóa th thao và du l ch theo n i dung quy nh t i các i u 4 Chương I và các i u 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chương II c a Quy nh này. Ph i h p v i các s , ban, ngành thành ph và cơ quan khác có liên quan trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v phát tri n b n v ng khu v c H Tây. 2. T ch c các t ch c, cá nhân ký cam k t b o v môi trư ng, b o v các công trình h t ng k thu t và th c hi n úng các quy nh v tr t t xây d ng, tr t t ô th , quy nh v qu n lý các ho t ng kinh doanh d ch v . 3. Ti p nh n, gi i quy t các ý ki n ph n ánh, khi u n i, t cáo v công tác qu n lý, khai thác, s d ng H Tây. Nh ng trư ng h p vư t thNm quy n gi i quy t, có trách nhi m báo cáo k p th i ho c ki n ngh UBND Thành ph và các cơ quan có thNm quy n c a Thành ph gi i quy t. 4. Thành l p oàn ki m tra liên ngành nh kỳ ki m tra giám sát và x lý các vi ph m n i dung Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 5. Thành l p Ban qu n lý H Tây tr c thu c UBND qu n Tây H th c hi n nhi m v qu n lý H Tây theo quy nh này. Ban qu n lý H Tây do ng chí Ch t ch ho c Phó Ch tr ch UBND Qu n tr c ti p làm Trư ng ban. 6. UBND qu n Tây H ch trì ph i h p v i S N i v và các cơ quan liên quan xây d ng quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy, phê chuNn quy ch t ch c ho t ng và quy ch tài chính c a Ban qu n lý H Tây, báo cáo UBND Thành ph trư c khi ban hành th c hi n. i u 13. Trách nhi m c a UBND các phư ng liên quan 1. T ch c th c hi n nghiêm túc các n i dung quy nh c a UBND Thành ph và ch u trách nhi m th c hi n các nhi m v theo phân công, phân c p qu n lý c a UBND qu n Tây H trong vi c qu n lý H Tây. 2. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c, nh c nh các t ch c, doanh nghi p, cơ s kinh doanh, d ch v , các h gia ình, công dân trên a bàn ch p hành các quy nh c a UBND Thành ph ; k p th i phát hi n, x lý nh ng s c , tác ng gây nh hư ng x u t i môi trư ng khu v c H Tây theo thNm quy n.
 9. i u 14. Trách nhi m c a các s , ngành Thành ph 1. S Tài nguyên Môi trư ng a) Ch trì, ph i h p v i UBND qu n Tây H trong vi c th c hi n các ho t ng quan tr c môi trư ng, xu t, hư ng d n Ban qu n lý h Tây và các ơn v s d ng, khai thác h Tây các bi n pháp m b o ch t lư ng môi trư ng và s phát tri n b n v ng khu v c H Tây; ph i h p ki m tra, ánh giá các ngu n th i có tác ng t i môi trư ng; thNm nh và phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo phân c p; t ch c thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng. b) Ph i h p v i UBND qu n Tây H , các s , ban, ngành ch c năng ki m tra, giám sát nh kỳ ho c t xu t vi c khai thác, s d ng và qu n lý phát tri n b n v ng khu v c H Tây. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ph i h p, hư ng d n UBND qu n Tây H xác nh các ch ng lo i th y s n ư c phép nuôi tr ng, th y s n c n h n ch khai thác, áng b t và s n lư ng khai thác th y s n thích h p hàng năm t i H Tây nh m m c ích cân b ng môi trư ng h sinh thái h Tây. 3. S Giao thông v n t i Có trách nhi m qu n lý nhà nư c v giao thông, an toàn giao thông th y, an toàn phương ti n th y; qu n lý c p phép b n th y n i a và ho t ng c a phương ti n th y trên h ; ph i h p v i UBND qu n Tây H trong vi c th a thu n l p t sàn n i, c u n i trên h … 4. S Xây d ng a) Có trách nhi m qu n lý nhà nư c trong vi c qu n lý, b o trì v n hành khai thác các h th ng chi u sáng, thoát nư c, c p nư c, cây xanh, th m c trong ph m vi qu n lý H Tây, qu n lý c p phép xây d ng theo phân c p. b) Ch trì, ph i h p v i UBND qu n Tây H trong vi c v n hành c a i u ti t, qu n lý m c nư c h theo quy nh c a UBND Thành ph ph c v tiêu thoát nư c; ng th i m b o c nh quan thiên nhiên và cân b ng môi trư ng h sinh thái H Tây. 5. S Ki n trúc Quy ho ch a) Qu n lý nhà nư c v quy ho ch, ki n trúc theo quy ho ch ư c duy t; b) Ph i h p v i UBND qu n Tây H trong vi c th a thu n v trí l p t sàn n i, c u n i và s d ng không gian m t h ph c v các ho t ng văn hóa, th thao và vui chơi gi i trí m b o c nh quan khu v c H Tây. c) Ph i h p v i S Giao thông v n t i và UBND qu n Tây H th c hi n quy ho ch các b n khách c a các phương ti n th y xung quanh h .
 10. 6. S Văn hóa Th thao và Du l ch a) Ph i h p, hư ng d n UBND qu n Tây H trong vi c qu n lý khai thác, t ch c các ho t ng văn hóa, th d c th thao và du l ch trong khu v c H Tây. b) Tuyên truy n nâng cao ý th c c a các t ch c, cá nhân, các oàn khách du l ch trong vi c b o v và phát tri n b n v ng khu v c H Tây. c) Ph i h p v i UBND qu n Tây H xây d ng các án, k ho ch khai thác H Tây ph c v cho du l ch, vui chơi, gi i trí; quy ho ch nh m b o t n, tôn t o các di tích l ch s - văn hóa và phát tri n nh ng l h i truy n th ng trong khu v c. 7. S Tài Chính Ph i h p v i C c thu Hà N i hư ng d n UBND qu n Tây H trong vi c xây d ng cơ ch tài chính, qu n lý, thu, chi các kho n phí i v i các ho t ng kinh doanh, d ch v có s d ng, khai thác m t h , lòng h , không gian H Tây và h th ng h t ng xung quanh h . 8. S N i v Ph i h p v i UBND qu n Tây H xây d ng quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy, phê chuNn quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý H Tây, báo cáo UBND Thành ph . 9. Trách nhi m c a các s , ngành khác có liên quan 1. Căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao, các s , ngành Thành ph có liên quan có trách nhi m ph i h p, hư ng d n UBND qu n Tây H , các t ch c, ơn v , doanh nghi p ho t ng trong và ngoài ph m vi qu n lý H Tây th c hi n úng các quy nh c a UBND Thành ph . 2. Ph i h p v i UBND qu n Tây H nh kỳ ki m tra, giám sát vi c khai thác, s d ng và qu n lý khu v c H Tây và gi i quy t các v n có liên quan n qu n lý, m b o môi trư ng và s phát tri n b n v ng c a H Tây. i u 15. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân và h gia ình 1. M i t ch c, cá nhân và h gia ình khi tham gia các ho t ng sinh ho t, u tư, s n xu t, kinh doanh, d ch v , khoa h c, văn hóa, th thao… trong và ngoài ph m vi qu n lý H Tây ph i ch p hành Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Nghiêm c m các hành vi l n chi m, s d ng trái phép m t h , lòng h , hè, ư ng và t công trong ph m vi qu n lý H Tây; các hành vi khai thác, ánh b t trái phép th y s n h Tây; các hành vi phá ho i các h ng m c, công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i trong ph m vi qu n lý H Tây. 3. T ch c, cá nhân có ho t ng làm phát sinh ch t th i ph i th c hi n các bi n pháp gi m thi u, tái ch , tái s d ng h n ch th p nh t lư ng ch t th i ph i tiêu h y, th i
 11. b ; th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ng phó s c môi trư ng, kh c ph c ô nhi m và ph c h i môi trư ng, th c hi n t t vi c qu n lý ch t th i. 4. M i t ch c, cá nhân, trong quá trình tham gia ho t ng qu n lý, khai thác, s d ng h Tây có trách nhi m phát hi n, báo cáo k p th i v i cơ quan qu n lý nh ng nguyên nhân, s c , nh hư ng tác ng x u t i ch t lư ng môi trư ng nư c, không khí và c nh quan khu v c H Tây, nh ng hành vi vi ph m các quy nh qu n lý, khai thác H Tây có bi n pháp kh c ph c, x lý. 5. Các t ch c, ơn v , các h gia ình, cá nhân trong khu v c qu n lý h Tây có trách nhi m th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng, gi gìn v sinh nơi công c ng, rác, ch t th i úng nơi quy nh, không v t nuôi gây m t v sinh công c ng, có trách nhi m tích c c tham gia các ho t ng thân thi n môi trư ng, ngăn ng a và phòng ch ng ô nhi m môi trư ng, gi gìn c nh quan khu v c H Tây do chính quy n và các oàn th , t ch c c a a phương phát ng. Chương 4. THANH TRA, KI M TRA, X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 16. Ki m tra và x lý vi ph m 1. M i ho t ng vi ph m Quy nh v qu n lý H Tây khi b phát hi n u ph i b x lý c a chính quy n các c p, c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành theo Quy nh này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. M i hành vi vi ph m pháp lu t, làm trái quy nh này, tùy theo m c vi ph m, s b x lý theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t có liên quan. i u 17. T ch c th c hi n - Tháng 8/2009, UBND qu n Tây H ch trì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan t ch c ph bi n, quán tri t và tuyên truy n n i dung Quy nh này các t ch c, cá nhân bi t và th c hi n. - Tháng 9/2009, UBND qu n Tây H và các s , ngành liên quan theo nhi m v ư c phân công ch ng ki m tra, l p biên b n, nh c nh các t ch c, cá nhân th c hi n theo úng Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. - Tháng 10/2009, t ch c, cá nhân có trách nhi m th c hi n úng n i dung Quy nh này; UBND qu n Tây H , các s , ngành liên quan thư ng xuyên ki m tra, x lý kiên quy t các hành vi vi ph m. i u 18. i u kho n thi hành Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có nh ng n i dung c n ph i i u ch nh, s a i cho phù h p, các t ch c, cá nhân, s , ngành ph n ánh v UBND qu n Tây H t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản