Quyết định 92-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
102
lượt xem
8
download

Quyết định 92-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 92-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  92/TT G T S N G µ Y  7­3­1994 V Ò  T¨N G  C ê N G  Q U ¶ N  L ý,  H è N G  L∙N G  P H Ý , C  T H Ê T   H O ¸ T  V µ   T TIªU C ù C  T R O N G  ® Ç U  T  V µ  X © Y  D ù N G .   THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  nghÞ   Õt  ña  èc  éi níc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt  cø  quy c Qu h    ho x∙ h   ngh Vi Nam  kho¸ IX,kú  äp      h thø   Ò   ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý,  èng  t v th h ti   ch l∙ng ph ch tham  òng,chèng  nh   bu«n  Ëu; l C¨n  NghÞ   Õt phiªnhäp  µy  th¸ng1  cø  quy     ng 5    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph Theo    Þ  ña  é  ëng,Chñ  Ö m   û   ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Bé   K ho   n  tr ng  é  ©y  ùng, ë Bx d   QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u      Êt  c¸c c«ng  ×nh,dù    u    u     ©n  ñ chÆt  1. ­ T c¶    tr   ¸n ®Ç t®Ò ph¶itu th   chÏ tr×nh  ù x©y  ùng  ¬    t  d c b¶n  ∙  îc quy  nh  ®®  ®Þ trong  Òu  Ö  §i l Qu¶n  ý x©y  l  dùng  ¬  c b¶n  Ìm  k theo  Þ   nh   è  ngh ®Þ s 385/H§BT  µy  11­ ng 7­ 1990. ChØ   îc   ®  ghi kÕ   ¹ch  µ  Êp  èn  u    ©y  ùng    ho vc v ®Ç t x d cho    c¸c c«ng  ×nh  ã    å  ¬  tr c ®ñ h s luËn chøng  kinh tÕ  ü  Ët(hoÆc  c¸o kinh tÕ  ü  Ët), å  ¬  ÕtkÕ     k thu   b¸o      k thu   s thi   h kü  Ët vµ  thu   tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt  ng  Ó     ®ó th thøc  quy  nh.  êng  îp ®Þ Tr h  ® Æc   ÖtcÊp  bi   b¸ch  a  Þp  µn  µnh    ñ tôc theo  ch k ho th ®ñ th     quy  nh    y   ®Þ trªn®© ph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     t  ph cho  Ðp. ph §èivíic¸c c«ng  ×nh chuyÓn  Õp,c¸c Bé   µ  a   ¬ng  Çn  Óm          tr   ti     v ®Þ ph c ki tra l¹  Õt kÕ,  ithi   tæng  ù  d to¸n,khèi l ng  ©y  ¾p  ∙  µn  µnh  n   Õt     î x l ® ho th ®Õ h n¨m  1993  µ    îp ®ång  v c¸c h   giao thÇu  ∙  ý.N Õ u     ®k  c«ng  ×nh ®∙  îtvèn  îcduyÖt, tr   v   ®    cÇn  ¹m  õng    t ng thic«ng    iÒu  ®Ó ® chØnh,    bæ sung  Ën  lu chøng  kinh  Õ  ü  tk thuËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    thi   k thu   tæng  ù    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Ðt  d to¸ntr   c th quy x duyÖt  ¹ ®Ó     Õp kÕ   ¹ch vµ  l i ghiti   ho   cung  Êp  èn.C¸c  cv  ban qu¶n  ýc«ng  ×nh, l  tr   c¸c doanh    nghiÖp  ©y  ¾p  x l chØ  ùc hiÖn  èil ng  th   kh  î c«ng  Öc  vi trong ph¹m      vi kÕ   ¹ch  èn  u    ∙    ho v ®Ç t ® ghi.Kh«ng  thanh      to¸nl∙ vay  ©n  µng  khèil ng i ng h do   î   chË m  thanh  to¸n. §i Ò u        Ðt  Öt  Ën  2. ­ Khi x duy lu chøng    Õ  ü  Ët(b¸o c¸o    Õ  kinh t k thu     kinh t kü  Ët)vµ  thu   tæng  møc   u  ,thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ®Ç t    k thu   tæng  ù  d to¸n;tæng    møc   ®Ç u    µ  tv tæng  ù    d to¸nph¶i® îc tÝnh     theo    ë  êi®iÓ m   Ðt  Öt.Khi gi¸c¶  th   x duy     tæng  ù    îtqu¸ tæng  d to¸nv     møc   u    ®Ç t10%,  ph¶i® îcsù  ng    ña  ¬      ®å ý c c quan  xÐt duyÖt luËn      chøng  kinhtÕ  ü  Ët.   k thu Gi¸ hîp  ng    ®å giao  Çu  µ gi¸ thanh  th l     to¸n c«ng  ×nh. C¸c  ñ  u       tr   ch ®Ç t kh«ng  îc ký  îp ®ång  íigi¸cao  ¬n  ® h  v    h tæng  ù    îc duyÖt,trõtr ng  îp d to¸n®      ê h   tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt  ¹ theo  Ó     li  th thøc quy  nh.  îp  ng  ®Þ H ®å ph¶i® îc cÊp     cã  Èm   th quyÒn  Ðt  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  x duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n kiÓm     µ    tra v
  2. 2 duyÖt  íicã    Þ thùc hiÖn.Gi¸hîp ®ång  m   gi¸tr         giao thÇu  ¹ cho  Çu  ô,còng    l  i th ph   ph¶i®Õ n   ¬    c quan  ã  Èm  Òn      c th quy trªn®Ó theo dâivµ  Óm        ki tra. §i Ò u      Öc  u    ©y  ùng    3. ­ Vi ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh phis¶n  Êt thuéc khu  tr     xu     vùc  µ   ícph¶inghiªm  Nh n     chØnh  Êp  µnh  ch h Quy Õt  nh  è  CT   µy  ®Þ s 75­ ng 27­ 3­1991  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  c Ch t H  B tr (nay  µ Thñ íng Ch Ýnh  ñ),® Æc   l  t  ph   biÖtlµ c¸c c«ng  ×nh nhµ  µm  Öc,nhµ       tr   l vi   kh¸ch,héitr ng, nhµ     ê   nghØ   ña    c c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn  Ó          th ë Trung  ng  µ  a   ¬ng. Giao  û   ¬ v ®Þ ph   U ban  Õ   K ho¹ch Nhµ   ícvµ  é   ©y  ùng  Óm    ¹ t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õt  nh     n  BX d ki tral   i h th   quy ®Þ sè  CT   75­ trong n¨m    1993  Ó   ®èi  íic¸c doanh  k c¶  v    nghiÖp  µ   íc,®Ó     Nh n   b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ,®ång  êib¸o    ñ íng ChÝnh  ñ  Ò     ù      t  ph   th   c¸o Th t   ph v c¸c d ¸n míi®Ò   Þ  a  µo  Õ   ¹ch n¨m    ngh ® v k ho   1994.  §i Ò u     c«ng  ×nh ®Ç u    íihoÆc     ¹o, öa  ÷a  índïng  èn  4. ­C¸c  tr   tm   c¶it   s ch l   v sù nghiÖp  kinh tÕ  µ  ù    v s nghiÖp  kh¸c (nh  Õt  Êu  ¹  Çng  ña  ¬ng  ×nh   k c ht c ch tr   327,ch¬ng  ×nh xo¸ ca    tÕ  ¬  ë,kh«iphôc  Çu  êng,kÕ   ¹ch ho¸ gia   tr     3, y  c s     c®   ho       ®×nh  .v.v. .®Ò u   . ) ph¶i®¨ng  ý    k trong kÕ   ¹ch ®Ç u    µ  ùc hiÖn    ho   tv th   theo  iÒu  ® lÖ  qu¶n  ýx©y  ùng  ¬  l  d c b¶n.C¸c  é   µ    a  ¬ng  ã    ù    ïng  èn    B v c¸c ®Þ ph c c¸c d ¸n d v sù nghiÖp  Çn  Ên  c ch chØnh  Öc vi qu¶n  ývµ  l   gi¸m    Öc  ö  ông  èn  µy  s¸tvi s d vn nh  i víi èn  u    ©y  ùng  ¬  ®è     v ®Ç tx d c b¶n.Giao  û     U ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícvµ  é  k ho   n  B Tµi chÝnh  íng  Én  ô  Ó  µ    h d c th v chÆt  Ï viÖc  Õ   ¹ch  ch   k ho ho¸  µ  Êp  èn    v c v cho nh÷ng  ù    µy    d ¸n n khigiao chÝnh    thøc kÕ   ¹ch Nhµ   ícn¨m    ho   n  1994. §i Ò u 5.    èivíic¸c c«ng  ×nh  u    ­§       tr ®Ç tb»ng  èn  ç  î v h tr    iÓn ODA   ph¸ttr   cña  íc ngoµi,Giao  û   n    U ban  Õ   ¹ch  µ   íc phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ  k ho Nh n     v  T   v Bé   ©y  ùng  íng  Én  ô  Ó    ×nh tù quy  nh  X d h d c th ho¸ tr     ®Þ trong §iÒu  Ö    l qu¶n  ýl  vµ  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n  µ  v quy  Õ   Êp  èn  µ  ch c v v thanh    ù    ícngµy  3­ to¸nd ¸n tr   31­ 1994. §i Ò u      c«ng  ×nh khëic«ng  íitrong n¨m  6. ­ C¸c  tr     m    1994  u   ®Ò ph¶ithùc     hiÖn  u  Çu  ®Ê th hoÆc   än  Çu  ch th cho  n  Þ  ©y  ¾p  ã     ®¬ v x l c ®ñ tc¸ch ph¸p nh©n      hµnh  Ò   ©y  ùng. ngh x d §èi víic«ng  ×nh     tr chuyÓn  Õp  µ   ã  ti m c c¸c  ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh  ëi tr kh   c«ng  íith× còng  m    ph¶ithùc hiÖn  u  Çu      ®Ê th hoÆc   än  Çu. ch th Nghiªm  Ê m   Öc  c vi giao  Çu  ú  Ön  th tu ti ngoµi quy  nh,  êi giao  Õ     ®Þ ng   k ho¹ch  Êp  èn, cÊp  t, cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  cv  ®Ê   gi ph x d v.v.   p   . Ð chØ  nh  n   . ®Þ ®¬ vÞ  Ën  Çu,bªn  nh th   giao thÇu  µ  nhËn  Çu    v bªn  th th«ng  ng    Ýnh    èi ®å ®Ó t saikh   l ng x©y  ùng. î  d §èivíi    c«ng  ×nh ®Êu  Çu,Bé  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   íc,Uû     tr   th   T     h Nh n   ban K Õ   ¹ch  µ   íc cã  ho Nh n   tr¸ch nhiÖ m   ¶m     ® b¶o  µ  v cung  Êp  èn  y   .  é   c v ®Ç ®ñ B X ©y  ùng  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ  Óm    ×nh  ×nh  u  Çu,chän    h  v ki trat h ®Ê th   thÇu  ©y  ùng      µnh  µ  a  ¬ng. xd ë c¸cng v ®Þ ph §i Ò u 7.    é   µi chÝnh  ùc  Ön  ­B T   th hi chuyÓn  èn  ©n  v ng s¸ch  u    ©y  ®Ç t x dùng sang  ©n  µng  Çu   µ    iÓn ®Ó   ùc hiÖn  Êp    ng h § tv ph¸ttr   th   c ph¸ttheo  iÒu  ® lÖ qu¶n  ýx©y  ùng  ¬  l  d c b¶n  quy  nh,  õtr ng  îp  Æc   Öt ® îc Thñ íng ®Þ tr   ê h ® bi     t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp. ph
  3. 3 §i Ò u      c¬  8. ­ C¸c  quan  µ    v c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íckh«ng  îctùý  ö  Nh n   ®   s dông    ån  èn  c¸c ngu v kh«ng  îp  h ph¸p    u    ©y  ùng. Nghiªm  Ê m   Öc  ®Ó ®Ç t x d   c vi b¸n  t,chuyÓn  Òn  ö  ông  t  Nhµ   íccÊp, nóp  íih×nh  ®Ê   quy sd ®Ê do  n    d  thøc  ªn li   doanh,li   Õt  µ   ùc tÕ  µ bu«n    ªnk m th   l   b¸n  t  ai cña  µ   íc®Ó   ëng  ®Ê ®   Nh n   h chªnh  lÖch gi¸. Giao cho Tæng  Thanh    µ   íccïng ChÝnh  Òn    Êp  Óm    traNh n     quy c¸cc ki tra, ph¸thiÖn, xö  ý nghiªm    ô  iÓn  ×nh, thu  åi ®Êt  ai  µ  Òn      l  c¸c v ® h   h  ® v ti thu  Êt  b chÝnh  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc.   n  §i Ò u 9.    ­ Trong  ý  n¨m  qu 3  1994  Ýnh  Òn    µnh  è  ín(Hµ  Ch quy c¸c th ph l   Néi,thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh,§µ  ½ ng,     N H¶i Phßng, Vòng  Çu)    T ph¶ic«ng  è    b c«ng khaiquy  ¹ch x©y  ùng  ô  Ó  n   õng ® êng  è  µ  µn  µnh  è    ho   d c th ®Õ t   ph v to th ph ®Ó   ©n  Õtvµ  ©n  ùc hiÖn  µ  ©n  Óm  d bi   d th   vd ki tra. §i Ò u 10.­Bé  ©y  ùng  Þu   X d ch tr¸chnhiÖm     xem   Ðt l¹ c¬  Õ   Ýnh    x     ch t i gi¸ x©y  ùng, rµ    ¹ c¸c ®Þnh  d   so¸tl i     møc  kinh  Õ  ü  Ët trong  ©y  ùng, ®iÒu  t k thu   x d   chØnh  ngay  ÷ng  nh  nh ®Þ møc   µ    Ý   v chiph kh«ng  îp  ý;ChØ   o, híng  Én  h l  ®¹   d kiÓm      µnh,c¸c ®Þa  ¬ng  trac¸c ng    ph trong viÖc  ©y  ùng  n      xd ®¬ gi¸c«ng  ×nh, tr   ®¬n    a   ¬ng  µ  Ëp  ù      gi¸®Þ ph v l d to¸n c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng. Nh÷ng  n    tr   d   ®¬ gi¸ quan  äng cÇn  îc thèng  Êt li   µnh  ©y  ùng    Ët      µi chÝnh    tr   ®  nh   ªnng X d ­ V gi¸­ T   ­ K Õ   ¹ch. ho C¸c  é   a   ¬ng  Çn  ã  é  Ën  B ®Þ ph c c b ph chuyªn tr¸chvÒ   ©y  ùng  ¬     x d c b¶n ®Ó   êng  th xuyªn  gi¸m    Óm     ¾ m   ×nh  ×nh  ùc hiÖn, tham    µo  s¸t,ki tran t h th     gia v qu¸  ×nh  tr nghiÖ m  thu  µ  v quyÕt  to¸n c«ng  ×nh,®¶m     tr   b¶o cho  c«ng  ×nh tr   tho¶ m∙n    cÇu  Ò   c¸c yªu  v c«ng  n¨ng,chÊt l ng,tiÕn    µ    µnh  ña  Ën     î   ®é v gi¸th c lu chøng  kinh tÕ  ∙  Öt.   ® duy   §i Ò u 11. ­ LËp    éi®ång  Õt         c¸c h   quy to¸n c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d do Bé   µi chÝnh  ñ  × vµ  T  ch tr   bao  å m     µnh  Ët    ©y  ùng, kÕ   ¹ch  g c¸c ng v gi¸,x d   ho tham    i víic«ng  ×nh thuéc nguån  èn  gia ®è     tr     v Trung  ng  Së   µi chÝnh  µ  ¬ do  T   v c¸c Së   ªnquan    li   tham gia  i  íic«ng  ×nh  éc  ån  èn  a   ¬ng. ®è v   tr thu ngu v ®Þ ph   ChØ  th«ng qua  xong  Õt to¸nth× míithanh    Õt  èn  quy         to¸nh v c«ng  ×nh. tr   §i Ò u      Bé,    ¬  12. ­ C¸c  c¸c c quan  ngang  é, c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc B   v th ph tr   thuéc Trung  ng  Çn  ùc hiÖn    ¬ c th   giao ban  ©y  ùng  ¬    xd c b¶n  µng  h th¸ng ®Ó   ö    x lýc¸c t×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn  u  , kiÓm     Öc  ö  ông  èn  u    µ     h th   v ®Ç t  travi s d v ®Ç t v b¸o c¸o cÊp    ×nh  ×nh  ïng nh÷ng  Õn  Þ  Çn    Õt.    trªnt h c  ki ngh c gi¶i quy Uû  ban  Õ   ¹ch Nhµ   íccïng Bé  ©y  ùng,Bé  µichÝnh,Ng ©n  µng  K ho   n   X d   T    h Nhµ   íc vµ    é  ã  ªnquan  chøc  n   c¸c b c li   tæ  giao ban  ©y  ùng  ¬  xd c b¶n  nh  ú  ®Þ k nh»m   ö  ý c¸c vÊn    ã  Ýnh  Êt tæng  îp,®¶m   x l    ®Ò c t ch   h  b¶o  Õn      ti ®é c¸c c«ng  tr×nh  äng ®iÓ m   µ   íc,b¸o  tr   Nh n   c¸o  µ  Õn  Þ   íiChÝnh  ñ  ÷ng  Ên  v ki ngh v   ph nh v ®Ò   Çn  ö  ýngoµithÈm  Òn  ña  ªnbé.C¸c  é  µ  a  ¬ng  Çn  Óm   c s l    quy c li     B v ®Þ ph c ki tra,xem   Ðt l¹ c¸c ban    x     i qu¶n  ýc«ng  ×nh,nhanh  ãng  l  tr   ch thay thÕ      é    c¸c c¸n b qu¶n  ýbªn  kh«ng    ×nh ®é   l  A  ®ñ tr   nghiÖp  ô  Ò   v v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ®Ó   Ön  µn  é  ki to b m¸y  ña  c ban  qu¶n  ýc«ng  ×nh cã    l  tr   ®ñ n¨ng  ùc qu¶n  ývµ  l  l 
  4. 4 ®iÒu  µnh. Bé   ©y  ùng  ùctiÕp  h  xd tr   chØ  o  Öc  Ëp    chøc    Ên  ©y  ®¹ vi l c¸c tæ  tv x dùng  ã    c ®ñ n¨ng  ùcgióp chñ  u    l    ®Ç tqu¶n  ýviÖc  ©y  ùng  l  xd c«ng  ×nh th«ng  tr   qua  îp ®ång  h  kinhtÕ.    §i Ò u     Bé  µ  a  ¬ng  Çn  Óm    ¹t×nh  ×nh  ùc hiÖn  13. ­C¸c  v ®Þ ph c ki tral   i h th   ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n  n¨m 1993, khÈn  ¬ng  ö  ýnh÷ng  ô  Öc    ¹m    tr x l  v vi saiph ®∙  îcph¸thiÖn  Ó  ph¸thiÖn  µ  ®    (k c¶    v kh¸ng  Þ  ña  Ön  Ó m     èicao  ngh c Vi Ki so¸tt   vµ  ¬  c quan  thanh      Êp) vµ  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  trac¸cc   b¸o    t  ph trong quÝ       In¨m 1994.   §i Ò u 14. ­ Thùc  Ön  cÇu  ña  Þ   Õt  èc  éi kho¸ IX,kú     hi yªu  c Ngh quy qu h      häp  tvÒ   ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý, chèng  thø   th   ti   ch l∙ngph   tham  òng,chèng  nh   bu«n  Ëu,c¸c Bé   µ  a   ¬ng  µi viÖc  chøc  l     v ®Þ ph ngo   tæ  gi¸m    s¸tchÆt  Ï c«ng  ch   t¸c®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n    ∙  nh ® nªu    iÒu    Çn    µnh  äi  Ön  ë® 8, c thih m bi ph¸p  cô  Ó    ÕtkiÖm   èn  u  ,b¶o  ¶m   ÕtkiÖm   îc Ýt  Êt lµ 7%   èn, th ®Ó ti   v ®Ç t  ® ti   ®   nh     v  t¹o®iÒu  Ön    ki b¶o  ¶m   ùc hiÖn  y    Õ   ¹ch ®Ç u    ña  n¨m  ® th   ®Ç ®ñ k ho   tc c¶  1994. §i Ò u      15. ­ Giao  é  ©y  ùng  ñ  ×cïng  û   BX d ch tr   U ban  Õ   ¹ch  µ   íc, K ho Nh n   Bé  µichÝnh  µ    ¬  T  v c¸cc quan  ªnquan  li   nghiªncøu  ¹n th¶o "®iÒu  Ö    so     l qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng" thay thÕ  iÒu  Ö  Ön  µnh  µ      tv x d     ® l hi h v c¸cv¨n b¶n  ng  é  Ìm  ®å b k theo phïhîp víi ¬  Õ   íitr×nh Ch Ýnh  ñ          ch m   c   ph trong quÝ      IIn¨m 1994.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản