Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
123
lượt xem
7
download

Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc Sè 921/2005/Q§­NHNN  ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc söa ®æi kho¶n a vµ b  §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 337/1998/Q§­NHNN7 ngµy 10/10/1998  c ñ a   T h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   v Ò   v i Ö c   m a n g   n g o ¹ i   t Ö   b » n g  tiÒn mÆt vµ ®ång ViÖt Nam b»ng tiÒn mÆt khi xuÊt nhËp c¶nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy 19/05/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§­CP ngµy 17/08/1998 cña   ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý Ngo¹i hèi; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Söa  ®æi kho¶n a vµ  b §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh sè  337/1998/Q§­NHNN7 ngµy 10/10/1998 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc vÒ  viÖc mang ngo¹i tÖ  b»ng tiÒn mÆt vµ   ®ång ViÖt  Nam b»ng tiÒn mÆt khi xuÊt nhËp c¶nh  nh sau:  “a. 7.000 USD (B¶y ngh×n §«la Mü) hoÆc c¸c lo¹i ngo¹i   tÖ kh¸c cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. b. 15.000.000 VN§ (Mêi l¨m triÖu ®ång ViÖt Nam).”   §i Ò u   2.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Qu¶n lý Ngo¹i  hèi, Thñ trëng c¸c Vô, Côc cã liªn quan cña Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh  phè, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng ® îc phÐp chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản