Quyết định 926/QĐ-BXD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định 926/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 926/QĐ-BXD về giao cho Vụ Kinh tế Xây dựng làm Chủ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 926/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 926/Q -BXD Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO CHO V KINH T XÂY D NG LÀM CH D ÁN H TR K THU T TĂNG CƯ NG NĂNG L C QU N LÝ H P NG XÂY D NG DO NGÂN HÀNG TH GI I (WB) TÀI TR B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư v hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ; Căn c văn b n s 1400/TTg-QHQT ngày 14/8/2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c D án Tăng cư ng năng l c Qu n lý H p ng xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Giao cho V Kinh t Xây d ng làm Ch d án h tr k thu t Tăng cư ng năng l c Qu n lý H p ng xây d ng do Ngân hàng Th gi i (WB) tài tr . i u 2. Ch d án có ch c năng giúp B Xây d ng tr c ti p qu n lý, i u hành, th c hi n d án theo n i dung Văn ki n d án ư c duy t, m b o tuân th các quy nh hi n hành c a Vi t Nam v qu n lý d án ODA và các quy nh c a nhà tài tr . i u 3. Ch d án có các nhi m v , quy n h n sau : 1. Ch trì, ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Xây d ng và nhà tài tr chuNn b Văn ki n d án, trình B trư ng B Xây d ng phê duy t. 2. Sau khi Văn ki n d án ư c phê duy t, Ch d án ch trì, ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Xây d ng, trình B trư ng B Xây d ng quy t nh thành l p Ban qu n lý d án, Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý d án và các quy nh khác v t ch c qu n lý i u hành d án. 3. Ch o Ban qu n lý d án l p k ho ch t ng th th c hi n d án, chi ti t hoá k ho ch th c hi n và k ho ch gi i ngân hàng năm trình B trư ng B Xây d ng phê duy t.
  2. 4. Ch o, giám sát, ki m tra vi c tri n khai, th c hi n d án theo n i dung, ti n ư c duy t; báo cáo và xu t các phương án x lý các khó khăn, vư ng m c, các v n vư t quá thNm quy n c a Ch d án, trình B trư ng B Xây d ng xem xét, gi i quy t. 5. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ, báo cáo k t thúc d án và báo cáo t xu t theo yêu c u c a B Xây d ng. 6. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Xây d ng giao ho c u quy n. i u 4. Ch d án ch u trách nhi m toàn di n trư c B trư ng B Xây d ng v vi c qu n lý, i u hành th c hi n d án theo quy nh, cũng như k t qu th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này. i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng các V : K ho ch - Tài chính, Kinh t Xây d ng, H p tác Qu c t , T ch c cán b , Qu n lý ho t ng xây d ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - NHNN Vi t Nam; - Ngân hàng Th gi i (WB); Nguy n H ng Quân - Lưu : VP, V KTXD(Th12).
Đồng bộ tài khoản