Quyết định 93/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 93/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 93/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 93/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   ® h s è 93/2003/Q§­N H N N  n g µ y   29 th¸ng 1 n¨ m   2003 v Ò  vi Ö c  c« n g  b è  l∙i Ê t b » n g  ® å n g   Ö t N a m  su Vi Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt  ¬  l∙ su c b¶n  i b»ng  ång  Öt Nam   µ § Vi   l  0,62%/th¸ng(7,44/n¨m).   §i Ò u 2: 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  1/2/2003  µ  v thay   thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1433/2002/Q§­NHNN   µy  ng 27/12/2002  Ò   v møc     Êt l∙ su   i c¬  b¶n  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n 2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c  h Nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản