intTypePromotion=1

Quyết định 93/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 93/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 93/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 93/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 93/2005/Q§­TTg  ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh T©y Ninh Thñ tíng ChÝnh phñ  C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n  tØnh T©y Ninh, Quy Õ t § Þ nh §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi mét sè  c«ng ty trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n   tØnh T©y  Ninh trong n¨m 2005 nh phô lôc kÌm theo.   §i Ò u  2.   1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n   tØnh T©y Ninh chØ  ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc  thuéc theo ®óng néi dung ®∙ ®îc phª duyÖt.  2. C¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Néi vô, Lao ®éng ­ Th­ ¬ng binh vµ  X∙ héi vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan cã  tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n   tØnh T©y Ninh trong  viÖc thùc hiÖn ph¬ng ¸n nãi trªn.  Ban chØ  ®¹o §æi míi vµ  ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu  tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  tØnh T©y Ninh vµ Thñ tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.  
  2. 2  
  3. 3 P h ô  l ô c  Danh môc c«ng ty Nhµ níc thuéc tØnh T©y Ninh  ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp trong n¨m 2005  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 93/2005/Q§­TTg ngµy  05   th¸ng 4 n¨m 2005  cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸: 1.   C¸c   c«ng   ty   thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸,   Nhµ   níc   gi÷  trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty cÊp tho¸t níc; ­ C«ng ty MÝa ®êng T©y Ninh; ­ C«ng ty Du lÞch T©y Ninh; ­ C«ng ty cao su 1­5 T©y Ninh; ­   C«ng   ty   Ph¸t   triÓn   h¹   tÇng   khu   c«ng   nghiÖp   T©y   ninh. 2. C¸c c«ng ty  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ d­ íi 50% vèn ®iÒu lÖ hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn; C«ng ty kinh doanh XuÊt nhËp khÈu tæng hîp T©y Ninh. II. C¸c c«ng ty chuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp 1. C«ng ty ph¸t hµnh phim vµ chiÕu bãng T©y Ninh; 2. Trung t©m §¨ng kiÓm T©y Ninh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2