Quyết định 936/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 936/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 936/2002/QĐ-NHNN về việc chuẩn y Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 936/2002/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 936/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 936/2002/Q -NHNN NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C CHU N Y I U L V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/qH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12/9/2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i; Theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam và V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1.- ChuNn y i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 54/Q -H QT ngày 12/8/2002 c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, ính kèm Quy t nh này. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 349/Q -NH5 ngày 16/10/1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam. i u 3.- Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, các Th trư ng ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh,thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
 2. QUY T NNH C AH I NG QU N TRN NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM S 54/Q -H QT NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 BAN HÀNH I U L V T CH C VÀ HO T NG H I NG QU N TRN NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM Căn c Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997. Căn c Ngh nh s 49/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i; Căn c i u l m u v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng thương m i nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2001/Q -NHNN ngày 20 tháng 2 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 24/NQ-H QT ngày 13 tháng 5 năm 2002 v vi c thông qua n i dung d th o s a i i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; Theo ngh c a T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam g m 9 Chương và 54 i u. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ư c th c hi n sau khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 3.- Các thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, các Phó T ng Giám c, Chánh Văn phòng, Trư ng các Phòng, Ban t i Tr s chính, Ch t ch, Giám c Công ty tr c thu c, Giám c S giao d ch, Chi nhánh, Văn phòng i di n, ơn v s nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. I UL V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 54/Q -H QT ngày 12/8/2002 c a H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG
 3. i u 1. V trí, vai trò, ch c năng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng u tư và Phát tri n) là ngân hàng thương m i nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 177/TTg ngày 26/4/1957 c a Th tư ng Chính ph và ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký Quy t nh s 287-Q /NH5 ngày 21/9/1996 thành l p l i theo mô hình T ng Công ty Nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 90/TTg ngày 07/3/1994 theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c th c hi n ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan phù h p v i quy nh c a pháp lu t, không ng ng nâng cao l i nhu n c a Ngân hàng và góp ph n th c hi n chính sách ti n t qu c gia, ph c v phát tri n kinh t t nư c, nh t là trong lĩnh v c u tư phát tri n. i u 2. Ngân hàng u tư và Phát tri n có: 1- Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; 2- Tên ti ng Vi t là: Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam 3- Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là: BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM G i t t là: VietindeBank Vi t t t là: BIDV 4- Tr s chính t t i: s 194 ph Tr n Quang Kh i, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. i n tho i: 84-04-8.268318; 84-04-8.268312 Fax : 84-04-8.266959; 84-04-9.321975 5- i u l v t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành; 6- V n i u l là 1.100 t ng (M t nghìn m t trăm t ng) và ư c b sung theo t ng th i kỳ; 7- Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 8- B ng t ng k t tài s n, các qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Th i gian ho t ng
 4. Ngân hàng u tư và Phát tri n có th i h n ho t ng là 99 năm k t ngày Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký Quy t nh s 287-Q /NH5 ngày 21/9/1996 v vi c thành l p l i Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam. i u 4. Qu n lý Nhà nư c i v i Ngân hàng u tư và Phát tri n Ngân hàng u tư và Phát tri n ch u s qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p theo ch c năng và quy nh c a pháp lu t. i u 5. Ho t ng c a T ch c ng, các t ch c chính tr - xã h i trong Ngân hàng u tư và Phát tri n 1- T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong Ngân hàng u tư và Phát tri n ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. 2- T ch c Công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong Ngân hàng u tư và Phát tri n ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u l c a t ch c ó cùng nh m m c tiêu xây d ng Ngân hàng u tư và Phát tri n v ng m nh. Chương 2: N I DUNG, PH M VI HO T NG C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N i u 6. Huy ng v n Ngân hàng u tư và Phát tri n huy ng v n b ng ng Vi t Nam, b ng ngo i t , vàng và các công c khác t m i ngu n v n trong nư c, nư c ngoài dư i các hình th c: 1- Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. 2- Phát hành các lo i ch ng ch ti n g i, trái phi u, kỳ phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3- Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a các t ch c tín d ng nư c ngoài. 4- Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c dư i hình th c tái c p v n. 5- Các hình th c huy ng v n h p pháp khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 7. Ho t ng tín d ng
 5. Ngân hàng u tư và Phát tri n c p tín d ng cho t ch c, cá nhân b ng ng Vi t Nam và ngo i t , dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác phù h p v i quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c: 1- Ngân hàng u tư và Phát tri n cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c sau: a) Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. b) Cho vay trung h n, dài h n nh m th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. c) Cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c n thi t. 2- Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n nghi p v b o lãnh như sau: a) B o lãnh vay v n, b o lãnh thanh toán, b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh b o m ch t lư ng s n phN m, b o lãnh hoàn thanh toán, b o lãnh i ng và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. b) Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. 3- Ngân hàng u tư và Phát tri n chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c, cá nhân; tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác. 4- Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n ho t ng cho thuê tài chính thông qua công ty cho thuê tài chính tr c thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n, công ty cho thuê tài chính liên doanh gi a Ngân hàng u tư và Phát tri n v i các t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 5- Khi th c hi n ho t ng tín d ng, Ngân hàng u tư và Phát tri n có các quy n: a) Yêu c u khách hàng cung c p y , chính xác các thông tin, tài li u ch ng minh năng l c pháp lu t, năng l c hành vi dân s ; ch ng minh phương án kinh doanh/d án u tư/phương án ph c v i s ng kh thi, th c tr ng và kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh; các tài li u, ch ng t liên quan n m c ích s d ng v n vay và các tài li u khác trư c khi quy t nh c p tín d ng. b) T ch i yêu c u c p tín d ng c a khách hàng n u th y không th t c, i u ki n c p tín d ng, d án vay v n ho c phương án vay v n không có hi u qu , không phù h p v i quy nh c a pháp lu t. c) Ch m d t vi c c p tín d ng, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng ã ký v i Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 6. d) X lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng. ) Kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng c p tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. e) Mi n, gi m lãi su t cho vay, chi t kh u, lãi su t cho thuê tài chính, phí ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. g) Cơ c u l i n và áp d ng các bi n pháp x lý n x u nh m t n thu n theo quy nh c a pháp lu t. h) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và c a Ngân hàng Nhà nư c v c p tín d ng. i u 8. D ch v thanh toán và ngân qu 1- M tài kho n a) Ngân hàng u tư và Phát tri n m tài kho n ti n g i t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và duy trì ó s dư ti n g i b t bu c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; m tài kho n ti n g i t i các ngân hàng khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. b) S giao d ch, chi nhánh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh; m tài kho n t i tr s chính Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ngân hàng khác theo quy nh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. c) Ngân hàng u tư và Phát tri n m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2- Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu : a) Cung ng các phương ti n thanh toán; b) Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c và thanh toán qu c t ; c) Th c hi n d ch v thu h và chi h ; d) Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng; ) Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3- Ngân hàng u tư và Phát tri n t ch c h th ng thanh toán n i b , tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c, tham gia các h th ng thanh toán qu c t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 7. i u 9. Các ho t ng khác 1- Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n các ho t ng khác sau ây: a) Dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t. b) Góp v n v i các t ch c tín d ng, ch u tư nư c ngoài thành l p các t ch c liên doanh t i Vi t Nam và nư c ngoài trong các lĩnh v c: ngân hàng, b o hi m và các lĩnh v c khác theo quy nh c a pháp lu t. c) Tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. d) Kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. ) Th c hi n các nghi p v mua bán gi y t có giá b ng ngo i t và ng Vi t Nam theo t p quán qu c t và phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t. e) y thác, nh n u thác, làm i lý trong ho t ng ngân hàng và các lĩnh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p ng u thác, i lý. g) Tr c ti p tham gia th trư ng ch ng khoán và th c hi n ho t ng kinh doanh ch ng khoán thông qua Công ty ch ng khoán tr c thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán. h) Làm i lý b o hi m, cung ng d ch v b o hi m; thành l p công ty tr c thu c ho c công ty liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. i) Cung ng các d ch v : - Tư v n tài chính, ti n t cho khách hàng dư i hình th c tr c ti p tư v n cho khách hàng ho c thành l p công ty tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. - C t tr , b o qu n hi n v t quí, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. k) Thành l p công ty qu n lý n và khai thác tài s n tr c thu c ti p nh n, qu n lý, khai thác, bán các tài s n c a khách hàng dùng tr n ngân hàng và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t; l) Tr c ti p kinh doanh ho c thành l p công ty tr c thu c th c hi n kinh doanh khác có liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. m) Th c hi n các nhi m v khác ư c Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c giao. 2- Ngân hàng u tư và Phát tri n không tr c ti p kinh doanh b t ng s n. i u 10. Yêu c u v an toàn trong ho t ng kinh doanh
 8. 1- Ho t ng kinh doanh ti n t , d ch v c a Ngân hàng u tư và Phát tri n tuân th các quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng theo quy nh t i M c 5 Chương III Lu t các t ch c tín d ng và theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2- Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c ch ng áp d ng các bi n pháp v b o toàn, phát tri n v n, d phòng r i ro cho ho t ng ngân hàng, d phòng gi m giá hàng t n kho, gi m giá ch ng khoán theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Áp d ng i u ư c qu c t và t p quán qu c t trong ho t ng ngân hàng 1- Ngân hàng u tư và Phát tri n áp d ng i u ư c qu c t liên quan n ho t ng ngân hàng mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 2- Ngân hàng u tư và Phát tri n có th tho thu n v i khách hàng áp d ng t p quán qu c t có liên quan n ho t ng ngân hàng, n u t p quán ó không trái v i pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 3: CƠ C U T CH C, QU N TRN, I U HÀNH, KI M SOÁT C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N M c I: CƠ C U T CH C i u 12. H th ng t ch c Ngân hàng u tư và Phát tri n ư c t ch c theo h th ng th ng nh t (sơ 1 ính kèm), bao g m: 1- Tr s chính. 2- Các s giao d ch, chi nhánh (g i là chi nhánh c p 1); văn phòng i di n trong và ngoài nư c, ơn v s nghi p, các công ty tr c thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n; Danh sách s giao d ch, chi nhánh c p 1, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n n th i i m ban hành i u l này ư c ghi trong ph l c ính kèm. Danh sách này ư c thay i, b sung khi có s tách, nh p, gi i th , thành l p m i theo quy nh c a pháp lu t. 3- Các chi nhánh ph thu c chi nhánh c p 1 (g i là chi nhánh c p 2). 4- Các phòng giao d ch, qu ti t ki m ph thu c s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2. i u 13. Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành c a tr s chính T ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính (sơ 2 ính kèm), bao g m:
 9. 1- H i ng qu n tr và b máy giúp vi c. 2- Ban ki m soát. 3- T ng giám c và b máy giúp vi c 4- H th ng ki m tra và ki m toán n i b . i u 14. B máy giúp vi c T ng giám c 1- Các Phó T ng giám c. 2- K toán trư ng. 3- Các ban, phòng chuyên môn, nghi p v . 4- Ban Ki m tra, ki m toán n i b . i u 15. Cơ c u t ch c b máy c a s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2 T ch c b máy c a s giao d ch, chi nhánh c p 1, chi nhánh c p 2 (sơ 3 ính kèm), bao g m: 1- Giám c 2- Các Phó Giám c. 3- Trư ng phòng k toán 4- Các phòng chuyên môn, nghi p v . 5- Các phòng giao d ch, qu ti t ki m 6- T ki m tra, ki m toán n i b . i u 16. Cơ c u t ch c b máy c a ơn v s nghi p, văn phòng i di n Cơ c u t ch c b máy i u hành c a ơn v s nghi p, văn phòng i di n Ngân hàng u tư và Phát tri n do H i ng qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n quy nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 17. Cơ c u t ch c b máy c a công ty tr c thu c Cơ c u t ch c b máy i u hành c a công ty tr c thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n theo quy nh c a Chính ph i v i t ng lo i hình công ty tr c thu c ư c phép thành l p. M c II: H I NG QU N TRN VÀ BAN KI M SOÁT
 10. i u 18. Qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n Qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n là H i ng qu n tr . Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh H i ng qu n tr , khen thư ng, k lu t các thành viên H i ng qu n tr . i u 19. H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr có 7 thành viên, g m thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhi m, trong ó có ít nh t 5 thành viên là chuyên trách. Thành viên kiêm nhi m không ph i là ngư i ang gi các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c. 2- Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr ư c b nhi m làm T ng giám c, thành viên H i ng qu n tr ư c phân công làm Trư ng Ban ki m soát là thành viên chuyên trách. 3- Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng. 4- Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. 5- Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n. 6- Ch t ch H i ng qu n tr không ng th i là T ng giám c ho c Phó T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n. 7- Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. i u 20. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1- Qu n tr Ngân hàng u tư và Phát tri n theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng, Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i, i u l này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t, nh m qu n lý, s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n mà Nhà nư c giao qu n lý, k c ph n v n góp liên doanh, v n góp vào các t ch c tín d ng và các t ch c kinh t khác. 2- Ho ch nh chính sách kinh doanh, qu n lý kinh doanh, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n chung và các lĩnh v c quan tr ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; nh hư ng toàn b ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo m c tiêu chung c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 3- Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao. 4- Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c:
 11. a) ChuN n y s a i, b sung i u l v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh c p 1, văn phòng i di n t i a bàn trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là văn phòng i di n), thành l p các ơn v s nghi p c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài; ) Ch p thu n vi c chia, tách, sáp nh p, h p nh t, mua l i, gi i th Ngân hàng u tư và Phát tri n, s giao d ch, chi nhánh c p 1, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; g) B nhi m, mi n nhi m Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng Ngân hàng u tư và Phát tri n; h) ChuN n y vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát; i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 5- Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Ch t ch, Giám c công ty tr c thu c, Giám c s giao d ch, chi nhánh c p 1, ơn v s nghi p, văn phòng i di n tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác i v i công ty tr c thu c. 6- Quy t nh v cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i Tr s chính, k c b ph n giúp vi c chuyên trách c a H i ng qu n tr ; cơ c u t ch c b máy s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p. 7- Ban hành các văn b n: a) Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát; b) i u l v t ch c và ho t ng c a công ty tr c thu c, quy ch v t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh c p 1, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; c) Quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. d) Quy ch , quy nh v phân c p, y quy n, gi i h n T ng giám c i u hành trong các ho t ng huy ng v n, tín d ng, b o lãnh, các v n liên quan n nghĩa v kinh t c a Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 12. e) Các quy nh nghi p v qu n lý n i b khác, k c qu n lý ph n v n góp c a Ngân hàng u tư và Phát tri n vào các t ch c khác, các văn b n hư ng d n c th th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 8- Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n thư ng, ti n ph t iv i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 9- Phê duy t theo ngh c a T ng giám cv : a) Phương án giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c; b) Phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu , s d ng các qu hàng năm theo quy nh c a pháp lu t. c) K ho ch kinh doanh dài h n và hàng năm: k ho ch huy ng v n tín d ng, tài chính, xây d ng cơ b n, phát tri n ngu n nhân l c, phát tri n công ngh . 10- Thông qua báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 11- Quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác tr vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài; quy t nh các h p ng kinh t có giá tr l n trên m c phân c p y quy n cho T ng giám c. 12- Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Nhi m v , quy n h n c a các thành viên H i ng qu n tr 1- Ch t ch H i ng qu n tr có nhi m v : a) Là ngư i ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i ng qu n tr , t ch c phân công nhi m v cho các thành viên th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr . b) Thay m t H i ng qu n tr cùng T ng giám c ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng u tư và Phát tri n. c) Ký văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các cơ quan có liên quan. Các văn b n do Ch t ch H i ng qu n tr ký s d ng con d u Ngân hàng u tư và Phát tri n. d) Ký các ngh quy t, quy t nh v t ch c cán b , kinh doanh, quy t nh ban hành (ho c thông qua) các văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr . ) Tri u t p, ch trì và phân công thành viên H i ng qu n tr chuN n b n i dung các cu c h p c a H i ng qu n tr . e) Theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr gi a hai kỳ h p H i ng qu n tr .
 13. 2- Nhi m v và quy n h n c a thành viên khác c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr phân công phù h p v i ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và i u ki n công vi c c a t ng thành viên. i u 22. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr có b ph n giúp vi c chuyên trách không quá 5 chuyên viên. Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh s lư ng cán b chuyên trách H i ng qu n tr ; l a ch n, thay th , b nhi m các ch c v trong b máy giúp vi c chuyên trách. 2- Các Ban, Phòng t i tr s chính th c hi n ch c năng tham mưu, giúp vi c cho H i ng qu n tr theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 3- H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát ki m tra, giám sát các ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. i u 23. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thN m quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng Ban ki m soát, ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr . 2- Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t, Ch t ch u nhi m cho m t thành viên trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p H i ng qu n tr . 3- Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p ít nh t 5 ngày, trư ng h p c bi t, x lý v n c p bách thì tài li u ư c g i ngay trư c ho c trong cu c h p phù h p v i kh năng chuN n b h p lý c a các b ph n có liên quan. Các cu c h p nh kỳ ho c t xu t c a H i ng qu n tr ư c ghi thành biên b n và ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên vào biên b n. Biên b n h p H i ng qu n tr là căn c Ch t ch H i ng qu n tr ký các văn b n, ngh quy t, quy t nh. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có ý ki n khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ư c báo cáo v i cơ quan Nhà nư c có thN m quy n; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thN m quy n v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm trong ngh quy t, quy t nh có liên quan c a phiên h p.
 14. 4- i v i nh ng công vi c có liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các B , ngành và các t nh, thành ph thì H i ng qu n tr ph i m i i di n có thN m quy n c a các B , ngành và chính quy n a phương liên quan d h p; n i dung công vi c có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong ngân hàng thì ph i m i i di n Công oàn ngành t i d . i di n c a cơ quan ư c m i h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t. 5- Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn Ngân hàng u tư và Phát tri n và do T ng giám c hư ng d n, t ch c th c hi n. 6- T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n, Ch t ch, Giám c công ty tr c thu c, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, văn phòng i di n có trách nhi m cung c p, báo cáo thông tin v ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo quy ch do H i ng qu n tr ban hành. 7- Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v thông tin theo quy ch b o m t, k c khi ã thôi m nhi m ch c v ho c chuy n i cơ quan khác. 8- Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và b ph n giúp vi c H i ng qu n tr ư c tính vào chi phí qu n lý c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n làm vi c cho H i ng qu n tr và Ban ki m soát. i u 24. Thành viên Ban ki m soát 1- Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 5 ngư i trong ó ít nh t ph i có m t n a s thành viên là chuyên trách; có m t thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u. S lư ng thành viên Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh. 2- Trư ng Ban ki m soát là thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr phân công. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. Trư ng Ban và các thành viên khác trong Ban Ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. 3- Thành viên Ban ki m soát là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng, áp ng ư c các yêu c u v trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 25. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1- Ki m tra ho t ng tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n.
 15. 2- ThN m nh báo cáo tài chính hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a H i ng qu n tr . 3- Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng tài chính. 4- Báo cáo H i ng qu n tr v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính ngân hàng; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 5- Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo quy nh c a pháp lu t. 6- ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n các nhi m v c a mình. 7- Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c III: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 26. Quy n i u hành i u hành ho t ng Ngân hàng u tư và Phát tri n là T ng giám c, giúp vi c T ng giám c có các Phó T ng giám c, K toán trư ng và các ban, phòng chuyên môn, nghi p v . i u 27. i di n pháp nhân và trách nhi m i u hành T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n là i di n pháp nhân c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n theo quy nh t i i u 31 i u l này. i u 28. Phó T ng giám c Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công. i u 29. Tiêu chu n c a T ng giám c, Phó T ng giám c T ng giám c, Phó T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n là nh ng ngư i không thu c i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các t ch c tín d ng, cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m, có trình chuyên môn, năng l c i u hành ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 30. Th m quy n b nhi m T ng giám c, Phó T ng giám c
 16. T ng giám c, Phó T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . i u 31. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c 1- Cùng v i Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v kinh doanh. Giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. 2- Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l Ngân hàng u tư và Phát tri n; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p; d) Quy t nh cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; ) Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó T ng giám c, K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; e) Ban hành i u l v t ch c và ho t ng c a công ty tr c thu c, quy ch v t ch c và ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; g) Phê duy t phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; h) Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; i) Quy t nh góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác; k) Phương án chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; l) Nh ng thay i quy nh t i kho n 1, i u 31 Lu t các t ch c tín d ng; m) L a ch n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; n) Báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; o) Ban hành văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch c a Nhà nư c, c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng.
 17. 3- B nhi m, mi n nhi m, i u ng, khen thư ng, k lu t Trư ng và Phó các ban, phòng chuyên môn, nghi p v t i tr s chính Ngân hàng u tư và Phát tri n; Phó giám c văn phòng i di n, Phó giám c, trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ch c danh khác mà pháp lu t ho c quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr quy nh thu c thN m quy n c a T ng giám c. 4- T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi ư c H i ng qu n tr phê duy t. 5- i u hành ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo úng pháp lu t, ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 6- i di n cho Ngân hàng u tư và Phát tri n trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th , phá s n. 7- ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thN m quy n c a mình trong trư ng h p khN n c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n gi i quy t ti p. 8- Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 9- Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 10- Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a H i ng qu n tr . i u 32. K toán trư ng K toán trư ng Ngân hàng u tư và Phát tri n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a H i ng qu n tr và sau khi có tho thu n c a B Tài chính. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Các ban, phòng Các ban, phòng chuyên môn, nghi p v tr s chính, có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành công vi c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n; th c hi n ch c năng qu n lý nghi p v theo phân c p c a T ng giám c. Cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v do H i ng qu n tr quy t nh theo ngh c a T ng giám c.
 18. M c IV: H TH NG KI M TRA, KI M TOÁN N I B i u 34. H th ng ki m tra, ki m toán n i b 1- H th ng ki m tra, ki m toán n i b chuyên trách (g i chung là h th ng ki m tra n i b ) thu c b máy i u hành c a T ng giám c t tr s chính n các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p có trách nhi m giúp T ng giám c i u hành thông su t, an toàn và úng pháp lu t m i ho t ng nghi p v c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 2- H th ng ki m tra n i b và các nhân viên làm nghi p v ki m tra n i b (nhân viên ki m tra n i b ) c l p trong ho t ng i v i các b ph n nghi p v , các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p và ư c c l p ánh giá, k t lu n, ki n ngh trong ho t ng ki m tra, ki m toán. Nh ng ngư i trong h th ng ki m tra n i b không kiêm nhi m các công vi c khác c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 3- H th ng ki m tra, ki m toán n i b ho t ng theo Quy ch v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b do H i ng qu n tr ban hành. i u 35. Nhân viên ki m tra n i b Nhân viên ki m tra n i b c a Ngân hàng u tư và Phát tri n có các tiêu chuN n chung c a nhân viên ngân hàng và có các tiêu chuN n sau ây: 1- Hi u bi t pháp lu t, thông th o nghi p v ư c giao. 2- Có b ng i h c v ngân hàng ho c kinh t , k toán tài chính. 3- Có th i gian công tác ngân hàng ít nh t là ba năm. i u 36. Nhi m v c a t ch c ki m tra n i b 1- Thư ng xuyên ki m tra theo Quy ch và quy trình ki m tra n i b vi c ch p hành pháp lu t, các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh n i b ; tr c ti p ki m tra các ho t ng nghi p v trên t t c các lĩnh v c t i tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p. 2- Ki m toán ho t ng nghi p v t ng th i kỳ, t ng lĩnh v c nh m ánh giá chính xác k t qu ho t ng kinh doanh và th c tr ng tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 3- Báo cáo k p th i v i T ng giám c, H i ng qu n tr và Ban ki m soát k t qu ki m tra, ki m toán n i b và nêu nh ng ki n ngh kh c ph c khuy t i m, t n t i. 4- Các nhi m v khác theo quy ch v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b và quy nh c a T ng giám c. i u 37. Quy n h n c a t ch c ki m tra ki m toán n i b
 19. 1- Yêu c u các b ph n nghi p v và nhân viên tr c ti p làm nghi p v gi i trình các công vi c ã làm, ang làm, xu t trình văn b n ch o, ch ng t s sách ghi chép và các tài li u có liên quan khác (khi c n thi t) trong ho t ng ph c v vi c ki m tra ho c ki m toán. 2- ngh T ng giám c (n u t i tr s chính), Giám c (n u t i s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c) thành l p oàn ki m tra, phúc tra th c hi n các nhi m v ki m tra, ki m toán nh kỳ ho c t xu t. 3- Trư ng ban ki m tra ki m toán n i b t i tr s chính ư c quy n tham d cu c h p do T ng giám c tri u t p và ư c m i d nh ng kỳ h p H i ng qu n tr có liên quan; T trư ng t ki m tra n i b t i các s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p ư c quy n tham d các cu c h p do Giám c tri u t p. 4- Ki n ngh T ng giám c ho c Giám c x lý theo thN m quy n i v i nh ng ơn v , cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 5- Các quy n khác theo quy ch v t ch c và ho t ng ki m tra ki m toán n i b và quy nh c a T ng giám c. Chương 4: ƠN VN PH THU C VÀ CÔNG TY TR C THU C C A NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N i u 38. Các ơn v ph thu c S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p ư c t t i các a bàn c n thi t cho ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. Vi c m , thành l p và ch m d t ho t ng c a s giao d ch, các chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 1- S giao d ch là ơn v ph thu c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và m t s ch c năng có liên quan n các chi nhánh theo y quy n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 2- Chi nhánh c p 1 là ơn v ph thu c c a Ngân hàng u tư và Phát tri n, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n theo y quy n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. 3- Chi nhánh c p 2 là ơn v ph thu c c a chi nhánh c p 1, có con d u, có nhi m v th c hi n m t ph n các ho t ng c a chi nhánh c p 1 theo y quy n c a chi nhánh c p 1 và theo cơ ch y quy n c a T ng Giám c. 4- Văn phòng i di n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n là ơn v ph thu c, có con d u, có nhi m v i di n theo y quy n c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. Văn phòng i di n không th c hi n ho t ng kinh doanh.
 20. 5- ơn v s nghi p c a Ngân hàng u tư và Phát tri n là ơn v ph thu c, có con d u, th c hi n nhi m v nghiên c u, ng d ng công ngh ngân hàng, ào t o b i dư ng nghi p v , k thu t cho cán b , nhân viên c a Ngân hàng u tư và Phát tri n và th c hi n các nhi m v khác do Ngân hàng u tư và Phát tri n giao phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 6- T ch c b máy kinh doanh, ch c năng, nhi m v , quy n h n và nghĩa v c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p ư c c th hoá trong Quy ch v t ch c và ho t ng c a ơn v ó và cơ ch khác c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. i u 39. Các Công ty tr c thu c 1- Ngân hàng u tư và Phát tri n có công ty tr c thu c ho t ng trong nư c, nư c ngoài trên m t s lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m theo quy nh c a Chính ph . 2- Công ty tr c thu c do Ngân hàng u tư và Phát tri n thành l p và c p 100% v n i u l là công ty h ch toán kinh t c l p, có tư cách pháp nhân, ch u trách nhi m h u h n v các kho n n , cam k t c a mình trong ph m vi s v n thu c s h u Nhà nư c do công ty qu n lý, s d ng; có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính trong ph m vi ư c Ngân hàng u tư và Phát tri n xác nh; ch u s chi ph i c a Ngân hàng u tư và Phát tri n v t ch c, nhân s và tài chính ư c xác nh c th trong i u l v t ch c và ho t ng c a công ty tr c thu c ó và các quy nh khác c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. Chương 5: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, BÁO CÁO, KI M TOÁN I V I NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N M c I: TÀI CHÍNH i u 40. Ch tài chính Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n ch tài chính theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c ch p hành ch tài chính c a Ngân hàng u tư và Phát tri n. i u 41. V n ho t ng V n ho t ng c a Ngân hàng u tư và Phát tri n g m các ngu n sau: 1- V n i u l . 2- V n u tư xây d ng và mua s m tài s n do Nhà nư c c p.
Đồng bộ tài khoản